aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ggrzegorz Jedamski: ROLNIK/EMERYT TO TEŻ OBYWATEL

1 grudnia 2023
Ggrzegorz Jedamski: ROLNIK/EMERYT TO TEŻ OBYWATEL

Nasz czytelnik, Pan Grzegorz Jedamski, rolnik/emeryt, już w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP nie ustawał w swoich wysiłkach, aby emerytury rolnicze były naliczane zgodznie z obowiązującym prawem. W dnu 23 listopada 2023, Pan Grzgorz zwrócił się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów i Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Spraw Społecznych stwierdzając że niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw, a pełnę treść listu prezentwaliśmy TUTAJ.

Niestety, Pan Jedamski nieotrzymał odpowiedzi na swój apel w związku z tym postanowił zwrócićc siępnwnie w tej sprawie do parlamentarzystów.

Do wszystkich Posłów tytułem uzupełnienia e-maila z dnia 13 listopada br. o  emerytach KRUS


Wielce Szanowni Posłowie,

wobec zapadłej ciszy w sprawie, o której pisałem do Państwa 13 listopada br. oraz do Premiera i Minister Rodziny i Spraw Społecznych 22 listopada br. (tytułem przypomnienia poniżej zam. link do artykułu  w ppr.pl zawierający niniejsze pisma), proszę dodatkowo o zwrócenie uwagi na niżej wymienione kwestie  -  tytułem uzupełnienia wymienionych  pism.
 
Przedstawiając w załączeniu skan str. 64 info. GUS - Emerytury i renty w 2012 r., zawierający zestawienie wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS i KRUS od 2005 r. do 2012 r., proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że wysokość emerytur KRUS w stosunku do emerytur z ZUS od 2005 r. do 2012 r. ulegała ciągłemu zmniejszeniu,  z 65% do 57% przeciętnej emerytury w ZUS, a wysokość (brutto) emerytur z KRUS w niniejszym okresie była zbliżona do kwoty minimum socjalnego obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (w zał. skan zestawienia IPiSS zawierający kwoty minimum socjalnego m.in. od 2006 r.  do 2019 r.
Ponadto  załączam skanach 2 str. z danymi finansowymi KRUS oraz skan 2 str. z danymi IPiSS, które będą przedmiotem mojego komentarza, na które proszę zwrócić uwagę.
Przeciętna emerytura KRUS w relacji do przeciętnej emerytury ZUS od 2005 r. ulegała ciągłemu zmniejszeniu osiągając w 2022 r. jedynie 47,5 % emerytury ZUS (wysokość emerytury ZUS w marcu 2022 r. to 2903,85 zł, a emerytury KRUS to 1377,72 zł). Po uchwaleniu ustawy z dnia 13 stycznia br. (jedynie częściowo przywracającej prawa nabyte emerytów KRUS), ustalającej wysokość emerytury podstawowej na 90% emerytury najniższej systemu emerytalnego, przeciętna  emerytura/renta z KRUS wynosi nadal jedynie 51% emerytury/renty z ZUS, a obecnie przeciętna kwota netto wypłacana emerytom KRUS od 1 marca br. (tj. brutto 1779,22 zł) jest mniejsza od kwoty minimum socjalnego wyliczonego przez IPiSS w kwocie 1650,22 dla 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego przy uwzględnieniu cen w pierwszym kwartale br.  Dokonująca się od wielu lat pauperyzacja, deklasacja emerytów KRUS, pomimo znacznego wzrostu gospodarczego naszego kraju, jest nie do przyjęcia wobec praw wynikających z Konstytucji. Świadczenia emerytalne z ZUS w okresie od 2005 r. do 2023 r. w odniesieniu do minimum socjalnego znacząco się poprawiły (i słusznie), natomiast wysokość emerytur (netto) z KRUS w relacji do minimum socjalnego w/w okresie nie uległa poprawie, nadal nie osiągając progu minimum socjalnego !!!.
 
Wobec powyższego, w świetle m.in. art. 2 i art. 30 Konstytucji oraz art. 25 Powszechnej deklaracji Praw Człowieka, Posłowie są zobowiązani do niezwłocznej nowelizacji przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  w zakresie dotyczącym emerytury podstawowej (100% a nie 90% emerytury minimalnej) - wszak to na ustawodawcy ciąży obowiązek poszanowania, ochrony nienaruszalnej godności człowieka poprzez stanowienie ustaw respektujących prawa obywatela wynikające z Konstytucji.
 
Wysokość emerytur wypłacanych z KRUS godzi w prawa człowieka, pozbawiając ich prawa do godnego życia. Prawo do godnego życia wynikające z art. 30  Konstytucji, to m.in. również prawo do godnego życia w wymiarze materialnym, bez biologicznej i społecznej degradacji, bez życia w objęciach niedostatku i ubóstwa z powodu emerytur wypłacanych w kwotach (netto) poniżej kwoty progu minimum socjalnego.
 
Posłowie raz na zawsze powinni rozprawić się z fałszywą tezą (obecną w mediach i społeczeństwie), że rolnicy/emeryci otrzymują niskie emerytury, ponieważ rolnicy płacą niskie składki i budżet w większości pokrywa wydatki KRUS - w ostatnich latach każdego roku dopłaty z budżetu do KRUS wyniosły kilkanaście miliardów zł, a do ZUS kilkadziesiąt miliardów zł.
Proszę przyjąć do wiadomości, że dopłaty z budżetu do KRUS są de facto dopłatami do konsumpcji społeczeństwa poprzez utrzymywanie niższych cen na art. spożywcze wskutek obniżenia kosztów produkcji - wszak jeżeli rolnicy mieliby w całości pokrywać koszty ubezpieczenia emerytalno- rentowego, to koszty produkcji byłyby znacznie wyższe, co ostatecznie powodowałoby znacznie wyższe ceny artykułów spożywczych i pogorszenie konkurencyjności naszego eksportu artykułów  rolnych i przemysłu spożywczego (tegoroczny eksport produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego wyniesie około 50 miliardów euro). Trzeba mieć na uwadze, że również w innych krajach są dopłaty z budżetu do rolniczych ubezpieczeń społecznych - na przykład Francja pokrywa około 80% kosztów rolniczego systemu ubezpieczeń emerytalnych a Niemcy około 50%.

Dotychczasowe działania i zaniechania ustawodawcy w stosunku do emerytów KRUS pozostają w oczywistej sprzeczności z art. 2 i art. 30 Konstytucji.

Proszę mieć również na uwadze, że emerytura (netto) najniższa w ustawie o FUS w świetle w/w art. Konstytucji powinna przekraczać próg minimum socjalnego.

Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że   SZCZECIŃSKI  KOMITET  PROTESTACYJNY  ROLNIKÓW  przedstawił m.in.  "Postulat o wniesienie przez rząd do Sejmu do legislacji w trybie pilnym projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. o zmianę przepisu dotyczącego emerytury podstawowej (emerytura podstawowa równa się emeryturze minimalnej a nie 90% emerytury minimalnej)" - str. 17  PROTOKOŁU  KOŃCOWEGO  Z  NEGOCJACJI  STRONY  SPOŁECZNEJ  Z  MINISTREM  ROLNICTWA  I  ROZWOJU  WSI  podpisanego 26.04. 2023 r. w Barzkowicach i 27.04.2023 r. w Szczecinie.

Wobec powyższego jeszcze raz proszę Panie Posłanki i Panów Posłów o niezwłoczną nowelizacją przedmiotowych ustaw w zakresie wynikającym z Konstytucji - wszak emeryci KRUS to również obywatele  mający prawo do godnej emerytury, prawo do korzystania z rozwoju gospodarczego naszego kraju; do rozwoju którego również znacząco się przyczynili cierpliwie czekając na końcu kolejki do czerpania z jego owoców.

Z wyrazami szacunku i poważania
 
Grzegorz Jedamski
 
Do wiadomości: Prezydent, Premier,Min.RiPS, Min.Rol, KP Sejmu, Posłowie, PAP-media, Związki i organizacje rolnicze.

PS. Upoważniam wszystkie osoby, instytucje i media, które będą informowały o niniejszym piśmie, o podanie moich danych osobowych. 

Poniżej skany 6 str. wymienionych w piśmie dokumentów.


oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się blisko 4-godzinne spotkaknie typu "mowa...

Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko nowym przepisom narzucanym przez Un...

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca doszło do spotkania z komis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę