Adama_Spyrale_1-31.05.21

Resort finansów ws. rozszerzenia ulgi inwestycyjnej

3 września 2018
Resort finansów ws. rozszerzenia ulgi inwestycyjnej

W odpowiedzi na wniosek dotyczący nowelizacji art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) polegającej na rozszerzeniu zakresu ulgi inwestycyjnej, przekazany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2) zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Odnosnie postulatu dotyczącego objęcia zakresem ulgi inwestycyjnej wydatków poniesionych na zakup nowych maszyn służących do wykorzystania na cele produkcyjne, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych przekazano, że zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) wpływy z podatku rolnego stanowią źródło dochodów własnych gminy. W konsekwencji, rozszerzenie zakresu aktualnie obowiązującej ulgi w podatku rolnym przewidzianej w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym spowoduje ograniczenie wpływów z tytułu jego poboru i skutkować będzie uszczupleniem dochodów gmin - beneficjentów tego podatku.

W związku z wywodzącymi się z art. 167 i 168 Konstytucji RP zasadami: samodzielności finansowej i autonomii podatkowej gmin, spadek dochodów gmin wymaga bądź rekompensaty z innego źródła, bądź ewentualnego zmniejszenia zakresu zadań publicznych, do realizacji których jest zobowiązana gmina. W razie zatem rozszerzenia zakresu obowiązujących ulg konieczne jest zagwarantowanie gminom dotychczasowego poziomu dochodów własnych.

Ponadto dodano, że gminy, w ramach posiadanej autonomii finansowej mogą samodzielnie kształtować politykę podatkową, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną i wprowadzać, w drodze uchwały rady gminy, inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatku rolnym, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 13e ustawy o podatku rolnym).

Jednocześnie, resort finansów odnosząc się do argumentu, że wprowadzenie postulowanej ulgi stanowiłoby pewien rodzaj pomocy dla rolników w obliczu tegorocznej suszy, wskazał, że w obowiązującym porządku prawnym funkcjonują już instrumenty fiskalne, które mogą być wykorzystane w celu pomocy rolnikom w związku z suszą. Zaliczyć do nich można np. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowane przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), które mogą być udzielane w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Mając powyższe na względzie stwierdzono, że nie znajduje uzasadnienia rozszerzenie ulgi inwestycyjnej w postulowanym zakresie.

 

krir.pl


POWIĄZANE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyłączył się po raz kolejny do organizowane...

W dniu 5 maja 2021 r. Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Ra...

Francuski Minister Rolnictwa odniósł się krytycznie wobec dużej podaży mięsa dro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę