CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Informacja dotycząca pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu

24 października 2006

W związku z wystąpieniem na obszarze Wspólnoty, w tym również i w Polsce, wysoce zjadliwej ptasiej grypy (H5N1), funkcjonowanie rynku drobiu i jaj zostało poważnie zakłócone. W wyniku utraty zaufania konsumentów do mięsa drobiowego i jaj, nastąpił znaczny spadek popytu i cen, co w konsekwencji spowodowało poniesienie przez sektor drobiarski strat finansowych w okresie październik 2005 – kwiecień 2006.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r., Polska znalazła się na liście państw uprawnionych do zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj. W ramach tych środków w Polsce przyznawana będzie pomoc finansowa z tytułu:
a) zniszczenia:
o jaj wylęgowych kur mięsnych,
o jaj wylęgowych kaczych,
o jaj wylęgowych gęsich,
b) przetworzenia w celach spożywczych lub niespożywczych jaj wylęgowych kur mięsnych lub kur nieśnych zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 1010/2006/WE i na warunkach określonych w tym przepisie;
c) uboju kur mięsnych przed upływem 58 tygodnia życia tych kur, tj. na co najmniej 6 tygodni przed końcem technologicznego okresu produkcji, pod warunkiem nie wprowadzenia przez ten okres do pomieszczeń inwentarskich kolejnych ptaków;
d) pozostawienia pomieszczeń inwentarskich, w których są utrzymywane brojlery kurze lub indyki rzeźne, bez obsady ptakami przez okres powyżej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, poprzedzający wprowadzenie do tych pomieszczeń kolejnych ptaków.

Limity ilościowe jaj wylęgowych, ubitych kur oraz metrów kwadratowych, jakie mogą zostać objęte pomocą z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia zostały określone w załącznikach do ww. rozporządzenia i dla Polski wynoszą odpowiednio:
1) w przypadku zniszczenia jaj wylęgowych: o 2 141 098 szt. jaj wylęgowych kur mięsnych,
o 621 586 szt. jaj wylęgowych kaczych,
o 77 029 szt. jaj wylęgowych gęsich,
2) w przypadku przetworzenia jaj wylęgowych:
o 43 093 336 szt. jaj wylęgowych kur mięsnych ze stad rodzicielskich,
o 104 220 szt jaj wylęgowych kur mięsnych ze stad prarodzicielskich,
o 21 396 450 szt. jaj wylęgowych kur nieśnych,
3) w przypadku uboju kur mięsnych - 1 060 109 szt.
4) w przypadku pozostawienia bez obsady ptakami pomieszczeń inwentarskich:
o 2 600 000 m2 w odniesieniu do brojlerów kurzych,
o 700 000 m2 w odniesieniu do indyków rzeźnych.

W przypadku brojlerów kurzych rekompensata przysługuje za łączny okres 6 pełnych tygodni powyżej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, podczas których pomieszczenia inwentarskie zostały wyłączone z produkcji i do których w ww. okresie nie wprowadzono kolejnych ptaków, natomiast w przypadku indyków – za okres 4 pełnych tygodni.

Pomoc z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj wypłacona zostanie do 31.03.2007 r. i będzie finansowana w 50% z budżetu UE.

W celu wdrożenia zapisów ww. rozporządzenia Komisji niezbędne jest wydanie krajowych aktów prawnych, w których określone zostaną między innymi:
* jednostkowe stawki pomocy, w zależności od rodzaju środka wsparcia rynku,
* szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy.

Aktualnie trwają jeszcze prace legislacyjne związane z ich wydaniem.

Pomoc finansowa w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj wypłacana będzie przez Agencję Rynku Rolnego.

Niezwłocznie po wejściu w życie stosownych krajowych aktów prawnych, ARR zamieści na stronie internetowej: www.arr.gov.pl oraz ogłosi w środkach masowego przekazu „Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie pomocy” oraz „Warunki udzielania pomocy z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj”, w których określone będzie m.in.:
a) miejsce i termin składania wniosków o udzielenie pomocy,
b) sposób pozyskania formularzy wniosków,
c) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o udzielenie pomocy,
d) szczegółowe zasady przyznawania, naliczania i wypłacania pomocy poszczególnym wnioskodawcom.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że udział w mechanizmach administrowanych przez ARR wiąże się z koniecznością zarejestrowania się uczestnika mechanizmu w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez Agencję.

W związku z powyższym wskazane byłoby, aby osoby bądź podmioty zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj, w celu przyspieszenia procedury jej udzielenia, zarejestrowały się w ww. rejestrze przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy.

Rejestracji w CRP dokonuje się poprzez złożenie w ARR formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl


POWIĄZANE

Stowarzyszenie Handlu Ekologicznego pozwało amerykański departament rolnictwa.

Czy obawy o inflację pomogą szerzej otworzyć rynek RPA dla importu drobiu z Euro...

Bułgarski resort rolnictwa poinformował w czwartek o wykryciu toksycznego insekt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę