EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Uchwały podjęte na NWZA ZM DUDA

28 stycznia 2005

Uchwały podjęte na NWZA, Raport bieżący nr 7/2005, 27.01.2005, podstawa prawna § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały.

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 27 stycznia 2005 r.:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Sylwia Glapa Przewodnicząca i Rafał Oleszak - członek.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzią w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: zmiany wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
1. Zmienia się wartość nominalną akcji wszystkich serii z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) sztuk na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) sztuk.

2. Zmienia się wartość nominalną akcji zwykłych na okaziciela serii F z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) na 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Zmiana wartości nominalnej akcji następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmienia się numerację ustępów w Paragrafie 6 Statutu Spółki z "1, "11, "2  na odpowiednio "1, "2, "3.

§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6
1. Kapitał zakładowy wynosi 48 200 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.

1.W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większš niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.?

-otrzymuje brzmienie:

§ 6
1.Kapitał zakładowy wynosi 48.200.000,- zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

2.W związku z emisją 15.000 (piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

3.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.?

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
W związku z przyjęciem Uchwały nr 3 wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 9 września 2004 roku:

1.§9 Uchwały o której mowa powyżej w dotychczasowym brzmieniu:

§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 10 (słownie: dziesięciu) akcji serii F Spółki.

-Otrzymuje brzmienie:

§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 100 (słownie: stu) akcji serii F Spółki.

2.W ustępie 3 §24 Uchwały o której mowa powyżej słowa:

"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 150.000 akcji po 50.000 akcji za każdy rok.

Zastępuje się słowami:

"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 1.500.000 akcji po 500.000 akcji za każdy rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.588.905 głosów przy braku głosów przeciwko i 130.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibš w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie: zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
Zmienia się firmę Spółki z obecnej "Zakłady Mięsne DUDA Spółka Akcyjna na "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna.

§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 1
1. Firma Spółki brzmi Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Mięsne "DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

-otrzymuje brzmienie:

"§ 1
1. Firma Spółki brzmi Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibš w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
1.Udziela się Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniajšcego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwałami nr 3 i nr 5 z dnia 27 stycznia 2005 roku;

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał o których mowa w ust. 1.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.


POWIĄZANE

Według przedstawicieli branży mięsnej wszystko wskazuje na to, że najbliższe Świ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii przysłał do naszej radakcji od...

Sokołów S.A. sfinalizował kolejną inwestycję, której celem jest minimalizacja wp...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę