Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

2 lutego 2004

Wiadomości ogólne
Subsydiowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest jednym z instrumentów funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawy prawne
funkcjonowania tego mechanizmu zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r., które określa zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącym szczegółowych zasad programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
Celem programu jest promowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez dostarczanie do placówek oświatowych mleka oraz niektórych przetworów mlecznych. Prawo unijne zakłada, że każde dziecko uczeszczające do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, ma możliwość codziennego spożycia (w szkole lub przedszkolu) 0,25 l mleka bądź przetworu mlecznego zakupionego po obniżonej cenie. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej otrzymuje na ten cel wspólnotowe oerodki finansowe z zastrzeżeniem, że mleko i przetwory mleczne bedące przedmiotem dopłat, nie zostaną wykorzystane do przyrządzania posiłków podawanych uczniom.
Program zakłada również promocje sektora mleczarskiego, który poprzez takie działania zyskuje nowe rynki zbytu, zwieksza jego konkurencyjność w stosunku do innych produktów spożywanych przez dzieci i młodzież, a także - co ma istotne znaczenie - stale podnosi jakoość produktów mlecznych. Po przystąpieniu Polski do UE Agencja Rynku Rolnego będzie administrować programem dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oswiatowych.

1. Ceny maksymalne
Cena maksymalna jest to najwyższa cena, jaką powinien zapłacić beneficjent (dziecko uczęszczające do placówki oświatowej) w danym okresie stosowania dopłat (tj. od września do czerwca) za 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego dostarczanego do placówek oświatowych w ramach programu dopłat. Ceny maksymalne dla poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych ustalane są corocznie przez ministra właściwego ds. rynków rolnych, w drodze rozporządzenia.
Rodzaje mleka i przetworów mlecznych, dla których zostaną ustalone ceny maksymalne:
- mleko pełne poddane obróbce cieplnej
-mleko pełne poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka pełnego
- jogurt z mleka pełnego
-mleko półtłuste poddane obróbce cieplnej
-mleko półtłuste poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka półtłustego
-jogurt z mleka półtłustego

2. Beneficjenci programu
Uprawnionymi do korzystania z mleka i przetworów mlecznych po obniżonych cenach są dzieci uczeszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dopłaty udzielane są wyłącznie do mleka i przetworów mlecznych, które były dostarczane dzieciom w trakcie roku szkolnego, z wyłączeniem świąt , ferii oraz obozów wakacyjnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje. Mleko i przetwory mleczne bedące przedmiotem dopłat nie mogą być
wykorzystywane do przygotowywania posiłków, przy czym - zgodnie z wykładnią Komisji UE - pojecie posiłek nie odnosi się np. do zup mlecznych czy mleka z musli.

3. Rodzaje mleka i przetworów mlecznych
Przedmiotem prowadzonego przez Agencje Rynku Rolnego programu dopłat będzie mleko i przetwory mleczne kategorii I i III, wymienione w Aneksie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r.: Mleko, które będzie przedmiotem dopłat może być wzbogacone białkami mleka, solami mineralnymi oraz witaminami. Dopuszczalne jest również obniżenie zawartości laktozy poprzez konwersje na glukozę i galaktozę. Mleko lub przetwory mleczne powinny być dostarczane do placówek oświatowych w opakowaniach jednostkowych spełniających wymagania sanitarne i weterynaryjne,
określone w obowiązujących przepisach krajowych i unijnych.

4. Stawki dopłat
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. art. 4 ust. 1 pkt. a) i c), stawki dopłat wynoszą: Kategoria I: 23,24 /100 kg Kategoria III: 17,58 /100 kg Dopłaty udzielane bedą do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w okresie od września do czerwca, tj. od pierwszego do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym (z wyjątkiem ferii, zajęć pozaszkolnych i świąt), zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. nr 46 z 2002 r., poz. 432).

5. Wnioskodawcy
Ustawodawstwo unijne określa podmioty oraz warunki jakie muszą one spełniać, aby mogły starać się o dopłatę.  Uprawnionymi, według art. 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r., do ubiegania sie o dopłaty są nastepujące podmioty, zwane dalej Wnioskodawcami:
- placówki oświatowe,
- władze działające w imieniu placówek oświatowych,
- dostawcy mleka i przetworów mlecznych (jeżeli państwo członkowskie dopuszcza taką możliwość),
- organizacje działające w imieniu jednej lub kilku placówek oświatowych będą odpowiednich władz działających w imieniu placówek oświatowych i specjalnie ustanowione dla tych celów (jeżeli państwo członkowskie przewidzi taką
możliwość). Ze wzgledu na przewidywaną dużą liczbę placówek oswiatowych, które bedą mogły uczestniczyć w omawianym programie dopłat oraz w celu ułatwienia procedur administracyjnych, Agencja Rynku Rolnego zaleca, aby w imieniu placówek oświatowych (tj.: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) o dopłatę występowali dostawcy mleka i przetworów mlecznych lub organizacje działające w imieniu kilku placówek oświatowych (np. stowarzyszenia, fundacje).

6. Zatwierdzanie Wnioskodawców
Dopłaty udzielane bedą jedynie Wnioskodawcom, którzy uzyskali od Agencji Rynku Rolnego formalne zatwierdzenie uczestnictwa w programie dopłat. W tym celu, do 15 lipca danego roku kalendarzowego, Wnioskodawcy powinni złożyć
w Kancelarii OT ARR właściwego ze względu na swoją siedzibę.
Wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych wraz z kompletem dokumentów, tj.:
-Aktualnym dokumentem dotyczącym formy prawnej Wnioskodawcy, tj. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanym nie wcześniej niż 3  miesiące przed datą złożenia wniosku w Agencji Rynku Rolnego (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego);
-Zaświadczeniem stwierdzającym, że zakład mleczarski został zatwierdzony zgodnie z Dyrektywą Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r., wydanym przez powiatowego lekarza weterynarii;
-Wykazem zawierającym nazwę i miejsce siedziby każdego producenta, od którego Wnioskodawca zamierza dostarczać mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych (nie dotyczy zakładów mleczarskich wystepujących o dopłaty, które dostarczają do placówek oświatowych wyłącznie właśnie przetwory mleczne).

WYJĄTEK !
Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w okresie maj - czerwiec 2004 r. powinni złożyć wnioski o zatwierdzenie wraz z kompletem wymaganych
dokumentów do 15 kwietnia 2004 r.
Jeżeli o zatwierdzenie wystepuje:
a) Placówka oświatowa - do wniosku o zatwierdzenie powinno zostać dołączone: zaświadczenie - wydane przez właściwy organ jednostki samorządowej, potwierdzające prowadzenie przez daną placówkę działalności oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, wydane przez właściwy organ jednostki samorządowej - w przypadku niepublicznej placówki oświatowej.
-oświadczenie podpisane przez osobe uprawnion1 do reprezentowania placówki oświatowej.
b) Dostawca mleka i przetworów mlecznych - do wniosku o zatwierdzenie powinien dołączyć:
-potwierdzenie zawarcia wstępnych umów z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach niniejszego programu.
-oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania placówek oświatowych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy wstępne.
c) Organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych - do wniosku o zatwierdzenie powinna dołączyć:
-potwierdzenie zawarcia wstępnych umów z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach niniejszego programu.
-oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania placówek oświatowych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy wstępne
d) Władza działająca w imieniu placówki oświatowej - do wniosku o zatwierdzenie należy dołączyć:
-wykaz placówek oświatowych, do których dostarczane bedzie mleko i przetwory mleczne w ramach niniejszego programu.
-oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania placówek oświatowych .

Po uzyskaniu zatwierdzenia - do 31 sierpnia (danego roku) - Dostawca lub Organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych zobowiązani są do pisemnego poinformowania właściwego ze względu na swoją siedzibe OT ARR o zawartych z placówkami oświatowymi umowach (właściwych) na dostawy mleka i przetworów mlecznych. W tym celu należy wypełnić formularz Wykaz placówek oświatowych, z którymi Dostawca lub Organizacja zawarł(a) umowy na dostawy mleka
i przetworów mlecznych.

WYJĄTEK !
Dla okresu maj - czerwiec 2004 r. potwierdzenia zawarcia umów (właściwych) z placówkami oświatowymi należy przesłać do 30 kwietnia 2004 r.

7. Wnioskowanie o dopłatę
Aby uzyskać dopłatę Wnioskodawca powinien wypełniać. Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, a następnie przesłać go do właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Jeżeli o dopłatę wnioskuje:
a) Dostawca,
b) Organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych,
c) Władza działająca w imieniu placówki oświatowej, to do wniosku należy dołączyć Potwierdzenia dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym sporządzane przez placówki oświatowe.

Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych powinien został sporządzony dla całkowitej ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym do placówek oświatowych. Termin składania w Oddziałach Terenowych ARR wniosków o zapłate kwoty należnej z tytułu dopłaty upływa ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, do którego wnioski sie odnoszą.
Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, to kwoty dopłat ulegają zmniejszeniu o:
a) 5% - jeżeli wniosek zostanie złożony w piątym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
b) 10% - jeżeli wniosek zostanie złożony w szóstym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Złożenie wniosku w siódmym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego powoduje całkowitą utratę dopłaty za dany okres rozliczeniowy, o czym Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany przez OT ARR.

WYJĄTEK !
Dla okresu maj - czerwiec 2004 r. potwierdzenia zawarcia umów (właściwych) z placówkami oświatowymi należy przesłać do 30 kwietnia 2004 r.

8. Wnioskowanie o dopłatę
Aby uzyskać dopłatę Wnioskodawca powinien wypenić. Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych ,a następnie przesłać go do właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Jeżeli o dopłatę wnioskuje:
a) Dostawca,
b) Organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych,
c) Władza działająca w imieniu placówki oświatowej, to do wniosku należy dołączyć potwierdzenia dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym, sporządzane przez placówki oświatowe.

Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych powinien zostać sporządzony dla całkowitej ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym do placówek oświatowych. Termin składania w Oddziałach Terenowych ARR wniosków o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty upływa ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, do którego wnioski się odnoszą.
Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, to kwoty dopłat ulegają zmniejszeniu o:
a) 5% - jeżeli wniosek zostanie złożony w piątym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
b) 10% - jeżeli wniosek zostanie złożony w szóstym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Złożenie wniosku w siódmym miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego powoduje całkowitą utratę dopłaty za dany okres rozliczeniowy, o czym Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany przez OT ARR.

9.Kontrola realizacji programu
Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ARR:
a) u Wnioskodawców w zakresie:
-sprawdzenia, czy Wnioskodawca prowadzi ewidencję placówek oświatowych, do których dostarczane jest mleko i przetwory mleczne, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli prawidłowej realizacji zasad programu dopłat (w przypadku Wnioskodawcy, którym jest Dostawca / Organizacja / Władza działająca w imieniu placówek oświatowych),
-sprawdzenia umów zawartych z placówkami oświatowymi przez tego Dostawcę / Organizację,
-sprawdzenia, czy mleko i przetwory mleczne były dostarczane w opakowaniach jednostkowych oraz czy oznakowanie opakowań (zawartość tłuszczu) pozwala na identyfikację mleka i przetworów mlecznych pod względem ich przynależności do kategorii I lub III,
-zgodności ilości dostarczonego mleka i przetworów mlecznych wykazanych we wnioskach o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty z potwierdzeniami dostaw sporządzonymi przez placówki oświatowe oraz dowodami zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego) za dostarczone mleko i przetwory mleczne (w przypadku Wnioskodawców nie bedących placówkami oświatowymi),
b) w placówkach oświatowych nie bedących Wnioskodawcami w zakresie:
-liczby uczniów / dzieci uczeszczających do danej placówki oświatowej,
-umów zawartych na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat,
-faktur / rachunków za dostarczone mleko i przetwory mleczne,
-przestrzegania zasad mechanizmu dop3at, tj.:
-czy mleko i przetwory mleczne dostarczane w ramach programu nie są wykorzystywane do przyrządzania posiłków innych niż zupy mleczne lub mleko z musli,
-czy mleko i przetwory mleczne nie są spożywane przez osoby inne niż uczniowie/dzieci,
-czy mleko i przetwory mleczne były dostarczane do placówek oświatowych w opakowaniach jednostkowych i czy oznakowanie opakowań (zawartość tłuszczu) pozwala na identyfikację mleka i przetworów mlecznych pod wzgledem ich przynależnooeci do kategorii I lub III. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do zapewnienia kontrolerom OT ARR warunków umożliwiających właściwe przeprowadzenie kontroli.
W przypadku wykrycia naruszeń programu Agencja Rynku Rolnego może:
a) wystąpić do Wnioskodawcy o zwrot środków finansowych wypłaconych z tytułu dopłaty za kwestionowany okres rozliczeniowy,
b) zawiesia udział Wnioskodawcy w programie dopłat lub wycofać zatwierdzenie Wnioskodawcy na okres od jednego do dwunastu miesiecy, w zależności od
stwierdzonych naruszeń,
c) w przypadku placówek oświatowych nie bedących Wnioskodawcami udzielić upomnienia zawierającego wskazanie, które zasady mechanizmu dopłat zostały naruszone oraz sposób i termin usunięcia wskazanych nieprawidłowości,
d) po dwukrotnym upomnieniu placówka oświatowa może zostać objęta zakazem otrzymywania mleka i przetworów mlecznych z dopłatą ARR na okres nie krótszy niż rok kalendarzowy.


POWIĄZANE

13 września hodowcy bydła mlecznego i osoby związane z branżą spotkali się w Gos...

Ruszyła kampania promująca świeże mleko z Piątnicy OSM Piątnica powraca z kampan...

31 sierpnia 2023 roku wygasają certyfikaty rejestracji zakłado mleczarskich w Ch...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę