aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa

31 maja 2004

Rozdział I
Przepisy ogólne i wprowadzające

§ 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154 poz. 1797, z 2002r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003r. Nr 189, poz. 1853) Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych ustala „Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa”.


§ 2

Użyte w „Szczegółowych zasadach gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa” określenia, oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446, z późn. zm.),
2) Fundusz – Fundusz Promocji Mleczarstwa,
3) Komisja – Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, powołaną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
4) Agencja – Agencję Rynku Rolnego,
5) Komisja przetargowa – komisję powołaną przez Prezesa Agencji, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), której zadaniem jest sprawdzenie, czy wnioskodawcy spełniają wymagane warunki, ocena złożonych ofert oraz przedstawienie najkorzystniejszej oferty Prezesowi Agencji,
6) Komisja weryfikacyjna – komisję powołaną przez Prezesa Agencji, której zadaniem jest sprawdzenie i ocena pod względem merytorycznym i formalno-prawnym złożonych wniosków wraz z załączonymi dokumentami,
7) przedsięwzięcie – zadanie zgłoszone przez wnioskodawcę do dofinansowania lub sfinansowania ze środków Funduszu na podstawie niniejszych zasad,
8) etap przedsięwzięcia – organizacyjnie wyodrębniona w miejscu i czasie określona część przedsięwzięcia,
9) przedsięwzięcie kompleksowe – zadanie wykonywane w etapach lub zespół powiązanych ze sobą przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
10) przyznanie środków – przyrzeczenie sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Funduszu po zaakceptowaniu oferty lub wniosku przez Prezesa Agencji,
11) wypłata środków – rozstrzygnięcie Prezesa Agencji o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zrealizowanego przedsięwzięcia, po jego merytorycznej weryfikacji,
12) dofinansowanie – środki pochodzące z Funduszu przeznaczone na realizację części przedsięwzięcia,
13) sfinansowanie – środki pochodzące z Funduszu przeznaczone na realizację całego przedsięwzięcia,
14) wnioskodawca – podmiot występujący o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji przedsięwzięć określonych w niniejszych zasadach,
15) środki Funduszu – środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Agencji, przeznaczone na dofinansowanie lub sfinansowanie przedsięwzięć,
16) środki własne – środki finansowe wnioskodawcy,
17) pozostałe źródła finansowania – inne środki finansowe niepochodzące z Funduszu i środków własnych.


§ 3

Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem określają:

1) zakres planu finansowego na dany rok,
2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie środków z Funduszu,
3) zasady przyznawania i wypłaty środków z Funduszu.


§ 4

1. Środki Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
2. W przypadku przedsięwzięć, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu na zasadach określonych w § 22 i 24-27.
3. Wnioski o przyznanie środków z Funduszu powinny zostać złożone w terminie dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wnioski o przyznanie środków z Funduszu na realizację przedsięwzięć określonych w planie finansowym, przewidzianych do realizacji do dnia 31 lipca 2004r., powinny zostać złożone do dnia 14 maja 2004r.


§ 5

1. Komisja ustala roczny plan finansowy Funduszu, który przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalono plan, z tym że plan finansowy na rok 2004 Komisja przekaże Prezesowi Agencji w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia zasad przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
2. Roczny plan finansowy Funduszu zawiera, w szczególności:

1) stan rachunku Funduszu na dzień 1 stycznia danego roku,
2) planowane przychody Funduszu na dany rok,
3) planowane wydatki z Funduszu w danym roku, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na poszczególne cele (w ujęciu wartościowym i procentowym),
4) środki przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak koszty zespołów eksperckich, ogłoszenia prasowe, związanych z finansowaniem celów Funduszu.
3. Do rocznego planu finansowego Funduszu załącza się:

1) przedmiotowe zestawienie charakteru lub określenie tytułu promocji spożycia artykułów mleczarskich, o której mowa w § 10,
2) zestawienie koncepcji lub tytułów wsparcia produktów mleczarskich w kraju i za granicą, o którym mowa w § 11,
3) listę targów, w których udział może być wsparty środkami Funduszu, oraz wystaw, których organizacja może być wsparta środkami Funduszu, zgodnie z przepisami § 12, ze wskazaniem wysokości kwoty dofinansowania przeznaczonej na poszczególne targi i wystawy,
4) listę prac badawczo-rozwojowych, które mogą być sfinansowane lub dofinansowane zgodnie z przepisami § 13,
5) wykaz krajowych organizacji branżowych wspieranych środkami Funduszu, zgodnie z przepisami § 14 pkt 1, ze wskazaniem maksymalnej kwoty wsparcia,
6) wykaz krajowych organizacji branżowych, przedstawicieli których udział w międzynarodowych zjazdach oraz pracach zespołów i grup roboczych Komitetów, zostanie dofinansowany ze środków Funduszu, zgodnie z przepisami § 14 pkt 2, ze wskazaniem maksymalnej liczby osób, których udział w międzynarodowych zjazdach oraz pracach zespołów i grup roboczych Komitetów może zostać dofinansowany, nazw zjazdów oraz oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
7) wykaz szkoleń organizowanych zgodnie z przepisami § 15, ze wskazaniem tematyki, orientacyjnej liczby uczestników i terminów ich realizacji, ze wskazaniem maksymalnej kwoty sfinansowania ze środków Funduszu,
8) wykaz działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i rynku krajów trzecich w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, zgodnie z przepisami § 16.


§ 6

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku są wykorzystywane w następnym roku kalendarzowym.


§ 7

1. Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym Agencji.
2. Środkami Funduszu dysponuje Prezes Agencji, w zakresie określonym w rocznym planie finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Środki Funduszu mogą być inwestowane w obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe Narodowego Banku Polskiego, pod warunkiem zachowania płynności finansowej Funduszu oraz realizacji rocznego planu finansowego, a wypracowany w ten sposób dochód zasila środki Funduszu.


Rozdział II
Warunki ubiegania się o przyznanie środków z Funduszu

§ 8

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków z Funduszu na realizację przedsięwzięć, określonych w rocznym planie finansowym, są: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, krajowe osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Wnioskodawca nie może się ubiegać o przyznanie środków z Funduszu, jeżeli:

1) przeciwko wnioskodawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszono jego upadłość, bądź podjęto postępowanie naprawcze,
2) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wnioskodawcy,
3) zostało otwarte postępowanie układowe dotyczące wnioskodawcy, w którym nie zostały wykonane postanowienia układu,
4) została zawieszona działalność gospodarcza wnioskodawcy,
5) wnioskodawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem uzyskania zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, albo wstrzymane zostało wykonanie zobowiązań płatniczych przez właściwy organ,
6) wnioskodawca nie wykonał lub wykonał z nienależytą starannością przedsięwzięcie finansowane z Funduszu w okresie ostatnich pięciu lat, z wyjątkiem niewykonania przedsięwzięcia z przyczyn od niego niezależnych,
7) na realizację działań objętych wnioskiem wnioskodawca otrzymał pełną pomoc z innych źródeł finansowania,
8) wnioskodawca posiada niewykonane zobowiązania wobec Skarbu Państwa, gminy lub Agencji,
9) jest podmiotem skupującym w rozumieniu ustawy, który zalega z płatnością składek na Fundusz.
3. Prezes Agencji pozostawia bez rozpoznania wnioski lub oferty złożone przez wnioskodawców, o których mowa w ust. 2.


Rozdział III
Przyznawanie środków Funduszu

§ 9

1. Środki Funduszu mogą być przyznane:

1) na pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia lub jego części,
2) w kwocie mniejszej niż wnioskowana.
2. Środki Funduszu, przyznane na cel wskazany we wniosku, nie mogą być wydatkowane na inne cele lub niezgodnie z wymaganym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.
3. Wysokość przyznawanych i wypłacanych środków Funduszu stanowi równowartość kosztów netto przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


§ 10

1. Środki Funduszu przeznaczane na finansowanie promocji spożycia artykułów mleczarskich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, mogą zostać przyznane w szczególności na:

1) promocję w środkach masowego przekazu,
2) promocję wydawnictw, publikacji,
3) reklamę, w formie takiej jak plakaty, bilbordy, ulotki,
4) inne formy promocji, takie jak akcje informacyjno-promocyjne przy okazji imprez sportowych, koncertów, imprez handlowo-wystawienniczych, zjazdów, targów, konferencji.
2. Promocją mogą być objęte wyłącznie artykuły mleczarskie bez określonej marki, znaku firmowego lub innych informacji wskazujących producenta.
3. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane przez wnioskodawców mających za przedmiot działalności marketing, promocję i reklamę oraz wnioskodawców będących organizacjami zrzeszającymi producentów lub przetwórców mleka, którzy przedstawią co najmniej 1 zrealizowany przez siebie projekt promocyjny.
4. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane jako przedsięwzięcia kompleksowe.
5. Maksymalną kwotę sfinansowania przedsięwzięć, określonych w ust. 1, Komisja określa corocznie w rocznym planie finansowym.
6. Celem dokonania wyboru podmiotu, który zrealizuje przedsięwzięcie określone w zestawieniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, Prezes Agencji powoła:

1) komisję przetargową, określi kryteria wykonania przedsięwzięcia, a następnie ogłosi postępowanie w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, albo;
2) komisję weryfikacyjną, w przypadku określonym w § 4 ust. 2.


§ 11

1. W celu wspierania produktów mleczarskich w kraju i za granicą, środki pochodzące z Funduszu mogą zostać przyznane, w szczególności na:

1) promocję produktów mleczarskich w krajowych i zagranicznych środkach masowego przekazu,
2) promocję publikacji, broszur i innych form reklamy, takich jak plakaty, bilbordy, ulotki, katalogi, także w językach obcych,
3) inne formy promocji, takie jak akcje informacyjno-promocyjne przy okazji imprez sportowych, kongresów, targów, imprez handlowo-wystawienniczych, zjazdów, konferencji.
2. Promocją mogą być objęte wyłącznie artykuły mleczarskie bez określonej marki, znaku firmowego lub innych informacji wskazujących producenta.
3. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane przez wnioskodawców mających za przedmiot działalności marketing, promocję i reklamę, którzy przedstawią co najmniej 1 zrealizowany projekt promocyjny.
4. Maksymalną kwotę sfinansowania przedsięwzięć określonych w ust. 1, Komisja ustala corocznie w rocznym planie finansowym.
5. Celem dokonania wyboru podmiotu, który zrealizuje przedsięwzięcie określone w zestawieniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, Prezes Agencji powoła:

1) komisję przetargową, określi kryteria wykonania przedsięwzięcia, a następnie ogłosi postępowanie w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, albo;
2) komisję weryfikacyjną, w przypadku określonym w § 4 ust. 2.


§ 12

1. W celu wspierania uczestnictwa polskich wystawców w targach w kraju i za granicą, środki pochodzące z Funduszu mogą zostać przyznane na:

1) udział w targach krajowych o priorytetowym znaczeniu dla polskiego sektora mleczarskiego, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95 % kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
2) udział w targach krajowych i regionalnych, innych niż targi, o których mowa w pkt 1, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 60 % kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, jednak nie więcej niż 5.000 zł,
3) udział w targach zagranicznych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 75 % kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, jednak nie więcej niż 45.000 zł.
2. Środki pochodzące z Funduszu mogą zostać przyznane na wspieranie organizacji wystaw związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka - w wysokości do 80 % całości kosztów netto, jednak nie więcej niż 100.000 zł.
3. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane przez wnioskodawców będących podmiotami skupującymi w rozumieniu ustawy i dokonującymi wpłat na Fundusz.


§ 13

1. W celu wspierania prac badawczo-rozwojowych środki pochodzące z Funduszu mogą zostać przyznane, w szczególności na:

1) prace dotyczące prozdrowotnego oddziaływania produktów mleczarskich na organizm człowieka, w tym szczególnie organizm rozwijający się oraz organizm osób starszych,
2) prace o charakterze statystyczno-ankietowym i edukacyjnym, w tym badania preferencji konsumentów,
3) prace istotne dla promocji spożycia artykułów mleczarskich, takie jak ekspertyzy, szkolenia, opinie, studia, oceny,
4) badania i oceny porównawcze jakości mleka i artykułów mleczarskich,
5) wspieranie prac normalizacyjnych nad dostosowaniem polskich norm jakościowych mleka i przetworów mlecznych do standardów Unii Europejskiej i FAO/WHO,
6) działania arbitrażowe w zakresie jakości produktów mleczarskich będących przedmiotem obrotu handlowego.
2. Maksymalną kwotę sfinansowania przedsięwzięć określonych w ust. 1, Komisja określa corocznie w rocznym planie finansowym.
3. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane jako przedsięwzięcia kompleksowe.
4. Środki Funduszu, o których mowa w ust. 2, nie mogą być przyznawane na realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, wskazujących markę, znak firmowy lub producenta artykułu mleczarskiego.
5. Celem dokonania wyboru podmiotu, który zrealizuje przedsięwzięcie wymienione na liście, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 4, Prezes Agencji powoła:

1) komisję przetargową, określi kryteria wykonania przedsięwzięcia, a następnie ogłosi postępowanie w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, albo;
2) komisję weryfikacyjną, w przypadku określonym w § 4 ust. 2.


§ 14

W celu wspierania działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych we współpracy z branżowymi organizacjami międzynarodowymi, środki pochodzące z Funduszu mogą zostać przyznane, w szczególności na:

1) finansowanie opłat składek członkowskich krajowych organizacji branżowych wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 5, w branżowych organizacjach międzynarodowych, w wysokości do 100 % opłat,
2) dofinansowanie kosztów przejazdu i uczestnictwa reprezentacji krajowych organizacji branżowych wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6, w międzynarodowych zjazdach, pracach zespołów i grup roboczych Komitetów, w wysokości do 75 % kosztów.


§ 15

1. Środki pochodzące z Funduszu przeznaczone na sfinansowanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących mogą zostać przyznane na sfinansowanie organizacji krajowych szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.
2. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1 mogą być realizowane przez wnioskodawców będących podmiotami skupującymi, zakładami przetwórstwa mleka lub krajowymi organizacjami branżowymi albo wnioskodawców mających za przedmiot działalności organizację szkoleń i którzy przedstawią co najmniej 3 zrealizowane przez siebie projekty szkoleniowe.
3. Celem dokonania wyboru podmiotu, który zrealizuje szkolenie określone w wykazie, o którym mowa § 5 ust. 3 pkt 7, Prezes Agencji powoła:

1) komisję przetargową, określi kryteria wykonania szkolenia, a następnie ogłosi postępowanie w celu wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, albo;
2) komisję weryfikacyjną w przypadku określonym w § 4 ust. 2.


§ 16

1. Środki Funduszu mogą zostać przeznaczone na zwrot całości lub części kosztu własnego wnioskodawcy w realizacji programów promocyjnych i informacyjnych na rynku mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynku wybranych produktów rolnych” administrowanego przez Agencję:
ul>1) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej;
2) na rynku krajów trzecich.
2. Przedsięwzięcia wymienione w ust. 1, realizowane są przez wnioskodawców będących organizacjami zrzeszającymi producentów, przetwórców lub dostawców mleka.
3. Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, wynosi do 30 % kosztów netto całego przedsięwzięcia.
4. Przyznanie środków Funduszu następuje po pozytywnym zaopiniowaniu oferty programu promocyjnego przez Komisję Europejską.
5. Wypłata środków Funduszu następuje po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia lub jego etapu.
6. Działania, o których mowa w ust. 1-5, będą realizowane od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


§ 17

Prezes Agencji może zażądać od wnioskodawcy przeprowadzenia wyboru wykonawcy części przedsięwzięcia w określonym zakresie.


Rozdział IV
Kompetencje Prezesa Agencji

§ 18

Prezes Agencji składa Komisji oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, zgodnie z przepisami ustawy, sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu za poprzedni rok.


§ 19

1. Przy wyborze usługodawcy, wykonawcy lub dostawcy Prezes Agencji uwzględnia przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Prezes Agencji uruchamia środki Funduszu, przeznaczone na cele określone w rocznym planie finansowym, do wysokości dostępnych środków Funduszu.


Rozdział V
Postępowanie w sprawach dysponowania środkami Funduszu

§ 20

1. Prezes Agencji:

1) powołuje komisje przetargowe, które dokonują wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane środki Funduszu na realizację przedsięwzięć określonych w załącznikach do planu finansowego na dany rok, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 7;
2) powołuje komisje weryfikacyjne, które dokonują oceny merytorycznej i formalno-prawnej wniosków o przyznanie środków Funduszu na realizację przedsięwzięć określonych w załącznikach do planu finansowego na dany rok, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, 5, 6 i 8;
2. Komisja może wyznaczyć 2 osoby do udziału w komisjach, o których mowa w
ust. 1.


§ 21

1. Prezes Agencji, z zachowaniem przepisów ustawy - z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym informację o przedsięwzięciach realizowanych ze środków Funduszu w danym roku kalendarzowym. Ogłoszenia są finansowane ze środków Funduszu.
2. Wnioskodawcy, którzy realizują przedsięwzięcia określone w załącznikach do planu finansowego, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 7, składają do Agencji oferty na zasadach i w terminie określonym w ogłoszeniu.


§ 22

1. Wnioskodawcy, którzy realizują przedsięwzięcia określone w załącznikach do rocznego planu finansowego, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, 5, 6 i 8, składają do Agencji wnioski o przyznanie środków Funduszu na formularzu A, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zasad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w Kancelarii Centrali Agencji w Warszawie lub przesyła listem poleconym na adres: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do każdego wniosku kompletu wymaganych dokumentów.


§ 23

1. Wnioskodawcy, którzy realizują przedsięwzięcia określone w załączniku do rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8, składają do Agencji wnioski o przyznanie środków Funduszu.
2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich składania.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego wniosku kompletu dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 5.


§ 24

1. Agencja przyjmuje i rejestruje według daty wpływu wnioski o przyznanie środków z Funduszu.
2. Komisja weryfikacyjna, powołana przez Prezesa Agencji, sprawdza wnioski wraz z załączonymi dokumentami pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.
3. W przypadku złożenia błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, bez wymaganych dokumentów lub nierzetelnie sporządzonych, komisja weryfikacyjna zwraca wniosek w całości, wskazuje braki i wzywa wnioskodawcę do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie 7 dni od daty zwrotu. Wszystkie pisma są kierowane do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku złożenia po raz drugi wniosku dotkniętego wadami, o których mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
5. Terminem złożenia wniosku jest data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku.


§ 25

Jeżeli liczba prawidłowo wypełnionych wniosków i wnioskowane kwoty finansowania przekroczą łączną wysokość środków Funduszu, przeznaczoną na finansowanie określonego celu, komisja weryfikacyjna proponuje dokonanie stosownej, proporcjonalnej redukcji wnioskowanych kwot.


§ 26

1. Po realizacji przedsięwzięcia lub etapu przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięcia kompleksowego, wnioskodawca składa do Agencji wniosek o wypłatę środków Funduszu na formularzu B, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zasad.
2. Jeżeli po upływie trzech kwartałów od przyznania środków Funduszu wnioskodawca nie złoży wniosku o wypłatę środków finansowych (formularz B), Prezes Agencji może odstąpić od finansowania przedsięwzięcia.
3. O wypłacie środków z Funduszu rozstrzyga Prezes Agencji.


§ 27

1. Środki Funduszu są wypłacane przez Agencję przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, w terminie 14 dni od daty wydania dyspozycji przez Prezesa Agencji i nie później niż w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wypłatę środków finansowych. Termin 14-dniowy może ulec przesunięciu w przypadku braku środków Funduszu.
2. Prezes Agencji może odmówić przekazania lub częściowego przekazania środków z Funduszu, w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub nienależytego udokumentowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę.
3. Wnioskodawca jest obowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku dla potrzeb kontroli przez okres 5 lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
4. W przypadku naruszenia zasad przez wnioskodawcę, ujawnionego po wykonaniu przedsięwzięcia i jego rozliczeniu, wnioskodawca, na wezwanie Prezesa Agencji, zwróci żądane środki Funduszu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.


§ 28

Agencja ma prawo do skontrolowania, czy przyznane środki Funduszu zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem. Wynikiem przeprowadzonej kontroli jest sporządzony protokół, zawierający ustalenia i zalecenia.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29

„Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem” wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.


POWIĄZANE

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...

W 100% gospodarstw dostarczających mleko na potrzeby produkcji produktów mleczny...

Podsumowanie 2023 roku w przemyśle mleczarskim Z danych trzech kwartałów 2023 r....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę