CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Bezcenne staże

5 października 2004

Staż to najlepsza alternatywa dla człowieka bez pracy. Aby załapać się na posadę w jakiejś firmie, najlepiej dostać się na staż. To szansa na zdobycie kwalifikacji, a często zatrudnienie na pełny etat. Najbardziej popularne są staże absolwenckie.

Znalezienie oferty, w której nie wymaga się paroletniej praktyki zawodowej graniczy z cudem. W polskich realiach, gdzie bezrobocie sięga już niemal 20% (19,3% w lipcu b.r.), już na studiach trzeba się "załapać" na etat w jakiejś firmie. To gwarantuje, że rubryka w CV pt. "doświadczenie" nie będzie świecić pustkami. Jeżeli jednak ktoś obudził się dopiero po otrzymaniu dyplomu i stwierdził, że jest mało atrakcyjny dla pracodawcy, może zwiększyć swoje praktyczne umiejętności. Jak? Staż nie tylko daje możliwość zapoznania się z warunkami pracy w konkretnej firmie. Jest również szansą na zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Niejednokrotnie stażyści po skończeniu zostają zatrudnieni na pełny etat. Są dwie drogi do stażu - jedna to szukanie na własną rękę w firmach i druga, za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Staż w firmie

Trzeba go szukać samemu. Ogłoszenia znajdziemy w prasie, jak również na stronach internetowych danego przedsiębiorstwa, o ile oczywiście takowe posiada. W internecie zamieszczone są również formularze aplikacyjne niezbędne w procesie rekrutacyjnym, a także informacje na temat warunków pracy. Każda firma ma bowiem własną politykę dotyczącą stażu.

Z urzędu pracy

Mogą z niego skorzystać nie tylko osoby, które zarejestrują się w UP w ciągu roku od ukończenia studiów, ale też wszystkie osoby bezrobotne do 25. roku życia. Pracodawcy mogą przyjmować również osoby starsze, pod warunkiem, że są absolwentami i nie mają ukończonych 27 lat. Nie dotyczy to jednak tych, którym upłynął rok od ukończenia nauki na uczelni. Staż z UP jest bardzo korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, jednakże nie wszyscy wiedzą, na czym on polega.

Kto na staż?

Stażysta odbywa staż na podstawie umowy, którą pracodawca zawiera ze starostą. Określa się w niej program stażu. Pracodawca, który chce pozyskać stażystę, zgłasza się do właściwego powiatowego urzędu pracy i składa wniosek o przyjęcie takiej osoby. Starosta, który sprawuje zwierzchnictwo nad PUP, w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku informuje o sposobie jego rozpatrzenia. Pracodawca ma wpływ na to, kto zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy, określając wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu. Może też wskazać z imienia i nazwiska bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż.

Wymagane dokumenty

Pracodawca, który zamierza przyjąć stażystę, składa do PUP wniosek o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu. Podaje w nim m.in.: dane pracodawcy (pełna nazwa pracodawcy, dane adresowe, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, NIP, REGON), dane dotyczące osób przewidywanych do odbycia stażu, miejsce jego odbywania, godziny trwania stażu, dane opiekuna bezrobotnego, proponowany okres odbywania stażu (nie krótszy niż 3 miesiące), opinia UP (opinia pośrednika, opinia Działu Instrumentów Rynku Pracy, opinia Działu Pośrednictwa Pracy), opis zadań, jakie bezrobotny będzie wykonywał podczas stażu. Dodatkowo należy złożyć kopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy. Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez stażystę oraz nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Z kolei starosta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem bezrobotnego o przebiegu stażu, wydaje mu zaświadczenie o jego odbyciu oraz zwraca to sprawozdanie i kopię programu stażu.

Koszty pracodawcy

Największą zaletą tej formy zatrudniania pracowników dla pracodawcy jest fakt, iż nie ponosi on żadnych kosztów związanych z przyjęciem stażysty do pracy. Bezrobotny za odbywanie stażu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości zasiłku podstawowego. Obecnie wynosi on 504,20 zł (kwota uregulowana ustawowo) Od tego stypendium urząd pracy opłaca też składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe.

Nie każdy na staż

Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż adresowany jest do bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy. Przebiega on na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, dlatego niemożliwe jest kierowanie i odbywanie stażu przez osobę niezarejestrowaną w UP. Pracodawca nie ma ustawowego obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu. Taki wymóg pracodawca musi wypełnić jedynie wówczas, gdy zatrudnienie osoby bezrobotnej odbywającej staż zostało wcześniej zapisane w umowie stażowej zawartej między nim a starostą. Ponieważ jest to umowa cywilnoprawna, to w razie niewywiązania się strony z warunków w niej określonych możliwe jest dochodzenie swoich racji przed sądem cywilnym

Prawa stażysty

Stażysta ma prawo do dwóch dni wolnych, które przysługują za każde 30 dni odbywania stażu. Dni te można kumulować i odebrać proporcjonalnie po kilku miesiącach odbywania stażu. Pracodawca może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, gdy z przyczyny nieusprawiedliwionej opuści on więcej niż jeden dzień pracy lub rażąco naruszy regulamin pracy, np. przyjdzie do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


POWIĄZANE

"Kolejny staż bez szans na pracę, ale lepsze to niż siedzenie w domu", "Gdyby ni...

Stopa bezrobocia w Polsce już jest jednocyfrowa, a perspektywy na kolejne miesią...

Zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym przez Departament Oceny Projektów Inwe...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę