aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Piekarnie i ciastkarnie z preferencyjnymi cenami paliw gazowych

28 marca 2023
Piekarnie i ciastkarnie z preferencyjnymi cenami paliw gazowych

Od kwietnia zostaje wprowadzona preferencyjna cena gazu dla producentów pieczywa i ciastek. Maksymalna cena paliw gazowych dla producentów pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek wyniesie 200,17 zł/MWh – wynika z nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. Przepisy te wejdą w życie 8 kwietnia 2023 roku.

Przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli skorzystać z preferencyjnej ceny. W celu uzyskania pomocy, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 roku.

Z preferencyjnej ceny paliw gazowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2022 r. był w jednej z następujących sytuacji:

sytuacja 1:
prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z ,
był to przeważający rodzaj jego działalności,
wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [2];

sytuacja 2:
prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1];

sytuacja 3:
prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze [2],
wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:
zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

Ważne

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenimy na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

Co piekarze i ciastkarze uzyskają

Obniżoną stawkę za gaz w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możesz to zrobić nie wcześniej niż 08.04.2023 r.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r. [3])
Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie (na formularzu RPD lub zgodnie ze wzorem w nim określonym)

albo

Oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie
ze wzorem w nim określonym).

Ważne

Wniosek RPG musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz. Okres, który wskażesz we wniosku, musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów dotyczących stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, to wniosek możesz złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023 r.

ZUS się skontantuje

Jeśli będziemy mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub przez PUE ZUS.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz informację o prawie i okresie stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Wyślemy Ci także – na Twoje konto PUE ZUS – zaświadczenie o pomocy de minimis.
Jeśli odmówimy Ci prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, wydamy decyzję, którą zamieścimy na Twoim koncie PUE ZUS.

CZY MOŻESZ SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, za naszym pośrednictwem możesz się odwołać do sądu właściwego według zasad Kodeksu postępowania cywilnego [4].
Odwołanie złóż na piśmie w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

GDZIE OTRZYMASZ POMOC W SPRAWIE WNIOSKU RPG

W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00
W każdej placówce ZUS.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)

[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648)

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543)

[4] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.)

[8] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1, ze zm.)

[9] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, ze zm.)

[10] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, ze zm.)

Więcej informacji o stosowaniu ceny maksymalnej paliw gazowych można znaleźć w karcie usługi.

oprac: e-mk ppr.pl


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę