aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Załącznik o sprawach W.Duchiewicza

25 lipca 2008

Stolec, dnia 26-01-2007 r.ZAŁĄCZNIK

Informacja o czynach Witolda Duchiewicza

zawartych w aktach oskarżenia:


Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, II K 115/05 z ośmioma zarzutami,

 • W okresie od 11 lutego do 1 marca 2004 roku w Stolcu, działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, przywłaszczył ziarno kukurydzy powierzone przez Spółkę Flora w Praszce, stanowiące mienie wielkiej wartości 1.297.800 zł.

Tj. o przestępstwo z art. 284§2 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art. 12 kk,

 • W dniu 05 marca 2004 roku w Stolcu, przywłaszczył powierzone mienie w postaci kotła marki WESSEX M 660 wartości 52.753,83 zł na szkodę Spółki ENERGY IVESTORS w Warszawie, tj. o przestępstwo z art. 284§2 kk,

 • W dniu 19 kwietnia 2004 roku w Stolcu przywłaszczył 6.254 tony ziarna kukurydzy powierzonego przez Spółkę SANO w Sękowie, stanowiącej mienie wielkiej wartości 4.315.260 złotych, tj. o czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 294§1 kk.,

 • W okresie od 20 kwietnia do 21 maja 2004 roku, w Stolcu działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, przy czym w dniu 20 kwietnia 2004 roku, wydając polecenie innej osobie, która zerwała kłódki w silosach, przywłaszczył 90.000 kg ziarna kukurydzy i 14.000 kg maczki kukurydzianej, powierzonej przez Firmę EUROPALIWA we Wrocławiu o łącznej wartości 87.800 zł, tj o czyn z art. 18§1 kk w zw. z art. 284§2 kk i w zw. z art. 12 kk.

 • W okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2004 roku, w Stolcu, działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, przywłaszczył powierzone mienie, w postaci samochodu marki Mercedes ML 270, wartości 150.000 zł, na szkodę Syndyka Masy Upadłości BHU EuroFarm w Stolcu. Tj. o czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk,

 • W czerwcu 2004 roku, w Stolcu będąc uprawniony do wystawienia dokumentów, poświadczył nieprawdę w umowach dzierżawy i zarządzania, datowanych na dzień 10-02-2004 roku, potwierdzając wbrew prawdzie ich zawarcie w tym okresie, gdy w rzeczywistości umowy zostały sporządzone w innym terminie. Tj. o czyn z art. 271 §1 kk,

gdzie zabezpieczeniem procesowym było poręczenie majątkowe w kwocie 1 mln złotych, Sąd wydał wyrok uniewinniający a zwrot wpłaconego poręczenia majątkowego dokonano na rzecz oskarżonego w kwocie 700.000 zł na konto jego córki, a z akt postępowania jednoznacznie wynika, że wpłacającym nie był oskarżony, ale zupełnie inna osoba prawna. Sąd zignorował wszystkie pisma w tej sprawie kierowane przez Syndyka przed dokonaniem zwrotu.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, II K 220/05 przeciwko oskarżonemu Witoldowi Duchiewiczowi o popełnienie kolejnych 10 poważnych czynów :

 • W dniu 15 lipca 1999 roku w Kędzierzynie - Koźlu woj. opolskiego,
  pełniąc funkcję Prezesa Zarządu „ Cornex LTD" Sp. z o.o. w Stolcu,
  działając w celu uzyskania znacznej korzyści majątkowej w postaci
  kredytu indeksowanego krótkoterminowego w formie linii kredytowej o
  charakterze odnawialnym, przywłaszczył sobie mienie znacznej wartości
  w postaci linii technologicznej do produkcji pasz o wartości 2.987.587,46
  zł oraz linii technologicznej przechowywania zbóż o wartości
  3.614.928,67 zł. na szkodę Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych
  S.A. w Warszawie oraz doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia
  mieniem znacznej wartości Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach
  w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu indeksowanego
  krótkoterminowego w formie linii kredytowej o charakterze odnawialnym
  w wysokości złotowej równowartości 1.859635 CHF, przewłaszczył na
  rzecz banku linię technologiczną do produkcji pasz o wartości 298.758,46
  zł. oraz linie technologiczną do ekologicznego przechowywania zbóż
  o wartości 3.614.928,67 zł. wprowadzając w błąd co do okoliczności,
  że stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie
  są obciążone prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez Witolda
  Duchiewicza nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym
  lub statutowym, gdy w rzeczywistości na podstawie umów z dnia
  21 kwietnia 1997 roku zawartych w Warszawie pomiędzy Bankiem
  Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A., a „ Cornex LTD" Sp. z o.o.
  w Stolcu dokonał ich przewłaszczenia na rzecz factoringu nr 12/F/97/C
  z dnia 21 kwietnia 1997 roku oraz umowy factoringu nr 11/F/97/C
  z dnia 21 kwietnia 1997 roku.

tj o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § l kk i art. 286 § l kk i art. 297 § l kk w zw. z art. 294 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk


 • W dniu 30 grudnia 2000 roku w miejscowości Stolec woj. dolnośląskiego, będąc właścicielem Biura Handlowo - Usługowego „EuroFarm" Witold Duchiewicz, po uprzednim przeniesieniu umową przeniesienia własności rzeczy ruchomych na zabezpieczenie z dnia 27 listopada 2000 roku własności urządzeń, maszyn i wypożyczenia stanowiącego komplet młyna do kukurydzy, do produkcji grysu do piwa, mączek, kaszki spożywczej. o wydajności 7 ton/godz. o znacznej wartości 7.952.960,40 zł. Na rzecz FNG Banku Śląskiego w Katowicach jako zabezpieczenie kredytu indeksowanego krótkoterminowego w formie linii kredytowej charakterze nieodnawialnym nr 18861/KI/229/00 z dnia 27 listopada 2000 roku, dokonał ich przywłaszczenia na szkodę ING Banku Śląskiego w Katowicach, sporządzając na podstawie faktury VAT OO/FUS/00166 na rzecz „ Cornex LTD" Sp. z o.o. w Stolcu.

tj o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § l kk

 • W dniu 08 lipca 2002 roku w Stolcu woj. dolnośląskiego dokonał przywłaszczenia dwóch suszarni Pedrotti Super 120E o nr identyfikacyjnych S/40/01 i S/41/01 o łącznej wartości 274.000 zł szkodę ORLEN PetroZachód Sp. z. o.o. w Poznaniu, w ten sposób,. na że pomimo przeniesienia ich własności jako zabezpieczenie udzielonego mu przez pokrzywdzonego kredytu kupieckiego w wysokości 500.000 zł zbył jej jako własne na rzecz „ MARK TRADE" LTD Sp. z o.o. w Gdyni.

tj o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § l kk

 • W lutym 2003 roku w miejscowości Stolec woj. dolnośląskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc właścicielem Biura Handlowo - Usługowego „EuroFarm" Witold Duchiewicz w Stolcu, po uprzednim wprowadzeniu przedstawiciela Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w błąd co do okoliczności, że Biuro Handlowo – Usługowe „EuroFarm" Witold Duchiewicz w Stolcu znajduje się w dobrej kondycji finansowej oraz zamiaru zapłaty, doprowadził Petrol Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w ten sposób, że nabył od niej olej napędowy z odroczonym terminem płatności o wartości 415.330,70 zł. za które nie uregulował należności.

tj o czyn z art. 286 § l kk w zw. z art. 294 § l kk

 • W dniu 05 lutego 2004 roku w Stolcu woj., dolnośląskiego dokonał przywłaszczenia suszarni Pedrotti Super 120 E o nr identyfikacyjnym S/28/01 o wartości 137.000 zł. na szkodę ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. w Poznaniu, w ten sposób, że pomimo przeniesienia ich własności jako zabezpieczenie udzielonego mu przez pokrzywdzonego kredytu kupieckiego w wysokości 500.000 zł zbył ją jako własną na rzecz „EuroFarm" Sp. z o.o. w Stolcu

tj o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § l kk

 • W dniu 12 lutego 2004 roku w Stolcu woj. dolnośląskiego dokonał
  przywłaszczenia suszarni Pedrotti Super 120 E o nr identyfikacyjnym
  S/28/01 o wartości 137.000 zł. na szkodę ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. w Poznaniu, w ten sposób, że pomimo przeniesienia ich własności jako zabezpieczenie udzielonego mu przez pokrzywdzonego kredytu kupieckiego w wysokości 500.000 zł zbył ją jako własną na rzecz„EuroFarm" Sp. z o.o. w Stolcu.

tj o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § l kk

 • W okresie od 24 lutego 2004 roku do 24 marca 2004 roku w miejscowości
  Stolec woj. dolnośląskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści
  majątkowej, będąc właścicielem Biura Handlowo - Usługowego
  „EuroFarm" Witold Duchiewicz w Stolcu, po uprzednim wprowadzeniu
  przedstawiciela Przedsiębiorstwa Zaopatrzeniowego „ Mors" Sp. z o.o.
  w Gdyni w błąd co do okoliczności, że Biuro Handlowo - Usługowe
  „ EuroFarm" Witold Duchiewicz w Stolcu znajduje się w dobrej kondycji
  finansowej i nie zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania upadłościowego bądź postępowania, oraz ugodowego zamiaru zapłaty, doprowadził Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „ Mors" Sp. z o.o. w Gdyni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że nabył towary z odroczonym terminem płatności o łącznej wartości 19.213,38 zł. za które nie uregulował należności.

tj. o czyn z art. 286§1 kk


 • W październiku 2004 roku w miejscowości Stolec woj. dolnośląskiego
  wypowiadał groźby karalne zabójstwa pod adresem Włodzimierza Bernackiego, czym wzbudził w zagrożonym uzasadnioną obawę ich spełnienia

tj o czyn z art. 190 § l kk

 • W dniu 20 stycznia 2005 roku w miejscowości Stolec woj. dolnośląskiego
  dokonał przywłaszczenia mienia w postaci sit do młyna kukurydzianego o wartości 6.500 zł. na szkodę masy upadłości Biura Handlowo - Usługowego „EiiroFarm" Witold Duchiewicz w Stolcu

  tj o czyn z art. 284 § l kk

 • W okresie od dnia 30 maja 2005 roku do 12 września 2005 roku w Stolcu woj. dolnośląskiego ukrył dokumentację w postaci ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych, faktur, rachunków, umów, wykazu środków trwałych i inną dotyczącą działalności„EuroFarm" Sp. z o.o. z./s w Stolcu- w likwidacji, którą nie ma prawa wyłącznie rozporządzać.
  tj o czyn z art. 276 kk


Ponadto w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich toczy kolejne postępowanie karne II K 139/06 o czyn o to, że :


W dniu 15 sierpnia 2003 roku w Ząbkowicach Śl. woj. dolnośląskiego, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą BHU "EuroFarm" Witold Duchiewicz Stolec l A i z tego tytułu będąc dłużnikiem wielu wierzycieli, tj. „FORIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 133A na kwotę 11.917,167,69 zł, której następca prawnym jest Bank Millennium S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 123A, „J.S. INYEST" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojska Polskiego 9 na kwotę 2.750.115,62 zł, „PETROL" Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1-go Maja 90 na kwotę 417.742,47 zł, „BEL LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czackiego 19 na łączną kwotę 372.123,34 zł, „ING BSK LEASING" S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34 na łączną kwotę 884.813,99 EUR i 568.398,30 DEM, „KREDYT LEASE" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 22 na kwotę 6.930.000,00 zł oraz wielu innych wierzycieli reprezentowanych przez Syndyka masy upadłości BHU "EuroFarm" Witold Duchiewicz Stolec l A Włodzimierza Bernackiego, ograniczył zaspokojenie ich należności przez to, że w oparciu o przepisy prawa utworzył nową jednostkę gospodarczą w formie spółki jawnej pomiędzy sobą a Joanną Duchiewicz pod firmą „EUROFARM" W. i J. Duchiewicz - Spółka Jawna z siedzibą w Stolcu, na którą przeniósł składniki swojego majątku w formie wkładu rzeczowego o wartości 75.000.000,00 zł w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ząbkowicach Śl. przy ul. Przemysłowej 13, dla której to nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl, księga wieczysta nr K W 42033.

tj. o czyn z art. 301§1 kk


Przeciwko Witoldowi Duchiewiczowi toczy się też postępowanie karne przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu o to, że:


 • w dniu 8 grudnia 1997 roku, w Ostrowie Wielkopolskim, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Barbarą FALAS poświadczył nieprawdą, w ten sposób, że będąc uprawniony do podpisywania dokumentów, w umowie leasingu operacyjnego numer 51/L/97 oraz załącznikach do umowy zawartej pomiędzy BHU EUROFARM Witold Duchiewicz i Rolniczym Towarzystwem Leasingowym Sp. z OO. wbrew prawdzie potwierdził istnienie 12 suszarń marki PEDROTTI - stanowiących przedmiot leasingu,

tj. o przestępstwo z art.271§lkk,


 • W okresie od sierpnia do października 2003 roku w Stolcu, jako właściciel firmy Biuro Handlowo-Usługowe „EUROFARM", w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, użył jako autentyczne, przerobione odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich o numerach:

- KW 42033 z dnia 05.08.2003 r.,

- KW 38307 z dnia 21.10.2003 r.,

- KW 39264 z dnia 21.10.2003 r.,

w których nie było informacji o rzeczywistych obciążeniach, w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez biegłego rzeczoznawcę,

tj. o przestępstwo z art.270§lkk i art.272kk w zw. z art.ll§2kk i art.!2kk,


 • W okresie od 31 stycznia do 5 kwietnia 2004 roku, w Stolcu, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi powiadamiania właściwej instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu, nie powiadomił Banku Handlowego w Warszawie SA. o braku kukurydzy, na której był ustanowiony zastaw rejestrowy, stanowiący zabezpieczenie kredytu z 6 grudnia 2001r. w kwocie 3.975.358,34 CHF (9.771.430,79 złotych) oraz kredytu z dnia 30 lipca 2003r. w kwocie 5.050.000 złotych,


tj. o przestępstwo z art. 297§2kk,


 • W dniu 8 kwietnia 2004 roku, w Stolcu, wbrew dojącemu na nim obowiązkowi powiadamiania właściwej instytucji o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysokości udzielonego kredytu, nie powiadomił Dresdner Bank Polska SA. o braku kukurydzy, na której był ustanowiony zastaw rejestrowy, stanowiący zabezpieczenie kredytu z 6 listopada 2002 roku,


tj. o przestępstwo z art. 297§2kk,


 • W maju 2004 roku w Stolcu, przywłaszczył powierzone mienie w postaci dwóch suszarni ekologicznych marki MEYER o numerach seryjnych ME200036106021Q i ME200036106022Q stanowiące mienie znacznej wartości w kwocie 254.026 EURO (1.215.692,23 złotych) na szkodę BNP Paribas Lease Group Sp. z OO w Warszawie.

tj. o przestępstwo z art. 284§2kk w zw. z art.294§lkk,


 • w dniu l czerwca 2004 roku w Stolcu, przywłaszczył powierzone mienie w postaci suszarni PEDROTTI model Large Maxi 220-250 Fisso o numerze fabrycznym U/L/07/99 wartości 54.611,47 złotych na szkodę, BEL-POL Pankiewicz, Mielniczyn Spółka Jawna w Świdnicy,

  tj. o przestępstwo z art. 284§2kk,


 • W okresie od 22 maja 2002 roku do 30 lipca 2003 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wadowicach, Kaliszu i Ząbkowicach Śląskich, w warunkach ciągu przestępstw, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził szereg instytucji finansowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 61.755.400 złotych, w ten sposób, że wprowadził je w błąd nie informując o tym, że przedmioty stanowiące zabezpieczenie kredytów nie stanowiły jego własność i były obciążone na rzecz innych podmiotów gospodarczych, a w tym:

 1. w dniu 22 maja 2002 roku w Jelenie Górze, w celu osiągnięcia korzyści

majątkowej, wyłudził z Banku Millenium Oddział w Jeleniej Górze, kredyt w wysokości 20.000.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucję w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych w postaci 6 kombajnów marki CASE, mimo, że od 10 listopada 2000 roku te same środki trwałe nie stanowiły jego własności i były zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ząbkowicach Śląskich,

 1. w dniu 10 grudnia 2002 roku we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z BRE Banku Oddział we Wrocławiu kredyt w wysokości 3.665.000 franków szwajcarskich (10.115.400 złotych), w ten sposób, że wprowadził w/w instytucję w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych, mimo, że od 10 listopada 2000 roku 6 kombajnów marki CASE i 3 suszarnie marki MEYER Grain Dryer nie stanowiło jego własności i było zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA. w Ząbkowicach Śląskich


 1. w dniu 10 kwietnia 2003 roku we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Nordea Banku S.A. Odział/Wrocław kredyt w wysokości 2.000.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucję w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych, mimo, że od 22 maja 2002 roku dwa wózki widłowe marki HYSTER nie stanowiły jego własności i były zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Jeleniej Górze,


 1. w dniu 12 czerwca 2003 roku we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Banku Zachodniego WBK Oddział/Wrocław kredyt w wysokości 2.500.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucję w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych zabezpieczenie kredytu, mimo, że suszarnie o podanych w umowie oznaczeniach nie istniały i nigdy nie zostały wyprodukowane,


 1. w dniu l lipca 2003 roku w Wadowicach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Banku PKO BP Oddział Wadowice kredyt w wysokości 5.000.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucję w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych, mimo, że od 10 kwietnia 2003 roku suszarnie marki PEDROTTI nie stanowiły jego własności i były zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polski SA. w Warszawie, a od 21 kwietnia 1997 roku linie technologiczne nie stanowiły jego własności i były zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych w Warszawie,


 1. w dniu 4 lipca 2003 roku w Kaliszu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział/Kalisz kredyt w wysokości 5.000.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucją w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytu, mimo, że suszarnie o podanych w umowie oznaczeniach nie istniały i nigdy nie zostały wyprodukowane,


 1. w dniu 9 lipca 2003 roku w Ząbkowicach Śląskich, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Banku Polskiej Spółdzielczości SA. w Ząbkowicach Śląskich kredyt w wysokości 7.140.000 złotych, w ten sposób, że wprowadził w/w instytucją w błąd, składając nieprawdziwe oświadczenie w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie w/w kredytu, że jest wyłącznym właścicielem środków trwałych, mimo, że od l października 2002 roku dwie suszarnie marki MEYER Grain Dryer nie stanowiły jego własności i były zabezpieczeniem wcześniejszego kredytu zaciągniętego w BNP Paribas Lease Group w Warszawie,


 1. w dniu 30 lipca 2003 roku, we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyłudził z Dresdner Bank Polska SA. kredyt w wysokości co najmniej 10.000.000 złotych, w ten sposób, że wbrew warunkom udzielania kredytów, nie powiadomił banku o wszystkich zobowiązaniach wpływających na jego zdolność kredytową czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na szkodę wyżej wymienionego banku,


tj. o przestępstwo z art.286§1kk w zw. z art.294§1kk i art.297§2kk w zw. z art. 91§1kk przy zastosowaniu art.l11§2kk,


 • w okresie od listopada 2001 do stycznia 2002 roku w Stolcu, w celu uzyskania informacji, do których nie był uprawniony, podsłuchiwał przy pomocy urządzenia nagrywającego pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej wykonujących czynności kontrolne w firmie BHU Eurofarm Witold Duchiewicz

tj. o przestępstwo z art. 267§2kk.Witold Duchiewicz został już skazany prawomocnymi wyrokami przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach za niektóre przestępstwa na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu :

II K 134/06 z art. 300§ 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres lat 2,

VI K 116/06 z art. 284§2 kk i 286§1 kk na karę 7 m-cy pozbawienia wolności w
Zawieszeniu na okres lat 2.


Dyrektor BHU „EuroFarm”

Stolec 1 A, 57-200 Ząbkowice Śl.
Jan DobrowolskiPOWIĄZANE

Pelican Casino - Twoja przystań pełna emocji i korzyści Szukasz miejsca, gdzie m...

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę