EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Zrównoważony rozwój w rolnictwie- trzeba zgłaszać uwagi do KE

11 stycznia 2023
Zrównoważony rozwój w rolnictwie- trzeba zgłaszać uwagi do KE

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne, zapraszając wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat jej projektu wniosku dotyczącego wytycznych dotyczących sposobu opracowywania umów o zrównoważonym rozwoju w dziedzinie rolnictwa („wytyczne”) z wykorzystaniem nowatorskiego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólną politykę rolną („WPR”).

Artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) zasadniczo zakazuje porozumień między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję, takich jak porozumienia między konkurentami, które prowadzą do wyższych cen lub mniejszych ilości. Jednakże art. 210a rozporządzenia nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych ( zwanego dalej „ rozporządzeniem o wspólnej organizacji rynku ”) wyłącza z tego zakazu niektóre porozumienia ograniczające konkurencję w sektorze rolnym, jeżeli porozumienia te są niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju.

Projekt wytycznych ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób podmioty działające w sektorze rolno-spożywczym mogą opracowywać wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 210a.

W szczególności projekt Wytycznych:

Zdefiniuj zakres wykluczenia. Wyłączenie dotyczy wyłącznie porozumień zawartych przez producentów rolnych między sobą lub z innymi podmiotami działającymi w łańcuchu rolno-spożywczym, takimi jak przedsiębiorstwa dostarczające środki do produkcji, dystrybucji, transportu lub pakowania produktu. Porozumienia zawarte wyłącznie między podmiotami w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych bez uwzględnienia producentów rolnych nie mogą korzystać z wyłączenia, nawet jeśli porozumienie dotyczy produktu rolnego.

Zdefiniuj kwalifikujące się cele zrównoważonego rozwoju . Wytyczne wyjaśniają zakres celów zrównoważonego rozwoju, które można realizować za pomocą umów. Cele te są określone w art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i można je podzielić na trzy kategorie: (i) ochrona środowiska; (ii) ograniczenie stosowania pestycydów i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; oraz (iii) zdrowie i dobrostan zwierząt. Na przykład w wytycznych wyjaśniono, że cel ochrony środowiska obejmuje porozumienia dotyczące ochrony gleby i poprawy odporności gleby na erozję w celu zwiększenia jej różnorodności biologicznej lub poprawy jej składu.

Ustal wymagania dotyczące standardów zrównoważonego rozwoju. Aby skorzystać z wyłączenia, strony muszą uzgodnić przyjęcie standardu zrównoważonego rozwoju, który jest wyższy niż ten, który jest obowiązkowy na mocy prawa UE lub prawa krajowego. Chociaż Wytyczne nie określają minimalnego poziomu poprawy, jaki strony muszą osiągnąć w porównaniu z obowiązującymi normami, wyjaśniają jednak, że ocena niezbędności tej poprawy będzie musiała uwzględniać poziom ograniczeń. Wyjaśniają również, że jeżeli nie ma obowiązującego standardu, umowa dotycząca zrównoważonego rozwoju, która go przyjmuje, może nadal podlegać wyłączeniu, pod warunkiem że umowa realizuje jeden z celów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 210a.

Ustaw test, aby zidentyfikować niezbędne ograniczenia konkurencji. Strony umowy o zrównoważonym rozwoju muszą ocenić, czy jakiekolwiek ograniczenia konkurencji wynikające z ich umowy są niezbędne do osiągnięcia standardu zrównoważonego rozwoju. Ocena ta obejmuje cztery elementy: (i) określenie przeszkód, które uniemożliwiłyby stronom samodzielne osiągnięcie standardu zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnienie, dlaczego konieczna jest współpraca; (ii) określenie odpowiedniego rodzaju umowy (np. umowy cenowej lub ilościowej); (iii) identyfikacja niezbędnych ograniczeń konkurencji (np. porozumienie w sprawie ceny może ustalić cenę całkowitą, cenę minimalną lub premię cenową); oraz (iv) określenie odpowiedniego poziomu (np. wysokości ceny) i czasu trwania ograniczenia (ograniczeń). Podczas przeprowadzania tego testu

Określ zakres interwencji ex post. Wytyczne wyjaśniają, że Komisja i krajowe organy ds. konkurencji mają prawo wstrzymać lub zażądać zmiany umów w sprawie zrównoważonego rozwoju, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wykluczeniu konkurencji lub jeśli uzna się, że cele wspólnej polityki rolnej określone w art. 39 TFUE są zagrożone.

Następne kroki

W następstwie uwag zainteresowanych stron dotyczących projektu wytycznych Komisja dokładnie je przeanalizuje i wprowadzi wszelkie niezbędne zmiany, tak aby wytyczne obowiązywały do dnia 8 grudnia 2023 r.

Ponadto Komisja planuje zorganizować warsztaty z uczestnikami tych konsultacji społecznych w czerwcu 2023 r. w celu dalszego omówienia projektu tekstu i rozwiązania wszelkich nierozstrzygniętych kwestii.

Tło

W kontekście reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2021 r. nowe wyłączenie spod reguł konkurencji produktów rolnych.

Nowe wyłączenie zawarte jest w rozporządzeniu 2021/2117 , które zmieniło art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynku. Przepis ten stanowi, że porozumienia mające na celu osiągnięcie zestawu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie standardów wyższych niż te, które są wymagane na mocy prawa unijnego lub krajowego, są dozwolone, pod warunkiem że wszelkie ograniczenia konkurencji wynikające z takich porozumień są niezbędne do osiągnięcia tych celów .

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zwróciły się do Komisji Europejskiej o wydanie wytycznych dotyczących stosowania tego wyłączenia.

W dniu 28 lutego 2022 r. Komisja ogłosiła zaproszenie do zgłaszania uwag i konsultacje społeczne, zapraszając zainteresowane strony do podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi umów mających na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w rolno-spożywczych łańcuchach dostaw. Komisja opublikowała odpowiedzi na te konsultacje w maju 2022 r .

Po więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie internetowej DG ds. Konkurencji.

oprac. redakcja ppr.pl na podst. źródło: KE


POWIĄZANE

Od samego początku ppr.pl wspiera naszego czytelnika, Pana Grzegorza Jedamskiego...

Wniosek KRIR w sprawie ekoschematu obszary z roślinami miododajnymidar dla pszcz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę