BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Okresy przejściowe i inne specyficzne rozwiązania dla Polski

26 marca 2003
Problem negocjacyjny
Długość okresu przejściowego (od dnia akcesji)
Przyjęte przez Polskę warunki w okresie przejściowym
Stan prawny w Unii Europejskiej (wskazanie rygorów, które "muszą być spełnione w poszczególnych dziedzinach i branżach)
1
2
3
4
Ogólna klauzula ochronna
3 lata
Ogólna klauzula ochronna umożliwia zastosowanie środków ochronnych w sytuacji wystąpienia poważnych trudności w sektorze rolnym. Deklaracja zawarta w Traktacie Akcesyjnym (do klauzuli ogólnej) umożliwia wprowadzenie monitorowania przepływu towarów rolnych między Polską a pozostałymi krajami członkowskimi UE. Przepisy odnoszące się do możliwości zastosowania środków ochronnych w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku rolnym jednego z krajów członkowskich występują w każdym rozporządzeniu bazowym odnoszącym się do Wspólnej Organizacji Rynku.
Dopłaty bezpośrednie
do 2012 r
Dopłaty bezpośrednie w latach 2004-2006 będą mogły osiągnąć odpowiednio limit 55%, 60% i 65% poziomu stawek unijnych. Dopłaty te będą składały się z następujących elementów:
 25%, 30% i 35% dopłat bezpośrednich finansowanych zlfilaruWPR,
przeznaczenia części środków z II filaru WPR, co pozwoli na podniesienie dopłat w latach 2004-2006 do wysokości: 36%, 39% i 42% poziomu docelowego,
ewentualne dalsze podwyższenie dopłat bezpo?rednich do wyżej wskazanych limitów (55%, 60% i 65%) może nastąpić dzięki dofinansowaniu z budżetu krajowego. W wyniku stopniowego zwiększania, w 2013 r. dopłaty z l filaru WPR mają osi?gnąć poziom 100%.
 
Uproszczony system dopłat bezpośrednich
do 5 lat
Systemem uproszczonym objęte zostaną gospodarstwa o powierzchni od l ha UR. Suma dopłat bezpośrednich utworzy tzw. krajową kopertę finansową, która zostanie podzielona na objętą dopłatami powierzchnię UR.  
Minimalne wymogi wstępnego uznania organizacji producentów owoców i warzyw
3 lata
 liczba członków - 5
 wartość produkcji towarowej członków jednej organizacji producentów -100.000 EURO.
RR Nr 2200/96 zmienione przez 2699/2000,
 
RK nr 478/97 oraz RK Nr 412/97.
System zarządzania kwotami mlecznymi
do 31 marca 2005 r.
Indywidualne referencyjne wielkości dostępne dla gospodarstwa zostaną ustanowione 31 marca 2005 r. W UE obowiązuje system kwotowania produkcji mleka. Rok kwotowy w ramach systemu określony jest jako okres od dnia l kwietnia do dnia 31 marca. Każde państwo, które przystąpiło do Unii Europejskiej zobowiązane jest do wdrożenia tego systemu.
Zawartość tłuszczu w mleku pitnym
5 lat
Produkcja mleka spożywczego o zawartości tłuszczu 3,2% i 2%, innej, niż okre?lona w Rozporządzeniu Rady nr 2597/97.
Sprzedaż tego mleka wyłącznie na rynku krajowym, lub eksport do krajów trzecich.
Rozporządzenie Rady nr 2597/97 dopuszcza w UE produkcję mleka o zawarto?ci tłuszczu:

 niższej lub równej 0,5%,
 1,5 -1,8%,
 wyższej lub równej 3,5%.

Minimalna wielkość produkowanego surowca tytoniowego wymaganego dla uznania grup producentów
5 lat
Strona polska ubiegała się o określenie wskaźnika stosowanego jako kryterium uznania grupy producentów (Rozporządzenie Komisji Nr 2848/98) na poziomie l % dla wszystkich rejonów produkcji, ponieważ jest to uzasadnione wielkością i lokalizacją gospodarstw produkujących surowiec tytoniowy. Wynegocjowano sugerowany przez stronę polską poziom wskaźnika 1% na okres 5 lat. Po zakończeniu okresu przejściowego wskaźnik stosowany jako kryterium uznania grupy producentów będzie wynosił 2 %. art. 3 ust. l lit. e z RK (WE) Nr 2848/98 z późniejszymi zmianami.

(wskaźnik stosowany jako kryterium uznania grupy producentów okre?la udział procentowy produkcji surowca tytoniowego, osiąganej przez daną grupę, w gwarantowanym progu produkcji przyznanym państwu członkowskiemu).

Kwalifikowanie się Prawo do premii dla krów mamek
3 lata
Prawo do premii za krowy mamki również dla krów ras mających prawo mlecznych, (a nie tylko krów ras mięsnych i krzyżówek z do premii dla krów rasą mięsną) pod warunkiem, że zostały pokryte buhajem mamek rasy mięsnej.
W okresie stosowania w Polsce systemu uproszczonego dopłat bezpo?rednich dotacje przysługujące Polsce z tytułu premii za krowy mamki zostaną włączone w ogólną kwotę dopłat bezpośrednich, rozdzielona proporcjonalnie do powierzchni uprawnionych UR.
Zgodnie z R. K (WE) 2342/1999 art. 14 Aneks I określa rasy bydła, z których krowy nie mogą być uznane za odpowiednie do otrzymania dotacji dla krów-mamek. Polskie krowy rasy czarno i czerwono-białej jako bydło pochodzenia fryzyjskiego również nie mogłyby zostać zakwalifikowane jako odpowiednie do otrzymania premii dla krów mamek. Okres przejściowy zapewnia, że pod warunkiem pokrycia buhajem rasy mięsnej premia dla tych krów będzie przysługiwać.
Dostosowanie strukturalne gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mleka
do 31 grudnia

strona polska uzyskała okres przejściowy na dostosowanie strukturalne gospodarstw mleczarskich do 31 grudnia 2006 r,
 strona polska uzyskała okres przejściowy do 31 grudnia 2006 r. na uzyskanie odpowiedniej jakości mleka (tj. pod względem zawartości komórek somatycznych i bakteryjnych), jednakże okres ten powinien być tak krótki jak to możliwe,
- strona polska uzyskała okres przejściowy do 31 grudnia 2006 dla 113 zakładów przetwórczych na dostosowania strukturalne,
- strona polska uzyskała okres przejściowy do 31 grudnia 2006 r. dla 56 zakładów na możliwość segregacji mleka spełniającego i nie spełniającego wymagań UE na wydzielonych liniach produkcyjnych. Liczba zakładów będzie stopniowo zmniejszana o zakłady, które będą zwiększały udział mleka klasy ekstra w swojej produkcji odpowiednio:
- od dnia akcesji do 30 czerwca 2005 r. wszystkie objęte listą zakłady (skupujące obecnie poniżej 80% mleka klasy ekstra) będą mogły segregować mleko tj. 29 zakładów,
- od dnia akcesji do 31 grudnia 2005 r. segregację będą mogły prowadzić zakłady, które obecnie przerabiają poniżej 70 % mleka zgodnego z wymogami UE, tj. 14 zakładów,
- od dnia akcesji do 31 grudnia 2006 r. segregację będą mogły prowadzić zakłady, które obecnie przerabiają poniżej 60 % mleka zgodnego z wymogami UE, tj. 13 zakładów,
Polska została zobowiązana do składania co 6 miesięcy (zaczynając od listopada 2004 r.) raportów dotyczących polepszania jakości skupowanego mleka w zakładach objętych segregacją.
Polska zobowiązała się do wprowadzenia stałego nadzoru weterynaryjnego w zakładach spełniających wymagania UE, które po dniu akcesji będą przetwarzać zarówno mleko klasy ekstra jak i klasy I.
- Polska została zobowiązana do:
- przedstawiania corocznych raportów dotyczących postępów w pracach dostosowawczych w każdym zakładzie kategorii Bl i B2,
- przedstawiania informacji o zakładach, które zakończyły dostosowanie w danym okresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o usunięcie ich z listy zakładów, które mają dostosować się do dnia akcesji lub z listy zakładów korzystających z okresów przejściowych,
- dokonania przeglądu zakładów przed końcem 2002 r. we współpracy z KE i uaktualnienia harmonogramów dla każdego zakładu biorąc pod uwagę wyniki monitorin
gu,
- zawieszenia działalności, lub zamknięcia zakładów, które zadeklarowały dostosowanie się do wymogów UE do dnia akcesji, lecz tego nie dokonały,
- przedstawiania corocznych raportów dotyczących postępów w pracach dostosowawczych gospodarstw mleczarskich,
- składania corocznych raportów dotyczścych jakości skupowanego mleka,
- wprowadzenia systemu HACCP w zakładach mleczarskich najpóźniej do dnia akcesji,
- odrębnego znakowania po akcesji produktów pochodzących z zakładów będących w okresie przejściowym (znakiem kwadratowym) oraz produktów pochodzących z zakładów zgodnych z wymogami UE (owalnym znakiem zdrowotności),
- poprawienia stanu zatrudnienia i przeszkolenia personelu Inspekcji Weterynaryjnej oraz większego włączenia pracowników poziomu centralnego w proces monitoringu i nadzoru,
- w ramach odpowiednich procedur włączających Komitet ds. Łańcucha Żywno?ciowego i Zdrowia Zwierząt będzie uaktualniana lista zakładów korzystających z okresu przejściowego.

Dyrektywa Rady 92/46 i Dyrektywa Komisji 89/362.
Dostosowanie strukturalne dla zakładów przetwórstwa mięsnego
do 31 grudnia 2007 r.
Okres przejściowy dotyczy 332 zakładów kategorii B2. 
Polska została zobowiązana do:
- przedstawiania corocznych raportów dotyczących postępów w pracach dostosowawczych w każdym zakładzie kategorii B l i B2,
- przedstawiania informacji o zakładach, które zakończyły dostosowanie w danym zakresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o usunięcie ich z listy zakładów, które maja dostosować się do dnia akcesji lub listy zakładów korzystających z okresów przejściowych,
- dokonania przeglądu zakładów przed końcem 2002 r. we współpracy z KE i uaktualnienia harmonogramów dla każdego zakładu biorąc pod uwagę wyniki monitoringu,
- zawieszenia działalności lub zamknięcia zakładów, które zadeklarowały dostosowanie się do wymogów UE do dnia akcesji lecz tego nie dokonały,
- odrębnego znakowania po akcesji produktów pochodz?cych z zakładów będących w okresie przejściowym (znakiem kwadratowym) oraz produktów pochodzących z zakładów zgodnych z wymogami UE o charakterze rzemieślniczym (znakiem okrągłym) i o charakterze przemysłowym (owalnym znakiem zdrowotności),
- zagwarantowania, że mięso świeże, przetworzone lub produkty pochodzące z zakładów, które uzyskały okres przejściowy na dostosowanie się, nie będą wprowadzane do zakładów, które nie uzyskały takiej derogacji,
- poprawienia stanu zatrudnienia i przeszkolenia personelu Inspekcji Weterynaryjnej oraz większego włączenia pracowników poziomu centralnego w proces monitoringu i nadzoru.
- w ramach odpowiednich procedur włączających Komitet ds. Łańcucha Żywno?ciowego i Zdrowia Zwierząt będzie uaktualniana lista zakładów korzystających z okresu przejściowego.

Dyrektywy Rady: 64/433, 77/99, 94/65, 71/118.
Dostosowanie strukturalne dla 40 zaktadów przetwórstwa rybnego
do 31 grudnia 2006 r.
 strona polska zostata zobowiązana do:- przedstawiania corocznych raportów dotyczących postępów w pracach dostosowawczych w każdym zaktadzie kategorii B l i B2,
- przedstawiania informacji o zakładach, które zakończyły dostosowanie w danym zakresie sprawozdawczym wraz z wnioskiem o usunięcie ich z listy zakładów, które mają dostosować się do dnia akcesji lub listy zakładów korzystających z okresów przejściowych,
- dokonania przeglądu zakładów przed końcem 2002 r. we współpracy z KE i uaktualnienia harmonogramów dla każdego zakładu biorąc pod uwagę wyniki monitoringu,
- zawieszenia działalności lub zamknięcia zakładów, które zadeklarowały dostosowanie się do wymogów UE do dnia akcesji, lecz tego nie dokonały,
- odrębnego znakowania po akcesji produktów pochodzących z zakładów będących w okresie przejściowym (znakiem kwadratowym) oraz produktów pochodzących z zakładów zgodnych z wymogami UE (owalnym znakiem zdrowotności),
- zagwarantowania, że świeże ryby i przetworzone produkty rybne pochodzące z zakładów, które uzyskały okres przejściowy na dostosowanie się, nie będą wprowadzane do zakładów, które nie uzyskały takiej derogacji,
- zagwarantowania, że świeże nieopakowane ryby pochodzące z zakładów, które uzyskały okres przejściowy na dostosowanie się będą sprzedawane wyłącznie końcowemu konsumentowi na obszarze tego samego powiatu, w którym położony jest zakład,
- w ramach odpowiednich procedur włączających Komitet ds. Łańcucha Żywno?ciowego i Zdrowia Zwierząt będzie uaktualniana lista zakładów korzystających z okresu przejściowego.
Dyrektywa Rady 91/493/EEC.

Warunki bytowe zwierząt (dobrostan zwierząt)
31 grudnia 2009 r.
 strona polska uzyskała okres przejściowy na usuwanie nfektórych braków konstrukcyjnych klatek (wysokość i nachylenie podłogi) występujących w 44 fermach, w których prowadzi się bateryjny chów kur niosek do 31 grudnia 2009 r.
- odstępstwo dotyczy klatek, które mają minimalną wysokość 36 cm na powyżej 65% powierzchni klatki i 33 cm na pozostałej oraz nachylenie podłogi nie większe niż 16% i zostały zamontowane przed 2000 r.
- pozostałe wymagania Dyrektywy 1999/74/EC muszą być spełnione do dnia akcesji,
- dla 51 ferm, które nie dostały okresu przejściowego, przewidziane jest wsparcie z budżetu państwa w celu wyrównania pozycji konkurencyjnej.
Polska została zobowiązana do dostarczenia informacji dotyczących postępu w praktycznym wdrażaniu wymagań UE w odniesieniu do ochrony zwierząt.
Dyrektywa Rady Nr 1999/74/EC z dnia 19 lipca 1999 roku ustanawiaj?ca minimalne standardy ochrony kur niosek.

Dostosowanie dokumentacji rejestracyj czterech substancji używanych w produkcji środków ochrony roślin produkowanych w Poisce: 2,4-D, MCPA Carbendazim i Mecoprop (MCPP)
do 31 grudnia 2006 r. dla wymienionych substancji

Okres przejściowy na przedstawienie danych dotyczących 4 substancji aktywnych środków ochrony roślin produkowanych i sprzedawanych na terytorium Polski,
Rygory: 
czystość substancji aktywnych będzie odpowiadać wymaganiom zapisanym w Aneksie l dyrektywy 91/414, 
środki ochrony roślin, zawierające te substancje aktywne będą stosowane tylko na terenie RP do czasu wpisania ich do Aneksu I dyrektywy 91/414,
dotyczy to firm, które przed l stycznia 2003 roku
rozpoczęły starania o badania niezbędne do wpisania wymienionych substancji do Aneksu I dyrektywy 91/414.

Dyrektywa Rady 91/414 z dnia 15 lipca 1991 roku w sprawie wprowadzania do obrotu ?rodków ochrony ro?lin.
Możliwość uprawy na terytorium Polski wyłącznie odmian ziemniaka odpornych na raka ziemniaka
10 lat
W okresie 10 lat na terytorium Polski będzie możliwość uprawy wyłącznie odmian ziemniaka odpornych na raka ziemniaka. Nie mniej jednak konieczne będą dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo fitosanitarne wprowadzanych do obrotu sadzeniaków i ziemniaków jadalnych oraz roślin przeznaczonych do sadzenia pochodzących z Polski. Rygory:
 przebadanie pól na obecność zarodni Synchytrium endobioticum,
 ziemniaki sadzeniaki i sadzonki ukorzenione mają pochodzić z pól lub obszarów wolnych od tej choroby,
 w okresie przejściowym zakaz wprowadzania do obrotu ziemniaków i sadzonek roślin z powiatów, w których występuje agresywna forma tej choroby,
 obowiązek rejestracji producentów ziemniaka sadzeniaka i zaopatrywania wprowadzanych do obrotu sadzeniaków w paszport roślin. Obowiązek rejestracji będzie dotyczył również producentów ziemniaka konsumpcyjnego i przemysłowego.
W Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa Rady 69/464/EEC z dnia 8 grudnia 1969 roku w sprawie zwalczania raka ziemniaka.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę