aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Informacja o stanie realizacji programu SAPARD według danych na dzień 28 lipca 2003 r.

29 sierpnia 2003

Opracowano w Departamencie Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych MRiRW Warszawa, 30 lipca 2003 roku.

I. Działania Programu SAPARD

1) Działania w trakcie realizacji

W oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2002 r. o przekazaniu Polsce zarządzania Programem SAPARD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła z dniem 17 lipca 2002 roku przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w Działaniach:

1. "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych",
2. "Inwestycje w gospodarstwach rolnych",
3. "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich",

W Działaniu 1, w którym beneficjentami są przedsiębiorcy oraz grupy producentów rolnych i ich związki, złożono łącznie 474 wnioski o pomoc finansową1. Do dnia 28.07.2003 r. podpisano 226 umów z beneficjentami tego działania. Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w terminie od 26 maja do 27 czerwca. br. Następny termin składania wniosków został ogłoszony przez Prezesa ARiMR na dni od 30 lipca do 29 września 2003 r. i będzie uwzględniał zmiany opisane w pkt. III. 1.

W Działaniu 2, w którym beneficjentami są rolnicy, wnioski składane są od 17.07.2002 r. do wyczerpania środków. Do dnia 28.07.br. złożono 2 074 wnioski o pomoc finansową. Do dnia 28.07.2003 r. ARiMR podpisała 1 394 umowy z rolnikami o udzielenie pomocy finansowej. Z dniem 30 lipca 2003 roku weszły w życie zmiany opisane w pkt. III. 1., dotyczące m.in. podwyższenia limitów produkcji i możliwości zakupu ciągników.

W Działaniu 3, w którym beneficjentami są gminy, związki gmin i powiaty, złożono 2 032 wnioski o pomoc finansową2 oraz udzielono 1 718 promes. Do dnia 28.07.2003 r. zawarto 1 570 umów pomiędzy ARiMR a beneficjentami tego działania. Na dni od 30 lipca do 15 września 2003 r. Prezes ARiMR wyznaczył kolejny termin składania wniosków.

Ponadto na podstawie decyzji KE z dnia 2 lipca 2002 roku uruchomiono również Działanie 6. .Szkolenia zawodowe. i Działanie7. .Pomoc techniczna.. W ramach Działań 6 i 7 zakończono procedurę przetargową na realizację projektów objętych finansowaniem z RUF 2000 i 2001. W Działaniu 6 podpisano 8 umów, w Działaniu 7 . 3 umowy, aktualnie trwa realizacja projektów.

2) Działania przygotowywane do uruchomienia

W kwietniu 2002 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu nowej wersji Działania 4. .Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich., przyjętej przez Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD Uchwałą nr 4 z dnia 7 lutego 2002 r. We wrześniu 2002 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała Krajowemu Urzędnikowi Zatwierdzającemu (KUZ) . Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów procedury wdrożeniowe dla Działania 4, w celu sprawdzenia ich przez audytora zewnętrznego, w możliwie najkrótszym terminie przed wydaniem przez KUZ krajowego aktu akredytacji dla Działania 4.

W dniu 11 czerwca 2003 r. Krajowy Urzędnik Zatwierdzający wydał Krajowy Akt Akredytacji dla Działania 4 Programu SAPARD. W dniach 30 czerwca . 4 lipca odbyła się misja audytorów Komisji Europejskiej sprawdzająca przygotowanie procedur do Działania 4 przed wydaniem przez KE decyzji o przekazaniu Polsce zarządzania Programem SAPARD w ramach Działania 4. Zakłada się, że przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w Działaniu 4 rozpocznie się w III kwartale br.

Zgodnie z Uchwałą Nr 18 Zespołu-Komitetu do Spraw Monitorowania Programu SAPARD z dnia 18.12.2002 roku w sprawie przywrócenia realizacji schematu .Pilotażowe programy rolnośrodowiskowe. w ramach Działania 5 Programu Operacyjnego SAPARD, kontynuowane są prace zmierzające do uruchomienia tego działania jesienią 2003 roku. Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br., Zespół-Komitet ds. Monitorowania Programu SAPARD podjął Uchwałę nr 20 w sprawie przyjęcia opisu Działania 5. .Program rolnośrodowiskowy (projekty pilotażowe)., która umożliwia przygotowanie procedur wdrożeniowych dla ww. działania.

II. Wykorzystanie środków

Polska podpisała z Komisją Europejską cztery Roczne Umowy Finansowe:
- na rok 2000 w dniu 29 marca 2001 . na kwotę 171 570 075 euro,
- na rok 2001 w dniu 6 czerwca 2002 . na kwotę 175 057 271 euro,
- na rok 2002 w dniu 3 kwietnia 2003 . na kwotę 179 874 468 euro,
- na rok 2003 w dniu 4 czerwca 2003 . na kwotę 181 658 615 euro.

Aktualnie realizowane działania Programu SAPARD współfinansowane są ze środków dostępnych w ramach RUF 2000 i 2001. W Rocznej Umowie Finansowej na rok 2003 znajdują się przepisy wprowadzające w życie postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (KE) 188/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. zmieniającym Rozporządzenie (KE) 2222/2000 o wydłużeniu terminów wygasania zobowiązań KE w ramach Rocznych Umów Finansowych 2000, 2001 i 2002, odpowiednio do końca 2004, 2005 i 2006 roku. Przepisy te umożliwiają przedłużanie terminów realizacji umów zawartych pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a beneficjentami Programu SAPARD.

Stopień wykorzystania środków z RUF 2000 i 2001, według stanu na 28 lipca 2003 r., na podstawie wniosków uznanych za zgodne z Programem SAPARD, przedstawia się następująco3

- Działanie 1 . 72,47% - 362 987 591,28 zł,
- Działanie 2 . 23,70% - 80 434 015,41 zł,
- Działanie 3 . 87,64% - 855 530709,18 zł

natomiast na podstawie zawartych umów:

- Działanie 1 . 39,93% - 200 029 416,13 zł,
- Działanie 2 . 17,99% - 61 049 610,46 zł,
- Działanie 3 . 71,86% - 701 488 923,54 zł

oraz w oparciu o promesy wydane w Działaniu 3 . 80,95% . 790 197 004,62 zł.4

Ponadto do dnia 28 lipca br. dokonano 330 płatności na łączną kwotę 24 128 423,65 zł, w tym 305 płatności w ramach Działania 2 na kwotę 12 920 933,88 zł oraz 25 płatności w Działaniu 1 na kwotę 11 207 489,77 zł.

III. Zmiany w Programie Operacyjnym SAPARD

1) Zmiany zatwierdzone

Od dnia 30 lipca obowiązują zmiany w Programie SAPARD zatwierdzone przez Zespół-Komitet ds. Monitorowania Programu SAPARD w dniu 18 grudnia 2002 r. i przez Komisję Europejską decyzją z 11 lipca 2003 r. oraz pismem z dnia 17 lipca 2003 r. Zmiany w Programie SAPARD zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, opublikowanym w dniu 22 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 1177).

Do ważniejszych zmian ujętych w rozporządzeniu należą:

w Działaniu 1. "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych"

 • wprowadzenie jednolitego poziomu finansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, bez podziału na kategorie inwestycji (dotychczas istniały 3 rozdzielne kategorie inwestycji o różnym poziomie pomocy, od 30% do 50%),
 • korekta przepisów dotyczących możliwości budowy nowych budynków, które wejdą w skład istniejących przedsiębiorstw przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego lub owoców i warzyw;

w Działaniu 2. "Inwestycje w gospodarstwach rolnych"

 • podwyższenie górnych limitów produkcji mleka z 350 000 l/rok do 550.000 l/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 na 60 stanowisk dla macior) . limity te stanowią jeden z warunków uzyskania pomocy finansowej w Programie SAPARD,
 • podwyższenie limitów pomocy finansowej przeliczonych proporcjonalnie do zwiększenia górnych limitów produkcji
  - z 85 000 do 130 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka,
  - z 110 000 do 170 000 PLN w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka, w przypadku gdy elementem inwestycji jest budowa urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych,
  - z 65 000 do 150 000 PLN dla inwestycji w sektorze trzody chlewnej;
 • uwzględnienie możliwości zakupu ciągników także w Schemacie 2.1. Restrukturyzacja produkcji mleka oraz w Schemacie 2.2. Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych (dotychczas zakup ciągnika był możliwy jedynie w Schemacie 2.3. Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych);

w Działaniu 2 (oraz w przygotowanym do uruchomienia Działaniu 4. "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"): 

 • umożliwienie ubiegania się o wsparcie finansowe także rolnikom ubezpieczonym w ZUS (dotychczas odbiorcami pomocy mogli być wyłącznie rolnicy ubezpieczeni w KRUS).

w Działaniu 3. "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich"

 • umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego składania maksymalnie 5 wniosków o pomoc finansową w terminie ogłaszanym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak nie więcej niż 3 wniosków w ramach jednego ze schematów pomocy:

3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnieniem,
3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
3.3. Gospodarka odpadami stałymi,
3.4. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich,
3.5. Zaopatrzenie w energię; (podczas poprzedniej tury zbierania wniosków w 2002 r. możliwe było złożenie 1 wniosku w każdym z ww. schematów).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje, że wprowadzenie ww. zmian przyczyni się w znaczącym stopniu do zwiększenia wykorzystania środków Programu SAPARD, szczególnie w Działaniu 1. "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" i Działaniu 2. "Inwestycje w gospodarstwach rolnych".

2) Zmiany przyjęte przez Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD w czerwcu 2003 roku:

 • w Działaniu 1: - poszerzenie kręgu beneficjentów o przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z usługowym przechowywaniem towarów zamrożonych lub schłodzonych pochodzących z przetwórstwa mleka, ryb, uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa a także owoców i warzyw. - zwiększenie maksymalnego limitu pomocy w Działaniu 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych do 10 000 000 zł w okresie trwania Programu. 
 • w Działaniu 1 i 2: - dopuszczenie co najmniej trzech płatności w ramach Działania 1 oraz Działania 2 (w Schemacie 2.1. Restrukturyzacja produkcji mleka oraz w Schemacie 2.2. w ramach Komponentu 2.2.3. Modernizacja produkcji trzody chlewnej i drobiu (dla inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej) w taki sposób, aby wprowadzić możliwość podzielenia inwestycji na trzy etapy i dokonywać częściowej płatności pomocy po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji;
 • w Działaniu 2: - podniesienie limitu wieku rolników mogących ubiegać się o wsparcie z 50 lat do 55 lat.

Wyżej wymienione zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący w czerwcu br. muszą przejść całą długotrwałą procedurę akredytacyjną i prawdopodobnie zaczną obowiązywać na przełomie 2003 i 2004 r.

 Przypisy:

 1. w terminie od 17.07.2002 r. do 16.10.2002 r. . 215 wniosków, od 06.01.2003 r. do 07.02.2003 r. . 103 wnioski, od 26.05.2003 r. do 27.06.2003 r. . 156 wniosków.
 2. w terminie od 17.07.2002 r. do 16.09.2002 r.
 3. w ramach RUF 2000 dokonano przesunięcia środków finansowych z Działania 1, w którym pozostały środki niewykorzystane, do Działaniu 3, gdzie wystąpił niedobór środków. Przesunięto kwotę 47 349 252 euro (35 511 939 euro ze środków UE + 11 837 313 euro ze środków krajowego współfinansowania).
 4. łączna kwota, na którą opiewają promesy zmniejsza się w związku z podpisywaniem umów na realizację projektów inwestycyjnych, w wyniku wyłaniania wykonawców w procedurze zamówień publicznych.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę