Regulamin konkursu - Wymyśl hasło reklamowe

1 marca 2012

REGULAMIN KONKURSU

1. Wymyśl hasło promujące bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin


2. Wymyśl hasło reklamowe dla produktu OLYMPUS


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Wymyśl hasło reklamowe”, zwanego dalej również „Konkursem”, jest firma Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c, zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 01 marca 2012 r. do 31 marca 2012 r.

1.5. Celem Konkursu jest promocja „Rolnictwa Odpowiedzialnego” oraz produktu o nazwie OLYMPUS.

1.6. Konkurs będzie przebiegał w oparciu o następujące zasady:

1.6.1. Uczestnicy Konkursu tworzą dwa hasła reklamowe:

1) promujące bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin

oraz

2) dla produktu OLYMPUS.

1.6.2. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

1.6.3. Uczestnicy przenoszą bez wynagrodzenia na Organizatora majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne do przesłanych haseł reklamowych na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na powyższe warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

1.6.3. Osoby, które zwyciężyły zostaną poinformowane o tym drogą mailową do dnia
10 kwietnia 2012 r.

1.6.4. Odpowiedzi, które zwyciężą zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ppr.pl

1.6.5. Kapituła konkursowa wyznaczona przez Organizatora wybierze odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni.

1.6.6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@ppr.pl , wpisując w tytule maila słowo „konkurs”.

1.6.7. W postępowaniu konkursowym nie biorą udziału konta fikcyjne.

1.6.8. Nagrody:

I miejsce

Nagroda główna: certyfikowany kombinezon ochronny do wielokrotnego użytku


II miejsce

Nagroda: 3 bluzy z logo Olympus


III miejsce

Nagroda: 10 par certyfikowanych rękawic


1.7. Organizator Konkursu oświadcza, iż jako płatnik podatku dochodowego pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody. Organizator Konkursu przyznaje laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężna w wysokości należnego podatku na cele poboru podatku (ok. 11% wartości nagrody ).

1.8. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:

a) Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, ,

b) Kapituła konkursowa – osoby, które wskaże organizator do rozstrzygnięcia Konkursu.

c) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „Wymyśl hasło",

d) Formularz zgłoszeniowy- email wysłany na adres: konkurs@ppr.pl zawierający hasła konkursowe o których mowa w niniejszym regulaminie, powinien zawierać dane kontaktowe uczestnika tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, natomiast podanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz dla celów przesyłania ofert drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt. II może przystąpić do Konkursu w okresie jego trwania.

3.2. Uczestnik ma obowiązek podania w mailu danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym.

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza za naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych, użycie znaków lub symboli prawnie chronionych, zamieszczenie treści lub zdjęć obraźliwych lub urażających czyjąś godność lub przekonania. Uczestnik odpowiada w pełnym zakresie za treści zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

3.5. Przystąpienie do Konkursu poprzez wysłanie e-maila na adres konkurs@ppr.pl oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości, a tym samym zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

3.6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, kapituła konkursowa bierze pod uwagę hasło, które wcześniej zostało przesłane na adres e-mail : konkurs@ppr.pl . Decydująca jest, w takim przypadku, data wysłania formularza zgłoszeniowego na w/w adres , a w przypadku wysłania co najmniej dwóch identycznych haseł w tej samej dacie, data wcześniejszego dotarcia formularza zgłoszeniowego mailem na adres konkurs@ppr.pl .

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Każdy Uczestnik ma prawo dokonać dowolnej liczby zgłoszeń propozycji haseł reklamowych.

4.2. W dniu 9 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00 w biurze redakcji portalu www.ppr.pl zostanie dokonane zamknięcie Konkursu i sporządzenie protokołu dotyczącego przyznania nagród.

4.3. Uprawnienie Uczestnika Konkursu do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne. Powyższe uprawnienie przechodzi na następców prawnych uczestnika Konkursu pod tytułem ogólnym, po przekazaniu Organizatorowi co najmniej kopii prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że uczestnik Konkursu i Organizator postanowią zgodnie inaczej.

4.4. Organizator ma prawo na każdym etapie trwania Konkursu odrzucić zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo zawiesić wydanie nagrody, do czasu wykazania przez uczestnika Konkursu, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: konkurs@ppr.pl w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia wyłonienia laureatów z dopiskiem „Reklamacja_konkurs". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data wpływu emaila na adres: konkurs@ppr.pl .

5.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, adres do Korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według właściwości ogólnej.

6.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu .

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane na Stronie Internetowej Konkursu.

6.5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Pierwszy Portal Rolny www.ppr.pl .

6.7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród, chyba, że Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

6.8. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
POWIĄZANE

Wypełnienie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika, który raz w ro...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 8 lutego 2021 r. do Ministra Rolnic...

W dniu 5 lutego 2021 r. podpisano Protokół w sprawie warunków kontroli i kwarant...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę