CTR_80917

Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego informuje

21 stycznia 2008
W odniesieniu do informacji i komunikatów Rzecznika Prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypowiedzi p. Kazimierza Plocke - Wiceministra Rolnictwa podczas 6 Posiedzenia Sejmu RP w dniu 10.01.2008r., a także publikowanych informacji o aktualnej sytuacji odnośnie świadczenia usług przez podmioty utylizacyjne usług w zakresie: zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt - Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego (skrót: ZPPU) wyjaśnia/informuje, jak niżej:

1. Prawdą jest, że dopiero pod koniec grudnia 2007r. Rada Ministrów przyjęła znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, ale dopiero w dniu 2 stycznia 2008r. ukazało się ono w Dz.U. Nr 250, poz. 1868 (z dnia 31.12.2007r.). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

2. Rozporządzenie to nakłada na rolnika obowiązek ponoszenia 25% kosztów utylizacji, w przypadku zwierząt, które nie podlegają badaniom w kierunku TSE.

3. ZPPU zrzeszający 90% podmiotów utylizacyjnych, bezpośrednio zainteresowanych praktyczną realizacją zapisów zawartych w projekcie ww rozporządzenia, nie został uwzględniony, jako podmiot przewidziany do konsultacji społecznych przy jego opiniowaniu.

4. Dopiero po licznych interwencjach Związku w MRiRW i ARiMR, projekt rozporządzenia w końcu został przekazany ZPPU, ale ze znacznym opóźnieniem, co uniemożliwiło tym samym w pełni konstruktywną analizę zapisów tego projektu, a zgłaszane przez Związek uwagi, nie wszystkie zostały w nim uwzględnione.

5. Największe kontrowersje w znowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów wzbudza kalkulacja ceny jednostkowej, która jest niewłaściwie przyjęta w oparciu o błędne założenia w zakresie podmiotów uczestniczących w realizacji programu oraz przyjęcie krótszego niż rok okresu porównawczego (tylko ośmiu miesięcy: styczeń-sierpień). Nie uwzględnienie postulatu Związku o określenie tzw. terenów trudnych, przy jednoczesnym regionie na poziomie tzw. województwa może spowodować trudność w dostępie usługi do terenów o niskim wskaźniku hodowli, znacznie oddalonych od zakładów utylizacyjnych. Jednoczesny brak rozwiązań dotyczących spalania mączek w roku 2008, może mieć znaczący wpływ na koszty zakładów utylizacyjnych. Brak zrozumienia w kwestii wzrostu rzeczywistych wskaźników kosztów kalkulowanych przez zakłady, a wiążący się głównie ze wzrostem cen paliw, energii, płacy.

6. Jak poinformowało MRiRW, ceny przedstawione w rozporządzeniu zostały obliczone przez IERiGŻ, na podstawie informacji uzyskanej bezpośrednio z wniosków składanych do ARiMR przez podmioty utylizacyjne uczestniczące w świadczeniu usług utylizacyjnych objętych agencyjną pomocą krajową. Bazując na danych pochodzących z tych samych wniosków, ZPPU dokonał analizy wyliczenia cen usług utylizacyjnych, stwierdzając znaczące różnice w stosunku do cen przedstawionych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Powyższe skłoniło Związek do zwrócenia się do Resortu Rolnictwa o przedstawienie sposobu i uzasadnienia wyliczonych kosztów przez MRiRW. Niestety, do dnia dzisiejszego Związek nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

7. Niestety, mimo zapewnień ARiMR, równolegle z ukazaniem się przedmiotowego projektu rozporządzenia Rady Ministrów, nie zostały przedstawione podmiotom utylizacyjnym projekty umów regulujących warunki i zasady udzielania w 2008r. przez Agencję pomocy finansowej na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich.

8. ARiMR przekazała ZPPU projekty tych umów dopiero w dniu 8 stycznia 2008r. o godz. 16.45, ale z niekompletną dokumentacją towarzyszącą (załączniki do umowy). Jednocześnie został wyznaczony przez ARiMR termin: do 11 stycznia 2008r. na składanie przez podmioty utylizacyjne swoich ofert do Agencji na świadczenie usług zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

9. Przedłożone przez ARiMR projekty umów zostały przeanalizowane pod kątem prawnym i w obecnym kształcie nie mogą być niestety zaakceptowane przez podmioty utylizacyjne, gdyż brak jest w nich precyzyjnych zapisów jednoznacznie definiujących pewne kwestie bezpośrednio obejmujące usługi wykonywane przez te podmioty. Projekt umowy przedstawiony przez ARiMR nie zabezpiecza w równej mierze praw obu stron umowy, a także zawiera wiele zapisów powodujących brak akceptacji jej warunków przez podmioty utylizacyjne. Jednym z przykładów jest zapis w projekcie umowy, że pomoc przyznawana jest wyłącznie na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne. Taki zapis może dyskryminować producenta rolnego, który prowadzi wyłącznie działalność w zakresie hodowli zwierząt, a nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Zatem koniecznym jest, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości, w trakcie realizowania usług przed podmioty utylizacyjne, doprecyzowanie wszelkich niejasności w umowie przed jej podpisaniem.

10. W związku z powyższym, Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego przedłożył ARiMR w dniu 15.01.br. projekt umowy z naniesionymi zmianami, prosząc Agencję o pilne ustosunkowanie się do tego, z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej obecnie znalazła się branża utylizacyjna i producenci rolni.

11. Na dzień dzisiejszy, z powodu braku podpisania umów, podmioty utylizacyjne zmuszone są do pobierania odpłatności od producentów rolnych za odbierane od nich padłe sztuki zwierząt. Powyższa sytuacja powoduje olbrzymie niezadowolenie wśród producentów rolnych, co ma również przełożenie na liczbę zgłaszanych do utylizacji zwierząt.

12. W dniu 10.01.br. podczas wystąpienia w Sejmie - wiceminister Rolnictwa p. Kazimierz Plocke poinformował, że: "do 25 stycznia zostaną podpisane umowy z zakładami utylizacyjnymi. Firmy otrzymały oferty i mają przygotować swoje oferty." Oferty zostały złożone przez 12 firm. Teraz więc wszystko zależy od ARiMR, by zapisy w projektach umów zostały jasno sprecyzowane, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości interpretacyjnych. A jest to w interesie obu stron: Agencji i podmiotów utylizacyjnych.

13. Branża utylizacyjna, producenci rolni i cały kraj czekają więc z niecierpliwością na decyzję ARiMR, by móc spełnić złożoną w Sejmie przez wiceministra Kazimierza Plocke obietnicę, że umowy zostaną podpisane z zakładami utylizacyjnymi do 25.01.br. Należy podkreślić, że ZPPU na licznych spotkaniach, deklarował, że umowy będą realizowane z dniem podpisania umowy, a twierdzenie rzecznika  ARIMR, że będą obowiązywały od 1 stycznia 2008r., jest próbą zrzucenia odpowiedzialności za powstałą sytuację na podmioty utylizacyjne, które zdaniem ARiMR nie muszą znać jasnych zasad realizacji umowy przed jej podpisaniem.

14. Branża Utylizacyjna do tej pory chciała pomóc rolnikowi i odbierała sztuki za odpłatnością, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na ARiMR spoczywa obowiązek pomocy finansowej dla rolnika, ale dalsze działania ARiMR mające na celu wymuszenie niekorzystnych decyzji na podmiotach utylizacyjnych, może spowodować, że jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, a winą będą obarczane podmioty utylizacyjne, dojdzie do protestu  podmiotów branży utylizacyjnej, polegającym na całkowitym zaprzestaniu zbierania zwłok padłych zwierząt do czasu podpisania umów, na warunkach korzystnych dla obu stron.

POWIĄZANE

Nie ma żadnych powodów, by ceny żywca wieprzowego w strefie ochronnej okalającej...

Do stu dwóch wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chle...

Trzy gminy powiatu bieszczadzkiego zagrożone są.... 


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę