" "
Agrolok_280518

Po ostatnim dzwonku dla projektów spalarniowych

23 lipca 2010
Na liście projektów indywidualnych dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się 12 kluczowych projektów mających w swoim zakresie budowę instalacji do termicznej utylizacji odpadów. Termin nadsyłania wniosków dla tych inwestycji minął 30 czerwca 2010 r.
Do końca ostatniego dnia przyjmowania wniosków o dofinansowanie wpłynęły dokumenty dotyczące następujących projektów:
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie,
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej,
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - w tym przypadku beneficjent projektu, Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie, podjął decyzję o zmianie technologii utylizacji odpadów z termicznej na tradycyjną - instalacja do termicznej utylizacji odpadów zostanie zastąpiona przez instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów z przygotowaniem paliwa alternatywnego,
System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego,
Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II,
System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową, zakładów termicznej utylizacji odpadów.
Z uwagi na złożoność tego typu projektów, długi czas realizacji oraz konieczność zakończenia i rozliczenia inwestycji do roku 2015, Ministerstwo Środowiska zdecydowało, że realną szansę na wykorzystanie zarezerwowanej alokacji będą miały projekty, które złożą wniosek o dofinansowanie najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. Aby przygotować realny harmonogram wydatkowania środków, już w sierpniu 2009 r. Ministerstwo Środowiska poprosiło beneficjentów projektów spalarniowych o złożenie wiążącej deklaracji dotrzymania wyznaczonego terminu złożenia wniosku bądź ograniczenia zakresu rzeczowego projektu do fazy przygotowawczej. Prośba o potwierdzenie została ponowiona w styczniu 2010 r.
Z ubiegania się o środki unijne z POIiŚ zrezygnował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (projekt Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, beneficjent projektu System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej, który skorzysta z dofinansowania w przyszłości. Pozostali Beneficjenci projektów podstawowych podtrzymali deklarację złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do właściwej Instytucji Wdrażającej, która dokona oceny wniosku o dofinansowanie zgodnie z wyznaczonym terminem.
Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione wg kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej kolejności projekty zostaną ocenione według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Na tym etapie oceniona zostanie m.in. kompletność dokumentacji aplikacyjnej (np. czy projekt posiada decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną bądź wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający lokalizację dla danej inwestycji). Ocena projektu według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia zostanie przeprowadzona maksymalnie w ciągu 12 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Instytucji Wdrażającej, tj. do dnia 16 lipca 2010 r. Następnie zgodnie z przyjętymi zasadami, beneficjenci będą mieli 7 dni roboczych na dokonanie niezbędnych korekt bądź uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej. Ponowna weryfikacja wniosku w Instytucji Wdrażającej powinna trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych. Ostateczne wyniki oceny formalnej i merytorycznej I stopnia powinny być zatem znane do końca lipca 2010 r. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaną następnie poddane pogłębionej ocenie merytorycznej II stopnia (sierpień - wrzesień), a następnie skierowane do oceny przez ekspertów inicjatywy JASPERS oraz przez Komisję Europejską. Decyzja KE ostatecznie rozstrzygnie o zapewnieniu dofinansowania dla inwestycji spalarniowych.
W przypadku, kiedy złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do 30 czerwca nie było możliwe lub bądź złożony w terminie wniosek nie uzyska oceny pozytywnej na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie przygotowania dokumentacji koniecznej do aplikowania w o środki w przyszłości. W takim przypadku, MŚ zarekomenduje wnioskodawcy zmianę charakteru projektu oraz złożenie deklaracji określającej zakładany przez beneficjenta zakres dokumentacji koniecznej do aplikowania o dofinansowanie w przyszłości, zakładany koszt uzyskania ww. dokumentacji, harmonogram przygotowania projektu oraz opis zasadniczego projektu inwestycyjnego, którego budowa miałaby być dofinansowania w przyszłości.


POWIĄZANE

Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęto we wtorek zaktualizowany Ramowy Plan Dzi...

Rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast spodziewanego dynamicznego rozwoju, od ki...

Przedstawiciele państw unijnych przyjęli we wtorek ostatecznie przepisy dotycząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę