Zapraszamy do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi rolnictwa i wsi, które zostały opublikowane w miesiącu grudniu 2010 r.

10 maja 2011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102301516&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102371576&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102371569&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102371570&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102401605&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102401606&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102441633&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102441625&type=2

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110120059&type=1

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102491671&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102541704&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102561721&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102561721&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102561722&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2011 r.

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102401607&type=2

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110340170&type=1

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110060026&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102541708&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110080037&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102551718&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102581747&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102501685&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110080038&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110020003&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110090047&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102571739&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102581759&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102591770&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102591771&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110090048&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102591765&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102591772&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110130063&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110130064&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110170083&type=2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20110100056&type=2

POWIĄZANE

Jak dowiadujemy się z najnowszego wydania "Oil Express" PSPO, rząd przygotował z...

ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ:szkodliwe dla zdrowia Polaków, szkodliwe dla polskich ...

Podczas ceremonii w sali plenarnej w Strasburgu posłowie upamiętnili utworzenie,...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę