aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

O globalnych problemach rolnictwa

3 grudnia 2015
Dziś tj. 26  czerwca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  rozpoczyna się dwudniowa XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej".
- Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską a gospodarką innych krajów – informuje SGGW.
W pierwszym dniu konferencji odbędą się dwie sesje plenarne. Natomiast w  drugim dniu planowane są trzy równoległe sesje tematyczne oraz jedna sesja plenarna podsumowująca obrady w sesjach tematycznych. Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów jest proszony o przygotowanie 12 minutowej prezentacji swojego referatu. W każdej z sesji przewiduje się także czas na dyskusję po każdym referacie. Ze względu na łączoną tematykę konferencji, referaty podzielono na sesje tema­tyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku polskim.
Program konferencji
26 czerwca 2014 (czwartek)
08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, hol budynku nr VIII
09:00 – 11:00 Otwarcie konferencji. Sesja Plenarna I, sala 112 budynek nr VIII
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesja Plenarna II, sala 112 budynek nr VIII
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a (cepl.sggw.pl)
15:30 – 16:00 Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu Belwederek oraz Pod Bukiem
16:00 – 16:30 Spotkanie przy kawie, hol Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie
16:30 – 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem arboretum (arboretum.sggw.pl) oraz muzeum Lasu i Drewna w Rogowie (cepl.sggw.pl/muzeum)
19:00 – 19:30 Czas wolny
19:30 – Uroczysta kolacja
27 czerwca 2014 (piątek)
07:30 – 08:30 Śniadanie, Hotel Jodełka
08:30 – 10:30 Trzy równoległe sesje tematyczne
Sesja A1, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Sesja B1, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Sesja C1, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Trzy równoległe sesje tematyczne
Sesja A2, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Sesja B2, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Sesja C2, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
13:00 – 14:00 Sesja plenarna, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – Powrót uczestników konferencji autokarem do Warszawy (16:30 – Dworzec Centralny PKP, 17:00 – Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166)
26 czerwca 2014 (czwartek) – SGGW Warszawa
SESJA PLENARNA I 9:00 – 11:00,
professor Salima Taibi, dr hab. Maria Parlińska prof. SGGW
Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia patronów konferencji i zaproszonych Gości
1.Baiba Rivza, Laura Jerescenkova, Maiga Kuzmetra: Diversification of farming as one of the economic solution for farms maintaining rural territories
2.Jan Górecki: Poziom życia ludności świata – stan i tendencje (analiza globalna)
3.Alina Hyz, Theodoros Papelias, Vasilios Panagou: The developments and trends of the agricultural sector in Greece
4.Tomasz Zawiła-Niedźwiecki: Uwarunkowania i wyzwania leśnictwa XXI wieku
5.Alexander Shpak, Andrei Pilipuk: Competitive performance of the Belarusian Agro-Food Industry
 
SESJA PLENARNA II 11:30 – 13:00,
professor Alina Hyz, dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW
1.Salima Taibi, Iryna Petrovska, Dimitri Laroutis: Status Quo and willingness to pay for erosive runoff
2.Joanna Kisielińska: Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na ceny zbóż
3.Urszula Bronisz, Johan Van Ophem, Wim Heijman: The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions
4.Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień: Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa
5.Renata Grochowska, Stanisław Manko: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów
27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów
SESJA TEMATYCZNA A1 08:30 – 10:30
professor Baiba Rivza, professor Alexander Shpak
1.Michail Th. Papailias: Research on the social and economic differentiations in the Greek rural sector during the period 1830-2030
2.Tetiana Ivanovna Balanovska, Zoreslava Boretska: Particular methodical approaches for decision making in agriculture
3.Karolina Pawlak: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization
4.Maria Parlińska, Michał Wielechowski: Political business and budget cycles
5.Tímea Varró: The accounting features of the agricultural enterprises
6.Sandra Wajchman, Roman Jaszczak, Silvija Krajter Ostoić: Legal and administrative aspects of urban forestry in Poland and Croatia
7.Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych: Using Internet as an information source for leading agriculture activity
 
SESJA TEMATYCZNA B1 08:30 – 10:30
prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Elwira Laskowska
1.Lech Płotkowski, Arkadiusz Gruchała: Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej na obszarach włączonych do sieci Natura 2000
2.Bolesław Porter, G. Trzciński, K. Czyżyk: Las i leśnictwo w rozwoju lokalnym
3.Emilia Wysocka-Fijorek: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych
4.Waldemar Łupiński: Wybrane problemy zalesiania gruntów nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego
5.Ryszard Grabowski, Waldemar Łupiński: Przestrzenna struktura gospodarstw rolnych, a walory rekreacyjno-turystyczne na przykładzie gmin powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie
6.Katarzyna Brodzińska: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian
7.Lucyna Przezbórska-Skobiej: Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce
8.Joanna Ligenzowska: Rolnictwo ekologiczne na świecie
 
SESJA TEMATYCZNA C1 08:30 – 10:00
dr Dorota Kozioł-Kaczorek, dr Paweł Kobus
1.Paweł Kobus: Znaczenie doboru próby w analizie danych gospodarstw rolniczych
2.Paweł Dziekański: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji
3.Luiza Ossowska: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego
4.Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech
5.Wioleta Sobczak: Poziom zamożności społeczeństwa a ceny detaliczne owoców w wybranych krajach Unii Europejskiej
6.Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013
7.Marcin Idzik: Współbieżność wahań koniunktury ogólnogospodarczej oraz koniunktury w województwie mazowieckim
8.Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Spożycie mięsa wołowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012
 
SESJA TEMATYCZNA A2 11:00 – 13:00
prof. dr hab. Janina Sawicka, dr hab. Julian T. Krzyżanowski prof. SGGW
1.Julian T. Krzyżanowski: Akty delegowane UE w odniesieniu do WPR
2.Renata Przygodzka: Pomoc publiczna a rolnictwo
3.Janina Sawicka: Polityka równości szans na rynku Unii Europejskiej
4.Tomasz Klusek: Pomoc publiczna przy zakupie gruntów rolnych – uwarunkowania i efekty
5.Iwona Janczyk: Rola ZKTN w światowym rolnictwie
6.Monika Jaworska: Wielowymiarowa analiza porównawcza kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej
7.Walenty Poczta, Patrycja Beba: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach UE
 
SESJA TEMATYCZNA B2 11:00 – 13:00
dr hab. Karolina Pawlak, dr Alicja Stolarska
1.Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności
2.Anna Sakowska, Małgorzata Konarska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Ekonomiczne aspekty systemów pakowania mięsa
3.Małgorzata Błażejowska: Prawne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i krajach UE
4.Alicja Stolarska: Zużycie energii w wiejskich gospodarstwach domowych Mazowsza na tle trendów europejskich
5.Marek Zieliński: Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych
6.Dawid Olewnicki: Krajowa produkcja roślin zielarskich, przyprawowych oraz przeznaczonych do produkcji leków jako istotny segment rynku ogrodniczego
7.Maria Zuba-Ciszewska: Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krajowego na zmiany organizacyjnej i technologicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 1996-2011
SESJA TEMATYCZNA C2 11:00 – 13:00
dr hab. Renata Grochowska prof. IERiGZ, dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW
1.Marzena Trajer, Paweł Smoliński, Martyn Mieczkowski: Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi
2.Lilianna Jabłońska: Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI wieku
3.Paweł Kraciński: Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji w latach 2001-2012
4.Łukasz Zaremba: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów
5.Olga Stefko: Zróżnicowanie w analizie czynników warunkujących poziom wymiany międzynarodowej produktami ogrodniczymi
6.Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Barbara Kowrygo: Zrównoważona konsumpcja a zmiany w spożyciu żywności w wybranych krajach
7.Robert Mroczek: Perspektywy i determinanty rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejPOWIĄZANE

Pod hasłem „Owady piękne i różnorodne” w dniach od 24 do 26 maja 2024 r., w godz...

W dniach 7-9 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzi...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz podsekretarz stanu Adam...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę