Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) dla USA-najważniejsza

3 maja 2023
Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC) dla USA-najważniejsza

Dla USA,międzynarodowa współpraca FDA w zakresie bezpieczeństwa żywności jest najwyższym priorytetem.

Dyrektor CFSAN Office of International Engagement (OIE) Julie Moss i analitycy polityki międzynarodowej OIE Eric Stevens i Kelly McCormick omawiają znaczenie współpracy z organizacjami międzynarodowymi w misji FDA.

Dlaczego CFSAN współpracuje z organizacjami międzynarodowymi?

Julie Moss: Amerykański system bezpieczeństwa żywności jest jednym z najbardziej szanowanych na całym świecie. W Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Stosowanego FDA (CFSAN) mamy jeden cel w odniesieniu do krajowego zaopatrzenia w żywność, aby promować zdrowie publiczne poprzez zapewnienie, że jest ona bezpieczna, sanitarna, zdrowa i uczciwie oznakowana.

Eksperci CFSAN współpracują z organizacjami międzynarodowymi z wielu ważnych powodów. Współpracujemy w celu wzmocnienia globalnego systemu bezpieczeństwa żywności, zapewnienia bezpiecznego i uczciwego handlu żywnością oraz zachęcania do harmonizacji opartych na nauce standardów bezpieczeństwa żywności. Zwiększone gwarancje bezpieczeństwa, jakie zapewnia to zaangażowanie, są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę ilość importowanej żywności, którą spożywamy w USA.

Z jakimi organizacjami międzynarodowymi współpracuje Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Stosowanego FDA?

Julie Moss: Oczywiście koncentrujemy się na współpracy z organizacjami, które są zgodne z naszą misją i interesami w zakresie zdrowia publicznego. Obecnie mamy inicjatywy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Instrument na rzecz Standardów i Rozwoju Handlu Światowej Organizacji Handlu (WTO STDF)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznychoraz Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych, Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Żywności (FSCF)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych. Te globalne partnerstwa pozwalają CFSAN zachęcać zagraniczne agencje, laboratoria, przemysł i instytucje akademickie do przyjęcia międzynarodowych standardów i metod bezpieczeństwa żywności.

Czy możesz podzielić się przykładami zaangażowania CFSAN w organizacje międzynarodowe?
Eric Stevens: Doskonałym przykładem są nasze relacje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych. WHO jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za międzynarodowe zdrowie publiczne. Konstytucja WHO jest zgodna z globalnymi interesami CFSAN w zakresie bezpieczeństwa żywności i koncentruje się na budowaniu partnerstwa. Dzięki naszej współpracy pomagamy edukować właściwe organy w innych krajach w zakresie nowych technologii w celu wzmocnienia systemów bezpieczeństwa żywności i zmniejszenia zagrożenia chorobami przenoszonymi przez żywność. Obecnie CFSAN współpracuje z Departamentem Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO (NFS)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych w kilku projektach w czterech kluczowych obszarach:

Strategie zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność i bezpieczeństwa żywności
Nauka o żywności i technologia
Odżywianie i bezpieczeństwo żywnościowe
Choroby odzwierzęce i środowisko (ograniczenie przenoszenia chorób zwierząt)

Innym przykładem jest nasze zaangażowanie w Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych. FAO jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przewodzi międzynarodowym wysiłkom na rzecz walki z głodem. Podzielamy ich cel, jakim jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego dla wszystkich i zapewnienie ludziom regularnego dostępu do wystarczającej ilości wysokiej jakości żywności, aby prowadzić aktywne, zdrowe życie.

CFSAN ściśle współpracuje z dwiema grupami FAO: (1) Działem Bezpieczeństwa i Jakości Żywności; oraz (2) Jednostka lądowa i wodna. Mamy oddzielne umowy o współpracy z każdą grupą w celu wspierania i ulepszania systemów bezpieczeństwa żywności i jakości wody w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Oba działania mają na celu zmniejszenie liczby chorób przenoszonych przez żywność.

I ostatni przykład ode mnie, ściśle związany z WHO i FAO, to Codex. Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) jest wspólnym programem Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który formułuje dobrowolne międzynarodowe standardy, wytyczne i kodeksy postępowania, które składają się na Codex Alimentarius lub „ Kodeks Żywności”. Standardy Kodeksu opierają się na rzetelnej wiedzy naukowej dostarczanej przez niezależne międzynarodowe organy oceny ryzyka lub doraźnych konsultacjach organizowanych przez FAO i WHO, które pomagają chronić zdrowie konsumentów i zapewniają uczciwe praktyki w handlu żywnością. Wytyczne są dobrowolne, ale często służą jako podstawa ustawodawstwa krajowego i są wyraźnie wymienione w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS), które dotyczy bezpieczeństwa żywności oraz zapobiegania chorobom zwierząt i roślin. Członkowie WTO mogą ustanowić standardy różniące się od Kodeksu, ale w przypadku sporu handlowego musieliby uzasadnić te środki naukowo.

CFSAN uczestniczy i sprawuje przywództwo w CAC, ściśle współpracując z U.S. Codex Office w Departamencie Rolnictwa USA. Liczni delegaci z CFSAN zasiadają w różnych komisjach Kodeksu, włączając w to Higienę Żywności (gdzie jestem współzastępcą delegata) oraz Żywienie i Dodatki do Żywności. Regularnie spotykamy się z innymi krajami/organizacjami członkowskimi CAC, aby opowiadać się za opartym na nauce międzynarodowym bezpieczeństwem żywności, etykietowaniem i innymi standardami zapewniającymi ochronę konsumentów, informacje na etykietach oraz zapobieganie oszustwom gospodarczym i oszustwom, które są zgodne z przepisami i prawami Stanów Zjednoczonych.

Kelly McCormick: Ale to nie koniec! CFSAN uczestniczy w Grupie Roboczej External Link Disclaimer i corocznie wpłaca wkład do funduszu powierniczego wielu darczyńców. External Link Disclaimer of the World Trade Organization’s (WTO) Standards and Trade Development Facility (STDF)External Link Disclaimer. STDF to globalne partnerstwo, które wspiera kraje rozwijające się w budowaniu ich zdolności do wdrażania międzynarodowych standardów sanitarnych i fitosanitarnych (SPSExternal Link Disclaimer) w celu poprawy ich systemów nadzoru regulacyjnego. Ułatwia również krajom uzyskanie lub utrzymanie dostępu do rynków poprzez finansowanie innowacyjnych, przekrojowych projektów i rozwoju SPS. STDF służy zarówno gospodarkom rozwijającym się, jak i rozwiniętym, pełniąc rolę globalnej platformy koordynacyjnej, centrum wiedzy i sieci na rzecz wzmocnienia zdolności SPS.

Myślimy o STDF jako o wzmacniaczu. Wraz z krajami-darczyńcami i organizacjami członkowskimi, wszystkie wnoszą środki finansowe i wiedzę – to, co jesteśmy w stanie zrobić wspólnie, znacznie wykracza poza sumę tego, co bylibyśmy w stanie osiągnąć jako poszczególne kraje, agencje lub organizacje.

Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej STDF w 2021 r. i przewodniczącego w 2022 r. Praca w imieniu USA i FDA nad budowaniem i wzmacnianiem współpracy Agencji z naszymi zagranicznymi partnerami była dla mnie niezwykle satysfakcjonująca. Nasze ciągłe zaangażowanie w STDF skutkuje szerszą wymianą informacji i edukacją na temat standardów opartych na nauce.

FDA ma długą historię zaangażowania we współpracę gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC) Oświadczenie dotyczące łącza zewnętrznego. APEC to regionalne forum gospodarcze – reprezentowane przez 21 gospodarek graniczących z Oceanem Spokojnym – utworzone w celu wykorzystania rosnącej współzależności regionu Azji i Pacyfiku. Wszystkie oficjalne spotkania i wydarzenia APEC są co roku organizowane przez inną gospodarkę. A USA są gospodarzem 2023 roku. To dopiero trzeci raz, kiedy Stany Zjednoczone gościły APEC od czasu jego powstania w 1989 roku. Jest to krytyczny region dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ gospodarki APEC stanowią siedmiu z 10 największych partnerów handlowych USA i odpowiadają za ponad 61% eksport USA i ponad 67% importu.

APEC ma różne sektorowe komitety robocze i podgrupy oraz angażuje się od władzy wykonawczej po techniczne poziomy rządu. FDA i CFSAN są aktywnie zaangażowane w Forum Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Żywności (FSCF) APEC i Sieć Partnerskich Instytutów Szkoleniowych (PTIN) od ich powstania w 2008 roku. Zapewniamy wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także zasoby finansowe, aby wspierać różne strumienie pracy, w tym certyfikację eksportową , Bezpieczeństwo akwakultury, Modernizacja bezpieczeństwa żywności, Zwiększenie wydajności laboratoriów oraz Harmonizacja maksymalnego poziomu pozostałości lub MRL pestycydów.

CFSAN prowadzi obecnie pracę APEC z USDA w obszarze, w którym FDA ma duże doświadczenie - Sekwencjonowanie całego genomu: budowanie zdolności laboratoryjnych do badań środowiskowych dla patogenów przenoszonych przez żywność. Dzięki naszej pracy w APEC możemy promować przyjęcie międzynarodowych standardów i nadać priorytet ważnym obszarom modernizacji bezpieczeństwa żywności, takim jak zapobieganie epidemiom, innowacje, identyfikowalność, udostępnianie danych i cyfryzacja.

Podobnie jak w przypadku APEC i CAC, czy CFSAN angażuje się w inne rodzaje międzyagencyjnych par, staży, aby rozwijać również międzynarodowe inicjatywy?

Julia Moss: Tak! Kluczowa jest współpraca.

Ściśle współpracujemy z agencjami rządowymi USA, w tym z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS), Foreign Agricultural Service (FAS) USDA, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID); Departament Handlu; Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych oraz Departament Stanu w celu ochrony zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności w USA. Opieramy się na naszych relacjach z partnerami międzyagencyjnymi, aby wspólnie i holistycznie pracować nad wzmocnieniem systemów bezpieczeństwa żywności na całym świecie – wszystko w kierunku produkcji bezpiecznej żywności i handlu nią.

Kelly McCormick: Znakomitym przykładem takiej międzyagencyjnej koordynacji jest inicjatywa Food Safety for Food Security (FS4FS)External Link Disclaimer. FS4FS to partnerstwo między USAID, USDA i FDA. Program ma częściowo na celu poprawę bezpieczeństwa żywności, żywienia i zdrowia publicznego w krajach rozwijających się. Inicjatywa służy jako izba rozrachunkowa dla informacji i rozwiązań dla pracy na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywności.

W wyniku wspólnej pracy udało nam się wygenerować zasoby, takie jak Podręcznik postępowania po zbiorach; internetowy moduł nauczania na odległość dotyczący bezpieczeństwa żywności Oświadczenie dotyczące łącza zewnętrznego; i narzędzi poprzez kilka faz pracy APEC Whole Genome SequencingExternal Link Disclaimer. CFSAN będzie nadal angażować się w FS4FS w celu promowania polityki bezpieczeństwa żywności i otoczenia regulacyjnego w krajach rozwijających się. Obejmuje to gotowość instytucji, rolników, konsumentów i przemysłu do spełnienia międzynarodowych standardów, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie dla transformacji globalnych systemów żywnościowych.

Podsumowując, czy wyobraża sobie Pan dalsze zaangażowanie w organizacje międzynarodowe w przyszłości?
Julie Moss: Tak! Korzyści z utrzymania istniejących i rozwijających się nowych partnerstw są nie do przecenienia. Ciągły udział i współpraca CFSAN z międzynarodowymi organizacjami zdrowia publicznego, międzynarodowymi organami ustanawiającymi standardy i naszymi zagranicznymi partnerami regulacyjnymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia większego dostępu do bezpiecznej i pożywnej żywności dla amerykańskich konsumentów i na całym świecie.


POWIĄZANE

fot, ppr.pl NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Samoobrona i OPZZRIOR piki...

28 września – Światowy Dzień Jabłka. Z tej okazji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolni...

Wraz z nadejściem jesieni rośnie zainteresowanie konsumentów alkoholami mocnymi....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę