aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OŚ PRIORYTETOWA I

19 czerwca 2002


POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

DZIAŁANIE 1: POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH I RYBNYCH

CELE OGÓLNE DZIAŁANIA 1:

 • poprawa bezpieczeństwa produkcji i jakości żywności;
 • zwiększenie liczby zakładów spełniających wymagania sanitarne i weterynaryjne UE w zakresie przetwórstwa żywności;
 • wspieranie racjonalizacji, restrukturyzacji i postępu w sektorze dla zwiększenia jego konkurencyjności i ułatwienia dostosowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku;
 • wzmocnienie grup producentów rolnych i ich związków;
 • ograniczenie niekorzystnego oddziaływania zakładów przetwórczych na środowisko naturalne.

SCHEMATY POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 1

SCHEMAT 1.1.: WSPARCIE RESTRUKTURYZACJI PRZETWÓRSTWA I POPRAWY MARKETINGU ARTYKUŁÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Niniejszy Schemat pomocy obejmuje następujące sektory: mleczarski, mięsny oraz rybny.

Cele szczegółowe Schematu 1.1.:

 • zwiększenie wielkości produkcji pochodzącej z zakładów posiadających system zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP) oraz system klasyfikacji tusz wg standardów EUROP;
 • poprawa systemu odbioru mleka surowego;
 • poprawa jakości surowca rybnego dostarczanego do zakładów przetwórczych lub do sprzedaży bezpośredniej;
 • zwiększenie liczby zakładów przetwórczych posiadających zaplecze do oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów;
 • wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii umożliwiających lepsze dostosowanie produkcji do wymogów rynku;
 • zwiększenie procentowego udziału surowca zakupywanego na podstawie długoterminowych umów pomiędzy zakładami przetwórczymi a producentami rolnymi, w szczególności grupami producentów rolnych.

Zakres dotacji w ramach Schematu 1.1.
Inwestycje wspierane we wszystkich sektorach przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego objętych schematem to:

 • modernizacja budynków zakładów przetwórczych i ich wyposażenia, zgodnie ze standardami weterynaryjnymi, sanitarnymi i dobrostanu zwierząt UE;
 • modernizacja lub wymiana linii produkcyjnych i wprowadzanie technologii zwiększających wartość dodaną, które będą zgodne z wymogami acquis communautaire w zakresie higieny, jakości, pakowania i oznakowania produktów, nie później niż przed wypłaceniem ostatniej części dotacji;
 • inwestycje prowadzące do obniżenia szkodliwości emitowanych ścieków, gazów i pyłów;
 • inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym;
 • inwestycje w zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych;
 • wdrożenie systemu bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP);
 • zakup sprzętu do przeprowadzania klasyfikacji tusz zwierzęcych wg standardów EUROP.

Inwestycje wspierane dodatkowo w poszczególnych sektorach przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego objętych schematem to:

 • w sektorze mleczarskim - zakup cystern i schładzalników do mleka;
 • w sektorze mięsnym - budowa nowych rzeźni wyłącznie w przypadkach braku odpowiedniej mocy produkcyjnej w stosunku do istniejącej bazy surowcowej, z wyłączeniem budowy rzeźni o mocy produkcyjnej nie przekraczającej 1 000 jednostek rocznie lub 150 000 sztuk rocznie dla drobiu;
 • w sektorze przetwórstwa rybnego - budowa lub modernizacja przechowalni, wytwórni lodu oraz myjni skrzyń.

W tym koszty kwalifikowane:

 • budowa i modernizacja budynków;
 • zakup i instalacja nowych maszyn i sprzętu, włącznie z oprogramowaniem komputerowym i specjalistycznym sprzętem do transportu;
 • koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, badania wykonalności, nabycie patentów i licencji, inne koszty poniesione w związku z kosztami wymienionymi w punktach (a) i (b). Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 12% kosztów wymienionych w punktach (a) i (b).

Koszty poniesione na zakup gruntów i istniejących budynków nie są kosztami kwalifikowanymi.
Nie mogą być wspierane (wykluczenia):

 • inwestycje w przetwórstwo surowców nie znajdujących się w Aneksie I do Traktatu*;
 • inwestycje w przetwórstwo produktów pochodzących spoza krajów członkowskich i kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej;
 • inwestycje na poziomie handlu detalicznego.

Władze polskie zapewnią aby, w odniesieniu do źródła pochodzenia surowca, przestrzegane były zasady określone obecnie w art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2759/99 z 22 grudnia 1999 roku.

Poziom pomocy w ramach Schematu 1.1.
Maksymalny poziom pomocy może sięgać do 50% kwalifikowanych kosztów. Dla zakładów wysokość dotacji przyznanych jednemu zakładowi w okresie trwania programu nie może przekroczyć 1 400 000 EUR. Dodatkowo może zostać przyznana dotacja w wysokości 250 000 EUR na inwestycje dokonywane przez zakład na rzecz grup producentów rolnych lub przez grupy producentów rolnych, rybnych i ich związki.
Podmiot może ubiegać się o przyznanie dotacji kilkakrotnie w okresie trwania programu. Jednakże wielkość dotacji, o którą ubiega się na realizację danego projektu, nie może być niższa niż 30 000 EUR.

Maksymalna wielkość dotacji w poszczególnych sektorach w ramach Schematu 1.1:

Rodzaj inwestycji

Sektor

Poziom współfinansowania ze środków publicznych

Koszty inwestycyjne związane z dostosowaniem do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych UE

Mleczarski

50%

Mięsny

40%

Rybny

40%

Koszty inwestycji mających na celu zwiększenie wartości dodanej, poprawę jakości, wprowadzanie nowych technologii i innowacji, redukcję kosztów.

Mleczarski

40%

Mięsny

30%

Rybny

30%

Koszty inwestycyjne ściśle związane z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko

Mleczarski, mięsny, rybny

30%


Beneficjenci Schematu 1.1.
Beneficjentami mogą być podmioty zajmujące się przetwórstwem mleka, ryb, ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz grupy producentów rolnych, rybnych i ich związki.

SCHEMAT 1.2.: Wsparcie Restrukturyzacji Przetwórstwa i Poprawy Marketingu Owoców i Warzyw
Cele szczegółowe dla Schematu 1.2.:

 • zwiększenie wielkości produkcji pochodzącej z zakładów posiadających system zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP);
 • zwiększenie liczby zakładów przetwórczych posiadających zaplecze do oczyszczania ścieków, poprawa zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego;
 • wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii umożliwiających dostosowanie produkcji do wymogów rynku;
 • rozbudowa lub poprawa zaplecza do przechowywania, sortowania, pakowania, konfekcjonowania produktów oraz innych procesów marketingowych i przetwórczych prowadzonych przez grupy producentów;
 • zwiększenie udziału procentowego surowca zakupywanego na podstawie długoterminowych umów pomiędzy zakładami przetwórczymi a producentami rolnymi, w szczególności grupami producentów rolnych.

Zakres dotacji w ramach Schematu 1.2.
Inwestycje wspierane w sektorze owoców i warzyw:

 • modernizacja budynków zakładów przetwórczych i ich wyposażenia, zgodnie ze standardami sanitarnymi UE;
 • wdrożenie systemu bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP);
 • modernizacja linii produkcyjnych i wprowadzanie technologii zwiększających wartość dodaną, które będą zgodne z wymogami acquis communautaire, w zakresie higieny, jakości, pakowania i znakowania produktów nie później niż przed wypłaceniem ostatniej części dotacji;
 • inwestycje prowadzące do obniżenia szkodliwości emitowanych ścieków, gazów i pyłów oraz w zagospodarowanie odpadów;
 • inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym;
 • inwestycje w zakresie budowy i poprawy zaplecza do przechowywania i pakowania, łącznie z sortowaniem, myciem, ważeniem, pakowaniem, konfekcjonowaniem oraz innymi procesami marketingowymi i przetwórczymi, realizowanymi przez grupy producentów.

W tym koszty kwalifikowane:

budowa i modernizacja budynków;

 • zakup i instalacja nowych maszyn i sprzętu, włącznie z oprogramowaniem komputerowym i specjalistycznym sprzętem do transportu;
 • koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, badania wykonalności, nabycie patentów i licencji, inne koszty poniesione w związku z kosztami wymienionymi w punktach (a) i (b). Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 12% kosztów wymienionych w punktach (a) i (b).

Koszty poniesione na zakup gruntów i istniejących budynków nie są kosztami kwalifikowanymi.
Nie mogą być wspierane (wykluczenia):

 • inwestycje w przetwórstwo surowców nie znajdujących się w Aneksie I do Traktatu*;
 • inwestycje w przetwórstwo produktów pochodzących spoza krajów członkowskich i kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej;
 • inwestycje na poziomie handlu detalicznego.

Poziom pomocy w ramach Schematu 1.2.
Maksymalny poziom pomocy może sięgać do 40% zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż 250 000 EUR na jeden zakład w okresie trwania programu. Na inwestycje realizowane przez lub na rzecz grup producentów owoców i warzyw wielkość pomocy w okresie trwania programu nie może przekroczyć 500 000 EUR.
Podmiot może ubiegać się o przyznanie dotacji kilkakrotnie w okresie trwania programu. Jednakże wielkość dotacji, o którą ubiega się na realizację danego projektu, nie może być niższa niż 30 000 EUR.

Rodzaj inwestycji

Poziom współfinansowania ze środków publicznych

Koszty inwestycyjne związane z dostosowaniem do wymogów sanitarnych UE.

40%

Koszty inwestycji mających na celu zwiększenie wartości dodanej, poprawę jakości, wprowadzanie nowych technologii i innowacji, redukcję kosztów.

30%

Koszty inwestycyjne ściśle związane z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

30%


Beneficjenci Schematu 1.2.
Wsparcie udzielane jest podmiotom zajmującym się przetwórstwem owoców i warzyw, grupom producentów owoców i warzyw oraz ich związkom.

Warunki uzyskiwania dotacji w ramach Schematu 1.1.
(podmioty zajmujące się przetwórstwem mleka, ryb oraz ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa)
oraz w ramach Schematu 1.2.
(podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw):

 • złożenie wniosku o przyznanie dotacji z wymaganymi załącznikami, w tym planem przedsięwzięcia;
 • przedstawienie pełnej dokumentacji technicznej inwestycji, w tym wymaganych zezwoleń, w szczególności Inspektoratu Sanitarnego i/lub Inspektoratu Weterynarii, pozwolenie na korzystanie ze środowiska wydane przez starostwo powiatowe;
 • przedstawienie planu dostosowania zakładu do wymogów sanitarnych oraz w schemacie 1.1. - wymogów weterynaryjnych i dobrostanu zwierząt UE;
 • spełnienie przez zakład minimalnych wymagań krajowych odnośnie higieny produkcji i w schemacie 1.1. - wymogów weterynaryjnych i dobrostanu zwierząt**;
 • przedstawienie planu dostosowania zakładu do wymogów sanitarnych i w schemacie 1.1 - weterynaryjnych UE;
 • spełnienie przez zakład minimalnych wymagań krajowych odnośnie higieny produkcji;
 • w przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać, konieczne jest załączenie oceny oddziaływania na środowisko naturalne;
 • zgodność projektu z celami programu;
 • w projekcie przedstawione są korzyści jakie odniosą producenci rolni w wyniku realizacji projektu w zakresie ilości surowca nabywanego w oparciu o umowy długoterminowe z producentami rolnymi na dostawę surowca;
 • w projekcie wykazana została możliwość utrzymania się na rynku podmiotu ubiegającego się o dotację (co oznacza co najmniej zadowalający wynik oceny ekonomicznej);
 • na koniec realizacji projektu inwestycja spełnia wymagania sanitarne i w schemacie 1.1 - weterynaryjne UE;
 • zakład pozostaje pod kontrolą Inspektoratu Weterynarii i/lub Inspektoratu Sanitarnego;
 • podmiot ma uregulowane zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym opłacone podatki oraz składki ZUS).

Grupy producentów owoców i warzyw oraz ich związki:

 • złożenie wniosku o przyznanie dotacji z wymaganymi załącznikami, w tym planem przedsięwzięcia;
 • przedstawienie decyzji administracyjnej stwierdzającej spełnienie przez grupę warunków ubiegania się o pomoc ze środków publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w prawodawstwie polskim;
 • przedstawienie planu działania grupy na następne 3 lata;
 • przedstawienie pełnej dokumentacji technicznej inwestycji, w tym wymaganych zezwoleń, w szczególności Inspektoratu Sanitarnego i w schemacie 1.1 - Inspektoratu Weterynarii, pozwolenie na korzystanie ze środowiska wydane przez starostwo powiatowe;
 • projekt przyczynia się do realizacji celów programu;
 • w projekcie przedstawione są korzyści jakie odniosą producenci rolni w wyniku realizacji projektu;
 • spełnienie przez zakład, z którym grupa współpracuje, minimalnych wymagań krajowych odnośnie higieny produkcji i w schemacie 1.1. - dobrostanu zwierząt;
 • w projekcie wykazana została możliwość utrzymania się na rynku podmiotu ubiegającego się o dotację (co oznacza co najmniej zadowalający wynik oceny ekonomicznej);
 • na koniec realizacji projektu inwestycja spełnia wymagania sanitarne i w schemacie 1.1 - weterynaryjne UE;
 • podmiot ma uregulowane zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym opłacone podatki oraz składki ZUS).

Kryteria oceny projektów w ramach Schematów 1.1. i 1.2.:

 1. wpływ inwestycji na realizację celów programu SAPARD:
  • dostosowanie do wymogów sanitarnych i w schemacie 1.1 - weterynaryjnych UE;
  • wzrost wartości dodanej, poprawa jakości, nowe technologie i innowacyjne inwestycje, redukcja kosztów;
  • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 2. efektywność wsparcia:
  • udział środków własnych w inwestycji;
  • dotacja na jednostkę surowca rolnego przetwarzanego zgodnie z wymogami UE;
  • dodatkowość;
  • jakość zarządzania;
 3. znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnego;
  • utrzymanie bądź tworzenie nowych miejsc pracy;
  • wkład w rozwój lokalnych zasobów produkcyjnych.

Grupy producentów owoców i warzyw oraz ich związki:

 • znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnego;
 • priorytety restrukturyzacji sektora.

Zasięg geograficzny Działania 1
Obszar całej Polski.
Harmonogram czasowy dla Działania 1
Cały okres trwania programu SAPARD.
Wdrożenie Działania 1
Wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu SAPARD przyjmowane będą przez regionalne oddziały Agencji SAPARD (ARiMR) dla dokonania ich oceny pod względem formalnym, technicznym i ekonomicznym.

*   Dawny Aneks II do Traktatu Rzymskiego zmieniony przez Traktat Amsterdamski na Aneks I.
** Wymagania minimalne dla zakładów przetwórczych oznaczają spełnianie krajowych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych lub przedstawienie zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii o realizacji programu dostosowawczego do tych wymogów.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę