aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

KRIR: Ministerstwa Klimatu i Środowiska negatywnie do szkód łowieckich

6 lipca 2022
KRIR: Ministerstwa Klimatu i Środowiska negatywnie do szkód łowieckich

Jak dowiadujemy się z Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort klimatu i środowiska negatywnie nt. dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich przy niezakończonej drodze administracyjnej
sarna28 czerwca 2022 r. Ministerswo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienie rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich na drodze sądowej w przypadku niezakończenia drogi administracyjnej i poinformowało o negatywnym rozpatrzeniu petycji.

W oparciu o analizę orzecznictwa sądów, dotyczącego przedmiotu petycji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przywołało następujące stanowiska. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 lipca 2021 r., sygn. akt III CZP 48/20 wskazał, że niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązkówwynikających z art. 46 - 46c ustawy – Prawo Łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej. Przy czym, jak sąd zaznaczył, dopiero po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy – Prawo Łowieckie.

Odmiennie orzeczenie dotyczące kwestii szacowania szkód wydane zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny w Postanowieniu z dnia 17 listopada 2020 r., II.OSK.865/20, w którym zostało wskazane, że aby uprawniony podmiot mógł wnieść powództwo do sądu powszechnego, o którym mowa w art. 46 e ust. 4 ustawy – Prawo Łowieckie, musi zostać uprzednio wyczerpana droga postępowania administracyjnego, tj. ustanowiony przez ustawodawcę szczególny tryb postępowania w szacowaniu szkód łowieckich.

Mając na względzie przytoczone orzecznictwo oraz fakt, że istnieją trudności w realizacji orzeczenia Sądu Najwyższego ze względu na przeszkody natury formalnej, uniemożliwiającej wydanie decyzji w zakresie szacowania szkód przez Nadleśniczego w drodze innej niż odwoławcza, należałoby rozważyć wprowadzenie przepisu umożliwiającego wystąpienie poszkodowanego do sądu w sytuacji braku realizacji obowiązku szacowania szkód przez koła łowieckie, co powoduje brak możliwości działania zgodnie z procedurą określoną w ustawie – Prawo Łowieckie.

Należy dodatkowo odnieść się do uzasadnienia potrzeby wprowadzenia zmiany prawa, jaką przedstawił podmiot składający petycję. W uzasadnieniu do petycji wskazano, że proponowane rozwiązanie zabezpieczy interesy rolników przed niewypełnieniem przez członków kół łowieckich obowiązków ustawowych, przyczyni się do unormowania kwestii szacowania szkód łowieckich przez koła łowieckie w zakresie zgłaszania się myśliwych na oględziny oraz przygotowywania protokołów z przeprowadzonego szacowania, stwarzając rolnikom tym samym możliwość skorzystania z oględzin ostatecznych lub oszacowania przeprowadzonych przez nadleśniczego bądź wystąpienia na drogę sądową.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie należy wskazać, że wraz z wejściem w życie w dniu 29 stycznia 2021 r. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. z 2021 r., poz. 139) ustawodawca wprowadził mechanizm, mający na celu zapewnienie możliwości dzierżawy obwodów łowieckich tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań, w tym zadań istotnych z punktu widzenia rolników. Zaproponowane kryteria oceny wnioskodawców zostały ustalone w taki sposób, aby możliwym było dokonanie kompleksowej, rzetelnej i pozbawionej uznaniowości oceny wnioskodawców.

W szczególności należy tutaj podkreślić kryteria oceny wnioskodawców dotyczące realizacji ustawowych obowiązków w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich. W ujęciu całościowym, wykonanie rocznych planów łowieckich zwierzyny grubej przez dzierżawców obwodów łowieckich pozwala na racjonalne gospodarowanie populacjami zwierzyny oraz pozwala ograniczać szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzone przez zwierzynę.


Kolejne bardzo istotne kryterium oceny wnioskodawców to kryterium wyrażające stosunek zasądzonych przez sąd świadczeń pieniężnych za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę, do wszystkich świadczeń pieniężnych wypłaconych z tego tytułu.Omawiane kryterium kładzie nacisk na zaangażowanie koła w wypłatę bezspornych części odszkodowań. W interesie poszkodowanego jest, aby dzierżawcy bez zwłoki wypłacali bezsporne części odszkodowań, bez oczekiwania na sprawę sądową. Wprowadzony model usprawnia i przyśpiesza wypłaty odszkodowań. W tym miejscu trzeba jednocześnie podkreślić, że kryterium to w sposób sprawiedliwy opisuje wywiązywanie się przez dzierżawcę z obowiązku szacowania szkód i wypłaty
odszkodowań i jednocześnie promuje rzeczowe oraz realne szacowanie przez dzierżawcę występujących szkód, a także wywiązywanie się z terminów zapłaty odszkodowań.

W ocenie resortu klimatu i środowiska aktualnie należy monitorować wpływ wdrożonego mechanizmu na poprawę wykonywania zadań związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Jednocześnie należy wyjaśnić, że ocena prawidłowości realizacji procedury szacowania szkód i wypłaty odszkodowań oraz
wywiązywania się przez właściwe organy z zadań z istotnych dla zabezpieczenia upraw przed szkodami będzie istotnym elementem prowadzonych przez organ analiz. W przypadku stwierdzenia w przyszłości istotnych przesłanek uzasadniających otwarcie dla rolników drogi sądowej przed zakończeniem drogi
administracyjnej, organ rozważy podjęcie stosownych działań legislacyjnych celem uregulowania tej kwestii.


Mając na uwadze przytoczone wyjaśnienia i funkcjonujący mechanizm, umożliwiający poprawę jakości i terminowości realizacji procedury szacowania szkód łowieckich, na chwilę obecną petycja została rozpatrzona negatywnie.


POWIĄZANE

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Orga...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę