aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Polska poza zakłóceniami makroekonomicznymi w UE

16 lipca 2023
Polska poza zakłóceniami makroekonomicznymi w UE

Rada Europejska przyjęła 14 lipca 2023r. konkluzje w sprawie szczegółowej oceny sytuacji na 2023 r. w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ:

1. PRZYPOMINA, że gospodarka UE nadal wykazuje odporność pomimo trudnego otoczenia naznaczonego niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, przy czym wysokie ceny energii i inflacja wpływają na siłę nabywczą gospodarstw domowych i konkurencyjność poprzez rosnący protekcjonizm i konkurencję geopolityczną. UZNAJE solidne ożywienie po pandemii, korzystając z szybkich działań politycznych na szczeblu unijnym i krajowym oraz kluczową rolę polityk UE we wspieraniu solidnych wyników w zakresie inwestycji i postępów w reformach strukturalnych w wielu różnych obszarach polityki.

2. PODKREŚLA, że kluczowe znaczenie ma pełne, terminowe i skuteczne wdrożenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez reformy i inwestycje zaplanowane w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności, umożliwiające wykorzystanie dostępnych funduszy. Wspierałoby to ekspansję gospodarczą, zwiększało odporność, inkluzywność i zrównoważony charakter gospodarek UE oraz zmniejszało podatność na zagrożenia makroekonomiczne.

3. PODKREŚLA znaczenie dalszej ścisłej koordynacji polityki gospodarczej UE oraz wykrywania, zapobiegania i korygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie gospodarek państw członkowskich, unii gospodarczej i walutowej lub całej gospodarki Unii Europejskiej. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE publikację szczegółowych ocen sytuacji na 2023 r. w kontekście procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

4. UZNAJE, że w większości państw członkowskich objętych dogłębną oceną sytuacja gospodarcza jest ogólnie korzystna, jednak kilka państw członkowskich nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. UZNAJE, że konkurencyjność kosztowa mogłaby zostać osłabiona w państwach członkowskich o wysokiej inflacji, gdyby rozbieżna dynamika inflacji miała się utrzymywać. ODNOTOWUJE, że utrzymująca się od dawna nierównowaga związana z wysokim długiem publicznym, prywatnym i zagranicznym powróciła do tendencji spadkowej w kontekście wysokiego wzrostu nominalnego. ODNOTOWUJE, że zaostrzenie warunków finansowania zwiększa ryzyko i że konieczne są dalsze wysiłki w celu zapewnienia trwałej tendencji spadkowej poziomów zadłużenia. ODNOTOWUJE, że pozycje zewnętrzne były zazwyczaj osłabiane przez szok cen importowych energii, przy czym w niektórych przypadkach jeszcze bardziej przyczyniał się wzrost popytu krajowego.ODNOTOWUJE, że w 2023 r. oczekuje się wzmocnienia sald na rachunku obrotów bieżących dzięki obniżeniu kosztów energii.

5. UZNAJE, że ceny nieruchomości mieszkaniowych znacznie wzrosły w kilku państwach członkowskich w 2022 r.; zaostrzenie warunków finansowania wraz ze spadkiem realnych dochodów gospodarstw domowych osłabiło popyt na mieszkania i zapoczątkowało korektę cen mieszkań. ZGADZA SIĘ, że sektor bankowy dobrze przetrwał pandemię i że liczba kredytów zagrożonych nadal spada, ZWRACA jednak UWAGĘ, że do zapewnienia dalszej stabilności makrofinansowej potrzebna jest ciągła czujność.

6. WZYWA do zachowania czujności i podjęcia w odpowiednim czasie działań politycznych, aby zapobiec pogłębianiu się i pojawianiu się zakłóceń równowagi makroekonomicznej związanych z dużymi różnicami w inflacji. PODKREŚLA pilną potrzebę zajęcia się wyzwaniami strukturalnymi związanymi ze starzeniem się społeczeństwa i zmianą klimatu, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw, rozwiązania problemu niskiego wzrostu wydajności, promowania uczestnictwa w rynku pracy, ograniczenia istniejących nierównowag i zapobieganiu pojawianiu się nowych nierównowag.

7. ZGADZA SIĘ z analizą Komisji zawartą w szczegółowej ocenie sytuacji z 2023 r., że zakłócenia równowagi na Cyprze nie są już nadmierne. UZNAJE, że zadłużenie publiczne, prywatne i zagraniczne zmniejszyło się w czasie iw ciągu ostatnich dwóch lat na Cyprze i znajduje się na ścieżce spadkowej. ZGADZA SIĘ, że na Węgrzech występują obecnie zakłócenia równowagi związane z bardzo silną presją cenową oraz potrzebami w zakresie finansowania zewnętrznego i rządowego, co wymaga pilnych działań politycznych. Terminowa wypłata środków z RRF i innych funduszy UE, po osiągnięciu uzgodnionych etapów i celów związanych z inwestycjami i reformami, pomogłaby zmniejszyć ryzyko pogłębienia się nierównowag. ODNOTOWUJE, że Komisja pozostawiła większość klasyfikacji bez zmian. ZGADZA SIĘ, że Grecja i Włochy nadal doświadczają nadmiernych zakłóceń równowagi, chociaż wydaje się, że ich podatność na zagrożenia maleje,w tym dzięki postępom politycznym. ZGADZA SIĘ, że w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Niderlandach, Portugalii, Rumunii i Szwecji nadal występują zakłócenia równowagi, chociaż w przypadku niektórych państw członkowskich zakłócenia te zmniejszają się. UZNAJE, że Niemcy, Hiszpania, Francja i Portugalia mogłyby zostać złagodzone w przyszłym roku, jeżeli utrzymają się obecne pozytywne tendencje. ZGADZA SIĘ, że w Rumunii ryzyko jest bardziej niekorzystne, co wymaga pilnych działań politycznych. UZNAJE, że szczegółowe oceny sytuacji z 2023 r. wykazały, że w Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Luksemburgu i Słowacji nie występują zakłócenia równowagi, ponieważ wydaje się, że podatności na zagrożenia zostały opanowane.Francja i Portugalia mogą zostać zdeeskalowane w przyszłym roku, jeśli utrzymają się obecne pozytywne tendencje. ZGADZA SIĘ, że w Rumunii ryzyko jest bardziej niekorzystne, co wymaga pilnych działań politycznych. UZNAJE, że szczegółowe oceny sytuacji z 2023 r. wykazały, że w Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Luksemburgu i Słowacji nie występują zakłócenia równowagi, ponieważ wydaje się, że podatności na zagrożenia zostały opanowane.Francja i Portugalia mogą zostać zdeeskalowane w przyszłym roku, jeśli utrzymają się obecne pozytywne tendencje. ZGADZA SIĘ, że w Rumunii ryzyko jest bardziej niekorzystne, co wymaga pilnych działań politycznych. UZNAJE, że szczegółowe oceny sytuacji z 2023 r. wykazały, że w Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Luksemburgu i Słowacji nie występują zakłócenia równowagi, ponieważ wydaje się, że podatności na zagrożenia zostały opanowane.

8. UWAŻA, że szczegółowe oceny sytuacji z 2023 r. przedstawiają wysokiej jakości i wszechstronną analizę sytuacji w każdym analizowanym państwie członkowskim. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE wczesne wielostronne notatki tematyczne dotyczące różnic w inflacji, cen nieruchomości i stabilności zewnętrznej przed oceną dotyczącą poszczególnych krajów. ODNOTOWUJE, że Komisja zastosowała odpowiednie narzędzia analityczne, uzupełnione merytoryczną analizą jakościową, mając na uwadze szczególne wyzwania każdej gospodarki. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zwiększone znaczenie perspektywicznej analizy i oceny odpowiednich strategii politycznych. PODKREŚLA, że nadal duże znaczenie ma ocena skutków ubocznych między krajami.

9. PODKREŚLA, że procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest główną procedurą w ramach europejskiego semestru. PODKREŚLA znaczenie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej w trwającym przeglądzie zarządzania gospodarczego. WZYWA do dalszego wdrażania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym do ścisłego monitorowania istniejących i ewentualnych nowych zakłóceń równowagi, z wykorzystaniem perspektywicznego podejścia, oraz postępów i potrzeb w zakresie polityki. UZNAJE, że analizę w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej należy opracować w celu wzmocnienia wymiaru tej procedury w strefie euro. PODKREŚLA znaczenie terminowych i regularnych kompleksowych wielostronnych przeglądów zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz potrzebę dalszego uwzględniania analiz wrażliwości w celu uwzględnienia stale szybko zmieniającego się, nieprzewidywalnego i stanowiącego wyzwanie środowiska globalnego.

10. PODKREŚLA pilną potrzebę wznowienia tradycyjnego kalendarza europejskiego semestru, w szczególności publikacji szczegółowych ocen w pierwszym kwartale roku. Jest to niezbędne do zapewnienia rzeczowego dialogu politycznego i wielostronnych dyskusji na temat zidentyfikowanych wyzwań politycznych. PODKREŚLA, że kluczowe znaczenie ma zwiększenie widoczności procedury i jasne informowanie o jej wyniku.

11. PRZYPOMINA, że należy w pełni wykorzystać potencjał procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, w tym w stosownych przypadkach uruchomić procedurę dotyczącą nadmiernych zakłóceń, oraz że należy zwiększyć odpowiedzialność, przewidywalność, przejrzystość, równe traktowanie i egzekwowanie. ODNOTOWUJE, że w obecnych okolicznościach Komisja nie uznała za właściwe wszczęcia procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi. PODTRZYMUJE, że ilekroć Komisja stwierdza, że w państwie członkowskim występują nadmierne zakłócenia równowagi, ale nie proponuje Radzie wszczęcia procedury dotyczącej nadmiernych zakłóceń równowagi, powinna jasno i publicznie wyjaśnić swoje powody. W kontekście zapewnienia narodowej odpowiedzialności i odpowiedniego poziomu wielostronnego nadzoru,PODKREŚLA potrzebę przeznaczenia niezbędnej ilości czasu na wczesne przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz na niezbędny dialog polityczny w ramach europejskiego semestru. WZYWA do dalszych działań politycznych na rzecz zmniejszania zakłóceń równowagi i eliminowania słabych punktów. PODKREŚLA znaczenie silnego i wyraźnego związku między stwierdzonymi zakłóceniami równowagi makroekonomicznej a zaleceniami dla poszczególnych krajów.

***

Kontekst:

Wprowadzony w 2011 r. europejski semestr umożliwia państwom członkowskim UE koordynowanie ich polityki gospodarczej, fiskalnej i zatrudnienia przez cały rok oraz stawianie czoła wyzwaniom gospodarczym, przed którymi stoi UE.

Zakłócenia równowagi makroekonomicznej w jednym kraju UE, takie jak duży deficyt obrotów bieżących lub bańka na rynku nieruchomości, mogą mieć szkodliwe skutki dla innych krajów UE. Z tego powodu w 2011 r. wprowadzono procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej ma na celu identyfikację, zapobieganie i przeciwdziałanie powstawaniu potencjalnie szkodliwych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na stabilność gospodarczą w danym państwie członkowskim, strefie euro lub UE jako całość.

Co roku Komisja publikuje szczegółowe analizy krajów, w których występują potencjalne zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Pogłębione oceny są dokumentami analitycznymi, których celem jest identyfikacja i ocena dotkliwości zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Od 2015 r. szczegółowe oceny są włączane do sprawozdań krajowych w ramach europejskiego semestru.

Komunikat Komisji towarzyszący sprawozdaniom krajowym zawiera wyniki szczegółowej oceny sytuacji, które mogą wyglądać następująco: brak zakłóceń równowagi; nierównowaga; nadmierne zaburzenia równowagi; nadmiernych zakłóceń równowagi działaniami naprawczymi.

W odniesieniu do państw członkowskich, w których występują zakłócenia równowagi lub nadmierne zakłócenia równowagi, stosuje się proces „szczególnego monitorowania”, który jest dostosowany do stopnia i charakteru tych zakłóceń równowagi i obejmuje zintensyfikowany dialog z organami krajowymi, a także sprawozdania z postępów i zalecenia dotyczące polityki w ich corocznych -Konkretne zalecenia. Kraje, w których stwierdzono „nadmierne zakłócenia równowagi wymagające działań naprawczych”, podlegają procedurze dotyczącej nadmiernych zakłóceń równowagi.

oprac. e-mk, fot. ppr.pl; źródło: consilium europa


POWIĄZANE

Wołodymyr Zełenski- Prezydent Ukrainy, na platformie "X" zwrócil się do rządu po...

Prezydium NSZZ RI Solidarność dnia 9 lutego 2024 ogłosiło 30 dniowy strajk gener...

Indie zaoferowały gwarantowane wsparcie dla cen roślin strączkowych, kukurydzy i...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę