Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Broszury informacyjne

21 kwietnia 2004

HANDEL ZAGRANICZNY NA RYNKU WIEPRZOWINY

Zasady przywozu
Pozwolenia na przywóz wieprzowiny wymagane są jedynie w przypadku przywozu preferencyjnego dla każdej ilości produktów. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami na rynku wieprzowiny kontyngenty rozdysponowywane są kwartalnie.

Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia uprawniające do przywozu wieprzowiny po preferencyjnych stawkach celnych są zobowiązani do złożenia w ARR wniosków o ich o wydanie w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca poprzedzającego ustalone przez Komisję Europejską okresy w ramach danego kontyngentu.

Każdy przedsiębiorca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o pozwolenie na przywóz w ramach danej grupy towarowej określonej rozporządzeniem KE ustanawiającym dany kontyngent. Do wniosku o pozwolenie zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że nie złożył i nie będzie składał innych wniosków na ten sam kontyngent w danym państwie członkowskim, ani też w innych państwach członkowskich. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o pozwolenie wszystkie wnioski przedsiębiorcy zostaną odrzucone.

Przedsiębiorcy mogą złożyć więcej niż jeden wniosek na przywóz w ramach danej grupy towarów, jeżeli produkty te pochodzą z różnych krajów, za wyjątkiem przywozu preferencyjnego z państw AKP (Rozporządzenie KE Nr 462/2003).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego wieprzowiną w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wszystkie wnioski o pozwolenia powinny być złożone w ARR do godziny 13.00 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na składanie wniosków. W przeciwnym wypadku wnioski zostaną odrzucone.

Wyjątek stanowią produkty z części A rozporządzenia Komisji (WE) nr 462/2003 dotyczącego przywozu produktów z państw AKP*, na które wnioski można składać w ARR od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

Zabezpieczenie
Wraz z wnioskiem o pozwolenie należy złożyć zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Stawka zabezpieczenia w ramach kontyngentów wynosi 20 €/100 kg.

Wydawanie pozwoleń
Na podstawie otrzymanych z państw członkowskich zestawień dotyczących złożonych wniosków Komisja Europejska podejmuje decyzje dotyczące ilości, na jakie zostaną wydane pozwolenia. W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji, w ramach dwóch kontyngentów na rynku wieprzowiny określonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/94 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1458/2003 przedsiębiorcy mają prawo wycofać złożone wcześniej wnioski, jeżeli współczynnik ten jest niższy od wartości określonych w wymienionych rozporządzeniach.

Wniosek o wycofanie powinien być złożony w ARR w terminie 10 dni roboczych następujących po opublikowaniu decyzji Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku pozostałych kontyngentów przedsiębiorcy są zobowiązani do zaakceptowania przyznanych im przez KE ilości i wypełnienia obowiązków wynikających z pozwoleń na przywóz.

Pozwolenia są wystawiane przez ARR w terminach określonych przez KE po otrzymaniu od KE informacji o przydziałach ilości w ramach wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Pozwolenia na przywóz na rynku wieprzowiny są ważne w ciągu 150 dni od daty ich wydania, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca roku GATT lub 31 grudnia roku kalendarzowego - w zależności od okresu uruchamiania poszczególnych kontyngentów.

Prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.

Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje przywozu ilości w nim określonych. W przypadku przywozu z krajów AKP wraz ze zgłoszeniem przywozowym przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić służbom celnym dokument potwierdzający pochodzenie towarów.

Po dokonaniu przywozu przedsiębiorcy muszą zwrócić pozwolenia na przywóz do ARR w okresie dwóch miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Zasady wywozu
Na rynku wieprzowiny pozwolenia na wywóz wymagane są wyłącznie w odniesieniu do wywozu z refundacją. W przypadku wywozu z refundacją produktów z grupy ex 0203, ex 1601, ex 1602 w ilościach do 250 kg i produktów o kodach CN 0210 w ilości do 150 kg, pozwolenia na wywóz nie są wymagane.

W ramach wywozu wieprzowiny przedsiębiorca może ubiegać się w ARR o wydanie pozwoleń:

  • z wcześniej wyznaczoną refundacją,
  • 5 - dniowych, uprawniających do wywozu nie więcej niż 25 ton wieprzowiny.

Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na wywóz z refundacją zobowiązany jest złożyć w ARR, wraz z wnioskiem o pozwolenie, dowody potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego wieprzowiną w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wnioski te mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym został on dostarczony do ARR do godz. 13.00. Wnioski złożone po godzinie 13.00 są uznawane za złożone następnego dnia roboczego. Wniosek może być złożony na więcej niż 1 produkt pod warunkiem, że należą one do tej samej kategorii wywozowej produktów ustalonej przez Komisję Europejską w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003.

Zabezpieczenie
W celu uzyskania pozwolenia wymagane jest złożenie w ARR zabezpieczenia, które stanowi iloczyn ilości produktu podanej we wniosku o pozwolenie i obowiązującej stawki zabezpieczenia. Stawka zabezpieczenia jest uzależniona od kategorii wywozowej poszczególnych produktów.

Wydawanie pozwoleń
Na podstawie otrzymanych z państw członkowskich zestawień dotyczących złożonych wniosków Komisja Europejska podejmuje decyzję dotyczącą ilości, na jakie zostaną wydane pozwolenia. W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji poniżej 80% wnioskowanej ilości, przedsiębiorca ma prawo do wycofania złożonego wniosku w terminie 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości wycofania wniosków i przedsiębiorcy są zobowiązani do wypełnienia obowiązków wynikających z pozwoleń.

Pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną refundacją są wydawane przez ARR w środę przypadającą w tygodniu następującym po tygodniu, w którym złożono wnioski.

Pozwolenia na wywóz 5 – dniowe są wystawiane przez ARR w dniu złożenia wniosku, bez uprzedniego rozpatrywania wniosku przez Komisję Europejską.

Pozwolenia na wywóz na rynku wieprzowiny są ważne w ciągu 90 dni od daty ich wydania.

Prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.

Rozliczanie pozwoleń
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych w nim ilości. Pozwolenie należy zwrócić do ARR w okresie dwóch miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Refundacje wywozowe
Przedsiębiorca może ubiegać się o wypłatę refundacji wywozowej zgodnie z ogólnymi zasadami handlu zagranicznego.
Obecnie na rynku wieprzowiny refundacje wywozowe są wypłacane m.in. do następujących grup produktów: mięso i podroby jadalne, suszone lub wędzone, solone, w solance, kiełbasy lub podobne produkty z mięsa, mięso przetworzone lub konserwowane.

Przedsiębiorca, który uczestniczył w mechanizmach rynkowych administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego, tj. dopłat do prywatnego przechowywania, może ubiegać się o refundacje wywozowe w ramach mechanizmów handlowych.


Akty prawne UE obowiązujące na rynku wieprzowiny:

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2003 z 13 marca 2003 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2562/98.

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2003 z 18 sierpnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny.

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/1994 z 22 czerwca 1994 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i przewidującym zarządzanie kontyngentami w sektorze wieprzowiny i innych produktów rolnych.

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustalające szczegółowe zasady dla wdrażania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę