aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konkurencyjność UE po 2030 roku

17 marca 2023
Konkurencyjność UE po 2030 roku

fot.ppr.pl

Komisja Europejska opublikowała wczoraj dwa komunikaty z okazji 30 rocznicy powstania jednolitego rynku i określające, w jaki sposób zapewnić długoterminową konkurencyjność UE .

Jednolity rynek jest niewątpliwie motorem społeczeństwa i gospodarki UE. Dalsza redukcja barier i integracja, zwłaszcza w zakresie usług, są niezbędne, aby jednolity rynek pozostał głównym motorem konkurencyjności UE. W obecnym kontekście geopolitycznym UE znajduje się w decydującym momencie, aby odnieść sukces w podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz pozostać atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorstw.

Długoterminowe spojrzenie na konkurencyjność pokazuje, w jaki sposób UE może wykorzystać swoje mocne strony i osiągnąć coś więcej niż tylko wypełnienie luki we wzroście gospodarczym i innowacyjności. Perspektywiczne , dobrze określone i skoordynowane ramy UE będą sprzyjać dobrze prosperującym przedsiębiorstwom, zdolnym do konkurowania na rynku światowym, oferującym atrakcyjne miejsca pracy i wyznaczającym światowe standardy.

Ursula von der Leyen , przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała:„W obliczu wojny na wyciągnięcie ręki, niestabilnych cen energii i ogromnych inwestycji w czyste technologie na całym świecie, Europa musi podnieść poprzeczkę. Jednolity rynek był naszym kluczowym atutem, który zapewnia dobrobyt naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, ale także pomaga nam radzić sobie z kryzysami, takimi jak pandemia, zmiana klimatu czy skutki gospodarcze wojny Rosji z Ukrainą. Możemy być z niego dumni i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować i wzmocnić jego siłę. Musimy również upewnić się, że ramy regulacyjne i administracyjne odpowiadają potrzebom biznesowym. W przyszłości będziemy kierować się szeregiem kluczowych wskaźników wydajności, które mogą nam powiedzieć, czy europejska gospodarka rzeczywiście staje się bardziej wydajna i konkurencyjna. Ponieważ to, co jest mierzone, jest wykonywane”.

JEDNOLITY RYNEK W 30

Nasz jednolity rynek to znacznie więcej niż ramy prawne czy tylko rynek: to obszar wolności, postępu, możliwości, wzrostu, wspólnego dobrobytu, odporności oraz środek geopolitycznej projekcji. Z 440 milionami obywateli, 23 milionami przedsiębiorstw, 15% światowego PKB, jest największym na świecie zintegrowanym obszarem jednolitego rynku, pozostając jednocześnie jednym z najbardziej zorientowanych na zewnątrz.

Jednolity rynek jest kluczowym atutem UE i siłą napędową jej konkurencyjności . Od ponad 30 lat przyczynia się do poprawy życia obywateli, ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i przynosi znaczne korzyści gospodarcze, zwiększając europejski PKB o 9%. Jest to również narzędzie towarzyszące i zapewniające zieloną i cyfrową transformację Europy. Jest źródłem integracji regulacyjnej, finansowej i łańcucha dostaw w UE, która pomaga budować korzyści skali i ułatwia rozwój przedsiębiorstw. Jednolity rynek jest ważnym czynnikiem odporności gospodarczej Europy podczas kryzysów i zapewnia kluczową dźwignię geopolityczną, która wzmacnia pozycję i wpływy UE na świecie.

Jednolity rynek musi jednak nadal dostosowywać się do nowych realiów i uwzględniać zmieniające się otoczenie geopolityczne, rozwój technologiczny, transformację ekologiczną i cyfrową oraz potrzebę zwiększenia długoterminowej konkurencyjności i wydajności UE.

Dalsze utrzymywanie i pogłębianie jednolitego rynku oraz pełne wykorzystanie jego potencjału wymaga zbiorowego wysiłku, opartego na współodpowiedzialności za jednolity rynek na szczeblu unijnym i krajowym .

Patrząc w przyszłość, należy przede wszystkim ponownie skoncentrować się na:

 • Egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących jednolitego rynku , wsparte punktami odniesienia w celu wyeliminowania braków związanych z transpozycją i wdrażaniem przepisów UE;
 • Usuwanie barier na poziomie państw członkowskich , w szczególności barier w transgranicznym świadczeniu usług oraz w ekosystemach przemysłowych o największym potencjale integracji gospodarczej (handel detaliczny, budownictwo, turystyka, usługi dla biznesu i sektor energii odnawialnej). 

W tym celu Komisja będzie kontynuować niezbędną współpracę z państwami członkowskimi w ramach grupy zadaniowej ds. egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku (SMET ) i innych forów służących zorganizowanej współpracy z zainteresowanymi stronami biznesowymi. Komisja proponuje również ustanowienie punktu odniesienia w postaci rozwiązania co najmniej 90% spraw wniesionych do krajowych centrów SOLVIT w ciągu 12 miesięcy. Ponadto Komisja ma na celu uproszczenie obowiązków państw członkowskich w zakresie powiadamiania o przepisach krajowych i tworzenia krajowych urzędów ds. jednolitego rynku wśród różnych środków przewidzianych w celu ograniczenia barier na jednolitym rynku i zapobiegania im. 

Ponadto musimy nadal wspierać ekologiczny i cyfrowy wymiar jednolitego rynku jako źródła innowacji, wzrostu i konkurencyjności. Na przykład podejście oparte na jednolitym rynku zapewni UE utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie czystych technologii i przewagi konkurencyjnej w zakresie dekarbonizacji. W tym celu Komisja wprowadza wspólne przepisy UE, aby pomóc przedsiębiorstwom w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (np. jak najwięcej możliwości związanych z cyfryzacją (np. opieranie się na usługach cyfrowych i aktach dotyczących rynku cyfrowego oraz tworzenie nowych przestrzeni danych na potrzeby zdrowia i zamówień publicznych).

Komisja będzie nadal monitorować postępy w zakresie jednolitego rynku za pomocą narzędzi, takich jak tablica wyników jednolitego rynku i konkurencyjności oraz roczne sprawozdanie na temat jednolitego rynku . Ciągła dyskusja i refleksja z państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz wśród nich zagwarantują, że jednolity rynek będzie nadal zapewniał i poprawiał jakość życia jego obywateli.

ZWIĘKSZANIE DŁUGOTERMINOWEJ KONKURENCYJNOŚCI

Europejski model wzrostu gospodarczego, oparty na zrównoważonej konkurencyjności, bezpieczeństwie ekonomicznym, otwartej autonomii strategicznej i uczciwej konkurencji, jest od dziesięcioleci źródłem dobrobytu. Zdecydowane wspólne działania na szczeblu UE pobudziły w przeszłości aktywność gospodarczą i produktywność, aw dłuższej perspektywie mogą ponownie pobudzić konkurencyjność i dobrobyt.

Aby wspierać konkurencyjność, Komisja proponuje pracować nad dziewięcioma wzajemnie wzmacniającymi się czynnikami, aby zapewnić :

 • Funkcjonujący jednolity rynek poprzez jego poszerzanie i pogłębianie oraz sprzyjanie integracji usług;
 • dostęp do prywatnego kapitału i inwestycji poprzez pogłębienie unii rynków kapitałowych i dokończenie budowy unii bankowej, a także rozwój unijnych ram regulacyjnych dotyczących podatków i usług finansowych wspierających przedsiębiorstwa;
 • Inwestycje publiczne i infrastruktura poprzez reformę europejskich ram zarządzania gospodarczego;
 • Badania naukowe i innowacje poprzez zachęty podatkowe, partnerstwa publiczno-prywatne i projekty na dużą skalę w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji w innowacje, zwłaszcza w kluczowych obszarach czystej technologii, technologii cyfrowej i biotechnologii;
 • Energia poprzez szybkie upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, cyfryzację systemów energetycznych i magazynów energii;
 • obieg zamknięty poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu w UE;
 • Cyfryzacja poprzez szerokie wykorzystanie narzędzi cyfrowych w całej gospodarce i większe wsparcie dla wiodącej pozycji w kluczowych technologiach cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, mikroelektronika, web 4.0, rzeczywistość wirtualna i cyfrowe bliźniaki oraz cyberbezpieczeństwo;
 • Edukacja i umiejętności poprzez rozwijanie i uznawanie umiejętności za klucz do atrakcyjnych miejsc pracy wysokiej jakości, zwiększanie udziału kobiet, młodzieży i obywateli państw trzecich w rynku pracy oraz promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Handel i otwarcie strategicznej autonomii poprzez dalsze otwieranie rynków dla przedsiębiorstw z UE poprzez pogłębianie więzi z sojusznikami i partnerami handlowymi, zachowanie zasad sprawiedliwego handlu i ukierunkowane przeciwdziałanie zagrożeniom.

Zestaw kluczowych wskaźników wydajności pozwoli śledzić postępy w osiąganiu celów i zapewniać niezbędną koncentrację polityczną i zdolność reagowania.

Ramy regulacyjne sprzyjające wzrostowi

Oprócz tych dziewięciu czynników Komisja będzie aktywnie działać na rzecz ram regulacyjnych bardziej dostosowanych do konkurencyjności i wzrostu . Uzupełniając podejście „one-in, one-out” i kontrolę konkurencyjności, będzie to obejmowało metodologię oceny skumulowanego wpływu polityk oraz bardziej sprzyjające innowacjom podejście do regulacji. W szczególności pojawi się nowy nacisk na racjonalizację wymogów w zakresie sprawozdawczości w prawodawstwie ekologicznym, cyfrowym i gospodarczym UE, wraz z pierwszymi propozycjami do jesieni, mającymi na celu zmniejszenie obciążeń o 25%. Komisja będzie również nadal regularnie oceniać prawodawstwo UE, aby zapewnić jego aktualność i adekwatność do założonych celów oraz aby pomagać państwom członkowskim w terminowej i właściwej transpozycji prawa UE.

Oświadczenie przewodniczącego komisji IMCO w sprawie komunikatu Komisji

Przewodniczący sejmowej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów reaguje na nowy komunikat KE w 30. rocznicę Jednolitego Rynku.

Komisja Europejska opublikowała dziś dwa komunikaty z okazji 30. rocznicy powstania jednolitego rynku i określające, w jaki sposób zapewnić długoterminową konkurencyjność UE. Anna Cavazzini (Zieloni/EFA, DE), przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), wydała następujące oświadczenie.

„Przez ostatnie 30 lat jednolity rynek był motorem integracji europejskiej. W czasach kryzysów przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek zależni od jego funkcjonowania. Cieszę się, że komunikat Komisji z okazji 30. rocznicy powstania jednolitego rynku kładzie duży nacisk na cyfrową i ekologiczną transformację, która wzmocni jego odporność i przyszłą konkurencyjność.

Chociaż nie powinniśmy przeciążać przedsiębiorstw, musimy dopilnować, aby nasze ramy regulacyjne zawierały jasne wytyczne na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz aby wspierać umiejętności potrzebne w przyszłości. Kluczowe będzie egzekwowanie i ścisła współpraca organów celnych i nadzoru rynku”.

 

Kontekst

W grudniu 2022 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedstawienie na początku 2023 r. wniosków w celu zapewnienia odporności i konkurencyjności UE przez uruchomienie wszystkich odpowiednich narzędzi krajowych i unijnych oraz poprawę ramowych warunków dla inwestycji.

Plan przemysłowy Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawiony przez Komisję 1 lutego, był pierwszą odpowiedzią na to wezwanie. Przedstawione dzisiaj propozycje koncentrują się na zapewnieniu bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększania zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów o zerowej wartości netto oraz surowców krytycznych, co będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Europy w okresie przechodzenia do gospodarki o zerowej wartości netto.

Niniejszy komunikat stanowi uzupełnienie planu przemysłowego Zielonego Ładu o długoterminowe i kompleksowe podejście do konkurencyjności UE w kluczowym momencie, gdy potrzebny jest wspólny impuls ze strony przedsiębiorstw i decydentów politycznych, aby skierować Europę na właściwą drogę do następnej dekady i poza.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: PE


POWIĄZANE

W sezonie Polacy chętnie kupują truskawki prosto od rolnika albo na bazarku. Wyb...

Ustawa mobilizacyjna. Część Ukraińców może wyjechać z Polski, ale podobno u nas ...

Bank Pocztowy, jako pierwszy bank w Polsce przeniósł swoją bankowość elektronicz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę