aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Debata sejmowa nad Planem Strategicznym dla WPR

26 stycznia 2023
Debata sejmowa nad Planem Strategicznym dla WPR

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 jest procedowany polskim prlamencie w procesie legislacyjnym.

Podczas II czytania projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2023-2027 posłowie nie zgłaszali poprawek.

W uzasadnieniu Projektu czytamy:

"Celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanego dalej „Planem Strategicznym”. Powyższe wynika z dyspozycji skierowanych do państw członkowskich, a wyrażonych w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, państwa członkowskie przyjmują wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116”.
Konieczność opracowania nowej ustawy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej, zwanej dalej „WPR”, wynika z nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej (UE), w związku z reformą WPR, zakładających finansowanie różnych interwencji objętych Planem Strategicznym przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz współfinansowanie z budżetów państw członkowskich.
Wsparcie zaproponowane w Planie Strategicznym będzie realizowane ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR (EFRROW).
W przypadku II filara WPR oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.
Dodatkowo, w I filarze WPR, będzie realizowane przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego.
Ustawa przewiduje między innymi rozwiązania, zgodnie z którymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR będzie się odbywało składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrzenie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie, oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy. Projektowana ustawa wychodzi w tym zakresie naprzeciw ogólnemu procesowi informatyzacji, który jest związany z dynamicznym rozwojem technologicznym.
Oczekuje się, że elektronizacja postępowań zapewni sprawne przekazywanie informacji i obieg dokumentacji, gwarantując uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym. W efekcie przyczyni się do szybszego niż w poprzednich perspektywach finansowych rozpatrywania spraw i mniejszych kosztów funkcjonowania administracji oraz ułatwi sporządzanie i przekazywanie sprawozdań na potrzeby systemu monitorowania i sprawozdawczości Planu Strategicznego.

W ramach rozszerzania procesu informatyzacji są uwzględniane jednocześnie możliwości rolników. Dlatego w odniesieniu do działań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli, w szczególności płatności bezpośrednich, korespondencja między ARiMR oraz beneficjentem będzie prowadzona w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy beneficjent wyrazi na to zgodę. W ten sposób zostały uwzględnione postulaty środowisk rolniczych zwracających uwagę, że powszechna informatyzacja może być zbyt dużym utrudnieniem dla rolników.

Główne cele projektowanej ustawy to określenie:
1) podmiotów uczestniczących w realizacji Planu Strategicznego oraz ich zadań;
2) podstawowych zasad przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym oraz przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 147 rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „pomocą”, i pomocy technicznej w ramach Planu Strategicznego;
3) zasad przeprowadzania kontroli w ramach Planu Strategicznego;
4) zasad wdrażania instrumentów finansowych;
5) zasad funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „KSOW+”, i podmiotów, które zapewniają funkcjonowanie tej sieci."

Samo Uzasadnie do ustawy zostało opisane na 123 stronach maszynopisu i pełna jego treść znajduje się tutaj

W trakcie debaty, posłowie obawiali się, że ustawa procedowana jest zbyt późno, a jej przepisy nie zdążą być wprowadzona w życie przed marcem 2023, czyli w momencie wprowadzania płatności bezpośrednich.

Ministerstwo broniło się tym, że ustawa nie mogła być procedowana wcześniej, ponieważ należało czekać aż Unie Europejska zatwierdzi plany dotyczące WPR z wszystkich państw UE.

Posłowie podczas II czytania nie zgłaszali już poprawek i uwag do rządowego projektu zwracając uwagę że ma ona jedynie charakter techniczny i proponuje się w nim rozwiązania podobne do obecnie obowiązujących przepisów.

Krytycznie do przepisów odnosili się jedynie posłowie Konfederacji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt został skierowany do głosowania.

oprac. redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Orga...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę