aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Od 1 czerwca, w ARiMR ruszają kolejne nabory wniosków

1 czerwca 2023
Od 1 czerwca, w ARiMR ruszają kolejne nabory wniosków

ARiMR ogłosiła nabór wniosków od 1 czerwca na pomoc dla producentów: kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

 

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem);
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.
Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Sprzedaż wymienionych poniżej gatunków roślin musi nastąpić:

 • między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;
 • między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (wniosek będzie aktywny od 1 czerwca). Dostęp do wniosku będzie możliwy po zalogowaniu się w ten sam sposób jak do eWnioskuPlus, aplikacji IRZplus czy do elektronicznego wniosku o płatność (eWoP). Dokumnety można składać od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na ich przesłanie, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia. Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin.

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
  1. 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
  2. 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

- 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,

- 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,

- 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.

Jeżeli kwota pomocy wnikająca ze złożonych wniosków przekroczy dostępny limit (29,5 mln euro z budżetu UE oraz równowartość tej kwoty z budżetu krajowego, wszystko przeliczone na złotówki), zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Przyznana pomoc będzie realizowana do końca września 2023 r. na rachunki rolników wskazane w Ewidencji Producentów.

Od 1 czerwca rusza również nabór wniosków na sadzenie drzew lub krzewów. I w tym przypadku można także liczyć na wsparcie ARiMR.

Nabory potrwają do 31 lipca. Wnioski realizowane są w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

W ramach tych czterech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 pomoc można otrzymać na:

 1. zalesianie gruntów rolnych;
 2. tworzenie zadrzewienia śródpolnych;
 3. zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;
 4. zakładanie systemów rolno-leśnych.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jeden formularz będzie uwzględniać wszystkie cztery interwencje. Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku.

dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. Zalesianie gruntów rolnych

Jest to jednorazowe wsparcie na założenie uprawy leśnej oraz ochronę jej przed zwierzyną. O tę pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne gmin, powiatów czy województw. Oczywiście wnioskujący muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze, muszą być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym chcą posadzić las. Grunt kwalifikujący się do wsparcia może być własnością małżonka wnioskodawcy. Po drugie, muszą zobowiązać się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia opracowanego przez nadleśniczego, a jeżeli jest to przewidziane w planie, muszą zobowiązać się do zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem. Ponadto muszą uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, o ile jest to wymagane. Jest też kilka wymogów dotyczących samych gruntów przeznaczonych do zalesienia. I tak: grunty te muszą być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i muszą być użytkowane jako grunty orne lub sady. Mogą to być również grunty z sukcesją naturalną, o ile planowane zalesienie będzie zgodne z planem zalesienia. Oprócz tego teren, na którym chcemy posadzić las, powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku takiego planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku studium – w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomoc przyznawana jest maksymalnie do 40 ha w danym roku. Ponadto, jeżeli działka przeznaczona pod zalesienie nie graniczy z lasem lub obszarem zalesionym, jej szerokość musi być większa niż 20 metrów. Działka powinna również być położona poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi lub narodowymi czy ich otulinami. I tu jest jeden wyjątek – zalesienie można wykonać na wspomnianych obszarach, o ile nie jest ono sprzeczne z celami ochrony tych obszarów, a w przypadku obszarów Natura 2000 z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku tych planów – z celami ochrony tych obszarów.

W tej interwencji ważna jest również liczba sadzonek użytych do zalesienia – została ona precyzyjnie określona i jest uzależniona od gatunku wykorzystanego do zalesienia np. dla sosny wynosi od 8 tys. do 10 tys. szt./ha, dla dębu lub buka – od 6 tys. do 8 tys. szt./ha.

W kolejnych latach, do posadzonego lasu, właściciel będzie mógł ubiegać się o:

 • premię pielęgnacyjną – przez 5 lat;
 • premię zalesieniową – przez 12 lat.

Tworzenie zadrzewień śródpolnych

Podobnie jak wsparcie na zalesianie, jest to pomoc jednorazowa. I podobnie jak w przypadku zalesień, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne gmin, powiatów czy województw. Wnioskujący muszą być właścicielami lub współwłaścicielami gruntu przeznaczonego pod zadrzewienie, muszą zobowiązać się do wykonania zadrzewienia tworzącego zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo o powierzchni od 10 do 50 arów, w ramach jednego wniosku. W jednym roku wsparcie można otrzymać do 40 ha.  Działka przeznaczona pod zadrzewienie musi mieć szerokość co najmniej 4 m, ale nie więcej niż 20 m. Do wsparcia mogą być deklarowane grunty będące własnością małżonka wnioskodawcy. Do zadrzewienia należy użyć co najmniej 3 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, przy czym udział gatunków liściastych powinien wynosić co najmniej 90 proc. Natomiast najmniej liczny gatunek lub rodzaj drzew lub krzewów spośród trzech najliczniejszych powinien wynosić co najmniej 10%. Konieczne jest zabezpieczenie wykonanego zadrzewienia przed zniszczeniem i jego utrzymanie od 3 do 5 lat od wypłaty wsparcia (w zależności od użytego rodzaju zabezpieczenia). Ponadto obszar, na którym planowane jest zadrzewienie, powinien być wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i użytkowany jako grunt orny. Co bardzo ważne, na takiej działce nie można usuwać drzew lub krzewów w okresie 24 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Beneficjent tej pomocy zobowiązany jest do utrzymania przez 5 lat od wypłaty wsparcia co najmniej 51 proc. minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów.

Rolnicy, którzy zdecydują się na zrealizowanie takiej inwestycji, będą mogli po jej wykonaniu przez pięć lat ubiegać się o premię z tytułu zadrzewień.

Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

To jednorazowe wsparcie może być przyznane osobie fizycznej, osobie prawnej, stowarzyszeniu lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jeżeli zobowiązała się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji sporządzonego przez nadleśniczego. Las, w którym zaplanowano powinien stanowić własność podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Może być także przedmiotem współwłasności lub własnością małżonka tego podmiotu. Wsparcie może być przyznane także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej.  Maksymalna powierzchnia, do której można otrzymać wsparcie w jednym roku wynosi 40 ha.

W przypadku zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych wsparcie przyznawane jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las, dla których sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego wydana została decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Ponadto właściciele lasów ubiegający się o wsparcie na inwestycje zwiększające bioróżnorodność lasów prywatnych zobligowani są, jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia, do złożenia do nadleśniczego wniosku o sporządzenie planu inwestycji. Co do zasady, las, w którym chcemy przeprowadzić inwestycje, musi być położony poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, parkami narodowymi lub krajobrazowymi, a także poza ich otulinami. Co istotne, grunty te nie mogą być objęte zobowiązaniem do pielęgnacji założonej uprawy leśnej lub gruntu z sukcesją naturalną w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego PROW 2014-2020.

Jeśli chodzi o rodzaj inwestycji, na które można otrzymać środki, to mogą to być:

 1. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
 1. wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub
 2. dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego,
 1. zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę,
 2. założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów,
 3. założenie strefy ekotonowej rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki lub rodzaje drzew lub krzewów w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat lub
 4. wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 30 lat, polegających na jego rozluźnieniu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Dodatkowo w zakresie inwestycji polegających na wprowadzaniu nowych nasadzeń, wspierana jest ich ochrona przed zniszczeniami.

Zakładanie systemów rolno-leśnych

Wsparcie na założenie tzw. systemu rolno-leśnego i jego ochronę przed zwierzyną przyznawane jest jednorazowo w formie ryczałtu. I jest to pomoc skierowana do rolników lub ich małżonków, którzy są właścicielami gruntu przeznaczonego do założenia takiego systemu. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Dofinansowanie może być przyznane do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i użytkowanych jako grunty orne lub trwałe użytki zielone. Z pomocy wyłączone są trwałe użytki zielone położone na obszarach Natura 2000. Maksymalna powierzchnia, która może być objęta wsparciem, to 40 ha w jednym roku.

Założony system rolno-leśny powinien tworzyć zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy posadzone są na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. Nasadzenia na gruntach ornych powinny być wykonane w jednym rzędzie lub dwóch rzędach oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 m, ale nie więcej niż 30 m. Drzewa i krzewy powinny być posadzone w odległość 3 m od siebie. Do nasadzeń powinno użyć się co najmniej 3 różnych gatunków lub rodzajów drzew lub krzewów, przy czym co najmniej 51 proc. powinny stanowić gatunki lub rodzaje liściaste. Natomiast najmniej liczny gatunek lub rodzaj drzew lub krzewów spośród trzech najliczniejszych powinien wynosić co najmniej 10 proc. Nowe nasadzenia powinny zostać zabezpieczone jednym z zabezpieczeń: 3 palikami, repelentami, osłonkami lub wełną owczą – z tym że na tej samej powierzchni powinien zostać zastosowany tylko jeden rodzaj zabezpieczenia.

W tej interwencji są jednak pewne wykluczenia. Wsparcie nie może być przyznane do gruntów, na których realizowane są zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 oraz PS WPR 2023-2027, zobowiązania w ramach rolnictwa ekologicznego PROW 2014-2020 i produkcji ekologicznej PS WPR 2023-2027 czy ekoschematy.

I tu jeszcze jedna istotna informacja – beneficjent tej pomocy zobowiązany jest do utrzymania przez 5 lat od wypłaty wsparcia co najmniej 51 proc. minimalnej liczby sadzonek drzew i krzewów i do zabezpieczenia drzew i krzewów przed zwierzyną przez 3 lata.

Ogłoszenie Prezes ARiMR - otwórz

Więcej informacji - otwórz

 


źródło informacji: ARiMR


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę