aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

KURIOZUM! Rada Europy ogłasza, że WPR sprawia, że rolnictwo w UE staje się bardziej sprawiedliwe, ekologiczne

23 marca 2024
KURIOZUM! Rada Europy ogłasza, że WPR sprawia, że rolnictwo w UE staje się bardziej sprawiedliwe, ekologiczne

Podczas gdy rolnicy walcząc o przetrwanie upadających gospodarstw rolnych z coraz większą determnacją walczą i protestują w calej UE, Rada Europy zrewidowała dotychczasowe osiągnięcia Wspólnej Polityki Rolnej 2023  do 2027 i stwierdziła że nowa wspólna polityka rolna (WPR) sprawia, że rolnictwo w UE staje się bardziej sprawiedliwe, ekologiczne i w większym stopniu zorientowane na wynik. Tak, to prawda. Brukselskie elity, są  już tak daleko oderwane od rzeczywistości, że całe szczęście że kadencja tej grupy niebezpiecznych szkodników skończy się 24 czerwca w nowych wyborach do parlamentu europejskego.

Zreformowana WPR ma na celu:

 • zapewnienie bardziej ukierunkowanego wsparcia mniejszym gospodarstwom
 • zwiększenie wkładu rolnictwa w realizację celów UE w zakresie środowiska i klimatu
 • zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w dostosowywaniu środków do warunków lokalnych

Główne aspekty polityki to:

 • nowa zielona architektura oparta na warunkach środowiskowych, które muszą spełniać rolnicy, oraz dodatkowe dobrowolne środki
 • bardziej ukierunkowane płatności bezpośrednie i interwencje w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które podlegają planowaniu strategicznemu
 • podejście oparte na wynikach, zgodnie z którym państwa członkowskie muszą co roku składać sprawozdania ze swoich osiągnięć

Cele ogólnounijne

Nowa polityka obejmuje następujące elementy na szczeblu UE:

 • wspólny zestaw celów ustalonych na szczeblu UE dla całej WPR, określający, co polityka ta ma osiągnąć dla rolników, obywateli i klimatu
 • obszerny zestaw szeroko zakrojonych rodzajów interwencji uzgodnionych na szczeblu UE, określający, co państwa członkowskie mogą zrobić, by osiągnąć cele WPR
 • wspólny zestaw wskaźników rezultatu uzgodniony na szczeblu UE w celu zapewnienia równych warunków działania w ocenie skuteczności stosowanych środków

Każdy kraj ma swobodę wyboru konkretnych interwencji, które uważa za najskuteczniejsze dla osiągnięcia swoich konkretnych celów, na podstawie jasnej oceny własnych potrzeb.

Planowanie strategiczne dla każdego państwa członkowskiego

Nowe przepisy precyzują, że:

 • każde państwo członkowskie UE musi przeprowadzić szczegółową analizę, aby określić swoje konkretne potrzeby i sporządzić plan strategiczny WPR
 • W każdym planie określono, w jaki sposób państwo członkowskie wykorzysta środki z WPR, aby zaspokoić te potrzeby, w tym narzędzia, które należy zastosować, oraz konkretne cele
 • każdy plan strategiczny WPR wymaga zatwierdzenia przez Komisję, aby zapewnić jego spójność z ogólnounijnymi celami
 • kraje muszą przedkładać Komisji sprawozdania z realizacji celów, aby wykazać postępy w osiąganiu celów końcowych określonych jako wskaźniki rezultatu

Plany strategiczne są sprawdzane pod kątem tego, czy nie zakłócają jednolitego rynku ani nie prowadzą do nadmiernych obciążeń dla beneficjentów lub administracji. Komisja może dokonać przeglądu sprawozdań i w razie potrzeby zaproponować zalecenia mające na celu poprawę wyników.

Ambitniejsze cele w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu

W nowej WPR określono również nowe obowiązki i zachęty dla rolników, na przykład:

 • ochrona gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę terenów podmokłych i torfowisk
 • ekoprogramy, które kraje UE powinny uwzględnić w swoich planach wspierania lub zachęcania rolników do stosowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, wykraczających poza ich obowiązkowe wymogi; Państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na te systemy 25% swoich płatności bezpośrednich

Sprawiedliwszy podział płatności

Aby zapewnić stabilność i przewidywalność, wsparcie dochodu pozostaje zasadniczą częścią WPR, z pewnymi zmianami, takimi jak:

 • Kraje UE muszą dopilnować, by do 2027 r. wszystkie uprawnienia do płatności osiągnęły wartość co najmniej 85 proc. średniej kwoty krajowej w UE
 • Do 2027 r. we wszystkich krajach, w których poziom wsparcia bezpośredniego na hektar jest niższy niż 90 proc. średniej UE, połowa tej luki zostanie zniwelowana
 • Państwa członkowskie będą mogły zmniejszyć płatności bezpośrednie na rolnika (w wysokości 60 000 EUR rocznie lub więcej) nawet o 85 proc. i ograniczyć je do 100 000 EUR rocznie
 • Państwa członkowskie będą musiały dokonać redystrybucji co najmniej 10 proc. swoich przydziałów płatności bezpośrednich z większych do mniejszych lub średnich gospodarstw rolnych, chyba że wolą zaspokoić potrzebę redystrybucji za pomocą innych środków i mogą wykazać, że potrzeba ta została zaspokojona w wystarczającym stopniu

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

WPR przewiduje fundusz, który można stosować w sytuacjach kryzysowych. Takie sytuacje mogą wynikać ze skutków chorób zwierząt, zakłóceń na rynku, wyzwań związanych z wysokimi cenami energii i czynników produkcji, na przykład w kontekście rosyjskiej wojny napastniczej, lub ekstremalnych zjawisk pogodowych. W latach 2022 i 2023 uruchomiono 1 mld euro, aby pomóc rolnikom w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Większa elastyczność

W kontekście protestów rolników w 2024 r. podczas lutowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa unijni ministrowie uzgodnili zestaw konkretnych środków, które powinny być priorytetem w krótkoterminowej reakcji na kryzys. Dałoby to rolnikom większą elastyczność w stosowaniu przepisów WPR i miałoby pozytywny wpływ na codzienne życie rolników. Środki te koncentrują się na ograniczeniu biurokracji i obciążeń administracyjnych zarówno dla rolników, jak i administracji krajowych.

Rada z zadowoleniem przyjęła również decyzje Komisji Europejskiej, na przykład w sprawie częściowego zwolnienia z przepisów dotyczących gruntów ugorowanych (norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 8) oraz dodatkowe zabezpieczenia w proponowanym przedłużeniu autonomicznych środków handlowych dotyczących przywozu z Ukrainy.

Kiedy nowa polityka weszła w życie?

Nowa WPR ma pełne zastosowanie od stycznia 2023 r. Opiera się on na propozycjach Komisji Europejskiej przedstawionych w czerwcu 2018 r.:

 • rozporządzenie o planach strategicznych WPR
 • rozporządzenie zmieniające rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, systemach jakości i środkach dla regionów oddalonych
 • rozporządzenie horyzontalne w sprawie finansowania WPR, zarządzania nią i monitorowania jej

Trzy rozporządzenia składające się na pakiet reform WPR zostały uzgodnione przez Radę i Parlament Europejski w lipcu 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym 6 grudnia 2021 r.

Kalendarium
 • 11/12/2023

  Rok później: ministrowie podsumowują plany strategiczne WPR
 • 25/04/2023

  Rada ds. Rolnictwa omawia stan realizacji planów strategicznych WPR
 • 01/01/2023

  Nowa WPR obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 • 11/12/2022

  Unijni ministrowie rozmawiają o realizacji planów strategicznych WPR
 • 18/07/2022

  Ministrowie rozmawiają o zatwierdzeniu planów strategicznych WPR
Zobacz pełne kalendarium

Rok później

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska opublikowała raport na temat wspólnych wysiłków wszystkich planów strategicznych WPR w państwach członkowskich UE.

W sprawozdaniu potwierdzono rolę nowej WPR we wspieraniu przejścia na bardziej zrównoważony model rolnictwa.

Ponadto nowa WPR ma na celu zapewnienie bardziej sprawiedliwego podziału środków finansowych, w ramach której planuje się wsparcie dla 377 000 młodych rolników. Wsparcie dochodu w celu zapewnienia rolnikom odpowiedniego poziomu życia i wspierania bezpieczeństwa żywnościowego pozostaje kluczowymi celami tej polityki.

W sprawozdaniu wskazano pewne potrzeby w zakresie poprawy, a mianowicie:

 • Doskonalenie narzędzi zarządzania ryzykiem i zwiększanie odporności gospodarstw rolnych
 • further supporting innovation and digital technologies
 • complementarity with EU and national policies and funds to achieve environmental goals

Rozporządzenie przejściowe (2021–2022)

Projektowane przepisy miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Ze względu na opóźnienia w negocjacjach między Radą a Parlamentem Europejskim, częściowo związane z negocjacjami w sprawie długoterminowego budżetu UE, w październiku 2019 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie przejściowe na lata 2021–2022, które zostało następnie przyjęte przez obu współprawodawców.

W rozporządzeniu przejściowym przedłużono obowiązywanie większości obowiązujących przepisów ustanowionych w ramach WPR na lata 2014–2020 na lata 2021–2022 i przyznano europejskim rolnikom dodatkowe 8 mld euro z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy, zapewniając ciągłość wsparcia prawnego i finansowego dla beneficjentów, zwłaszcza podczas pandemii Covid-19.

.z coraz większą silą protestują 

oprac e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę