Upoważnianie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym

13 maja 2004

Wymagania, które powinny spełniać jednostki certyfikujące ubiegające się o wydanie upoważnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.

Stosownie do art. 2 pkt 5 oraz art. 16 ustawy z dnia 16 marca 2001r. o rolnictwie ekologicznym /Dz. U. Nr 38, poz. 542 z dnia 2 maja 2001r./, MRiRW precyzuje wymogi upoważniania przez Ministra w zakresie , o którym mowa poniżej:
Upoważnienia do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności udzielane są na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikującej, w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Jednostka certyfikująca może zostać upoważniona do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli:
  – posiada akredytację uzyskaną w krajowej jednostce akredytującej w zakresie prowadzenia certyfikacji zgodności w rolnictwie ekologicznym zgodnie z wymogami normy PN-EN 45011 “Wymogi ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”,
  – posiada plan kontroli obejmujący szczegółowy opis działań kontrolnych i procedur rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń dokonanych w toku kontroli,
  – zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających praktykę w zakresie produkcji metodami ekologicznymi,
  – zapewnia obiektywne i rzetelne warunki przeprowadzania kontroli u producentów.
 2. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych prowadzą rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących, który zawiera w szczególności:
  – nazwę jednostki i jej siedzibę,
  – zakres upoważnienia,
  – numer identyfikacyjny nadany w upoważnieniu jednostce certyfikującej.
 3. Rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Szczegółowe wymagania, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej.

 1. Zakres akredytacji – czy podmiot uzyskał akredytację w Polskim Centrum Akredytacji dla całego zakresu certyfikacji produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa, czy też zakres akredytacji jest częściowy i obejmuje np. tylko produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, itp. lub tylko przetwórstwo.
 2. Ocena formy prawnej podmiotu, która zagwarantuje niezależność i odpowiedzialność finansową oraz prawną wobec kontrolowanych producentów oraz wobec systemu nadzoru państwowego.
 3. Ocena struktur organizacyjnych, które zapewnią bezstronność i rzetelność działalności.
 4. Ocena dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie kontroli gospodarstw ekologicznych.
 5. Ocena dostępności jednostki upoważnianej dla producentów (łączność telefoniczna, elektroniczna i kontakt bezpośredni – obecność w biurze w godzinach urzędowania) w tym również odpowiednie warunki lokalowe do obsługi producentów.
 6. Ocena personelu, jego liczebność i przygotowanie fachowe (przeszkolenie, doświadczenie i praktyka) oraz umiejętność właściwej obsługi producentów.
 7. Wykaz podmiotów /laboratoriów referencyjnych/, które będą wykonywały badania próbek kontrolnych, pobieranych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą od producentów podczas kontroli.
 8. Gotowość organizacyjna do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej 20% dodatkowych kontroli doraźnych:
 • realizacji programu przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi,
 • zgodności prowadzonej produkcji lub przetwórstwa z wydanym certyfikatem zgodności.

Departament Produkcji Roślinnej
p.o. DYREKTOR
(-) Bożena Nowicka

ZATWIERDZAM:
Sekretarz Stanu
(-) J. Jerzy Pilarczyk
/Warszawa, dnia 21.05.2002r./


POWIĄZANE

Czterech rolników pochodzących z regionu województwa łódzkiego bierze udział w p...

- Priorytetowo traktujemy produkcję żywności wysokiej jakości i w tym kontekście...

Pierwsze posiedzenie Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio odbyło się 22 ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę