Reprezentują interesy pomorskich rolników

1 kwietnia 2015
Chłop to też człowiek pisał w swoich kazaniach Piotr Skarga stając w obronie mieszkańców wsi. Los kmieci nie był też obojętny Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu.  Dziś na straży chłopskich interesów stoją izby rolnicze, które są nieocenionym partnerem w staraniach o przywracanie społecznego prestiżu zawodu rolnika, w ukazywaniu całemu społeczeństwu wielu funkcji, jakie aktualnie rolnik pełni na rzecz całego społeczeństwa.
 Rok 2015 jest szczególny izb rolniczych, ponieważ z dniem 4 kwietnia 2015 r. kończy się IV kadencja samorządu rolniczego. Zakończenie kadencji i przygotowania do nowych wyborów stanowi doskonałą do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń.
Pomorska Izba Rolnicza jest instytucją pozarządową, niezależną jednostką samorządu rolniczego o charakterze niedochodowym. Podstawą prawną funkcjonowania izb rolniczych w Polsce jest ustawa z dniach 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Jako samorząd izba jest partnerem dla władz wojewódzkich oraz samorządu terytorialnego, przy podejmowaniu decyzji dotyczących wsi i rolnictwa województwa pomorskiego.
Główny zadaniem i celem izby jest pomoc w rozwiązywaniu problemów rolnictwa województwa pomorskiego i reprezentowanie interesów rolników. Do najistotniejszych zadań realizowanych przez PIR należą: występowanie do organów administracji rządowej z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń, współpraca z Agencjami Rządowymi we wdrażaniu w życie nowych zasad funkcjonowania rynków rolnych i pozyskiwanie funduszy z UE, uczestnictwo w akcjach promujących nowoczesny styl gospodarowania przy wykorzystaniu środków finansowych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, współorganizowanie i uczestnictwo w targach i wystawach promujących producentów rolnych. Ponadto wydawanie opinii w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych i leśnych na inne cele, godzące potrzeby rolników i mieszkańców tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Uczestnictwo w akcjach promujących nowoczesny styl gospodarowania przy wykorzystaniu środków finansowych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, pozwalające na istotne inwestycje w gospodarstwach oraz tworzenie dodatkowych źródeł dochodu. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej poprzez uczestnictwo w przetargach i restrukturyzacji gospodarstw po byłych PGR.

 Izba działa na rzecz tworzenia rynków rolnych oraz poprawy warunków zbytu płodów i produktów rolnych. Przekazuje rolnikom wiedzę z zakresu nowych odmian roślin uprawnych, technologii produkcji, chowu zwierząt i wielu innych istotnych dla rolnictwa zagadnień.
Z zakresu ustawodawstwa izba zapoznaje rolników ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz mechanizmami dotyczącymi funkcjonowania Wspólnego Rynku Rolnego.
Wszystkie działania Pomorskiej Izby Rolniczej przyporządkowane są w praktyce jednemu celowi :  rzetelnej pracy na rzecz środowiska wiejskiego województwa pomorskiego.

W minionej kadencji 2011 – 2014 Pomorska Izba Rolnicza stała się beneficjentem funduszy unijnych, pozyskując w licznych programach i grantach kwotę wiele milionów złotych na działania wspierające pomorską wieś i rolnictwo.
W ramach tych środków Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała dla tysięcy rolników ponad 200 kursów zawodowych i szkoleń, które umożliwiły im zdobycie nowych, dodatkowych kwalifikacji, dywersyfikując tym, działalność rolniczą.
Pracownicy Izby pomagali i nadal pomagają rolnikom województwa pomorskiego i nieodpłatnie sporządzają dziesiątki tysięcy wniosków między innymi o dopłaty obszarowe, rolnośrodowiskowe, do materiału siewnego czy na modernizacje gospodarstw rolnych.
Pomorska Izba Rolnicza jest także emitentem publikacji dotyczących zagadnień PROW 2007 – 2013 oraz PROW 2014 – 2020, broszur z zagadnień dotyczących poszczególnych osi PROW, biuletynów informacyjnych i innych publikacji zakresu miedzy innymi ochrony środowiska, produkcji zwierzęcej, roślinnej, sadowniczej i ogrodniczej oraz finansów gospodarstwa rolnego i agroturystyki.
Samorząd rolniczy województwa pomorskiego był współorganizatorem licznych turniejów kół gospodyń wiejskich, targów rolniczych, konkursów wojewódzkich o tematyce rolniczej i fundatorem wielu nagród rzeczowych.
Ponadto w latach 2011 – 2014 Pomorska Izba Rolnicza przy wsparciu środków z Funduszy Promocji zrealizowała i nadal kontynuuje działania promujące pomorskich producentów mięsa, mleka i zbóż organizując liczne imprezy, których celem jest promocja wśród konsumentów zdrowej i smacznej regionalnej żywności. Każdego roku PIR na terenie województwa pomorskiego organizuje trzy ,,Pikniki’’, których celem jest promowanie Zdrowej i smacznej diety wśród konsumentów.
Przy ścisłej współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, KRUS, Związkiem Zawodowym NSZZ RI „Solidarność” oraz Związkiem „Młodych Rolników” każdego roku PIR organizuje letnie wyjazdy na kolonie oraz wyjazdy na ferie zimowe dla dzieci z terenu województwa pomorskiego.

Kadencja 2011 – 2014  to również okres doskonałej współpracy izby rolniczej z Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku i wspólna praca na rzecz poprawy struktury agrarnej na Pomorzu. Wypracowany model współpracy PIR i z ANR nie ma odpowiednika na terenie kraju. Dzięki bowiem bliskiej współpracy i koordynacji działań, możliwa jest efektywna poprawa struktury agrarnej oraz skuteczne rozdysponowanie gruntów rolnych pozostających w dyspozycji ANR na rzecz pomorskich rolników. Szczególnie w okresie trzech ostatnich lat, liczbę przetargów, konsultacji czy negocjacji, w których czynnie i skutecznie uczestniczyli przedstawiciele izby liczy się w obecnie w tysiącach spraw.
Pomorska Izba Rolnicza jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich( Sekretariat Regionalny KSOW w Gdańsku), uznając współpracę za wzorcową i przynoszącą wymierne efekty pomorskiemu rolnictwu.
 Samorząd rolniczy województwa pomorskiego jest też jedyną izbą w kraju posiadająca własne nieruchomości, w których znajdują się jej biura.
Systematyczne spotkania zarządu z przewodniczącymi rad powiatowych a następnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i władz wojewódzkich, dają możliwość utworzenia właściwej procedury, skutecznej realizacji zadań samorządowych. Licznie uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia goście oraz codzienna współpraca i szereg spotkań, są potwierdzeniem zainteresowania sprawami rolników. Stąd warte podkreślenia są te zadania i bieżące działania Pomorskiej Izby Rolniczej, które dają rolnikom poczucie bezpieczeństwa, że ich przedstawiciele dobrze reprezentują ich interesy.

Przedstawiciele PIR uczestniczyli również pracach Społecznych Rad Doradztwa działających przy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Pomorskim Zespole Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych.  Ponadto prezes PIR brał udział w pracach Zespołu Ekspertów Agencji Rynku Rolnego, Funduszu Promocji Ryb oraz przy KRIR w pracach Zespołu dot. szkód łowieckich.
Istotnym, cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez PIR była także seria spotkań rolników województwa pomorskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Kazimierzem Plocke oraz spotkania dyskusyjne z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie sporządzania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

- Kreowanie polityki rolnej oraz dbałość o właściwy wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jest zasadniczym celem wytyczającym formy i kierunki działania naszego samorządu. Pomorska Izba Rolnicza, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, jest przekonana, że dla właściwej realizacji statutowych i ustawowych działań niezbędna jest stała współpraca z przedstawicielami władz wojewódzkich, powiatowych oraz wszystkimi instytucjami trwale zaangażowanymi w funkcjonowanie sektora rolniczego, oparta na zrozumieniu potrzeb rolnictwa i daleko idącej znajomości branży – podsumowuje Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.
Z prac samorządu rolniczego województwa pomorskiego
 Struktury Pomorskiej Izby Rolniczej funkcjonują na terenie 16 powiatów województwa, w których działają Rady Powiatowe o łącznej liczbie 197 członków. Spośród nich wyłaniane jest Walne Zgromadzenie w obsadzie 32 osób.  Siedziba PIR znajduje się w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 3. Samorząd rolniczy województwa pomorskiego posiada też dwa Biura Terenowe (Stare Pole, Słupsk) oraz sieć Biur Powiatowych: Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański, Chojnice, Człuchów, Kościerzyna, Kartuzy, Lębork
W 2011 roku odbyły się wybory do Rad Powiatowych Izby IV Kadencji, a następnie wybory nowych władz w strukturach powiatowych i wojewódzkich. Po ukonstytuowaniu się nowy zarząd PIR przystąpił do pracy w następującym składzie, Zenon Bistram, prezes, Jan Michalski, wiceprezes oraz członkowie zarządu: Stanisław Andres, Lech Kolaska, Beata Ewelina Wika – Czarnowska. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został Andrzej Tandek.
Członkowie zarządu PIR w 2011 roku uczestniczyli w 42 spotkaniach Rad Powiatowych, odbyły się 3 Walne Zgromadzenia Członków Izby oraz 9 posiedzeń zarządu.  Najważniejsze tematy, jakimi zajmowano się podczas tych posiedzeń to sprawy związane z wykupem ziemi od ANR, informacje z AR i MR na temat nowych programów, zagadnienia dotyczące reformy KRUS oraz kondycji poszczególnych rynków rolnych.
Izba przy współudziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała też konferencje ,,Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu w Polsce’’, której celem było dostarczenie rzetelnych i pełnych informacji na temat zasad działania biogazowi, tworzenia takich inwestycji, jej aspektów prawnych i finansowych. W trakcie seminarium został także podsumowany wyjazd studyjny czterdziestu pomorskich rolników do Brandenburgii.
 Pomorska Izba Rolnicza realizowała również  i to z powodzeniem projekt  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt  ,,Zawód szef ‘’ – kompleksowe wsparcie osób odchodzących z rolnictwa oraz projekt ,,aktywni na rynku pracy’’ ułatwiający dostęp do zatrudnienia dla bezrobotnych z terenów wiejskich
W następnym – 2012 roku odbyły się 3 Walne Zgromadzenia PIR oraz 9 posiedzeń zarządu, podczas których omawiał bieżącą działalność izby oraz formował i przyjmował sposoby realizacji działań statutowych PIR Członkowie zarządu uczestniczyli też 38 spotkaniach Rad Powiatowych. W trakcie tych spotkań dyskutowano miedzy innymi na temat modulacji, systemu bezpośredniego wsparcia finansowego dla rolników oraz zmian w ustawie o składkach na ubezpieczenie społeczne rolników.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym, przy współudziale Sekretariatu Regionalnego KSOW, Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała także konferencję praktyczną w Chmielnie pod nazwą „Kuchnia regionalna i energia odnawialna – szansą na rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego”
W latach 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był też przez PIR projekt „ Nie tylko zboże zapełnia trzos – wsparcie dla osób chcących odejść z rolnictwa” W ramach programu przeszkolonych zostało około 300 osób z terenów wiejskich, które zdobyły umiejętności służące dywersyfikacji zawodu rolnika w specjalnościach: florystyki, wizażu, pilarstwa, obsługi koparko ładowarek czy uzyskując prawo jazdy kat. C.
2 Walne Zgromadzenia Izby oraz 10 posiedzeń zarządu miało miejsce w 2013 roku. Ponadto członkowie zarządu uczestniczyli 38 spotkaniach Rad Powiatowych. Samorząd rolniczy województwa pomorskiego w 2013 roku domagał się między innymi jednoznacznej interpretacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwalczania choroby Aujeszky`ego u świń, respektowania przez organa samorządów terytorialnych zapisów ustawy o izbach rolniczych (w szczególności opiniowania aktów prawa miejscowego), wsparcie dla szkół i uczelni województwa pomorskiego w sprawie tworzenia kierunków kształcenia o profilu rolniczym, podjęcie inicjatywy utworzenia zespołu ekspertów (przy KRIR i ministerstwie rolnictwa), którego zadaniem byłoby wsparcie prac nad budową ustawy o podatku dochodowym w rolnictwie oraz zmianie ustawy o izbach rolniczych. Ponadto wsparcia mieszkańców gmin powiatu puckiego w walce z zuchwałą przestępczością (inicjatywa skierowana do Wojewódzkiej Komendy Policji), wzmożenia działań związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych ( do Wojewody Pomorskiego), precyzyjnego zdefiniowania licznych pojęć, występujących przy ocenie planów zagospodarowania przestrzennego czy  podjęcia działań zapobiegających dewastacji ekosystemu gdańskiej Olszynki.
Pomorska Izba Rolnicza w czerwcu 2013 roku przy współudziale Sekretariatu Regionalnego KSOW zorganizowała dla rolników wyjazd studyjny do Hiszpanii.

W 2014 roku odbyły się 2 Walne Zgromadzenia, w tym jedno wyjazdowe w Ustce, podczas, którego odbyła się konferencja poświęcona Projektowi PROW na lata 2014 – 2020. miało miejsce również 12 posiedzeń Zarządu (w tym 3 posiedzenia z Przewodniczącymi Rad Powiatowych PIR) , podczas których omawiano bieżącą działalność izby oraz formułowano i przyjmował sposoby realizacji działań statutowych izby. Członkowie zarządu uczestniczyli również w 38 spotkaniach Rad Powiatowych. W trakcie obrad dyskutowano najczęściej na temat systemu bezpośredniego wsparcia finansowego dla rolników na lata 2014 – 2020.
Ważnym wydarzeniem był też wyjazd Przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej, na czele z Panem Lechem Kolaską i Panem Andrzejem Tandek do Brukseli, którzy protestowali przeciwko zaproponowanym przez Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione w związku z rosyjskim ambargiem na produkty rolo-spożywcze z UE.
W 2014 roku na Pomorzu ( lipiec) odbyło się wspólne Posiedzeniu Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Zarządem Pomorskiej Izby Rolniczej. Izby dyskutowały m.in. na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych oraz przyjętych przez poszczególne państwa systemach płatności bezpośrednich.  
Dzięki pozyskanym środkom finansowym, przy współudziale Sekretariatu Regionalnego KSOW, Pomorska Izba Rolnicza dla rolników z województwa pomorskiego zorganizowała w czerwcu wyjazd studyjny do Francji.
Sprawą polskiej racji stanu jest zbudowanie strategii polskiej wsi i rolnictwa. Sprawą samorządu rolniczego jak zaznaczają przedstawiciele PIR jest pełne uczestnictwo w jej realizacji, bowiem obszary wiejskie z rolnictwem są trwałym i żywotnym elementem tożsamości i rozwoju Polski, zaś polskie rolnictwo musi wnieść znaczący wkład w tworzenie nowego modelu rolnictwa europejskiego.
Opracował: Obi obaPOWIĄZANE

Badanie Kantar Polska: Ponad połowa Polaków jest w stanie zapłacić za piwo góra ...

DANONE razem z dostawcami regeneruje gleby w Polsce by korzystnie wpływać na zdr...

Tegoroczny sezon zbiorów w firmie „Herbapol-Lublin” S.A. zbliża się do finiszu, ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę