Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego - projekt Rezolucji PE i wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela

31 marca 2022
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego - projekt Rezolucji PE i wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela

W dniu 28 marca 2022 r. odbyła się w Białymstoku Konferencja Prasowa z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela i Posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP - Kazimierza Gwiazdowskiego.

 

Temat Konferencji: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

 

I. Działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego:

1. Deklaracja Wersalska -

po nieformalnym posiedzeniu szefów państw lub rządów UE, 10 – 11 marca 2022 r.;

Żywność

Podniesiemy poziom naszego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zmniejszenie naszych zależności od kluczowych importowanych produktów rolnych i składników produkcji, w szczególności dzięki zwiększeniu unijnej produkcji białka roślinnego.

Zwracamy się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie wariantów reakcji na wzrost cen żywności oraz problemu światowego bezpieczeństwa żywnościowego”.

 

2. COM(2022) 133 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych ( ogłoszony dnia 23 marca 2022 r.);

Aby wypełnić swoją rolę światowego dostawcy żywności, który nadal jest w pełni zaangażowany w transformację środowiskową, unijny sektor rolny potrzebuje naszego pełnego wsparcia.

 

W tym celu Komisja przyjęła następujące środki:

 

  • Pakiet wsparcia w wysokości 500 mln euro;

  • Od 16 października 2022 r.więcej zaliczek na płatności bezpośrednie;

  • Środki ochrony rynku;

  • Wyjątkowe i tymczasowe odstępstwo umożliwiające uprawę roślin na gruntach ugorowanych w celu produkcji żywności i pasz;

  • Szczególne tymczasowe mechanizmy elastyczności w stosunku do istniejących wymogów przywozowych dotyczących pasz

 

 

Wsparcie unijnych konsumentów

Aby zwiększyć przystępność cenową żywności, państwa członkowskie mogą również wprowadzić obniżone stawki podatku od wartości dodanej (VAT) i zachęcać podmioty gospodarcze do ograniczania cen detalicznych. Państwa członkowskie mogą również korzystać z funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Wzmocnienie odporności i stabilności systemów żywnościowych

Zrównoważona gospodarka żywnościowa stanowi integralną część bezpieczeństwa żywnościowego. Wdrażając niezbędne zmiany określone w strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, Komisja zadba o to, by ogólna wydajność rolnictwa UE nie została osłabiona.

Oznacza to większe wykorzystanie innowacji przyczyniających się do zrównoważonego zwiększenia plonów.

Zwiększenie odporności nastąpi poprzez zmniejszenie zależności europejskiego rolnictwa od energii, energochłonnego importu i importu pasz.

Odporność wymaga zróżnicowanych źródeł importu i rynków zbytu, dzięki solidnej wielostronnej i dwustronnej polityce handlowej.

Państwa członkowskie zachęca się do wykorzystania planów strategicznych WPR do priorytetowego traktowania inwestycji, które zmniejszają zależność od gazu i paliw oraz czynników produkcji, takich jak pestycydy i nawozy

 

3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/470 z dnia 23 marca 2022 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalające

z góry kwotę tych dopłat;

Sektor wieprzowiny boryka się z poważnymi trudnościami w związku z m. in. spowolnieniem wywozu do Chin, dalszym rozprzestrzenianiem się ASF w wielu krajach, ograniczeniami spowodowanymi COVID - 19. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała dodatkowe zakłócenia na rynku i w eksporcie. W celu zmniejszenia obecnego zakłócenia równowagi na rynku KE zdecydowała o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Rozporządzenie zawiera wykaz kategorii produktów kwalifikujących się do objęcia dopłatą oraz odpowiednie kwoty dopłat na okres przechowywania. Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do ilości świeżego lub schłodzonego mięsa, które jeszcze nie zostały wprowadzone do przechowywania.

 

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych

Państwom członkowskim udostępnia się pomoc unijną w całkowitej kwocie 500 mln euro w celu zapewnienia nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów w sektorach rolnych - wymienionych w rozporządzeniu - dotkniętych zakłóceniami na rynku, spowodowanymi zwiększonymi kosztami nakładów lub ograniczeniami w handlu.

Środki stosowane przez państwa członkowskie przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego lub przeciwdziałania zakłóceniom równowagi na rynku i wspierają rolników, którzy angażują się w co najmniej jedno z następujących działań:

a) gospodarka w obiegu zamkniętym;

b) gospodarka składnikami odżywczymi;

c) efektywne wykorzystanie zasobów;

d) metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu.

Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkową pomoc krajową do wysokości 200% odpowiedniej kwoty określonej dla każdego państwa UE.

Komisja Europejska przyznała Polsce kwotę 44 844 365 euro.

 

5. (2022/2593(RSP) Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę (– zatwierdzona w głosowaniu 24 marca 2022 r. )

Parlament wzywa do natychmiastowego uruchomienia unijnego mechanizmu ochrony ludności, aby maksymalniezwiększyć wsparcie dla Ukrainy, w postaci pomocy humanitarnej i żywnościowej. Dotychczasowe wsparcie 500 mln euro powinno być zwiększone.

Ponieważ dramatycznie wzrosły ceny nawozów mineralnych (powiązane z cenami gazu), Komisja Europejska powinna znosić cła antydumpingowe na nawozy produkowane w państwach trzecich.

Integralną częścią planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego musi być strategia zwiększenia niezależności energetycznej UE od dostaw z Rosji, w tym całkowita rezygnacja z projektów Nord Stream 1 oraz 2.

Aby zmniejszyć zależność od nawozów chemicznych trzeba zacząć jak najszybciej wykorzystywać alternatywne ekologiczne źródła składników pokarmowych, m. in. dzięki przejściu na nawozy organiczne.

Parlament wzywa Komisję, by podniosła limity zużycia azotu z obornikazwierzęcego, np. nawozu odzyskiwanego z obornika jako alternatywy dla nawozów sztucznych, dostosowując je do limitów dotyczących nawozów.

W związku z niedoborem roślin niskobiałkowych należy opracowaćcałościową strategię białkową UE w celu zwiększenia własnej produkcji białka i ograniczenia zależności UE od państw trzecich.

Parlament apeluje do KE o większą elastyczność w wypłacaniu zaliczek dla producentów i wzywa KE do zwiększenia poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich z 50 % do 70% w przypadku płatności z tytułu wsparcia dochodu oraz z 75 % do 85% w przypadku niektórych płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Plan działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jest okazją, by przyspieszyć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednakże cele określone w strategii „Od pola do stołu” i unijnej strategii bioróżnorodności należy analizować na podstawie kompleksowej oceny skutków w odniesieniu do europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego.

W obecnej sytuacji rynkowej nie można zrealizować ambicji zmniejszenia obszarów produkcyjnych o 10 % .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie pos. Krzysztofa Jurgiela
na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

 

 

W debacie nad projektem rezolucji zabrał głos poseł Krzysztof Jurgiel, EKR. W jego ocenie wspólny tekst rezolucji posiada poważne mankamenty. Z jednej strony wskazuje na potrzebę dodatkowych elastyczności w nowej Wspólnej Polityce Rolnej i zwiększenia produkcji żywności na obszarze UE, a z drugiej – z uporem lansuje cele Zielonego Ładu. Pozytywną rzeczą będzie interwencja na rynku wieprzowiny, czyli prywatne przechowalnictwo. „Będą to dopłaty dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli przechować określone partie wieprzowiny i nie wprowadzać ich na rynek teraz, tylko po upłynięciu określonego czasu”.


Krzysztof Jurgiel pochwalił wykorzystanie rezerwy kryzysowej przewidzianej we WPR. Wynosi ona 500 mln euro, ale przy współfinansowaniu krajowym może zostać powiększona do 1, 5 mld euro, przy tym, to państwa członkowskie określą, komu z tej rezerwy przyznać określone środki. „Na uwagę zasługuje też czasowe zawieszenie przewidzianego w ramach Zielonego Ładu obowiązku odłogowania oraz umożliwienie państwom członkowskim wypłacania rolnikom pomocy do zakupu nawozów” – podkreślił europoseł.


Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, w tekście rezolucji, niestety, wyraźnie widać typowe dla instytucji europejskich stosowanie podwójnych standardów dla państw członkowskich. Powiedział: „Jedynym krajem krytykowanym imiennie są Węgry, ale w całym tekście ani razu nie pada nazwa Nord Stream II, a odpowiedzialność niemiecka za uzależnienie energetyczne Europy od Rosji jest rozmywana, jak również ewidentne omijanie sankcji przez firmy francuskie, niemieckie i belgijskie, które w tych tygodniach czerpią dodatkowe zyski z handlu z Rosją”.


II Działania krajowe:

1. Dopłaty do nawozów;

Do hektara gruntów ornych dopłata wyniesie 500 zł. a do hektara łąki i pastwiska 250 zł. Dopłaty będą należały się do 50 ha gruntów ornych oraz do 50 ha trwałych użytków zielonych (w ramach tzw. tarczy antyputinowskiej). Dopłaty mają przysługiwać na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. rolnikom, którzy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie.


2. Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

Na dopłaty do ubezpieczeń zapewniono w tegorocznym budżecie 1,4 mld zł,( a w rezerwie jeszcze 3 mld zł.). Nie powinno być problemu, jak to zdarzało się w poprzednich kilku latach, że zabraknie pieniędzy na dopłaty. Tak jak w minionych latach dopłata do składki rolnika wyniesie do 65%. W wyniku nowelizacji ustawy o ARiMR rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o opłacenie składki ze środków na płatności bezpośrednie.


3. Prywatne przechowywanie wieprzowiny

Od dnia 25 marca 2022 r. został uruchomiony mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Wnioski do KOWR można składać od dnia 25 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Dopłata jest udzielana wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę z KOWR na zasadach i warunkach ustalonych przez Komisję Europejską.

 

Biuro Posła do PE Krzysztofa Jurgiela


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę