aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii - zasad przywozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

12 maja 2005

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii o zasadach przywozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi , obowiązująca od 1 czerwca 2005 roku.

Uprzejmie informuję, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188) ulegają zmianie zasady przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dla których nie zostały ustalone wymagania weterynaryjne na poziomie prawa wspólnotowego (tzw. produkty niezharmonizowane).

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 z późn. zm.), przywóz z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, zwanego dalej państwem trzecim, produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynek krajowy, dla których nie określono wymagań weterynaryjnych w przepisach Unii Europejskiej jest dopuszczalny, jeżeli na przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii, a przywożone produkty są zaopatrzone w oryginał świadectwa zdrowia wystawiony przez właściwy organ państwa trzeciego, z którego te produkty są przywożone.

Świadectwo zdrowia powinno:

 1. być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone produkty pochodzenia zwierzęcego;
 2. potwierdzać, że zostały spełnione wymagania weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego, określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii,
 3. zawierać numer i datę wydania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii wydaje pozwolenie na wniosek podmiotu przywożącego produkty.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać informacje dotyczące:

1) podmiotu przywożącego produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym:

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
 2. nazwę, siedzibę i adres;

2) zakładów, z których pochodzą produkty, w tym:

 1. nazwę,
 2. adres, z podaniem nazwy państwa,
 3. numer identyfikacyjny (nie dotyczy miodu);

 3) produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym określenie:

 1. ilości
 2. rodzaju, z podaniem kodu taryfy celnej,
 3. gatunku zwierząt, z których lub od których zostały pozyskane,
 4. rodzaju obróbki, jakiej zostały poddane;

4) nazwa i adres miejsca przeznaczenia przywożonych produktów pochodzenia zwierzęcego;

5) jednego granicznego posterunku kontroli, przez który produkty mają zostać wprowadzone na terytorium Polski,

6) zamierzonego terminu przywozu produktów.

Jednocześnie informuję się, że jeden wniosek może dotyczyć tylko zakładów nie posiadających uprawnień do handlu z Unią Europejską lub posiadających takie uprawnienia, ponieważ w zależności od tego z jakich zakładów pochodzą produkty stawiane są inne wymagania weterynaryjne. Zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego Główny Lekarz Weterynarii odmawia wydania pozwolenia w przypadku, gdy wniosek nie spełnia powyższych wymagań. Zgodnie z art. 6a ust. 3 wniosek o wydanie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii składa się nie później niż na 30 dni przed dniem zamierzonej wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego z państwa trzeciego. Ponadto zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego Główny Lekarz Weterynarii przed wydaniem pozwolenia może przeprowadzić kontrolę zakładu znajdującego się w państwie trzecim, z którego pochodzą produkty.

Pozwolenie wydaje się, jeżeli produkty pochodzenia zwierzęcego:

1) pochodzą z państwa trzeciego lub regionu, z którego przywóz tych produktów na terytorium państw Unii Europejskiej nie jest zabroniony;

2) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

W pozwoleniu określa się w szczególności:

1) wymagania weterynaryjne dla:

 1. produktów pochodzenia zwierzęcego, których spełnienie ma zostać poświadczone w świadectwie zdrowia towarzyszącym przesyłce,
 2. środków transportu, którymi są przewożone produkty pochodzenia zwierzęcego;

2) sposób wykorzystania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Niezharmonizowane produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zostać wprowadzane jako surowiec do dalszej produkcji, a następnie do obrotu tylko na zasadach określonych w art. 16 i 17 ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 1 tej ustawy produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach zatwierdzonych tj. zakwalifikowanych do handlu, prowadzi się wyłącznie przy użyciu produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładów zatwierdzonych. Natomiast stosownie do art. 17 ww. ustawy produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z zakładów niezatwierdzonych nie mogą być wprowadzone do handlu lecz jedynie na rynek krajowy. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145) handel jest to swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Przepisy ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego nie przewidują pobierania opłat weterynaryjnych za wydanie pozwolenia. W związku z tym zastosowanie mają w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z poz. 41 pkt 2 załącznika do ww. ustawy za wydanie pozwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 76 zł, natomiast za zmianę warunków wydanego pozwolenia opłatę w wysokości 38 zł.

 Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej jest naklejenie na wniosek o wydanie pozwolenia znaczków skarbowych o wskazanej wartości. Znaczki są następnie kasowane przez przekreślenie przez organ przyjmujący podanie. Opłatę skarbową od przedmiotów opłaty skarbowej, o których mowa w ust. 1, zobowiązany może również zapłacić gotówką lub bezgotówkowo na numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta). Jeżeli zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, dokonujący zapłaty zobowiązany jest określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej. Dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, wskazuje numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta), tytuł i datę wpłaty oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez upoważnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze (dokonujący zapłaty zobowiązany jest określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej). Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii po otrzymaniu wykładni prawnej z Komisji Europejskiej dotyczącej przedżołądków poddanych obróbce termicznej uprzejmie informuje, że produkty te w świetle obowiązujących przepisów są traktowane jako produkty „nie w pełni” objęte zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi. Oznacza to, że nie została opublikowana przez Komisję Europejską lista zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych do eksportu tych produktów na terytorium UE, jak również nie został dla nich ustalony jednolity wzór świadectwa zdrowia. Kwestia ta pozostaje w kompetencjach właściwych władz weterynaryjnych państw członkowskich UE.

Jednocześnie zakład zajmujący się pozyskiwaniem przedżołądków, jak to jest zdefiniowane w art. 2 lit b dyrektywy Rady 77/99/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i marketing produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego (OJ nr L 26 z 31.I.1977, s. 85 z poźn. zm.), powinien spełniać ogólne wymagania zawarte w tej dyrektywie. Zatem właściwą podstawą prawną zamieszczoną w świadectwach zdrowia dotyczącą zakładów, z których pochodzą produkty jest dyrektywa Rady 77/99/EWG.

Dodatkowo przywóz przedżołądków możliwy jest zgodnie z dyrektywą Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11 z poźn. zm.) tylko z państw trzecich lub ich części, z których dopuszczony jest przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty Europejskiej. Decyzja Komisji 97/222/WE z późn. zm., jako akt wykonawczy do tej dyrektywy ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (OJ No. L 98, 4.4.97, p. 39 z poźn. zm.).

Uprzejmie informuję, że wzór świadectwa zdrowia na przedżołądki wołowe poddane obróbce termicznej, które spełniać będą nowe wymagania określone w pozwoleniach wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii przesłany został w dniu 22 kwietnia 2005 r. do właściwych władz weterynaryjnych krajów trzecich do uzgodnienia. W chwili Główny Lekarz Weterynarii oczekuje na zgłoszenie uwag lub akceptację zaproponowanych warunków importowych.

W nowy wzór świadectwa zdrowia będą zaopatrywane, wysyłki przedżołądków począwszy od dnia 1 czerwca 2005 r. Przedżołądki wysyłane przed ta datą będą wprowadzane na terytorium Polski na dotychczas obowiązujących świadectwach. Przywóz przedżołądków poddanych obróbce termicznej odbywać się będzie dalej po uzyskaniu pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii, pod warunkiem, że produkty wytworzone z tych przedżołądków nie będą wprowadzane do handlu. Pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii jest wydawane z terminem ważności do 31 grudnia 2005 r., ponieważ dyrektywa Rady 77/99/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i marketing produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego (OJ nr L 26 z 31.I.1977, s. 85 z poźn. zm.), która określa jedno z wymagań weterynaryjnych zostanie uchylona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylająca niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dyrektywa Rady 77/99/EWG traci moc od dnia stosowania dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady tj. od 1 stycznia 2006 r. Produktami niezharmonizowanymi w świetle obowiązujących przepisów są przedżołądki poddane obróbce termicznej oraz miód i produkty pszczelarskie przeznaczone do spożycia przez ludzi.


POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę