aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Uchwały podjęte na NWZA ZM DUDA

28 stycznia 2005

Uchwały podjęte na NWZA, Raport bieżący nr 7/2005, 27.01.2005, podstawa prawna § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały.

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 27 stycznia 2005 r.:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Sylwia Glapa Przewodnicząca i Rafał Oleszak - członek.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzią w Warszawie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: zmiany wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
1. Zmienia się wartość nominalną akcji wszystkich serii z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) sztuk na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) sztuk.

2. Zmienia się wartość nominalną akcji zwykłych na okaziciela serii F z obecnych 10,- zł (dziesięć złotych) na 1,- zł (jeden złoty) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z obecnych 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) na 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Zmiana wartości nominalnej akcji następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Zmienia się numerację ustępów w Paragrafie 6 Statutu Spółki z "1, "11, "2  na odpowiednio "1, "2, "3.

§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 6. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6
1. Kapitał zakładowy wynosi 48 200 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.820.000 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda.

1.W związku z emisją 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większš niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2. Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.?

-otrzymuje brzmienie:

§ 6
1.Kapitał zakładowy wynosi 48.200.000,- zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.

2.W związku z emisją 15.000 (piętnastu tysięcy) Obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 1.500.000,- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

3.Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.?

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
W związku z przyjęciem Uchwały nr 3 wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 9 września 2004 roku:

1.§9 Uchwały o której mowa powyżej w dotychczasowym brzmieniu:

§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 10 (słownie: dziesięciu) akcji serii F Spółki.

-Otrzymuje brzmienie:

§ 9
Każda Obligacja będzie uprawniała do objęcia 100 (słownie: stu) akcji serii F Spółki.

2.W ustępie 3 §24 Uchwały o której mowa powyżej słowa:

"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 150.000 akcji po 50.000 akcji za każdy rok.

Zastępuje się słowami:

"Ustala się następujące warunki programu motywacyjnego: W ramach Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych przeznaczone zostanie łącznie 1.500.000 akcji po 500.000 akcji za każdy rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.588.905 głosów przy braku głosów przeciwko i 130.000 głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibš w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie: zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
Zmienia się firmę Spółki z obecnej "Zakłady Mięsne DUDA Spółka Akcyjna na "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna.

§ 2
W związku z przyjęciem niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 1
1. Firma Spółki brzmi Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Mięsne "DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

-otrzymuje brzmienie:

"§ 1
1. Firma Spółki brzmi Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA Spółka Akcyjna z siedzibš w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi, co następuje:

§ 1
1.Udziela się Radzie Nadzorczej kompetencji do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniajšcego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwałami nr 3 i nr 5 z dnia 27 stycznia 2005 roku;

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał o których mowa w ust. 1.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 2.718.905 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.718.905 ważnych głosów.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę