aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Umowa między ZM Duda SA a ARiMR

22 marca 2004

Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedziba w Warszawie informuje, iż w dniu 19 marca 2004 r. Spółka zawarła znaczącą umowę. Strony umowy: Zakłady Mięsne DUDA S.A. oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-Oddział Regionalny w Poznaniu.

Przedmiot umowy: udzielenie przez ARiMR pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych-Program SAPARD, w zakresie przewidzianym w Rocznej Umowie Finansowej zawartej na rok 2002 pomiędzy Komisja Wspólnot Europejskich a rządem RP w ramach:

- Os: Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego,

- Działanie 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

- sektor/schemat Sektor mięsny/Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawy marketingu art. pochodzenia zwierzęcego.

Przedsięwzięcie podlegające finansowaniu: Zwiększenie wartości dodanej, poprawa jakości, wprowadzenie nowych technologii oraz redukcji kosztów poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, jak również ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Istotne warunki umowy: Agencja udzieli pomocy finansowej, stanowiącej zwrot części kosztów poniesionych przez Emitenta na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, w wysokości 3.037.918,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych), nie więcej niż 50,00 % łącznych kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty poniesione przez Spółkę przy realizacji przedsięwzięcia. Pomoc finansowa będzie przekazana jednorazowo po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Prawne zabezpieczenie umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa.

Postanowienia o karach umownych: Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Zastrzeżenie warunku lub terminu: Wniosek o płatność, na podstawie którego ARiMR dokona wypłaty pomocy finansowej, Emitent zobowiązany jest złożyć w ciągu pierwszych dziesięciu dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór całości przedsięwzięcia, tj. do dnia 10.07.2004 r., lecz nie później niż do dnia 10.08.2006 r. ostatniego roku trwania memorandum finansowego. W myśl umowy Spółce przysługuje prawo zmiany terminu złożenia wniosku o płatność.

Umowę uznano za znacząca, gdyż wartość wszystkich umów juz zawartych i umów, które zawarte będą po pozytywnej weryfikacji pozostałych wniosków o dofinansowanie, przekroczy 10 % kapitałów własnych Emitenta.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę