aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego

17 sierpnia 2004

Sezon 2003/04 – ocena

Stagnacja w światowych zbiorach oleistych, znaczący spadek zbiorów soi
W sezonie 2003/04 nastąpiła stagnacja w światowych zbiorach oleistych. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały znaczący spadek plonów i zbiorów soi u największych jej producentów i eksporterów, tj. w USA, Brazylii, Argentynie i Paragwaju; spadek ten z niewielką tylko nadwyżką został zrekompensowany przez wzrost zbiorów pozostałych oleistych. Głęboka nierównowaga popytowo –podażowa na światowym rynku soi przyczyniła się do znacznego wzrostu zarówno jej cen, jak i cen pozostałych nasion oleistych oraz produktów ich przerobu – olejów i śrut. W pierwszych siedmiu miesiącach sezonu handlowego 2003/04 (październik – kwiecień) średnie ceny soi (350 USD/t) i rzepaku (337 USD/t) w portach europejskich były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu odpowiednio o 45% i 19%. Ceny olejów: sojowego (657 USD/t), rzepakowego (664 USD/t), palmowego (510 USD/t) i słonecznikowego (676 USD/t) wzrosły o 22%, 20%, 13% i 12%, a ceny śrut: sojowej (280 USD/t) i rzepakowej (199 USD/t) zwiększyły się odpowiednio o 51% i 48%.

Światowe zbiory rzepaku
Światowe zbiory rzepaku w sezonie 2003/04 wzrosły do 38,7 mln ton, tj. o 17,9% w porównaniu z sezonem poprzednim. Był to wynik dobrych zbiorów rzepaku w Kanadzie, Australii, Indiach i Chinach. W krajach UE zbiory były niewiele niższe niż przed rokiem (spadek o 0,2% do 9,48 mln ton), bowiem przy spadku zbiorów we Francji i w Niemczech nastąpił znaczący ich wzrost w Danii i Wielkiej Brytanii. Największy spadek zbiorów, spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi (ostra zima, a następnie wielomiesięczna susza), odnotowano w krajach Europy Środkowej (spadek o 36,5%, do 1,41 mln ton).

Tabela 1. Światowy bilans rzepaku (w mln ton)


* szacunek
Żródło: Oil World nr 18/2004.

W sezonie 2003/04 światowa podaż rzepaku wzrosła do 41,4 mln ton, tj. o 13,1%, a jego zużycie – do 37,8 mln ton, tj. o 11,5% i było o 2,3% niższe od produkcji. Dlatego też zapasy rzepaku na koniec sezonu są o 34,3% wyższe i wynoszą 3,5 mln ton.

Światowy eksport rzepaku w sezonie 2003/04 wyniósł 5,9 mln ton i był o ponad 30% wyższy niż w sezonie poprzednim. Największym eksporterem rzepaku pozostały Kanada i Australia, zaś jego największym importerem były – tak jak dotychczas – Japonia, Meksyk i Pakistan. Znaczącym odbiorcą rzepaku w minionym sezonie były także Chiny.

Spadek zbiorów rzepaku w Polsce
W Polsce zbiory rzepaku w 2003 roku wyniosły 793,0 tys. ton i były o 16,8% mniejsze niż w roku 2002; był to rezultat spadku zarówno plonów rzepaku (o 14,3% do 18,6 dt/ha), jak i powierzchni jego zbiorów (o 2,9% do 426,3 tys. ha). Na krajowym rynku rzepaku występowała przewaga popytu nad podażą, a jego ceny znacząco wzrosły (o 19% do 1017 zł/t). W sezonie 2003/04 przerób rzepaku w krajowych olejarniach był prawie o 100 tys. ton niższy i wyniósł 760 tys. ton. W 2003 roku pogorszyły się wyniki handlu zagranicznego w sektorze oleistych; deficyt obrotów handlowych wzrósł o 76 mln USD i wyniósł 515 mln USD; niższa była produkcja tłuszczów konsumpcyjnych (spadek o 8% do 651 tys. ton); ceny detaliczne tłuszczów roślinnych znacząco wzrosły (o 3,7%, tj. o 1 p. p. więcej niż przed rokiem), a ich spożycie obniżyło się do 18 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 7,7%.


Sezon 2004/05 – prognoza

Rekordowe światowe zbiory oleistych
Według wstępnej oceny Oil World z maja br., w sezonie 2004/05 światowe zbiory siedmiu głównych nasion oleistych (soi, rzepaku, słonecznika, bawełny, arachidów, ziaren palmowych i kopry) wyniosą 356,0 mln ton i będą o 10,2% wyższe niż w sezonie poprzednim, o 16,7% wyższe niż cztery lata temu (kiedy to po raz pierwszy przekroczyły 300 mln ton) i prawie o 70% wyższe niż na początku lat dziewięćdziesiątych. Przewiduje się wzrost produkcji wszystkich oleistych, z wyjątkiem słonecznika. Światowe zbiory soi wzrosną o 15,1%, a rzepaku o 5,7%.

Globalna produkcja soi ma szansę osiągnąć najwyższy poziom w historii i może po raz pierwszy przekroczyć 200 mln ton (wg prognozy – 214,5 mln ton). Nastąpi to wówczas, jeżeli potwierdzą się prognozy dotyczące rekordowych zbiorów soi zarówno w Stanach Zjednoczonych (wzrost o 17,8% do 77,5 mln ton), jak i w krajach Ameryki Łacińskiej, tj. w Brazylii (wzrost o 17,7% do 60,0 mln ton), Argentynie (wzrost o 15,7% do 37,5 mln ton) i Paragwaju (wzrost o 26,3% do 4,8 mln ton).

Odbudowa światowej produkcji rzepaku
W sezonie 2004/05 przewidywana jest dalsza odbudowa światowej produkcji rzepaku. Jego zbiory są szacowane wstępnie na 41,0 mln ton, wobec 38,7 mln ton w roku poprzednim i 32,9 mln ton dwa lata temu. Oczekuje się wzrostu zbiorów u wszystkich głównych producentów rzepaku, z wyjątkiem Indii; największy wzrost przewidywany jest w krajach Europy Środkowej (o 70,2% do 2,4 mln ton). Znacząco wyższe zbiory oczekiwane są też w dotychczasowych krajach UE (wzrost o 9,9% do 10,5 mln ton), w Kanadzie (wzrost o 8,5% do 7,4 mln ton), Chinach (wzrost o 6,3% do 11,7 mln ton) i w Australii (wzrost o 4,3% do 1,7 mln ton).

Wykres 1.

Poprawa sytuacji popytowo–podażowej na rynku nasion oleistych spowoduje w sezonie 2004/05 spadek ich cen. Niższe też będą ceny olejów i śrut. Mimo spadku, ceny oleistych utrzymają się na relatywnie wysokim poziomie.

Według przewidywań Oil World z maja br., przeciętne ceny oleistych na rynku europejskim w sezonie 2004/05 (lipiec – czerwiec) wyniosą:

  • soja – 255 USD/t (spadek o 64 USD/t),
  • rzepak – 287 USD/t (spadek o 37 USD/t),
  • słonecznik – 310 USD/t (spadek o 7 USD/t),
  • olej sojowy – 545 USD/t (spadek o 77 USD/t),
  • olej rzepakowy – 620 USD/t (spadek o 36 USD/t),
  • olej słonecznikowy – 635 USD/t (spadek o 13 USD/t),
  • olej palmowy – 450 USD/t (spadek o 42 USD/t),
  • śruta sojowa – 210 USD/t (spadek o 58 USD/t),
  • śruta rzepakowa – 145 USD/t (spadek o 38 USD/t).

Wykres 2.


Wyższe zbiory rzepaku w Polsce
Z badań ankietowych IERiGŻ wynika, że rzepak ozimy pod zbiory 2004 roku zasiano (podobnie jak pod zbiory roku 2003) na powierzchni ok. 470 tys. ha. W porównaniu z ubiegłoroczną powierzchnią koszoną, rzepak ozimy zasiano na powierzchni o 10% większej. Wysokie ubiegłoroczne ceny skupu rzepaku (1017,2 zł/t wobec 853,5 zł/t w 2002 roku) i poprawa opłacalności jego produkcji względem pszenicy zachęcały plantatorów latem 2003 roku do zwiększenia powierzchni zasiewów rzepaku ozimego pod tegoroczne zbiory. W sierpniu 2003 roku, tj. w okresie podejmowania decyzji produkcyjnych o zasiewach pod zbiory roku następnego, relacja cen rzepak – pszenica zwiększyła się do 2,31:1, wobec 1,95:1 w roku poprzednim i 1,70:1 dwa lata temu. Przeszkodą w powiększaniu areału uprawy rzepaku były niekorzystne warunki pogodowe w okresie jego zasiewów. Rok 2003 był już trzecim z kolei, w którym siewy rzepaku ozimego prowadzono w trudnych warunkach pogodowych (susza).


Tabela 2. Powierzchnia zasiewów, plony oraz zbiory rzepaku i rzepiku

* szacunek IERiGŻ ** prognoza IERiGŻ
Źródło: dane GUS i obliczenia IERiGŻ.


Wykres 3.


W czasie zimy 2003/04 warunki pogodowe nie stwarzały na ogół zagrożeń dla rzepaku. Z przeprowadzonych przez GUS wiosną br. badań polowych wynika, że rzepak ozimy w większości województw przezimował dobrze, w wyniku czego straty zimowe w bieżącym roku są zdecydowanie mniejsze niż przed rokiem. Powierzchnię rzepaku zaoraną i zakwalifikowaną do zaorania szacuje się tylko na ok. 7,5 tys. ha (1,6% powierzchni zasianej) wobec ok. 180 tys. ha w roku poprzednim.

W badanych pod koniec lutego próbkach polowych rzepaku udział roślin żywych i nasion kiełkujących był o 24,6 punktu procentowego większy niż przed rokiem i wyniósł 89,6%. Większa też była obsada roślin żywych i nasion kiełkujących rzepaku na 1 m2 (o 41,3%). W połowie maja stan plantacji rzepaku ozimego GUS ocenił wysoko – na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 1,1 stopnia wyżej niż przed rokiem i o 0,5 stopnia wyżej w porównaniu ze średnią z ostatniego pięciolecia. Jeżeli do żniw wegetacja rzepaku będzie przebiegać tak, jak dotychczas, w przeciętnych warunkach pogodowych, to można oczekiwać, że w 2004 roku powierzchnia zbiorów rzepaku (ozimego i jarego) wyniesie ok. 500 tys. ha, a jego plony osiągną poziom nie niższy niż 22 dt/ha (średnia z ostatniego pięciolecia); w konsekwencji zbiory wyniosą ok. 1,1 mln ton, tj. będą niemal o 40% wyższe w porównaniu z niskimi zbiorami ubiegłorocznymi.

Popyt i podaż rzepaku
Mimo wzrostu produkcji, w sezonie 2004/05 na krajowym rynku rzepaku może wystąpić niewielka przewaga popytu nad podażą. Przewiduje się bowiem znaczący wzrost zapotrzebowania przemysłu tłuszczowego na ten surowiec. W sezonie 2004/05 przemysł tłuszczowy planuje zwiększyć przerób rzepaku do ponad 1 mln ton, m.in. przez ponowne włączenie do skupu i przerobu rzepaku olejarni w Brzegu o zdolnościach przerobowych ok. 240 tys. ton nasion rocznie. W tej sytuacji produkcja oleju rzepakowego wzrosłaby do ponad 400 tys. ton, a śruty rzepakowej – do ponad 600 tys. ton.


Tabela 3. Bilans rzepaku w latach gospodarczych (w tys. ton)

* szacunek IERiGŻ ** prognoza IERiGŻ
Źródło: dane GUS oraz obliczenia IERiGŻ.

Wysokie ceny rzepaku
Przy znaczącym wzroście zapotrzebowania sektora olejarskiego na rzepak i przewidywanych relatywnie wysokich jego cenach na rynku europejskim można oczekiwać, że w III kwartale 2004 roku przeciętna cena skupu rzepaku przemysłowego będzie przekraczać – tak jak w analogicznym okresie roku poprzedniego – 1000 zł/t. Przy przewidywanych w tym czasie cenach skupu pszenicy w wysokości 430–450 zł/t, relacja cen rzepak – pszenica utrzyma się na korzystnym dla plantatorów rzepaku poziomie. Spowoduje to zapewne dalszy wzrost powierzchni zasiewów rzepaku ozimego pod zbiory roku następnego. Areał uprawy rzepaku w 2005 roku może przekroczyć 600 tys. ha.

Tabela 4. Ceny skupu rzepaku i pszenicy (w zł/dt)

* cena bez dopłaty** prognoza IERiGŻ
Źródło: dane GUS i obliczenia IERiGŻ.

Wzrost deficytu w obrotach handlowych oleistymi
W 2004 roku wyniki handlu zagranicznego w sektorze oleistych pogorszą się w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie przewiduje się bowiem znaczącego wzrostu eksportu rzepaku (z uwagi na wzrost zapotrzebowania przemysłu olejarskiego na ten surowiec), a import śrut i olejów roślinnych będzie wysoki. Wydatki związane z importem surowców i produktów oleistych wzrosną prawdopodobnie do ok. 660 mln USD (tj. o ok. 20% w porównaniu z 2003 rokiem), a wpływy z ich eksportu wyniosą tylko ok. 60 mln USD, choć będą o ok. 60% wyższe. W 2004 roku deficyt w obrotach oleistymi zwiększy się o ok. 80 mln USD w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniesie ok. 600 mln USD.


Tabela 5. Handel zagraniczny nasionami oleistymi i produktami ich przerobu (w tys. ton)

** prognoza IERiGŻ
Źródło: obliczenia IERiGŻ na podstawie danych CIHZ.

Wyższa produkcja tłuszczów roślinnych
Przewiduje się, że w 2004 roku produkcja głównych wyrobów przemysłu tłuszczowego wzrośnie do poziomu z lat 2001–2002. Oznacza to, że produkcja tłuszczów roślinnych konsumpcyjnych wyniesie ok. 700 tys. ton, w tym produkcja margaryn osiągnie wielkość ok. 350 tys. ton. Większy wzrost produkcji margaryn będzie możliwy, jeżeli nastąpi rozwój ich eksportu.


Wykres 4.


Ceny tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
Do końca 2004 roku ceny detaliczne tłuszczów roślinnych będą prawdopodobnie wzrastać. Podwyżkom tych cen będzie sprzyjał – przewidywany w drugiej połowie roku – wzrost cen tłuszczów zwierzęcych, zarówno słoniny i smalcu, jak i masła. W skali całego roku stopa wzrostu cen tej grupy towarowej powinna być jednak niższa od stopy wzrostu cen tłuszczów zwierzęcych.


Tabela 6. Wskaźniki cen detalicznych (analogiczny okres poprzedni = 100)

Źródło: dane GUS.

Spożycie tłuszczów roślinnych
W 2004 roku przewiduje się umiarkowany wzrost zapotrzebowania na produkty olejarskie w gospodarstwach domowych i większy w przetwórstwie wtórnym, tj. w przemyśle spożywczym i gastronomii. Według bilansów, spożycie tłuszczów roślinnych w 2004 roku wyniesie 19,0 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wobec 18 kg w roku poprzednim i 19,5 kg dwa lata temu. Przetwórstwo wtórne zagospodaruje ok. 37% krajowej podaży tłuszczów roślinnych, wobec 35% w 2003 roku, 36% w roku 2002 i 32% w 2001 roku.


POWIĄZANE

Program azotanowy od ubiegłego roku pozwala dość elastycznie stosować nawozy azo...

Stres herbicydowy stanowi duże obciążenie dla młodych roślin rzepaku ozimego, mo...

Zmiany klimatu i towarzyszące im zjawiska wymuszają modyfikację podejścia do agr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę