aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Po ostatnim dzwonku dla projektów spalarniowych

23 lipca 2010
Na liście projektów indywidualnych dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się 12 kluczowych projektów mających w swoim zakresie budowę instalacji do termicznej utylizacji odpadów. Termin nadsyłania wniosków dla tych inwestycji minął 30 czerwca 2010 r.
Do końca ostatniego dnia przyjmowania wniosków o dofinansowanie wpłynęły dokumenty dotyczące następujących projektów:
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie,
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - w tym przypadku beneficjent projektu, Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie, podjął decyzję o zmianie technologii utylizacji odpadów z termicznej na tradycyjną - instalacja do termicznej utylizacji odpadów zostanie zastąpiona przez instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów z przygotowaniem paliwa alternatywnego,
System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego,
Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II,
System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową, zakładów termicznej utylizacji odpadów.
Z uwagi na złożoność tego typu projektów, długi czas realizacji oraz konieczność zakończenia i rozliczenia inwestycji do roku 2015, Ministerstwo Środowiska zdecydowało, że realną szansę na wykorzystanie zarezerwowanej alokacji będą miały projekty, które złożą wniosek o dofinansowanie najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. Aby przygotować realny harmonogram wydatkowania środków, już w sierpniu 2009 r. Ministerstwo Środowiska poprosiło beneficjentów projektów spalarniowych o złożenie wiążącej deklaracji dotrzymania wyznaczonego terminu złożenia wniosku bądź ograniczenia zakresu rzeczowego projektu do fazy przygotowawczej. Prośba o potwierdzenie została ponowiona w styczniu 2010 r.
Z ubiegania się o środki unijne z POIiŚ zrezygnował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (projekt Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, beneficjent projektu System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej, który skorzysta z dofinansowania w przyszłości. Pozostali Beneficjenci projektów podstawowych podtrzymali deklarację złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do właściwej Instytucji Wdrażającej, która dokona oceny wniosku o dofinansowanie zgodnie z wyznaczonym terminem.
Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione wg kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej kolejności projekty zostaną ocenione według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Na tym etapie oceniona zostanie m.in. kompletność dokumentacji aplikacyjnej (np. czy projekt posiada decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną bądź wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający lokalizację dla danej inwestycji). Ocena projektu według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia zostanie przeprowadzona maksymalnie w ciągu 12 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Instytucji Wdrażającej, tj. do dnia 16 lipca 2010 r. Następnie zgodnie z przyjętymi zasadami, beneficjenci będą mieli 7 dni roboczych na dokonanie niezbędnych korekt bądź uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej. Ponowna weryfikacja wniosku w Instytucji Wdrażającej powinna trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych. Ostateczne wyniki oceny formalnej i merytorycznej I stopnia powinny być zatem znane do końca lipca 2010 r. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaną następnie poddane pogłębionej ocenie merytorycznej II stopnia (sierpień - wrzesień), a następnie skierowane do oceny przez ekspertów inicjatywy JASPERS oraz przez Komisję Europejską. Decyzja KE ostatecznie rozstrzygnie o zapewnieniu dofinansowania dla inwestycji spalarniowych.
W przypadku, kiedy złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do 30 czerwca nie było możliwe lub bądź złożony w terminie wniosek nie uzyska oceny pozytywnej na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie przygotowania dokumentacji koniecznej do aplikowania w o środki w przyszłości. W takim przypadku, MŚ zarekomenduje wnioskodawcy zmianę charakteru projektu oraz złożenie deklaracji określającej zakładany przez beneficjenta zakres dokumentacji koniecznej do aplikowania o dofinansowanie w przyszłości, zakładany koszt uzyskania ww. dokumentacji, harmonogram przygotowania projektu oraz opis zasadniczego projektu inwestycyjnego, którego budowa miałaby być dofinansowania w przyszłości.


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę