aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rozmawialiśmy z Pawłem Zagają, wójtem gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim ,województwo świętokrzyskie

3 grudnia 2015


Jak Pan ocenia swoje dotychczasowe ,,dowodzenie'' gminą Nowy Korczyn

Paweł Zagaja: - Dwa lata to bardzo krótki czas, aby zrealizować wszystkie plany. Z pewnością był to czas niełatwy, ze względu na trudną sytuację finansową naszej gminy. Działania koncentrowały się głównie na szukaniu oszczędności budżetowych. Był to okres podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji. Mimo kłopotów finansowych staramy się wspólnie z Radą Gminy racjonalnie wykorzystywać środki, jakimi dysponujemy, a także pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystko po to, by poprawić oblicze gminy Nowy Korczyn.Jakie były najtrudniejsze decyzje, które należało podjąć, by ograniczyć wydatki?

Paweł Zagaja: - Niewątpliwie najtrudniejszą decyzją było zamknięcie szkoły w Ostrowcach, w której z roku na rok uczyło się coraz mniej dzieci. Budynek szkoły wymagał dużych nakładów finansowych na remonty i bieżące utrzymanie. Niestety uzależniona od liczby uczniów subwencja oświatowa nie wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły. Myślę jednak, że negatywne skutki podjętej decyzji ograniczono do minimum. Wszystkie dzieci, które uczęszczały do szkoły w Ostrowcach, uczą się nadal w szkołach w Brzostkowie i Nowym Korczynie, a cześć kadry pedagogicznej, której nie przysługiwały wtedy świadczenia emerytalne, nadal pracuje na terenie naszej gminy.
Kolejną decyzją gminy podyktowaną czynnikiem ekonomicznym była rezygnacja z własnego dowozu dzieci do szkół. By w pełni realizować dowóz we własnym zakresie, gmina stanęła przed koniecznością generalnego remontu dwóch własnych i zakupu kolejnego autobusu. Nie mogliśmy jednak pozwolić sobie na takie koszty ze względu na trudną sytuację finansową. Zmiana przewoźnika nie miała jednak negatywnego wpływu na dzieci, a udało się w ten sposób zaoszczędzić ponad 400 tys. zł w przeciągu dwóch ostatnich lat.
Obniżenie kosztów zarządzania i administrowania w korczyńskich szkołach – to przesłanki, jakie przesądziły o utworzeniu Zespołu Szkół w Nowym Korczynie. Utworzenie bowiem jednolitego kierownictwa pozwoliło na racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej pod względem ekonomicznym i organizacyjnym. Połączenie szkół nie ma żadnego wpływu na standardy nauczania. Ten sam cel, tj. obniżenie kosztów zarządzania i administrowania przyświecał, gdy zmieniono formę obsługi szkół. Od bieżącego roku szkolnego nie ma Biura Obsługi Szkół Samorządowych, a zadania realizują poszczególne szkoły na terenie gminy. Oszczędności znaleźliśmy także reorganizując Zakład Gospodarki Komunalnej, który przekształcony został w gminny referat. Nie chodzi tutaj o oszczędności wynikające wprost z samego faktu przekształcenia, ale również dzięki temu gmina, realizując zadania związane z gospodarką komunalną, może odliczać podatek VAT. Ponadto dotychczasowe przychody ZGK stały się dochodami budżetu gminy.
Z kolei by zaoszczędzić na energii elektrycznej, przystąpiliśmy do grupy zakupowej wraz z sześcioma innymi gminami. Szacunkowe oszczędności przy prognozowanym wzroście cen energii wyniosą ok. 190 tys. zł do końca 2013 roku.Jednym z priorytetowych zadań, na realizację których kładziono duży nacisk w okresie ostatnich dwóch lat, jest rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Korczyn. Ile kilometrów dróg udało się wyremontować?

Paweł Zagaja: - Od początku mojej kadencji na terenie gminy Nowy Korczyn wyremontowano prawie 9 km dróg asfaltowych oraz ponad km dróg w kamieniu. W sumie wykonano 17 odcinków o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych.
Dzięki dobrze układającej się współpracy z władzami powiatu, przy niewielkim wkładzie finansowym gminy wybudowano 5 km dróg asfaltowych. Wśród nich jest ciąg Grotniki Małe – Górnowola – Ostrowce (2,4 km) wykonany za ponad 580 tys. zł, ponadto odcinek drogi Kawęczyn – Zabłocie (1,5 km) oraz kilometrowy trakt Czarkowy – Żukowice – Stary Korczyn, który kosztował 220 tys. zł. Z kolei dzięki współpracy z władzami województwa gruntowny remont przeszedł 3,5 km odcinek drogi wojewódzkiej od Nowego Korczyna do granic naszej gminy w Piasku Wielkim, za ponad 6,2 mln zł.Jakie są inne ważne inwestycje w gminie Nowy Korczyn w pierwszej połowie obecnej kadencji?

Paweł Zagaja: - W 2011 roku udało się dokończyć i rozliczyć dwie duże inwestycje współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dotyczące modernizacji stadionu w Nowym Korczynie oraz przebudowy drogi gminnej Winiary-Czarkowy. Zakończono także po długich pracach archeologicznych przebudowę ciągów pieszych wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych oraz boiska rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Strożyska. Ponadto wymieniono piec CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz całą instalację centralnego ogrzewania w budynku korczyńskiego ośrodka zdrowia. Z kolei w placówce zdrowia w Brzostkowie wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego. Wyremontowano 40 studzienek kanalizacyjnych w Nowym Korczynie, a także most na Nidzie w Czarkowach. W ramach prowadzonej działalności komunalnej gmina zakupiła fabrycznie nową koparko – ładowarkę, której całkowity koszt wraz z osprzętem wyniósł 250 tys. zł. W ramach tzw. małych projektów wybudowany został nowy plac zabaw w Piasku Wielkim. Udało się także wyremontować stację uzdatniania wody i ujęcie wody pitnej.Minione dwa lata były okresem, w którym gmina realizowała projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jakie to były projekty?

Paweł Zagaja: - W szkołach podstawowych zrealizowano projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Nowy Korczyn”, w ramach którego najmłodsze dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, zakupiono dla nich również pomoce dydaktyczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej natomiast kolejny już rok realizował projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób.Jakie inne programy realizuje gmina Nowy Korczyn?

Paweł Zagaja: - W roku 2012 gmina po raz pierwszy przystąpiła do wdrażania programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Środki na ten pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dofinansowanie to obejmuje 85% kosztów związanych z utylizacją, transportem i demontażem azbestu. Pozostałe 15% leży po stronie właściciela nieruchomości. Innym programem, który gmina realizuje, tym razem za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest unijny program „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności PEAD 2012”. W 2012 roku wsparciem objęto 620 osób. Osoby niekorzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a chcące otrzymać w 2013 roku pomoc w formie produktów żywnościowych, mogły do końca grudnia 2012 roku zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawić pracownikom socjalnym dokumenty potwierdzające dochody rodziny oraz trudną sytuację materialną, bytową, zdrowotną, jak również wpisać się na listę. Gmina zamierza wystąpić do Banku Żywności z wnioskiem o objęcie programem w 2013 roku jak najszerszej grupy mieszkańców.Na uwagę zasługuje również to, co się działo w ostatnich latach w placówkach oświatowych. Przeprowadzone remonty, realizowane projekty, przyznane wsparcie dla nowokorczyńskich szkół– proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.

Paweł Zagaja: - W okresie wakacji udało się przeprowadzić remonty w szkołach podstawowych w Brzostkowie i Nowym Korczynie oraz w korczyńskim punkcie przedszkolnym. W Brzostkowie odnowiono korytarz na pierwszym piętrze i pięć sal lekcyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat pomieszczenia przedszkolne przeszły gruntowny remont. W nowokorczyńskiej podstawówce natomiast odnowiono kilka sal lekcyjnych oraz zakupiono do nich meble.
W ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji” w ostatnich latach szkoły z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie od samorządu województwa w postaci tablic interaktywnych oraz pracowni językowych.
Wszystkie szkoły z terenu gminy Nowy Korczyn realizują obecnie projekty „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Nasi najmłodsi uczniowie otrzymują zdrowe przekąski składające się z jednego produktu owocowego i jednego warzywnego. Mają także możliwość wypicia w szkole mleka.Gmina Nowy Korczyn dysponuje prężnie działającymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy w ostatnich latach udało się wesprzeć poszczególne jednostki?

Paweł Zagaja: - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego poprzez wzmocnienie jednostek OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze to wspólna inicjatywa z marszałkiem województwa. W 2011 roku trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy doposażone zostały w pojazdy bojowe. Do OSP Strożyska trafił samochód marki Volkswagen Transpotrer, który został wyremontowany ze środków gminy. Jednostka z Nowego Korczyna otrzymała samochód pożarniczy marki Renault Mascott, którego zakup w 90%, tj. 100 tys. złotych dofinansowało województwo. Z kolei ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz trafił do jednostki z Błotnowoli. Blisko 130 tys. zł – to wartość sprzętu przeciwpowodziowego, jaki gmina otrzymała nieodpłatnie od marszałka województwa i którym udało się wesprzeć poszczególne jednostki OSP. Ponadto w 2011 roku zostało wykonane pokrycie dachowe strażnicy w Strożyskach.
W celu przygotowania strażaków ratowników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych, w listopadzie 2012 r. w Nowym Korczynie przeprowadzone zostało szkolenie podstawowe strażaków. Na bieżąco pokrywane są koszty związane z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek z terenu gminy Nowy Korczyn.Czy są podejmowane działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Nowy Korczyn?

Paweł Zagaja: - Dzięki mieszkańcom gminy, którzy wielokrotnie monitowali i przekazywali do odpowiednich instytucji i służb informacje dotyczące uszkodzenia wałów, zabezpieczane jest obecnie podłoże wałów rzeki Wisły na terenie gminy Nowy Korczyn. Prowadzone są również prace związane z oczyszczaniem międzywala rzeki Nidy. Natomiast w celu uniknięcia lokalnych podtopień, jak nas zapewnia Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, przeprowadzona zostanie konserwacja kanału Strumień na całej długości w obrębie naszej gminy. Wszystkie powyższe działania mają w przyszłości skutecznie zmniejszyć zagrożenie, a zarazem zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na naszym terenie.Gmina Nowy Korczyn to także prawie 800 lat historii. Czy są podejmowane działania mające na celu podtrzymanie tego historycznego dziedzictwa?

Paweł Zagaja: - Jako samorząd gminny staramy się dbać o zabytki, by mogły przetrwać dla potomnych. Jednak ze względu na sytuację finansową gminy nasze możliwości są ograniczone. Niemniej jednak szukamy źródeł finansowania, by w mniejszym lub większym stopniu przyczyniać się do poprawy wizerunku naszej gminy. Przykładem tego może być zabezpieczenie ruin zabytkowej synagogi. Obiekt z roku na rok ulegał coraz większej degradacji, ale przede wszystkim jego stan techniczny stwarzał zagrożenie. Pieniądze na zabezpieczenie synagogi udało się pozyskać od konserwatora zabytków oraz od marszałka województwa. Z kolei dzięki dotacji uzyskanej od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odrestaurowano pomnik oraz groby na cmentarzu wojennym w Czarkowach. Zakres robót polegał przede wszystkim na odnowieniu mogił poległych legionistów. W przyszłym roku będziemy się starać o pozyskanie kolejnych środków, tym razem na wykonanie nowego ogrodzenia przy pomniku.Planowana jest rewitalizacja Nowego Korczyna. Przedsięwzięcie to przyczyni się niewątpliwie do zmiany wizerunku miejscowości oraz wzrostu jej atrakcyjności. Na jakim etapie są prace związane z rewitalizacją i jakie działania przewidziano w ramach tej inwestycji?

Paweł Zagaja: - Jeśli chodzi o tę inwestycję, to sam proces jej przygotowania jest długi i żmudny. Aby jakiekolwiek prace rewitalizacyjne mogły ruszyć, potrzebnych jest wiele uzgodnień i pozwoleń. Nadmienię tutaj, iż udało się zmienić zakres prac związanych z rewitalizacją. W poprzedniej kadencji koncepcja zakładała rewitalizację głównie przestrzeni nad Nidą. Mając jednak na uwadze powódź z 2010 roku, postanowiliśmy przenieść punkty ciężkości inwestycji do Rynku. Tutaj przewidziano przede wszystkim wymianę infrastruktury podziemnej, tj. sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, a także remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników, wymianę oświetlenia ulicznego na placu rynkowym wraz z modernizacją ulic przylegających do Rynku (ul. Rzeźnicza, Zamkowa, Zaścianek i Farna) oraz poprawę stylistyki poprzez małą architekturę starej części centrum. Ponadto planuje się w niewielkim zakresie oczyszczenie nadbrzeża rzeki Nidy i urządzenie tam przystani dla kajaków.Czy powstają dalsze plany na kolejne lata? Jeśli tak, to jakie?

Paweł Zagaja: - Naszym priorytetem jest wykonanie kanalizacji sieciowej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków. Zleciliśmy już wykonanie dokumentacji projektowej. Warunkiem na otrzymanie środków z samorządu województwa jest przygotowanie tej dokumentacji w jak najkrótszym czasie oraz ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Zadanie to będzie bardzo trudno wykonać, ponieważ czas jest naszym głównym problemem. Mam również nadzieję, że dofinansowanie otrzyma wniosek dotyczący realizacji zadania, polegającego na wykonaniu 118 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Piasek Wielki, Badrzychowice, Strożyska, Ucisków, Sępichów. Wiemy, że został on pozytywnie oceniony, czekamy jednak na oszczędności poprzetargowe w innych gminach. W 2013 roku wykonana zostanie termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie, polegająca na wykonaniu pokrycia dachowego oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku. W planach na najbliższy rok mamy również zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy przy ul. Buskiej wraz z organizacją placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzeniem, ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowej elewacji budynku. Ponadto planowana jest budowa placu zabaw w Starym KorczynieWażnym aspektem życia jest kultura. W jaki sposób gmina stara się ułatwić do niej dostęp mieszkańcom?

Paweł Zagaja: - Ważnym wydarzeniem kulturalnym z życia gminy Nowy Korczyn są rokrocznie organizowane „Kingonalia”, a także inne cykliczne imprezy, skupiające tłumy uczestników, bogate w występy artystyczne oraz wystawy lokalnych artystów. Do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej przyczyniła się z kolei adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłów. Nowa świetlica stała się miejscem wspólnych spotkań i kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Pozwala również na ciekawsze i bardziej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Planuje się również remont świetlicy wiejskiej w Łęce, przy której działa Koło Gospodyń Wiejskich.Podsumowując swą kadencję na jej półmetku, co chciałby pan jeszcze przekazać mieszkańcom gminy?

Paweł Zagaja: - Jak już wspomniałem, obecna kadencja z wielu powodów nie należy do najłatwiejszych. Potrzeby naszych mieszkańców są duże, co jest zrozumiałe. Niestety gmina nie ma możliwości, by sprostać wszystkim oczekiwaniom. Jestem jednak przekonany, że wspólnie z radnymi udaje nam się nadawać właściwy kierunek zmianom zachodzącym w naszej gminie. Przy współpracy z sołtysami staramy się podejmować decyzje, które będą służyły rozwojowi gminy. Uważnie wsłuchujemy się we wszystkie sygnały, które do nas docierają – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Wierzę, że z końcem tej kadencji uda nam się spełnić pokładane w nas nadzieje. I dlatego też z optymizmem spoglądam w przyszłość.


POWIĄZANE

Fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu nawiązała strategiczną współpracę z ...

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę