aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Do 15 mln dotacji do 18 listopada

24 października 2022
Do 15 mln dotacji do 18 listopada

Czas biegnie nieubłaganie i za chwilę pozostanie już tylko około 20 dni na złożenie wniosku i sięgnięcie po dodatkowe w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”. Finansowanie jest zawarte w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1819 który znajduje się tutaj: ) oraz regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (pełna treść regulaminu znajduje się tutaj).

 Kto może się ubiegać o wsparcie i na jakiej podstawie?

Działanie 1. “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” -  Jest to konkurs dzięki któremu możliwe będzie otrzymanie do 15 mln zł na wydatki inwestycyjne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe, średnie), spełniające poniższe warunki:

- wykonują działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów z branży rolno-spożywczej,
- posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- budowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

- rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

- budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;

- zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

- zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

- zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;

- zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz - koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Wielkość wsparcia wyniesie do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wartość dotacji jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

- 3 mln zł – w przypadku mikroprzedsiębiorstwa,
- 10 mln zł – w przypadku małego przedsiębiorstwa,
- 15 mln zł – w przypadku średniego przedsiębiorstwa.

 


Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Pomoc przeznaczona jest dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski również do 18 listopada 2022 r.

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

W tym działaniu do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie):
wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha
wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha
pozostali rolnicy:
wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha
wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

 

Czasu na opracowanie i przygotowanie wniosku jest stosunkowo niewiele, bo wnioski uprawnione podmioty już rozpoczęły składać od 17 października 2022 r. a ostatnim dniem do którego będą przyjmowane wnioski jest 18 listopada 2022.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Wnioski nie są stosunkowo skomplikowane, ale jeżeli firma nie posiada zdolności do ich przygotowania, warto sięgnąć po opinię ODR lub wyspecjalizowanych firm konsultingowych aby ocenić wstępnie potencjał do sięgnięcia po dofinansowanie dla danej inwestycji.

W celu wstępnego określenia potencjału skorzystania ze środków unijnych należy przygotować i podać poniższe informacje:

- aktualne PKD działalności,
- branża, której ma dotyczyć inwestycja (w miarę możliwości wraz z PKD działalności),
- orientacyjna ilość osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty),
- miejsce planowanej inwestycji (województwo, miejscowość),
- wartość planowanej inwestycji,
- krótki opis inwestycji,
- w przypadku inwestycji budowlanej potrzebna będzie informacja, na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji (projekt / kosztorys / wydane pozwolenie na budowę / złożony wniosek o pozwolenie na budowę),
- planowany termin realizacji inwestycji,
- czy inwestor jest przygotowany finansowo na realizację inwestycji (posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na pokrycie udziału własnego).

 

Warto podkreślić że jest bardzo duże zainteresowanie tymi programami. Jako podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko przez pierwsze 5 dni od 17 do 21 października do ARiMR wpłynęło blisko 1200 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 203 mln zł.

oprac. e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę