aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Broszura informacyjna

21 kwietnia 2004

HANDEL ZAGRANICZNY NA RYNKU WOŁOWINY I CIELĘCINY

Zasady przywozu
Przywóz wołowiny i cielęciny zarówno w ramach kontyngentów, jak i bez preferencji, jest objęty obowiązkiem posiadania pozwoleń wydawanych przez ARR. Pozwolenia nie są wymagane w przypadku przywozu 1 sztuki bydła oraz przywozu poniżej 200 kg produktów z wołowiny i cielęciny.

Rozdysponowywanie obowiązujących kontyngentów jest dokonywane przez Komisję Europejską w wyznaczonych okresach rocznych, półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych - w zależności od kontyngentu.

W rozporządzeniach dotyczących poszczególnych kontyngentów określone są kody CN produktów lub ich grupy towarowych, które mogą być przywożone wyłącznie na podstawie ważnego pozwolenia oraz szczegółowe zasady ubiegania się o pozwolenia, m.in. terminy składania wniosków, wymagane stawki zabezpieczenia, określone dokumenty potwierdzające dokonanie przywozu.

Ilości dostępne w ramach wybranych kontyngentów są rozdzielane pomiędzy przedsiębiorców zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ramach regulacji handlowych na rynku wołowiny i cielęciny, do których należą m.in.:

  • przyznawanie praw przywozowych przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia uprawniające m.in. do przywozu żywych zwierząt; prawa przywozowe są im przydzielane przez Komisję Europejską przed złożeniem w ARR wniosków o pozwolenia,
  • przydzielanie dostępnych ilości w ramach poszczególnych kontyngentów przedsiębiorcom tradycyjnym (uczestniczącym w ramach danego kontyngentu) i przedsiębiorcom nietradycyjnym (dokonującym przywozu poza danym kontyngentem),
  • dokonywanie przydziału ilości w ramach wybranych kontyngentów na podstawie dokumentów poświadczających pochodzenie produktów, np. Certyfikatów Autentyczności.


Wnioskowanie o prawa przywozowe
W ramach wybranych kontyngentów przedsiębiorcy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na przywóz, są zobowiązani do złożenia w ARR wniosku o przyznanie praw przywozowych, w terminach określonych rozporządzeniami KE. Przedsiębiorca musi także złożyć zabezpieczenie dotyczące praw przywozowych, będące gwarancją spełnienia przez niego zobowiązań wynikających z przyznania praw przywozowych.

Na podstawie przesłanych z państw członkowskich zestawień Komisja Europejska podejmuje decyzje dotyczące przydziału ilości w ramach praw przywozowych.

Jedynie przedsiębiorcy, którym KE przydzieliła ilości w ramach praw przywozowych są zobowiązani do złożenia w ARR w ustalonym terminie, wniosku o pozwolenie wraz z zabezpieczeniem.

ARR wystawia w określonych terminach pozwolenia na przywóz, których okres ważności jest uzależniony od zasad obowiązujących w ramach danego kontyngentu, ale nie może przekroczyć 30 czerwca roku GATT lub 31 grudnia roku kalendarzowego.

Certyfikaty Autentyczności
Na rynku wołowiny i cielęciny niektóre kontyngenty są rozdysponowywane na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie produktów, tj. Certyfikatów Autentyczności, wydawanych przez upoważnione władze w kraju eksportera. Przywóz w ramach tych kontyngentów jest realizowany wyłącznie z krajów nie należących do UE określonych przez KE.

Aby uzyskać pozwolenie należy złożyć w ARR wniosek wraz z zabezpieczeniem, oryginał i jedną kopię Certyfikatu Autentyczności, który poświadcza m.in. wymagania jakościowe wywożonej wołowiny.

Pozwolenia są przyznawane przedsiębiorcom po rozpatrzeniu wniosków przez ARR oraz na podstawie ważnego i zatwierdzonego Certyfikatu Autentyczności. Termin ważności Certyfikatu wynosi 3 miesiące od daty jego wydania. Przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o jedno lub kilka pozwoleń w ramach jednego Certyfikatu Autentyczności.

Wymagania dla przedsiębiorcy
Uczestnictwo w większości kontyngentów uwarunkowane jest spełnieniem przez przedsiębiorcę określonych dodatkowych wymagań, które muszą zostać poświadczone złożeniem w ARR odpowiednich dokumentów, np. potwierdzających prowadzenie działalności w sektorze wołowiny i cielęciny, poświadczających dokonanie przywozu określonych produktów w okresie referencyjnym (ustalonym przez KE).

Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o pozwolenie uprawniające do przywozu w ramach kontyngentów, musi potwierdzić, iż jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w państwie członkowskim, w którym składa wniosek o pozwolenie.

Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia w ramach przywozu bez preferencji można składać w ARR od poniedziałku do piątku.
W celu uzyskania pozwolenia uprawniającego do przywozu po preferencyjnych stawkach celnych przedsiębiorca musi złożyć w Agencji Rynku Rolnego wniosek w terminie określonym przez Komisję Europejską.

Wraz z wnioskiem należy złożyć także dodatkowe dokumenty określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych kontyngentów.

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie jest gwarancją spełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Stawka zabezpieczenia dot. pozwolenia w ramach przywozu bez preferencji oraz w ramach wybranych kontyngentów wynosi 5 €/1 szt. lub 12 €/100 kg wagi netto.

Wydawanie pozwoleń na przywóz
Pozwolenia w ramach przywozu niepreferencyjnego są wydawane przez ARR bez oczekiwania na decyzje Komisji Europejskiej. Wystawia się je w dniu złożenia wniosku, jeśli wpłynie on do ARR do godz. 13.00. W przypadku, gdy wniosek wpłynie po godz. 13.00, pozwolenie wystawiane jest następnego dnia roboczego.

Termin ważności pozwoleń w ramach przywozu bez preferencji wynosi 90 dni. Za pierwszy dzień ich ważności uznaje się dzień ich wydania przez ARR.

Pozwolenia uprawniające do przywozu w ramach kontyngentów są wydawane przez ARR w terminach określonych przez Komisję Europejską. Wydaje się je wyłącznie na ilości produktów przydzielone przez KE.

Termin ważności pozwoleń na przywóz wynosi 180 - dni, 120, 3 miesiące, 90 dni - w zależności od poszczególnych kontyngentów taryfowych. Za pierwszy dzień ich ważności uznaje się dzień wydania przez ARR.

W zależności od zasad obowiązujących w ramach kontyngentów przedsiębiorcom może przysługiwać prawo do przenoszenia praw wynikających z pozwolenia na rzecz innych przedsiębiorców.

Rozliczanie pozwoleń na przywóz
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje przywozu produktów. Następnie zobowiązany jest zwrócić pozwolenie do ARR w okresie dwóch miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Zasady wywozu
Cały wywóz wołowiny i cielęciny do krajów nie należących do UE objęty jest obowiązkiem posiadania pozwolenia na wywóz.
Nie są one jednak wymagane w przypadku wywozu żywych zwierząt bez refundacji w ilości 9 sztuk oraz ilości 2000 kg dla pozostałych produktów. W przypadku wywozu z refundacją pozwolenia nie są wymagane przy wywozie 1 szt. zwierząt żywych oraz ilości 200 kg dla innych produktów.

W ramach wywozu wołowiny i cielęciny przedsiębiorca może ubiegać się o pozwolenia:

  • wywozowe bez refundacji,
  • wywozowe o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji,
  • 5 – dniowe, uprawniające do wywozu nie więcej niż 22 ton wołowiny i cielęciny oraz do wypłaty refundacji wywozowej.

Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz wołowiny i cielęciny z refundacją wywozową i bez refundacji mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku do godz. 13.00. Wnioski złożone po godz. 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.

Zabezpieczenie
Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie jest zobowiązany złożyć w ARR wymaganą kwotę zabezpieczenia. Zabezpieczenie stanowi iloczyn ilości produktu podanej we wniosku i stawki zabezpieczenia, która w przypadku wywozy wołowiny i cielęciny wynosi:

A - dla pozwoleń na wywóz uprawniających do wypłaty refundacji z wcześniej wyznaczoną stawką i pozwoleń na wywóz 5 –  dniowych:
    - 44 €/szt. żywych zwierząt, 
    - 29 €/100 kg produktów oznaczonych kodem CN 0201 30 00 9100,
    - 16 € /100 kg wagi netto dla pozostałych produktów;

B - dla pozwoleń na wywóz bez refundacji:
    - 7 €/szt. żywych zwierząt,
    - 3 €/100 kg wagi netto dla innych produktów.


Wydawanie pozwoleń
ARR wystawia pozwolenia na wywóz 5 – dniowe w dniu złożenia wniosków, bez uprzedniego rozpatrzenia wniosków przez KE pod warunkiem, że do godz.13.00 zostało złożone w ARR stosowne zabezpieczenie.

Pozwolenia uprawniające do wypłaty refundacji wcześniej wyznaczoną stawką refundacji są wydawane przez ARR w terminie i dla ilości określonych przez KE.

W przypadku ustalenia przez KE procentowego współczynnika akceptacji dla ilości wołowiny i cielęciny wnioskowanej przez przedsiębiorcę i przyznania ilości mniejszej niż 90% wnioskowanej ilości, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wycofania złożonego wcześniej wniosku. Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji.

Prawa wynikające z pozwolenia na wywóz mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.

Rozliczanie pozwoleń na wywóz
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu produktów wyszczególnionych w pozwoleniu. Następnie należy zwrócić pozwolenie do ARR w okresie 2 miesięcy od jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Wywóz do USA i Kanady
W ramach wywozu z refundacją przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pozwolenia uprawniające do wywozu produktów do USA i Kanady.

Wnioski te mogą być składane w ARR w ciągu pierwszych dziesięciu dni każdego kwartału danego roku. Wnioski mogą dotyczyć określonej ilości wołowiny i cielęciny dostępnej w poszczególnych kwartałach danego roku.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenia na wywóz do USA i Kanady, mogą ubiegać się o specjalne stawki refundacji do świeżej i mrożonej wołowiny i cielęciny objętej kodami CN 0201 3000, 0202 3090.

Refundacje wywozowe
Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację wywozową wypłacaną przez ARR na podstawie wymaganych dokumentów zgodnie z ogólnymi zasadami handlu zagranicznego.

Obecnie na rynku wołowiny i cielęciny refundacje wywozowe są wypłacane m.in. do następujących produktów z grup taryfowych: bydło żywe – zwierzęta hodowlane czystej krwi, mięso wołowe świeże lub chłodzone, mięso wołowe mrożone, jadalne podroby wołowe, mięso wołowe bez kości oraz mięso wołowe przetworzone.

1. Refundacje wywozowe w ramach wywozu żywych zwierząt

Przedsiębiorca, który w ramach wywozu żywych zwierząt ubiega się o refundację, musi przedstawić w ARR - oprócz standardowych dowodów niezbędnych do wypłaty refundacji - dodatkowo:

dokumenty (świadectwo zdrowia, zaświadczenie hodowlane) potwierdzające dokonanie przez służby weterynaryjne w punkcie granicznym kontroli transportu w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt,

dowody poświadczające dokonanie rozładunku transportu zwierząt w kraju nie należącym do UE,

oświadczenie przedsiębiorcy o ilości zwierząt wprowadzonych do wolnego obrotu w kraju przeznaczenia.

2. Specjalne refundacje wywozowe (SER)

W ramach wywozu wołowiny przedsiębiorca może ubiegać się o specjalne refundacje wywozowe - są to najwyższe stawki refundacji, które są wypłacane wyłącznie do mięsa wołowego spełniającego ściśle określone wymogi, pochodzącego z dorosłych sztuk męskich.

Zasady ubiegania się o te refundacje są zbliżone do wymagań, jakie przedsiębiorca musi spełnić w ramach standardowej wypłaty refundacji wywozowej.

Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w ARR świadectwo identyfikacji mięsa, poświadczające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych sztuk męskich (potwierdzone w punkcie granicznym przez służby celne i służby weterynaryjne) oraz w przypadku odkostniania mięsa - spełnienie określonych zasad jego odkostniania, pakowania i transportu. Wywożona wołowina podlega na granicy badaniu jakościowemu, w celu określenia, z jakich osobników pochodzi mięso. W przypadku stwierdzenia, że mięso pochodzi z żeńskich osobników, przedsiębiorca traci prawo do refundacji.

3. Wywóz wołowiny z refundacją – powiązanie z mechanizmami interwencyjnymi

Przedsiębiorca, który uczestniczył w mechanizmach interwencyjnych administrowanych przez ARR, tj.: dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny i sprzedaży wołowiny z zapasów interwencyjnych, w zależności od decyzji KE może ubiegać się o refundacje w ramach mechanizmów handlowych.


Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku wołowiny i cielęciny:

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/1995 z 26 czerwca 1995r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/80.

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/1997 z 27 maja 1997r. otwierające i ustalające zasady administrowania kontyngentem na wysokiej jakości świeże, chłodzone i mrożone mięso wołowe i mrożone mięso bawole.

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 z 26 maja 1999r. otwierające i określające zasady zarządzania kontyngentami dla przywozu byków, krów i jałówek dla celów innych niż ubój, niektórych alpejskich i górskich ras hodowlanych, uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/98 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/1998.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę