aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

11 października 2019
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Termin naboru: 28 październik 2019 r. - 22 listopad 2019 r.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:

Rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel lub
przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
Spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

O wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu wsparcia może ubiegać się:

Rolnik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikiem spółki cywilnej i spełnia poniższe warunki:

jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie;
posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
być pełnoletnim.
W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;
w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń;
każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.
Spółka wodna, jeżeli:

więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne;
spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych lub
prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,
spółce został nadany numer identyfikacyjny.
Związek spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

Refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:

rolnika w zakresie operacji dotyczących:
utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;
wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;
wykonania inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.
Standardowych stawek jednostkowych w przypadku operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Pomoc na ww. operacje przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej:

sumę iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek. Standardowa stawka jednostkowa za wykonanie
1 metra bieżącego ogrodzenia - wynosi 200 zł;
1 bramy - wynosi 1820 zł;
1 furtki - 610 zł.
Dodatkowo operacja polegająca na wykonaniu ogrodzenia może obejmować (podobnie jak w przypadku operacji wskazanych w pkt. 1) również koszty ogólne przy czym koszty te uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) — jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

100 000 zł — w przypadku rolników,
1 000 000 zł — w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1478, z póź. zm.) o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku o przyznanie pomocy.

jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej — przyznaje się 2 punkty.
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczące niecki dezynfekcyjnej

w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:
mniej niż 600 ha - przyznaje się O punktów;
od 600 do 3600 ha - przyznaje się od O do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do O punktów dla wartości powierzchni równej 600;
więcej niż 3600 ha - przyznaje się 15 punktów;
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. — przyznaje się 2 punkty.
Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty musze być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

2 punkty - w przypadku operacji realizowanych przez rolników;
2,5 punktu - w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.
Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń - w przypadku rolników albo
siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych - w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji.

źródło: KRIR, ARiMR


POWIĄZANE

W dniu 2 lipca br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, w ...

Podczas sesji giełdy kontraktów terminowych na produkty mleczarskie, która odbył...

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę