BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Tryb składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących

23 września 2003

Powyższy tryb określa sposób i warunki wprowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego wzoru formularza wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących.

Zgodnie z art. 7 ust.1,2,3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 01.129.1446/ ze zmianami), warunkiem wykonywania działalności przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu do rejestru podmiotów skupujących, na jego wniosek.

  • Wnioski o wpis do rejestru podmiotów skupujących wprowadzane są w system informatyczny oraz do kartoteki ARR.
  • Formularz wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących można uzyskać z Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego.
  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego trybu zawiera:

– nazwę, numer NIP, REGON oraz adres siedziby wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, numery PESEL i NIP oraz miejsce zamieszkania),

– wskazanie miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu mleka,

– opis systemu informatycznego, wykorzystywanego przez podmiot, gwarantującego prawidłowe prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie wymaganych Ustawą informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 2,

– opis wykorzystywanego przez podmiot systemu badania zawartości tłuszczu w mleku,

– zaświadczenie o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków weterynaryjno-sanitarnych.

  • Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca, po       otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego, jest zobowiązany do usunięcia braków, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  • Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Prezes ARR wydaje decyzję o wpisie podmiotu skupującego do rejestru na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 lub decyzję o odmowie wpisu do rejestru na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego trybu.
  • Wypełnione i podpisane formularze wniosków o wpis do rejestru podmiotów skupujących, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego (pokój nr 103, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) lub przesłać listem poleconym. Wniosek powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem:” Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących. Nie otwierać”.

Pobierz:
 Załącznik nr 1 - Wniosek o wpis do rejestru podmiotów skupujących


POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę