aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zasady funkcjonowania

14 maja 2004

Podstawowe obowiązki nałożone na rolników utrzymujących zwierzęta podlegające rejestracji to m.in. udostępnienie bydła do znakowania w ramach prowadzonej przez Agencję akcji znakowania oraz udzielenie pomocy osobom dokonującym założenia kolczyków, prowadzenie księgi rejestracji w gospodarstwie odrębnie dla każdego stada.

Po oznakowaniu rolnik otrzyma paszport bydła drogą pocztową. W przypadku sprzedaży zwierzęcia przed otrzymaniem paszportu, należy otrzymany paszport przekazać kolejnemu właścicielowi zwierzęcia. W przypadku uboju lub padnięcia zwierzęcia oraz stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w nadesłanym paszporcie należy paszport ten przekazać do powiatowego biura ARiMR. W przypadku urodzenia, przybycia do gospodarstwa bez kolczyków, sprowadzenia z kraju nie będącego członkiem UE, utraty kolczyka przez bydło lub paszportu bydła przez posiadacza należy powiadomić o tym fakcie Wykonawcę usługi oznakowania bydła. W przypadku zagubienia przez zwierzę lub uszkodzenia kolczyka obowiązkiem rolnika jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego Biura Powiatowego ARiMR w celu wydania duplikatu.

W ramach systemu IRZ obowiązkiem posiadaczy bydła jest ponadto zgłaszanie do Agencji, na drukach udostępnianych Biurach Powiatowych ARiMR, faktu urodzenia, przemieszczenia (np. sprzedaży, kupna, eksportu), padnięcia oraz uboju bydła w rzeźni. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia podlegającego rejestracji.

Reasumując, rolnik zobowiązany jest do prowadzenia prostej księgi rejestru bydła w gospodarstwie, przechowywania paszportów bydła oraz zgłaszania placówkom terenowym ARiMR:

 • urodzenia cielęcia, w celu oznakowania kolczykiem i wydania paszportu,
 • kupna lub sprzedaży, w celu uaktualnienia danych w paszporcie,
 • uboju bydła w rzeźni (dotyczy podmiotów prowadzących rzeźnie),
 • padnięcia lub innego zdarzenia (zagubienia, kradzieży), celem wycofania z rejestru,
 • utraty lub uszkodzenia kolczyka lub paszportu, celem wydania duplikatu.

Prowadzenie rejestru zdarzeń dotyczących bydła w czasie wdrażania i funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Bydła

Informacje ogólne o księdze rejestracji stada bydła (KRSB) oraz formularzach systemowych

W czasie wdrażania i funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zgłoszeniu podlegają zdarzenia dotyczące bydła zakolczykowanego, są to takie zdarzenia jak: przemieszczenia bydła, tj. kupno, sprzedaż, czy inne przemieszczenie; padnięcie bydła; ubój bydła w rzeźni; utrata, uszkodzenie kolczyków bydła lub paszportu bydła; urodzenie nowego bydła, sprowadzenie z krajów trzecich lub będących członkami UE. W związku z wymienionymi zdarzeniami obowiązują następujące formularze:

 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła,
 • Zgłoszenie padnięcia bydła,
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni
 • Zgłoszenie bydła do rejestru
 • Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu bydła
 • Wniosek o wydanie kolczyków dla bydła

Księga rejestracji stada bydła

Zawiera dane o całym pogłowiu bydła znajdującym się aktualnie w danym stadzie. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do wpisania na okładce księgi imienia i nazwiska (nazwy) posiadacza zwierząt, adresu, numeru gospodarstwa i siedziby stada, na kartkach wsadowych księgi danych dotyczących posiadanego bydła oraz do stałej aktualizacji tych danych (w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia zdarzenia). Księga rejestracji stada bydła przewidziana jest dla jednej siedziby stada . Nowe okładki księgi oraz dodatkowe kartki wsadowe dostępne są w Biurach Powiatowych ARiMR.

Posiadacz bydła prowadzi księgi rejestracji oddzielnie dla każdej siedziby stada bydła. Siedziba stada jest to wyodrębniona część gospodarstwa, w której przebywa dane stado bydła, a każda sztuka bydła z danego stada posiada ten sam status epizootyczny. Numery poszczególnych siedzib stad nadawane są przez ARiMR i przysyłane wraz z paszportami do danego rolnika.

Posiadacz bydła rozpoczyna prowadzenie księgi rejestracji od momentu zakolczykowania bydła w jego gospodarstwie i otrzymania przez niego w/w księgi rejestracji. Wpis w księdze dokonywany jest terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek tego wpisu.

Jeżeli w trakcie trwania masowej akcji kolczykowania bydła dokonywane jest przemieszczenie bydła w obrębie stad, którym nie nadano jeszcze numeru, posiadacz bydła wpisuje do księgi rejestracji adres stada, z/do którego przemieszczane jest dane zwierzę.

Zgłoszenie bydła do rejestru1

Służy do zgłoszenia przez posiadacza bydła faktu urodzenia zwierzęcia, importu z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej oraz nie będącego członkiem Unii Europejskiej. Formularz przewidziany jest dla jednej sztuki bydła. W czasie wdrażania i funkcjonowania Systemu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt posiadacz bydła zgłasza każdy fakt urodzenia zwierzęcia, importu z kraju trzeciego (nie będącego członkiem UE) oraz wwozu z kraju będącego członkiem UE.

W każdym z tych przypadków posiadacz bydła:

 • Zgłasza zdarzenie (w ciągu 7 dni od jego zaistnienia ) bezpośrednio do osoby kolczykującej lub do właściwego Biura Powiatowego ARiMR.
 • W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia osoba kolczykująca znakuje, ewidencjonuje (na Formularzu Zgłoszeniowym Kolczykowania Bydła) bydło i przekazuje dane w formie papierowej i elektronicznej do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR. Dane te są przekazywane do systemu IRZ w celu wydruku paszportów dla zgłoszonych zwierząt.

Zgłoszenie przemieszczenia bydła 1 oraz Zgłoszenie padnięcia bydła 1

Druki służą do zgłoszenia przez posiadacza bydła faktu kupna, sprzedaży, sezonowych przemieszczeń oraz eksportu zwierzęcia oraz padnięcia. Formularz przewidziany jest dla maksymalnie pięciu sztuk bydła przy jednym z ww. rodzajów zdarzeń.

Posiadacz bydła zakolczykowanego zgłasza fakt przemieszczenia zwierzęcia, tj. kupna, sprzedaży, eksportu i innego przemieszczenia, na formularzu "Zgłoszenie przemieszczenia bydła". Fakt padnięcia bydła zakolczykowanego posiadacz zgłasza na formularzu "Zgłoszenie padnięcia bydła". W zależności od czasu, w którym posiadacz bydła składa zgłoszenia rozróżnia się dwie sytuacje odnośnie w/w zgłoszeń.

W czasie trwania masowej akcji kolczykowania bydła w przypadku, gdy nie jest jeszcze znany numer siedziby stada, posiadacz bydła zgłasza każdy fakt przemieszczenia zwierzęcia na formularzu "Zgłoszenie przemieszczenia bydła" oraz każdy fakt padnięcia bydła na formularzu "Zgłoszenie padnięcia bydła".

Posiadacz bydła:

 1. Wypełnia wszystkie pola zgłoszenia danymi, które są mu znane w dniu składania zgłoszenia . W celu ułatwienia obsługi (przez Biura Powiatowe) tego zgłoszenia posiadacz bydła może zapisać swój PESEL/REGON jak również PESEL/REGON lub inne dane (imię, nazwisko, adres) osoby, której sprzedał/ od której nabył zwierzę.
 2. Przekazuje w/w formularz drogą pocztową lub osobiście do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR.
 3. W przypadku braku formularzy pobiera je we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym ARiMR.

W przypadku, gdy nie jest jeszcze znany numer siedziby stada, posiadacz bydła zgłasza każdy fakt przemieszczenia zwierzęcia na formularzu "Zgłoszenie przemieszczenia bydła" oraz każdy fakt padnięcia bydła na formularzu "Zgłoszenie padnięcia bydła".

Posiadacz bydła:

 1. Wypełnia wszystkie pola zgłoszenia danymi, które są mu znane w dniu składania zgłoszenia . W celu ułatwienia obsługi (przez Biura Powiatowe) tego zgłoszenia posiadacz bydła może zapisać swój PESEL/REGON jak również PESEL/REGON lub inne dane (imię, nazwisko, adres) osoby, której sprzedał/ od której nabył zwierzę,
 2. Przekazuje w/w formularz drogą pocztową lub osobiście do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR,
 3. W przypadku braku formularzy pobiera je we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym ARiMR.

W przypadku, gdy znany jest numer siedziby stada oraz po zakończeniu masowej akcji kolczykowania bydła, posiadacz zgłasza każdy fakt przemieszczenia bydła zakolczykowanego oraz każdy fakt padnięcia bydła.

Posiadacz bydła:

 1. Wypełnia wszystkie pola zgłoszenia danymi, które są mu znane w dniu składania zgłoszenia . W celu ułatwienia obsługi (przez Biura Powiatowe) tego zgłoszenia posiadacz bydła może zapisać swój PESEL/REGON jak również PESEL/REGON lub inne dane (imię, nazwisko, adres) osoby, której sprzedał/ od której nabył zwierzę,
 2. Przekazuje w/w formularz drogą pocztową lub osobiście do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR,
 3. W przypadku braku formularzy pobiera je we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu bydła 1

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka przez oznakowane bydło lub utraty lub uszkodzenia paszportu bydła służy do zgłoszenia ww. faktu Agencji oraz do otrzymania duplikatu. Formularz przewidziany jest dla jednej sztuki bydła.

W czasie wdrażania Systemu IRZ w przypadku, gdy bydło utraci kolczyk lub kolczyk ulegnie uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków, posiadacz bydła składa niezwłocznie wniosek o wydanie duplikatu kolczyka. W trakcie trwania masowej akcji kolczykowania procedura wystawiania duplikatów kolczyków dotyczy zwierząt pochodzących z gospodarstw, gdzie dokonano już oznakowania i zaewidencjonowania bydła.

W każdym z tych przypadków posiadacz bydła:

 • Prawidłowo wypełnia "Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu"
 • Składa wniosek do Wykonawcy usługi kolczykowania, lub właściwego terytorialnie Biura Powiatowego ARiMR, przekazanie wniosku następuje osobiście lub drogą pocztową,
 • W przypadku braku formularza pobiera "Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu" we właściwym terenowo Biurze Powiatowym ARiMR.

W przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu bydła w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, posiadacz zwierzęcia składa niezwłocznie wniosek o wydanie duplikatu paszportu.:

 • Wypełnia "Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu", gdzie wyraża zapotrzebowanie na duplikat paszportu wpisując kompletne dane łącznie z numerem siedziby stada.,
 • Przekazuje wniosek do Wykonawcy usługi kolczykowania lub do właściwego Biura Powiatowego ARiMR,
 • W przypadku braku formularza pobiera "Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu" we właściwym terenowo Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek o wydanie kolczyków dla bydła 1

Służy do zgłoszenia przez posiadacza bydła planowanego zapotrzebowania na kolczyki na następny rok dla bydła nowonarodzonego lub zakupionego z krajów niebędących członkiem Unii Europejskiej. Wniosek będzie składany do ARiMR w okresie od 1 października do 31 grudnia danego roku (po raz pierwszy w 2003 roku), a w szczególnych przypadkach również w innych terminach. Formularz przewidziany jest dla jednego gospodarstwa i będzie dostępny do odbioru w Biurach Powiatowych ARiMR. Od 1 stycznia 2004 r właściciele zwierząt będą znakować swoje zwierzęta (cielęta, bydło importowane) kolczykami otrzymanymi z ARiMR we własnym zakresie.

1 Druki formularzy systemowych należy wypełnić i wysłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Puste druki ww. formularzy systemowych dostępne są we właściwych terytorialnie biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla każdej zarejestrowanej sztuki bydła Agencja wydaje paszport bydła. Paszport jest jednym z elementów koniecznych do wprowadzenia bydła do obrotu. W przypadku sprzedaży paszport przekazywany jest nowemu posiadaczowi zwierzęcia. W przypadku uboju w rzeźni lub padnięcia paszport bydła przekazywany jest do Agencji przez ostatniego posiadacza zwierzęcia.

W związku z tym, że oznakowanie bydła, ewidencja jego danych (w formie papierowej i elektronicznej), a także weryfikacja poprawności tych danych, mogą znacznie przedłużyć proces wydania paszportów, dopuszcza się podczas trwania masowej akcji kolczykowania dwie możliwości wprowadzenia do obrotu oznakowanego bydła.

Przed wydaniem przez ARiMR paszportu bydła

W związku z przedłużającym się terminem wdrożenia Systemu Identyfikacji i Rejestracji Bydła, starostwa i gminy mają możliwość znakowania zwierząt i wystawiana świadectw miejsca pochodzenia na dotychczasowy zasadach. Takie stanowisko zgodne jest z pismem Sekretarza Stanu MRiRW Józefa J. Pilarczyka z dnia 3 stycznia 2003 r. znak: PZWetOZZ-an-02-3/2-03 oraz z dnia 10 września 2002 r. znak: PZWet-an-2-11/02. W konsekwencji w czasie trwania masowej akcji kolczykowania możliwe jest wprowadzenie do obrotu bydła oznakowanego, ale nie posiadającego jeszcze wydanego przez Agencję paszportu.

W tej sytuacji:

 • Posiadacz zgłasza się do gminy lub sołtysa po świadectwo miejsca pochodzenia danej sztuki bydła. Na dokumencie tym zapisany zostaje numer kolczyka zwierzęcia, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. Osoba, która sprzedaje bydło nie posiadające paszportu bydła przekazuje zwierzę wraz z świadectwem miejsca pochodzenia.
 • Poprzedni posiadacz bydła niezwłocznie po otrzymaniu paszportu bydła od Agencji (paszport bydła zostaje przesłany na adres posiadacza zwierzęcia, gdzie dokonano rejestracji tego zwierzęcia) przekazuje ten paszport na adres nowego posiadacza.
 • Posiadacz bydła, który otrzymał od Agencji paszport wydany zwierzęciu, które zostało już ubite w rzeźni lub padło, przekazuje ten paszport do właściwego terenowo Biura Powiatowego ARiMR. Osoba sprzedająca zwierzę, gdy nie jest możliwe przekazanie paszportu nowemu posiadaczowi zwierzęcia (sprzedaż przez pośredników), przekazuje otrzymany paszport do właściwego terenowo Biura Powiatowego ARiMR.

POWIĄZANE

ARiMR informuje o wydłużeniu okresu na uzyskanie certyfikatu QAFP lub QMP ułatwi...

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrze...

Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) to strata dla hodowcy, producenta, a tak...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę