aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pan Grzegorz Jedamski wystosował PETYCJE W OBRONIE PRAW OBYWATELI​

12 grudnia 2023
Pan Grzegorz Jedamski wystosował PETYCJE W OBRONIE PRAW OBYWATELI​

Pan Grzegorz Jedamski, nie ustaje w swej walce o równe traktowanie rolników emerytów. Swoją naajnowszą  korespondencje kieruje do Andrzeja Dudy prezydenta RP i Szymona Hołowni marszałka Sejmu "X". Ostatnie pismo to PETYCJA W OBRONIE PRAW OBYWATELI w której kolejny raz nasz czytelnik zwraca uwagę, że w ustawie o emeryturach rolniczych są naruszane przez Państwo Polskie praw obywateli  wynikających z Konstytucji i dotyczy to około 1.5 miliona emerytów i rencistów KRUS i ZUS którzy otrzymują obniżone świadczenia.

Poniżej prezentujemy pełną treść petycji Pana Grzegorza Jedamskiego w obronie praw obywateli skierowanej do Do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Szymona Hołowni Marszalka Sejmu "X".


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Szymon Hołownia Marszałek Sejmu RP
Komisja do Spraw Petycji

Szanowny Panie Marszałku,

składając niniejszą  PETYCJĘ  bardzo proszę o niezwłoczne przekazanie jej Komisji do Spraw Petycji i zobowiązanie Komisji do jej rozpatrzenia w terminie jednego miesiąca. Na skutek naruszenia przez nasze Państwo praw obywateli  wynikających z Konstytucji około 1.5 miliona emerytów i rencistów KRUS i ZUS otrzymuje obniżone świadczenia.
 
Z wyżej wymienionych powodów Sejm powinien niezwłocznie uchwalić nowelizację wskazanych ustaw w przedmiotowym zakresie, aby ustanowione zmiany obowiązywały od 1 marca 2024 r.
 
W świetle Konstytucji wnioskowane w PETYCJI zmiany przepisów są nieodzowne, jeżeli chcemy uchodzić za praworządne Państwo, które wykonuje zobowiązania władzy wynikające z Konstytucji i respektuje prawa obywateli w niej zawarte.
 
Z góry dziękuję Panu Marszałkowi, Komisji do Spraw Petycji i wszystkim Posłom za przyczynienie się do niezwłocznej zmiany przedmiotowych przepisów, zmiana których w wnioskowanym zakresie przyczyni się do polepszenia standardu życia około 1,5 miliona osób, wskutek  uwzględnienia ich praw wynikających z art. art. 2, 30 i 67 Konstytucji.


P E T Y C J A

 
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  art. 2  ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., składając niniejszą petycję w interesie własnym i publicznym wnoszę o:
 
1/  zmianę pkt 7 w art. 6 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933,1155 i 2140, z 2023 r. poz.337) poprzez nadanie art. 6 pkt 7 następującego brzmienia;  "7)  emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę równą kwocie najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych,"
 
2/  zmianę ust. 2 art. 85 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672 ) poprzez nadanie art. 85 ust. 2 następującego brzmienia; " 2. Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust.2 i art. 87, oraz renty rodzinnej wynosi od 1 marca każdego roku kwotę wynikłą z kwoty minimum socjalnego, obliczonego dla cen z pierwszego kwartału roku poprzedniego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, powiększonej co najmniej o przyjęty wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur za poprzedni rok.";
dodanie do art. 85 w ust. 2 pkt 1 o następującym brzmieniu " 1) Rada Ministrów uchwałą do 15 lutego każdego roku ( opublikowaną w Dzienniku Ustaw ) określi wysokość kwoty najniższej emerytury i  renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, obowiązującej od 1 marca danego roku, której wysokość nie może być mniejsza od kwoty minimum socjalnego, obliczonego dla cen z pierwszego kwartału poprzedniego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 1 - osobowego gospodarstwa emeryckiego, powiększonej co najmniej o przyjęty wskaźnik rocznej waloryzacji emerytur za poprzedni rok.
 
UZASADNIENIE  WNIOSKOWANYCH  ZMIAN 

Przedstawione w pismach z dnia 13 listopada oraz 23 listopada br. i 1 grudnia br., przesłanych m.in do wszystkich Posłów pocztą elektroniczną (tytuł: Apel do Parlamentarzystów o przywrócenie praw nabytych emerytom i rencistom KRUS; Niezbędne uzupełnienie propozycji dla rodziny i seniorów w Dekalogu Polskich Spraw; Rolnik/emeryt to też obywatel, który ma prawo do godnej emerytury, zgodnej z art. 30 Konstytucji ), zarzuty o niekonstytucyjności zmian ustawowych odnoszących się do obniżenia emerytury podstawowej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wskazane naruszenie praw Konstytucyjnych obywateli uzasadniają w pełni konieczność wskazanych w powyższym pkt. 1 i 2 ustawowych zmian  w przedstawionym zakresie.
 
Wyżej wymienione 3 pisma (maile przesłane do posłów) są dostępne na stronie ppr.pl  w załączeniu do artykułu "Grzegorz Jedamski: ROLNIK/EMERYT  TO  TEŻ  OBYWATEL" - poniżej w zał. link do niniejszego artykułu.
 
 
 
Zgodnie z art. 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego. Wprawdzie zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa, niemniej zakres zabezpieczenia nie może naruszać praw obywateli wynikających z art. art. 2 i 30 Konstytucji.
 
Niestety, obecna forma zabezpieczenia społecznego regulowana m.in przepisami o emeryturze podstawowej i najniższej w/w ustawami oczywiście bezwzględnie narusza prawa obywatela wynikające z art.art. 2 i 30 Konstytucji.
 
Ustawodawca poprzez kreowanie prawa sprzecznego z Konstytucją nie może rencistów w pełni niezdolnych do pracy i emerytów pozbawiać prawa do życia co najmniej na poziomie minimum socjalnego, albowiem nie zapewnienie stałych dochodów z tytułu rent i emerytur, gwarantujących życie na poziomie co najmniej minimum socjalnego pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawami obywatela wynikającymi z art. 30 Konstytucji, która zobowiązuje władze do poszanowania i ochrony godności człowieka, umożliwiając życie z zachowaniem ich godności.
 
Państwo, w świetle obowiązującej Konstytucji, jest zobowiązane do zapewnienia każdemu renciście w pełni niezdolnemu do pracy i emerytowi ze stażem uprawniającym do pełnej emerytury stałych dochodów na poziomie co najmniej minimum socjalnego.
 
Wysokość kwoty najniższej emerytury i renty w ustawie o emeryturach i rentach z FUS powinna wynikać z obliczenia minimum socjalnego przez Instytutu Pracy i Spraw socjalnych, a nie z arbitralnego uznania polityków sprawujących władzę.
 
Polska, szczycąca się  ETOSEM  SOLIDARNOŚCI  nie może pozwolić sobie na nierespektowanie praw obywateli wynikających z Konstytucji i art. 25 ust. 1  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

Wobec powyższego proszę Szanowną Komisję o uwzględnienie przedstawionych w niniejszej petycji wniosków oraz sporządzenie i przedstawienie projektu ustawy nowelizującej przepisy przedmiotowych ustaw w wnioskowanym zakresie.

Skoro Posłowie z niezrozumiałych powodów nie kwapią się do wniesienia stosownego projektu ustawy, mającej na celu zmianę przedmiotowych przepisów w celu zabezpieczenia realizacji istotnych praw obywateli wynikających z Konstytucji, złożenie niniejszej  PETYCJI stało się niezbędne.
 
Wyrażam nadzieję, że Szanowna Komisja mając na względzie obowiązek ochrony praw obywateli wynikających z Konstytucji, niezwłocznie i pozytywnie rozpatrzy niniejszą petycję, za co z góry bardzo dziękuję.
 
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych.


Mikołajki Pomorskie, dnia 11 grudnia 2023 r.
 
Grzegorz Jedamski                                                                                   
 
82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Kościuszki 72
 
PS. Uwzględnienie przez Sejm wnioskowanych w petycji  zmian to nie "rozpościeranie przed emerytami czerwonego dywanu " a jedynie wykonanie wobec obywateli Konstytucyjnych zobowiązań.

Do wiadomości: wszyscy Posłowie, związki i organizacje rolnicze, związki zawodowe pracowników, PAP-media.
 
 
 


W najnowszej korespondencji, kierowanej nie tylko do Rządu RP i Zarządu KRUS, ale i do rolniczych związków zawodowych, samorządu rolniczego oraz klubów parlamanternach poszczególnych partii politycznych i mediów czytamy:

oprac e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

Pan Grzegorz Jedamski, nie ustaje w swej walce o równe traktowanie rolników emer...

Żniwa 2024 – Złe perspektywy dla zbóż, stabilne dla nasion oleistych i pozytywne...

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę w związku...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę