aaa_TSW_2023
CTR_2023

Warunki weterynaryjne wymagane przy wylęgu drobiu – projekt rozporządzenia

3 stycznia 2003

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu.

Na podstawie art. 5 ust. 4 w związku z ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 752, z 2001 r. nr 29, poz. 320, nr 123, poz. 1350 i nr 129, poz. 1438oraz z 2002 r. nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Działalność polegającą na wylęgu drobiu prowadzi się na ogrodzonym terenie, a wylęg drobiu powinien się odbywać w budynku, zwanym dalej "zakładem wylęgu drobiu", oddalonym co najmniej 50 metrów od budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych.

2. Do zakładu wylęgu drobiu doprowadza się odrębną utwardzoną drogę służącą do dostarczenia jaj do przeznaczonych do wylęgu oraz odrębną utwardzona drogę służąca do wywozu piskląt; jaja przeznaczone do wylęgu nie mogą się stykać z pisklętami.

3. W zakładzie wylęgu drobiu zapewnia się:

 1.  podłogi i ściany – wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych i nienasiąkliwych, zmywalnych oraz umożliwiających łatwe usuwanie zanieczyszczeń i odpadów;
 2.  sprzęt do wylęgu drobiu  – nierdzewny o gładkich powierzchniach;
 3.  co najmniej dwa źródła zasilania w energię elektryczną, przy czym jedno z tych źródeł powinien stanowić agregat prądotwórczy;
 4.  oświetlenie naturalne i elektryczne;
 5.  bieżącą wodę przeznaczoną do celów spożywczych;
 6.  instalacje odprowadzająca ścieki i zanieczyszczenia;
 7.  wentylację.

4. Na ogrodzonym terenie, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się miejsce do mycia i dezynfekcji środków transportu.

§ 2. 1. W zakładzie wylęgu drobiu wyodrębnia się pomieszczenia służące do:

 1. przyjmowania, segregacji i magazynowania jaj wylęgowych;
 2. dezynfekcji jaj wylęgowych;
 3. inkubacji jaj wylęgowych;
 4. klucia piskląt;
 5. brakowania, segregacji, szczepienia, seksowania piskląt;
 6. magazynowania i wydawania piskląt;
 7. dezynfekcji sprzętu i opakowań;
 8. gromadzenia odpadów z cyklu produkcyjnego;
 9. magazynowania środków dezynfekcyjnych;
 10. celów higieniczno-sanitarnych;
 11. celów biurowych.

2. Układ pomieszczeń w zakładzie wylęgu drobiu dopasowuje się do jednokierunkowego cyklu produkcyjnego, podczas którego każda partia jaj wylęgowych , a następnie wyklutych z nich piskląt przechodzi olejno przez pomieszczenia wymienione w ust. 1 pkt. a-f.

3. W zakładzie wylęgu drobiu w tym samym czasie mogą być inkubowane jaja wylęgowe tylko jednego gatunku drobiu; dopuszcza się jednoczesną inkubację jaj wylęgowych kaczych i gęsich.

§ 3 1. Zakład wylęgu drobiu zabezpiecza się przed ptakami, gryzoniami i owadami.

2. W przypadku magazynowania jaj wylęgowych powyżej 24 godzin, w pomieszczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. a, należy zapewnić temperaturę:

 1. od 13 st. C do 15 st. C – w przypadku jaj kurzych;
 2. od 10 st. C do 15 st. C – w przypadku jaj indyczych;
 3. od 10 st. C do 12 st. C – w przypadku jaj kaczych;
 4. od 5 st. C do 10 st. C  – w przypadku jaj gęsich.

a w pomieszczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. d-f należy zapewnić temperaturę od 22 st. C do 26 st. C.

§ 4 1. Do wylęgu mogą być przeznaczone jaja wylęgowe, które spełniają następujące warunki:

    a.  pochodzą ze stada:

 • dla którego wystawione zostało aktualne świadectwo zdrowia
 • które nie było szczepione przeciwko pomorowi rzekomemu drobiu albo było szczepione przy użyciu szczepionki inaktywowanej lub żywej, pod warunkiem, że szczepienie szczepionką żywą zostało przeprowadzone co najmniej na 30 dni przed pozyskaniem jaj do wylęgu

    b.  przed wysyłką do zakładu wylęgu drobiu, zostały zdezynfekowane;

    c.  zostały przywiezione w zamkniętych, oczyszczonych i zdezynfekowanych pojemnikach wielokrotnego użytku albo w pojemnikach jednorazowego użytku, środkiem transportu  

         zdezynfekowanym przed rozładunkiem tych jaj;

    d.  zostały zdezynfekowane po dostarczeniu do zakładu wylęgu drobiu, a przed rozpoczęciem inkubacji;

    e.  zostały oznakowane weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym producenta jaj wylęgowych, niezmywalnym, czarnym tuszem, litery i liczby mieć co najmniej 2 mm wysokości i 1 mm   

         szerokości.

§ 5 1. Pomieszczenia w zakładzie wylęgu drobiu i sprzęt używany do wylęgu drobiu myje się i dezynfekuje po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego, a w miarę potrzeb częściej.

§ 6 1. Pracownicy zatrudnieni przy wylęgu drobiu, w pomieszczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt. a-j, powinni używać:

 1. odzieży roboczej, którą powinni zmieniać w przypadku zabrudzenia, jednak nie rzadziej niz. trzy dni;
 2. obuwia roboczego, które myje się i dezynfekuje co najmniej 2 razy w tygodniu.

2. Pracownicy pracujący w pomieszczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt. a-c oraz pkt. g-i nie powinni stykać się, na terenie zakładu wylęgu drobiu,  z pracownikami pracującymi w pomieszczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt. d-f.

3. Przed podjęciem pracy w zakładzie wylęgu drobiu, osobę starająca się o pracę poddaje się badaniu na nosicielstwo pałeczek Salmonelli. 

4. Osoby postronne mogą wejść do pomieszczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt. a-j, wyłącznie w odzieży ochronnej.

§ 7 1. W zakładzie wylęgu drobiu przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na miesiąc, badania stanu sanitarnego. Wyniki badań stanu sanitarnego przechowuje się przez co najmniej 2 lata.

2. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 1, niedostatecznej czystości zakładu wylęgu drobiu, należy przeprowadzić gruntowne oczyszczenie i odkażenie tego zakładu, a następnie powtórzyć badanie.

3. Kryteria badań stanu sanitarnego zakładu wylęgu drobiu i ocenę wyników tych badań określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8 1. W zakładzie wylęgu drobiu gromadzi się informacje o każdej partii jaj wylęgowych umieszczonych w komorze lęgowej (karta wylęgów) odrębnie dla jaj pochodzących z poszczególnych stad.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:

 1. firmę lub nazwę producenta jaj wylęgowych, jego siedzibę, i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;
 2. datę dostarczenia jaj do zakładu wylęgu drobiu;
 3. datę umieszczenia jaj w komorze lęgowej;
 4. liczbę jaj umieszczonych w komorze łęgowej;
 5. liczbę jaj przełożonych z komory lęgowej do komory klujnikowej;
 6. liczbę wytężonych piskląt;
 7. procentowy stosunek liczby wylężonych piskląt do liczby jaj nałożonych;
 8. liczbę zdrowych piskląt;
 9. daty przeprowadzonych szczepień piskląt oraz użyte w tym celu szczepionki;
 10. miejsce przeznaczenia piskląt

§ 9 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu i narybku ( Dz. U. z 1999 r. nr 3, poz. 26) w zakresie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu.

§ 10 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Kryteria badań stanu sanitarnego zakładu wylęgu drobiu i ocena wyników tych badań – Załącznik do rozporządzenia

Uzasadnienie


POWIĄZANE

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...

  Fermy Woźniak od wielu lat inwestują coraz więcej środków w rozwój alternatywn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę