CTR_80917

MRiRW w sprawie drugiej dopłaty do materiału siewnego

25 lipca 2016
MRiRW w sprawie drugiej dopłaty do materiału siewnego

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przedstawienie sposobu postępowania w odniesieniu do przypadków opisanych w wyżej wymienionym piśmie.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARR, jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu w/w zdarzenia poprzez złożenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

1) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;

3) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

4) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5) protokół oględzin lub ostatecznego oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;

6) decyzje właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

Z powyższego wynika, iż Agencja Rynku Rolnego udziela dopłaty do powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, w sytuacji gdy uprawa uległa zniszczeniu, po złożeniu przez wnioskodawcę jednego z powyżej przywołanych dokumentów wraz z oświadczeniem o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 8 do Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie).

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy rozdziału 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.) ustanawiające sposób udzielania dopłat do materiału siewnego nie zawierają żadnych wytycznych odnośnie postępowania ze zniszczonymi uprawami.

Mając powyższe na uwadze Agencja Rynku Rolnego nie stosuje wymogu przekroczenia określonego progu procentowego strat w gospodarstwie, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego zniszczeniem uprawy, będących przedmiotem wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

krir.pl


POWIĄZANE

Odpowiednie użytkowanie zakupionej używanej maszyny i regularne przeprowadzanie ...

W dniu 18 października 2017 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się ...

13 października 2017 r. w Ludwikowie k. Poznania odbyły się pokazy terenowe doty...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę