aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Internetowe Centra edukacyjno-oświatowe na wsi

25 września 2008
Projekt prowadzony jest przez Partnerstwo składające się z Uniwersytetu w Białymstoku, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowej Izby Gospodarczej oraz firmy COMBIDATA Poland.

Konsorcjum dokonało podziału zadań w następujący sposób:
Uniwersytet w Białymstoku:
 • pełnienie funkcji Lidera Partnerstwa,
 • określenie kryteriów merytorycznych wyboru lokalizacji Centrów,
 • opracowanie części materiałów dydaktycznych oraz wsparcie realizacji i monitorowania procesów edukacyjnych.
COMBIDATA:
 • określenie kryteriów poszukiwania miejscowości w których zlokalizowane będą Centra,
 • opracowanie części materiałów dydaktycznych i dostarczenie do Centrów,
 • realizacja, koordynacja i monitorowanie procesów edukacyjnych,
 • wyposażenie centrów w Internet, sprzęt informatyczny, meble i materiały dydaktyczne, - przeszkolenie i zatrudnienie personelu,
 • koordynacja i zarządzanie projektem.
ZG ZOSP RP:
 • zlecenie strukturom OSP wytypowania miejscowości spełniających kryteria opracowane przez Konsorcjum, wyszukania potencjalnego personelu obsługującego Centra,
 • zapewnienie 50 koordynatorów powiatowych, 16 wojewódzkich i 5 centralnych nadzorujących i monitorujących pracę Centrów.
Krajowa Izba Gospodarcza:
 • promocja projektu, zmierzająca do pozyskania sponsorów, którzy ułatwią funkcjonowanie Centrów,
 • pomoc w zawieraniu korzystnych umów pomiędzy Centrami, a jednostkami kształcenia na odległość,
 • wsparcie procesu monitorowania potrzeb lokalnych rynku pracy.

Zakłada się regularne informowanie o projekcie i jego celach poprzez marketing bezpośredni, media drukowane i elektroniczne, oznakowane logiem EFS ulotki, materiały informacyjne i pomieszczenia biurowe i szkoleniowe oraz informowanie o celach programu i finansowaniu przez EFS podczas wszystkich szkoleń, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia K(WE) nr 1159/2000.

Podstawowym rezultatem „twardym” projektu jest uruchomienie i funkcjonowanie 480 centrów oświatowo-kulturalnych. W Centrach zatrudnionych zostanie docelowo 960 pracowników (po 2 osoby w każdym Centrum). Każde Centrum wyposażone będzie w 11 stanowisk edukacyjnych, co daje liczbę 5280 stanowisk edukacyjnych w skali kraju oraz wyposażenie umożliwiające 20 osobom korzystanie z dodatkowej oferty kulturalno - oświatowej.
Na personel i wyposażenie każdego Centrum składa się:
- 2 zatrudnionych i przeszkolonych pracowników,
- 6 stanowisk komputerowych, w tym 5 dwuosobowych i jedno przenośne wraz z projektorem – celem wykonywania prezentacji multimedialnych i pokazów filmów dla szerokiego kręgu odbiorców (25 – 100 osób),
- drukarka z funkcją skanera i faksu, umożliwiająca multimedialną komunikację członków społeczności lokalnych z otoczeniem,
- meble i oświetlenie umożliwiające prowadzenie działalności przez Centrum, - wyposażenie gwarantujące funkcjonowanie Centrów po zakończeniu projektu: 24 miesięczną gwarancję na sprzęt i wyposażenie,
- pakiety startowe umożliwiające rozpoczęcie i prowadzenie działalności przez czas trwania projektu, a zawierające w szczególności: materiały papiernicze i eksploatacyjne, środki czystości, opłaty pocztowe.
Poza opisanym powyżej uruchomieniem centrów oświatowo – kulturalnych rezultatem twardym projektu będzie również:
- dostarczenie multimedialnej biblioteki szkoleń on-line i wspomagających materiałów edukacyjnych obejmujących 2 700 godzin;
- zrealizowanie 900 godzin szkoleń „na żywo” na odległość;
- przeprowadzenie średnio po 3 seminaria w każdym z Centrów, zapewniające ofertę kulturalno – oświatową;
- zapewnienie 8 miesięcy mentoringu dla beneficjentów Centrów.

Rezultatami „miękkimi” projektu będzie przełamanie barier określonych szczegółowo w części 2.1b wniosku, w szczególności:
- poprawa atrakcyjności zawodowej osób korzystających z Centrów, pozwalające na podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi;
- rozbudzenie aspiracji edukacyjnych zapewniających kontynuowanie procesu samokształcenia również po formalnym zakończeniu projektu;
- uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji powiązanych z potrzebami lokalnych rynków pracy;
- podwyższenie kwalifikacji rolniczych osób zamieszkujących tereny wiejskie, z uwzględnieniem ich specyficznych problemów zawodowych;
- formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji poprzez umożliwienie zdania właściwych egzaminów;
- eliminacja trudności ekonomicznych uniemożliwiających podjęcie edukacji w sposób tradycyjny;
- udostępnienie źródeł wiedzy o możliwościach zatrudnienia (dostęp do portali typu praca itd.);
- umożliwienie pracy przez Internet;
- umożliwienie udziału w życiu społeczeństwa obywatelskiego;
- umożliwienie zdalnego dostępu do dóbr kultury.

Rezultaty projektu mają charakter trwały poprzez zapewnienie dalszego funkcjonowania projektu po jego formalnym zakończeniu.

Zgodnie z założeniami, najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Oferta kursów i procesów edukacyjnych jest wynikiem przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach:
- pozyskanie nowej pracy;
- doskonalenie swojego wykształcenia i kwalifikacji w zakresie wytypowanych zawodów.
Członkowie Partnerstwa udostępnią 2 700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów. Partnerstwo opracowało takie procesy w technologii uczenia się na odległość. Programy edukacyjne są przygotowywane zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi zasad i warunków kształcenia ustawicznego. Wymienione wyżej procesy będą wspierane przez konsultantów, których głównym zadaniem będzie pomoc osobom uczącym się w pokonywaniu trudności, motywowanie ich do uczenia się oraz kontrola procesu edukacyjnego. Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie nieodpłatny. Ta nieodpłatność będzie silnie oddziaływała na promowanie skuteczności szkoleń na odległość. Wszystkie procesy edukacyjne Centrów będą organizowane w oparciu o system informatyczny klasy LMS (Learning Management System), w tym także kontrola, wsparcie, praca grupowa, udostępnianie materiałów itp.
Przedstawione powyżej procesy edukacyjne stanowią przewidywany plan zajęć Centrów. Realizacja planu zajęć odbywać się będzie w godzinach funkcjonowania Centrów, to jest w godzinach 17-21 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 12-22 w soboty i niedziele. Proponowany zakres wsparcia ma charakter kompleksowy, przede wszystkim z punktu widzenia zakresu merytorycznego, który dodatkowo może zostać rozbudowany, a także zastosowanych technologii i obszaru oddziaływania. Zaproponowana technologia kształcenia na odległość w połączeniu z motywacyjnym charakterem oddziaływania konsultanta, proponowaną pracą grupową, podejściem projektowym do wykonywanych prac, a także wykorzystywaniem w pewnym zakresie technologii Web Quest to najbardziej nowatorskie technologie i techniki uczenia.

Ostatecznymi beneficjentami są społeczności lokalne gmin wiejskich całego kraju, zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej oraz Uzupełnienia SPO RZL. Gminy wiejskie, w których zlokalizowane są Centra wytypowane zostały w drodze wyboru ofert pod kątem spełnienia warunków formalnych, merytorycznych, technicznych oraz kryteriów organizacyjnych:
1. Kryteria formalne: - położenie miejscowości, w której jest zlokalizowane Centrum na terenie gminy wiejskiej, w rozumieniu rejestru terytorialnego Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Kryteria merytoryczne: - w miejscowości, w której jest zlokalizowane Centrum zauważalny jest brak centrów kulturalno – oświatowych;
3. Warunki techniczne: - generalnie miejscami w których tworzy się Centra są remizy OSP dysponujące energią elektryczną, techniczną możliwością ogrzewania, łączem telefonicznym (lub możliwością jego podłączenia). Pozostała część wyposażenia oraz obsługa dostarczone są przez Partnerstwo. W miejscowościach, w których silnie występuje bezrobocie, a w których nie ma stosownych jednostek OSP, Centra tworzone są również w innych jednostkach samorządowych, bądź w instytucjach użyteczności publicznej.
4. Kryteria organizacyjne: Dokonując rozstrzygnięć dotyczących lokalizacji Centrów przestrzegana jest zasada proporcjonalności rozkładu, polegająca na dążeniu do zlokalizowania Centrów w ilości nie mniejszej niż jedno Centrum na powiat ziemski na terenie całego kraju. W tym trybie zlokalizowana zostanie liczba Centrów zgodna z liczbą powiatów ziemskich (314). Pozostałe Centra są rozlokowane proporcjonalnie na poziomie województw (ok. 8-10 dodatkowych centrów na województwo) w gminach wiejskich o szczególnym merytorycznym uzasadnieniu ich lokalizacji.

Członkowie Partnerstwa postanowili, iż za efektywne działanie Centrów (w tym wybór, wyposażenie, zatrudnienie osób) odpowiedzialna będzie ogólnopolska struktura Ochotniczych Straży Pożarnych. Struktura ta posiada ponad 16 500 zarejestrowanych jednostek, funkcjonujących na zasadzie społecznej ze swymi aktywnie działającymi liderami. Członkami OSP są nie tylko członkowie zastępów ratunkowo – gaśniczych, lecz również jest nimi wielu członków wspierających działanie OSP w danej miejscowości. Są to między innymi księża, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy i urzędnicy. Analiza przeprowadzana przez ZG ZOSP RP wskazała, iż większość jednostek spełniających wymagania techniczne jest zainteresowana udziałem w tym przedsięwzięciu, tym bardziej, iż rola OSP sprowadza się nie tylko do zadań pożarniczo ratunkowych lecz również do zadań na rzecz społeczności lokalnych. Struktura OSP, w związku z powyższym, gwarantuje:
1. zaistnienie Centrów w 480 miejscowościach w których występuje największa potrzeba przeciwdziałania bezrobociu, bądź podwyższania kwalifikacji;
2. możliwość wspierania działań wymienionych w dokumentacji projektowej praktycznie wszędzie tam gdzie występują merytoryczne potrzeby edukacyjne;
3. skuteczność akcji promocyjnej – gdyż struktura OSP postrzegana jest jako instytucja zaufania publicznego, co powoduje społeczną akceptację zgłaszanych propozycji – w tym przypadku – akceptację potrzeb kształcenia na odległość oraz kursów i egzaminów na odległość;
4. jednoczesność prowadzonych działań, poprzez naturalną dyscyplinę członków struktur OSP na różnych szczeblach organizacyjnych.

W związku ze specyfiką projektu „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” polegającą na realizacji działań ukierunkowanych nie bezpośrednio na osoby fizyczne a na społeczności lokalne gmin wiejskich, rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych polegała na wytypowaniu miejscowości, w których lokalizowane są centra. Rekrutacja (wytypowanie) Beneficjentów Ostatecznych w rozumieniu społeczności lokalnych gmin wiejskich, w których lokalizowane są centra przeprowadzana była zgodnie z następującą procedurą:
1. w oparciu o określone już szczegółowe parametry techniczne, wytypowane zostały warunki lokalizacji Centrum, które muszą być spełnione aby miejsce to mogło stać się potencjalnym Centrum;
2. członkowie konsorcjum opracowali szczegółowe kryteria formalne, merytoryczne i organizacyjne wyboru miejscowości, zgodne z dokumentacją projektową i zapisami części 2.2a wniosku, w oparciu o między innymi analizę potrzeb lokalnych rynków pracy;
3. członek konsorcjum - COMBIDATA Poland opracował ankietę wspomagającą proces naboru;
4. ankieta, po akceptacji innych członków Konsorcjum, przekazana została ZGZOSPRP do rozdysponowania;
5. ZG ZOSP RP zlecił swoim strukturom terenowym wytypowanie 600 miejscowości spełniających wymagane kryteria, wymienione w ankiecie;
6. dokonany został wybór 480 miejscowości spełniających wymagane kryteria spośród wszystkich kandydujących miejscowości. Analogicznie do procesu rekrutacji miejscowości stanowiących siedzibę przyszłych Centrów realizowana jest procedura rekrutacji  personelu Centrów. Również tu określone zostały szczegółowo konieczne kompetencje wstępne personelu Centrów. Po dokonaniu wyboru miejsc ich lokalizacji poprzez określone wcześniej kryteria przeprowadzony został proces pozyskiwania personelu. Wytypowani pracownicy są poddawani 10 – dniowemu szkoleniu, którego celem jest  przede wszystkim standaryzacja ich wiedzy i umiejętności technicznych, dydaktycznych, doradczych i formalnych.


Struktura zarządzania projektem jest strukturą pięciostopniową:
1. Stopień gmin wiejskich – 960 osób prowadzących Centra. Odpowiadają za:
- odbiór sprzętu i wyposażenia (w tym materiałów dydaktycznych),
- administracyjne prowadzenie Centrów,
- zarządzanie dostarczoną biblioteką,
- diagnozę stanu rzeczy z jednostkami kształcenia na odległość, - bezpośrednie wsparcie użytkowników centrów procesie uczenia się na odległość.
2. Stopień powiatowy – 50 koordynatorów powiatowych zarządzających 20 osobami w strukturach wiejskich. Odpowiadają za:
- organizację konkursów wyboru miejscowości, w których powstaną Centra,
- właściwy dobór personelu prowadzącego Centra,
- zarządzanie i koordynowanie pracami Centrów.
3. Stopień wojewódzki – 16 koordynatorów wojewódzkich. Odpowiadają za:
- nadzór nad konkursami wyłaniającymi miejscowości,
- nadzór na realizacją harmonogramów dostaw sprzętu i wyposażenia,
- nadzór nad pracami koordynatorów.
4. Stopień centralny – 5 koordynatorów centralnych. Odpowiadają za:
- rozliczenia finansowe projektu,
- nadzór nad pracami koordynatorów wojewódzkich,
- nadzór nad realizacją umów z jednostkami prowadzącymi kształcenie na odległość,
- nadzór i koordynację wszelkich dostaw. Koordynatorzy centralni wspierani będą przez zespół wsparcia koordynatorów centralnych.
5. Stopień centralny – ścisłe kierownictwo projektu złożone z czteroosobowego Komitetu Sterującego w składzie Kierownik Projektu (COMBIDATA) oraz koordynatorzy ze strony Partnerów (KIG, ZGZOSPRP, UwB). Odpowiada za:
- stronę prawną i finansową projektu,
- rozwiązywanie problemów,
- kierowanie i nadzór nad projektem.
Na stopniu centralny funkcjonują zespoły obsługi projektu podzielone na:
- biuro projektu i obsługa administracyjno-biurowa,
- zespół wsparcia merytorycznego,
- zespół obsługi finansowej,
- zespół obsługi kadrowej,
- zespół wsparcia organizacyjnego,
- zespół wsparcia technicznego,
- zespół promocji,
- zespół obsługi narzędzi informatycznych.

Zaplecze realizacyjne posiadane przez członków partnerstwa obejmuje przede wszystkim: - zasoby lokalowe – biura w przeszło 20 miastach powiatowych i wojewódzkich w Polsce; - wysoce wykwalifikowaną kadrę merytoryczno – dydaktyczna, organizacyjną i finansową, o udokumentowanych kwalifikacjach, której życiorysy trzech przedstawicieli wskazano w załączniku do wniosku; - zaplecze sprzętowe, obejmujące wszelkiego typu wyposażenie biurowe i komunikacyjne; - doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i wynikające z tego standardy zarządzania bazujące na uznanych metodologiach zarządzania projektami; - autorskie technologie w zakresie przygotowywania i realizacji szkoleń elektronicznych, wsparcia poprzez portal internetowy oraz udzielania konsultacji zdalnych, bogatą bibliotekę szkoleń elektronicznych; - potencjał finansowy zapewniający wiarygodność i stabilność finansową. Dodatkowo jeden z członków Partnerstwa, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP dysponuje strukturami lokalnymi osadzonymi w gminach wiejskich, w tym zapleczem lokalowym pozwalającym na organizację centrów w już istniejących siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Partnerzy realizują projekty zbliżone zakresem do niniejszego projektu. Do najważniejszych należą realizowane w 6 woj. (ZPORR dz.2.3) projekty skierowane do rolników i ich rodzin, uczące nowego zawodu umożliwiającego wyjście ze sfery rolnictwa. Noszą one nazwę „Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa” Łączna wartość to ponad 14 mln PLN. Kolejnym projektem ZPORR jest „Podlaskie Centrum Innowacji”. Z SPO RZL partnerzy realizują projekt „Przez kompetencje do nowoczesnych kadr”- 41965705 PLN. Celem jest dostarczanie pracownikom przedsiębiorstw potrzebnych kompetencji. Zdefiniowanym kompetencjom przypisane zostały szkolenia umożliwiające ich pozyskanie. W ramach kolejnego projektu nauczyciele mogli uczestniczyć w studiach podyplomowych (SPORZL dz.2.2) kształcących w zakresie ICT, drugiego przedmiotu i języków obcych jak również w projekcie przygotowującym nauczycieli do roli doradcy zawodowego. Łączna wartość tych projektów to prawie 18 mln PLN. W ramach IW EQUAL realizowany jest „Ośrodek RENOWATOR dla małych i średnich przedsiębiorstw”- wartości: 5071041 PLN. Partnerzy posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji ogromnej ilość szkoleń jednocześnie (Combidata ponad 150 szkoleń tygodniowo, 32 tys. uczestników w 2006r), w koordynacji i organizacji struktur regionalnych (ZGZ OSP przeszło 17000 jednostek OSP na terenie kraju).

Monitorowanie beneficjentów ostatecznych i ocena ich potrzeb odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach:
Pierwszą z nich będzie monitorowanie aktywności Centrów i potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach poprzez:
1. odnotowywanie faktu odbycia szkolenia w systemie Learning Management System (LMS) – w przypadku kursów. LMS pozwala na ewidencjonowanie aktywności osób odbywających szkolenia i ich identyfikację poprzez procedurę logowania w systemie;
2. pobieranie tych danych od jednostek kształcenia na odległość i ich archiwizację do wglądu przez instytucje uprawnione;
3. wypełnianie przez osoby korzystające z kształcenia ustawicznego, kursów i egzaminów ankiet, w których znajdować się będą informacje o rodzaju wsparcia z którego dana osoba korzystała, czasy trwania, daty i podpisu.
Drugą płaszczyzną będzie bieżące monitorowanie potrzeb edukacyjnych poprzez:
1. wypełnienie obligatoryjnej ankiety pojawiającej się przy każdym logowaniu uczestnika szkoleń do systemu LMS;
2. wypełnianie innej ankiety elektronicznej udostępnianej w Centrum – na życzenie osoby korzystającej z usług Centrum;
3. bieżące monitorowanie i raportowanie potrzeb beneficjentów przez personel centrów.


Planując pozyskanie materiałów dydaktycznych na potrzeby centrów stwierdzono, iż wielkość projektu i ilość przewidywanych centrów powoduje, iż ekonomicznie bardziej racjonalną formą pozyskania materiałów multimedialnych jest ich produkcja, w oparciu o zasoby techniczne i merytoryczne Partnerstwa. Zakup elektronicznych materiałów dydaktycznych przewidziano wyłącznie wówczas, gdy kompetencje merytoryczne Partnerstwa nie pozwolą na samodzielne wytworzenie materiałów. Członkowie Partnerstwa oceniają, że wyliczona kwota 47 546 091,00 PLN, która została objęta opracowanym budżetem zgłaszanego projektu jest wystarczająca na wykonanie wyznaczonych zadań.


Podsumowanie

Niniejszy projekt wpisuje się w merytorykę działania struktur OSP, polegającą na szerokiej gamie działalności prospołecznych. Sukces działania Centrów powołanych w ramach tego projektu, stanowić będzie wzór dla powoływania podobnych jednostek w skali kraju. Członkowie Partnerstwa uważają, iż inicjatywa polegająca na utworzeniu ośrodków umożliwiających kształcenie na odległość w miejscowościach do tej pory pozbawionych takiej możliwości – jest jak najbardziej trafna, umożliwia ona likwidowanie barier między miastem i wsią oraz skutecznie przyczynia się do eliminacji wykluczenia cyfrowego. Ponieważ celem projektu jest jego powodzenie Partnerzy uważają, że po jego zakończeniu będzie istniała możliwość nie tylko kontynuowania działalności powołanych do życia Centrów, ale uruchamiania następnych ośrodków oświatowo-kulturalnych w innych lokalizacjach, np. poprzez następne podobne projekty. Ponieważ funkcjonowanie Centrów oparte jest o strukturę OSP (której liczba w Polsce sięga w sumie ok. 17 000), a w tym projekcie zostanie wykorzystany tylko jej ułamek, wydaje się, że po osiągnięciu sukcesu niniejszego projektu, pomysł na uruchamianie następnych Centrów w oparciu o strukturę OSP będzie wzorem do naśladowania. Kolejnym aspektem upowszechniania projektu jest bieżące objęcie działalnością Centrów jak największej ilości członków społeczności lokalnych wsi, w których zlokalizowane będą Centra. W tym celu Partnerstwo prowadzić będzie działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie zachęcenie do korzystania z oferty Centrów. Akcja informacyjno – promocyjna prowadzona będzie na szczeblu centralnym poprzez skoordynowaną kampanię radiową, obejmującą przeszło 40 lokalnych rozgłośni radiowych. Reklamie medialnej towarzyszyć będzie działalność informacyjno – promocyjna personelu ośrodków, których zadaniem będzie nawiązanie współpracy z lokalnymi autorytetami i informowanie za ich pośrednictwem o ofercie Centrów. Technicznym wspomaganiem lokalnej działalności informacyjnej będą gabloty informacyjne umieszczane w uczęszczanych miejscach, zawierające ogłoszenia o organizowanych w Centrach przedsięwzięciach. Kluczowym elementem upowszechnienia projektu na terenie nie tylko miejscowości, w której zlokalizowane będą Centra, ale również całej gminy czy powiatu będzie współpraca z samorządem terytorialnym. Partnerstwo przewiduje intensywną współpracę z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie których utworzone zostaną Centra w kliku przestrzeniach. Do najważniejszych z nich należą: - wybór lokalizacji oraz pomieszczeń Centrów, - wytypowanie personelu zatrudnionego w Centrach, - włączenie samorządu terytorialnego w realizację procesów edukacyjnych, - poprzez środki Centrum pogłębienie relacji pomiędzy mieszkańcami a jednostkami samorządu terytorialnego (korespondencja, wymiana poglądów, ogłoszenia, porady itp.), - zadysponowanie wyposażenia Centrów w celu zapewnienia ich dalszego funkcjonowania po formalnym zakończeniu projektu.

Zasięg projektu obejmuje cały kraj, podobnie jak działania informacyjno – promocyjne. Konsorcjum zakłada utworzenie 480 Centrów oświatowo-kulturalnych, z których każde jest  wyposażane w 11 stanowisk edukacyjnych i infrastrukturę kulturalną dla nie mniej niż 20 osób oraz które zostaną zaewidencjonowane jako jednostki oświatowo-kulturalne funkcjonujące na danym terenie. Dodatkowo uruchomiona zostanie biblioteka materiałów edukacyjnych, baza programowo-dydaktyczna oraz dostarczone zostaną programy dydaktyczne, dzięki którym Centra będą mogły spełniać rolę ośrodków inicjatyw i działań edukacyjno – społeczno - kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.

Po zakończeniu projektu Partnerzy przedsięwzięcia, w szczególności ZGZOSPRP prowadzić będą instytucjonalny nadzór na liczbą i sposobami działania Centrów, w wyniku którego monitorowane będą ilości aktywnych Centrów, ilości zatrudnionych tam osób oraz ilości osób korzystających ze wsparcia. Mierzalnym sukcesem projektu będzie liczba członków społeczności lokalnych, którzy skorzystają z usług Centrów. Miarą będą liczby:
- zalogowań do portalu (od 3 do 8 zalogowań do portalu z centrum dziennie),
- uruchomień kursów elektronicznych na portalu (od 20 do 30 uruchomień kursów w tygodniu na centrum),
- zdawanych egzaminów (około 2 zdawanych egzaminów na centrum w ramach dofinansowania projektu oraz około 480 egzaminów finansowanych samodzielnie przez uczestników),
- dobrowolnie wypełnianych ankiet elektronicznych (od 80 do 150 ankiet na centrum),
- liczba osób korzystających z usług centrów (od 70 do 90 tys. osób).


POWIĄZANE

fot. Marek Borawski/KPRP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy...

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa...

W jaki sposób witamina D chroni przed najpowszechniejszymi chorobami i jednocześ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę