aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rejestr producentów suszu

1 grudnia 2001

Informacja dla producentów suszu paszowego ubiegających się o wpis do rejestru producentów suszu
oraz o przyznanie limitu produkcji suszu przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r., nr 3, poz. 19) Agencja Rynku Rolnego prowadzi rejestr producentów suszu paszowego oraz przyznaje producentom wpisanym do rejestru limit produkcji suszu.

Niezbędne czynności do dokonania wpisu do rejestru producentów suszu, to:

1. Wpis do rejestru następuje na wniosek producenta suszu.
2. Producenci suszu paszowego ubiegający się o wpis do rejestru mogą uzyskać formularz wniosku w Centrali Agencji oraz Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta.

3. Wniosek o wpis do rejestru według wzoru opracowanego przez Agencję zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
2) informację o posiadanych urządzeniach technicznych umożliwiających produkcję suszu.

4. Producent suszu może być wpisany do rejestru, jeśli posiada urządzenia techniczne:

a) umożliwiające produkcję suszu o wymaganiach jakościowych określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ( Dz. U. Nr 3, poz.19 z dnia 18 stycznia 2001 r.).,
b) zapewniające, że temperatura gorącego powietrza lub gazów spalinowych zmieszanych z powietrzem na wlocie do komory suszenia wynosi nie mniej niż +93° C.

5. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, w których ma być prowadzona zamierzona działalność,*
2) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami danin publicznych,*
3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy lub członków zarządu osoby prawnej za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodności dokumentów,*
4) zaświadczenia powiatowej komendy straży pożarnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony środowiska,*
5) wyciąg z rejestru handlowego, wydany przez Sąd lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed datą złożenia wniosku,*

* (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem)

6. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru należy przesłać pocztą poleconą za poświadczeniem odbioru do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, bądź doręczyć bezpośrednio do pokoju nr 406.

7. O ile producent zamierza ubiegać się o przyznanie limitu produkcji suszu na rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2002 r. do 31 marca 2003 r., powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie nie później niż do 31 grudnia 2001 r.

8. Jeżeli wniosek nie będzie spełniać określonych wyżej warunków Agencja wezwie wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Prezes Agencji Rynku Rolnego wyda decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru jeżeli producent suszu spełnia warunki niezbędne do dokonania wpisu do rejestru.

10. Rejestr producentów suszu jest jawny, zawiera imię i nazwisko, adres producenta suszu albo nazwę, adres osoby prawnej oraz imię i nazwisko osób uprawnionych do jej reprezentowania.

11. Jeśli producent suszu przestał spełniać warunki niezbędne do wpisu do rejestru lub produkowany susz nie spełnia wymogów jakościowych Prezes Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o skreśleniu z rejestru.

Niezbędne czynności do przyznania limitu produkcji suszu paszowego:

1. Limit krajowy produkcji suszu paszowego ustala corocznie minister właściwy do spraw rynków rolnych na okres jednego roku obrotowego trwającego od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

2. Limit produkcji dla poszczególnych producentów suszu przyznawany jest przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego w drodze decyzji administracyjnej, w ramach limitu krajowego na wniosek producenta suszu wpisanego do rejestru.

3. Producenci suszu paszowego wpisani do rejestru producentów suszu, ubiegający się o przyznanie limitu mogą uzyskać formularz wniosku o przyznanie limitu w Centrali Agencji oraz Oddziale Terenowym Agencji właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta.

4. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie limitu produkcji suszu na rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2002 r. do 31 marca 2003 r. należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r., przesyłając listem poleconym za poświadczeniem odbioru do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, bądź doręczyć bezpośrednio do pokoju nr 406.

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie limitu produkcji na następne lata obrotowe wnioski należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany limit.

6. Wniosek o przyznanie limitu produkcji suszu, według wzoru opracowanego przez Agencję, powinien zawierać następujące informacje:

a) wnioskowaną wielkość limitu na produkcję suszu o którą ubiega się producent (w tonach),
b) roczną wielkość produkcji suszu w poprzednim roku obrotowym w tonach (nie dotyczy producentów rozpoczynających produkcję suszu),
c) wydajność suszarni i urządzeń przetwarzających susz (w kg/h),
d) wielkość zaplecza surowcowego (w tonach),
e) rodzaj zielonki, z której produkuje się susz,
f) rodzaj produkowanego suszu,
g) numer z rejestru producentów suszu nadany przez Agencję ("numer RPS").

7. Jeśli wniosek nie będzie spełniać wyżej określonych warunków, Agencja wezwie wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8. Prezes Agencji Rynku Rolnego wyda decyzję administracyjną o przyznaniu limitu produkcji suszu jeżeli producent suszu spełnia warunki niezbędne do przyznania limitu.

9. Wielkość limitu przyznanego producentowi suszu jest proporcjonalna do wielkości produkowanego suszu w poprzednim roku, jeżeli wielkość limitu krajowego określonego przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych nie przekracza limitu ustalonego w poprzednim roku.

10. Jeżeli limit krajowy jest wyższy od limitu roku poprzedniego, nadwyżkę dzieli się między producentów.

11. Producent suszu rozpoczynający produkcję może się ubiegać o przyznanie limitu wyłącznie w ramach podziału nadwyżki limitu krajowego.

Informacje ogólne

1. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego wydanych w sprawach wpisu do rejestru producentów suszu i dotyczących przyznania limitu produkcji suszu przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego do spraw rynków rolnych wniesione za pośrednictwem Prezesa Agencji Rynku Rolnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).
2. Producent suszu winien informować Agencję o wszelkich zmianach, które powstaną w trakcie trwania procesu produkcyjnego suszu i jego obrotu, a które to zmiany mogłyby mieć wpływ na procedurę rejestracji i przyznania limitu produkcji suszu.


POWIĄZANE

Komisja Europejska zezwoliła wzeszłym tygodniu, 26 stycznia 2024r. na stosowanie...

Kazachstan planuje rozpocząć produkcję mieszanek paszowych z surowców alternatyw...

21 września, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, Mazowiecki Ośrod...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę