aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Energetyczne wykorzystanie biomasy

31 maja 2004

Ekofundusz gospodaruje środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części długu zagranicznego. Przeznacza je na wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub korzystnych pożyczek. Jednym z zadań realizowanych przez Ekofundusz jest wspieranie alternatywnych źródeł energii. W Polsce najbardziej efektywnym ekonomicznie źródłem energii odnawialnej jest biomasa, zwłaszcza drewno i słoma.

Wykorzystywane mogą być następujące rodzaje biomasy:
– jako pozostałość upraw rolnych,
– powstała w wyniku wyrębu i działań pielęgnacyjnych w lasach, parkach, pasach drogowych, zieleni miejskiej,
– wyprodukowana na plantacjach i uprawach rolnych,
– niezanieczyszczone chemicznie odpady drzewne powstające przy przeróbce drewna,
– niezanieczyszczone chemicznie odpady roślinne powstające w przetwórstwie rolno-spożywczym,
– biopaliwo wyprodukowane z wymienionych produktów.

Biomasa jako paliwo energetyczne może mieć zastosowanie przede wszystkim w systemach ciepłowniczych wsi i małych miast. Jednak, mimo wymiernych korzyści, jest to trudne do przeprowadzenia z powodu braku środków finansowych na tego typu inwestycje. By ominąć tę przeszkodę Ekofundusz proponuje dofinansowanie zadań, które zakładają wykorzystanie biomasy jako paliwa. Pod uwagę będą brane przedsięwzięcia związane z produkcją energii cieplnej jak i energetycznej. Inicjatywa ta skierowana jest do potencjalnych inwestorów zamierzających modernizować istniejące systemy grzewcze lub budować nowe instalacje wykorzystujące biomasę jako nośnik energii. Nie będą wspierane projekty dotyczące wyłącznie modernizacji i budowy kotłowni nieprowadzące jednak do zmniejszenia zużycia energii. Preferowane będą takie przedsięwzięcia, w których zastosowanie źródeł ciepła opalanych biomasą będzie wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców. Wynikać to może ze zmian infrastruktury przesyłowej – sieci i węzłów cieplnych.
Celem konkursu jest wymuszanie zmian istniejących kotłowni węglowych na opalanie biomasą, lub budowę nowych źródeł energii, w których biomasa jest nośnikiem energii. Dotychczas eksploatowane urządzenia energetyczne muszą być zamortyzowane – udokumentowany czas ich użytkowania nie może być krótszy niż 15 lat. Projekty mogą dotyczyć pojedynczej instalacji produkującej ciepło na cele komunalno-bytowe (ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej), pokrywające zapotrzebowanie na moc grzewczą (przez realizacją przedsięwzięcia) większą od 200 kW. Maksymalna moc grzewcza obiektu nie może jednak przekraczać 10 MW. Zapotrzebowanie na moc i energię musi być określone zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 (DzU nr 12, poz. 114). Nie będą wspierane projekty dotyczące instalacji w zakładach przemysłowych, wytwarzających ciepło na cele technologiczne i ogrzewanie pomieszczeń produkcyjnych. W przypadku gdy kotłownia przemysłowa zasila budynki mieszkalne, warunkiem udziału w konkursie jest wykorzystanie co najmniej 60 proc. ogólnej energii na cele komunalne. Minimalna redukcja zapotrzebowania na energię przez system ciepłowniczy powinna wynosić przynajmniej 10 proc.

Projekt przedsięwzięcia powinien dotyczyć inwestycji obejmującej:
– pełną linię technologiczną wykorzystującą biomasę jako nośnik energii, łącznie z układem jej przesyłania,
– magazyn paliwa wraz z niezbędnym placem manewrowym i instalacjami,
– urządzenia do transportu wewnętrznego i przeładunku paliwa,
– urządzenia służące wyprowadzaniu energii elektrycznej – stacje transformatorowe, przyłącza
– nowe odcinki sieci przesyłowej ciepła i węzły,
– termomodernizację budynków
– ewentualne urządzenia do pozyskiwania, przygotowania i transportu biomasy.

Wysokość dofinansowania może dotyczyć 30 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych. Warunkiem udziału w konkursie Ekofnduszu jest złożenie kompletnego wniosku, wypełnionego zgodnie z instrukcją oraz złożenie koniecznych załączników, w tym audytu energetycznego źródła, sieci energetycznych i budynków przewidzianych do termomodernizacji. Projekty mogą też dotyczyć przedsięwzięć wieloletnich, przy czym do sumy kosztów mogą być zaliczone także koszty zadań zafakturowanych w okresie po 1 stycznia 2002 roku.

Wymagane jest sporządzenie szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji wraz z wyceną poszczególnych jej etapów. W harmonogramie należy wyodrębnić zadania wchodzące w zakres wniosku według następującego schematu:
– budowa lub adaptacja budynku kotłowni,
– zakup kotłów z układem podawania paliwa,
– pozostałe urządzenia technologii kotłowni (kominy, układ wylotu spalin, urządzenia hydrauliczne i sterowania, rury, armatura),
– budowa magazynu na paliwo,
– budowa placu manewrowego,
– instalacje do wyprowadzania energii cieplnej i elektrycznej,
– budowa i modernizacja ciągów cieplnych,
– termomodernizacja budynków,
– zakup urządzeń do pozyskania i transportu paliwa (jeśli Ekofundusz uzna to za zasadne).

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do 15 czerwca 2004. Wymagany jest wydruk i dyskietka w formacie Microsoft Word/Excel. Dokumentacja musi być kompletna, jakikolwiek brak spowoduje odrzucenie projektu. Wnioski będą oceniane pod względem merytorycznym i formalnym. Projekty, które uzyskają powyżej 50 proc. maksymalnej liczby punktów zostaną zakwalifikowane do dalszego rozpatrywania. Preferowane będą technologie najbardziej zaawansowane technicznie, charakteryzujące się najwyższą efektywnością energetyczną, pozwalające na jak najsprawniejsze przetworzenie energii paliwa w energię użytkową. Ocenie będą podlegać także koszty produkcji energii po wykonaniu inwestycji oraz koszty jednostkowe zainstalowanej mocy w zastosowanej technologii spalania. Ważnym elementem oceny będzie również wskaźnik kosztów redukcji emisji dwutlenku węgla oraz efektywność ekonomiczna całego przedsięwzięcia.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę