Adama_poleposition_15.03_30.04

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

11 października 2019
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Termin naboru: 28 październik 2019 r. - 22 listopad 2019 r.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:

Rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel lub
przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
Spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

O wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu wsparcia może ubiegać się:

Rolnik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikiem spółki cywilnej i spełnia poniższe warunki:

jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie;
posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
być pełnoletnim.
W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;
w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń;
każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.
Spółka wodna, jeżeli:

więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne;
spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych lub
prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,
spółce został nadany numer identyfikacyjny.
Związek spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

Refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

rolnika w zakresie operacji dotyczących:
utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
wykonania inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
Standardowych stawek jednostkowych w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc na ww. operacje przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej:

sumę iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek. Standardowa stawka jednostkowa za wykonanie
1 metra bieżącego ogrodzenia - wynosi 200 zł;
1 bramy - wynosi 1820 zł;
1 furtki - 610 zł.
Dodatkowo operacja polegająca na wykonaniu ogrodzenia może obejmować (podobnie jak w przypadku operacji wskazanych w pkt. 1) również koszty ogólne przy czym koszty te uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) — jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

100 000 zł — w przypadku rolników,
1 000 000 zł — w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1478, z póź. zm.) o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku o przyznanie pomocy.

jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej — przyznaje się 2 punkty.
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczące niecki dezynfekcyjnej

w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:
mniej niż 600 ha - przyznaje się O punktów;
od 600 do 3600 ha - przyznaje się od O do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do O punktów dla wartości powierzchni równej 600;
więcej niż 3600 ha - przyznaje się 15 punktów;
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. — przyznaje się 2 punkty.
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty musze być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

2 punkty - w przypadku operacji realizowanych przez rolników;
2,5 punktu - w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.
Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń - w przypadku rolników albo
siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych - w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji.

źródło: KRIR, ARiMR


POWIĄZANE

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmo...

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych...

Jak podaje UOKiK koncentracja będzie polegać na połączeniu Spółdzielni Mleczarsk...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę