A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Łatwiej o SAPARD - propozycje zmian w Programie Operacyjnym

12 marca 2003

Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w Działaniach 1, 2 , 3, 4 i w Programie Operacyjnym SAPARD. Zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący powinny znacząco wpłynąć na możliwość skorzystania z Programu SAPARD przez większą grupę rolników oraz zakładów przetwórstwa artykułów rolnych i rybnych.

Do najważniejszych zmian należą między innymi:

W działaniu 1 (Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych):

wprowadzenie jednolitego poziomu finansowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, bez podziału na kategorie inwestycji.

W działaniu 2 (Inwestycje w gospodarstwach rolnych):

podwyższenie górnych limitów produkcji mleka z 350 000 1/rok do 550 000 1/rok i trzody chlewnej z 250 na 600 stanowisk dla tuczników (w cyklu zamkniętym z 25 na 60 stanowisk dla macior) - limity te stanowią jeden z warunków uzyskania pomocy finansowej w Programie SAPARD,

 podwyższenie limitów pomocy finansowej przeliczonych proporcjonalnie do zwiększenia górnych limitów produkcji: z 85 000 do 130 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, ze 110 000 do 170 000 PLN dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, w przypadku inwestycji związanych z budową urządzeń do przechowywani odchodów zwierzęcych, z 65 000 do 150 000 PLN dla inwestycji w gospodarstwach zajmujących się chowem trzody chlewnej

W działaniu 2 i 4 (Inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich).

dopuszczenie do programu SAPARD także dla rolników ubezpieczonych poza KRUS.

    Do ostatecznego zatwierdzenia proporcjonalnych zmian w Programie Operacyjnym SAPARD dla Polski konieczna jest decyzja Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej wydania w 1 kwartale 2003 roku.

 2) Ciągnik dla wszystkich rolników - zmiana listy kosztów kwalifikowanych

Komisja Europejska rozpatruje polski wniosek o ujęcie zakupu ciągników na liście kosztów kwalifikowanych schematów 2.1 i 2.2. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w grudniu ubiegłego roku wyjaśniono z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że finansowanie zakupu ciągników w Schematach: 2.1 (Restrukturyzacja produkcji mleka) i 2.2 (Modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierząt rzeźnych) możliwe będzie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską modyfikacji listy kosztów kwalifikowanych. Obecnie możliwe jest ujęcie zakupu ciągnika w kosztach kwalifikowanych schematu 2.3 (Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych).

3) Uruchomienie Działania 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe w ramach Działania 4 planowane jest w pierwszej połowie 2003 roku. Obecnie prowadzone są prace w zakresie audytu zewnętrznego Działania 4. ostateczna wersja procedur i raport końcowy audytora zewnętrznego pozwolą na wydanie przez Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego, a następnie przekazanie Komisji Europejskiej, decyzji o wydaniu krajowego aktu akredytacji dla Działania 4.

4) Możliwe przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięć.

W ostatnim czasie zostały podjęte działania, które mają umożliwić wydłużenie terminów realizacji przedsięwzięć w ramach Programu SAPARD. Będzie to możliwe dzięki późniejszemu terminowi składania wniosków o płatność w ramach Rocznych Umów Finansowych 2000 i 2001 (RUF). Szansa na wydłużenie terminów realizacji przedsięwzięć pojawiła się po wydaniu przez Komisję Europejską nowego rozporządzenia w którym zmieniono termin wygasania zobowiązań KE w ramach Rocznych Umów Finansowych 2000 i 2001 odpowiednio do końca 2004 i 2005 roku. Przepisy te zostaną ujęte w Rocznej Umowie Finansowej na 2003 rok, której podpisanie nastąpi nie wcześniej niż w czerwcu 2003 roku. Po podpisaniu RUF 2002 oddziały regionalne ARiMR będą mogły rozpocząć przyjmowanie od beneficjentów Programu propozycji zmian do umów, dotyczących przedłużenia okresu realizacji inwestycji. Po dokonaniu przez oddział regionalny oceny proponowanych zmian możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy z beneficjentem Programu. Przedłużenie terminu realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność na termin późniejszy niż 10 sierpnia 2003 roku powinno wynikać jedynie z uzasadnionych trudności po stronie beneficjenta w dotrzymaniu dotychczasowego terminu zakończenia realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność z RUF 2000 lub 2001.

5) Roczna Umowa Finansowa 2002

Obecnie strona Polska oczekuje na podpisanie Rocznej Umowy Finansowej 2002, określającej zobowiązanie finansowe Wspólnoty wobec Rzeczpospolitej Polskiej na rok 2002. prawdopodobnie nastąpi to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Podpisanie tej umowy pozwoli m. in. na ogłoszenie kolejnych terminów przyjmowania wniosków na wspieranie inwestycji w ramach Działania 1 i Działania 2. Roczna Umowa Finansowa na 2002 rok przewiduje przekazanie Polsce ok. 180 mln EURO. Do tej pory Polska podpisała z Unia Europejską dwie Roczne Umowy Finansowe za 2000 i 2001 rok na łączną kwotę wynoszącą ponad 346 mln EURO.

SAPARD - Specjalny Akcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, to program finansowany ze środków krajowych i dotacji Unii Europejskiej.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę