aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Upoważnianie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym

13 maja 2004

Wymagania, które powinny spełniać jednostki certyfikujące ubiegające się o wydanie upoważnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.

Stosownie do art. 2 pkt 5 oraz art. 16 ustawy z dnia 16 marca 2001r. o rolnictwie ekologicznym /Dz. U. Nr 38, poz. 542 z dnia 2 maja 2001r./, MRiRW precyzuje wymogi upoważniania przez Ministra w zakresie , o którym mowa poniżej:
Upoważnienia do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności udzielane są na wniosek zainteresowanej jednostki certyfikującej, w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Jednostka certyfikująca może zostać upoważniona do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli:
  – posiada akredytację uzyskaną w krajowej jednostce akredytującej w zakresie prowadzenia certyfikacji zgodności w rolnictwie ekologicznym zgodnie z wymogami normy PN-EN 45011 “Wymogi ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”,
  – posiada plan kontroli obejmujący szczegółowy opis działań kontrolnych i procedur rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń dokonanych w toku kontroli,
  – zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających praktykę w zakresie produkcji metodami ekologicznymi,
  – zapewnia obiektywne i rzetelne warunki przeprowadzania kontroli u producentów.
 2. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych prowadzą rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących, który zawiera w szczególności:
  – nazwę jednostki i jej siedzibę,
  – zakres upoważnienia,
  – numer identyfikacyjny nadany w upoważnieniu jednostce certyfikującej.
 3. Rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Szczegółowe wymagania, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o upoważnienie akredytowanej jednostki certyfikującej.

 1. Zakres akredytacji – czy podmiot uzyskał akredytację w Polskim Centrum Akredytacji dla całego zakresu certyfikacji produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa, czy też zakres akredytacji jest częściowy i obejmuje np. tylko produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, itp. lub tylko przetwórstwo.
 2. Ocena formy prawnej podmiotu, która zagwarantuje niezależność i odpowiedzialność finansową oraz prawną wobec kontrolowanych producentów oraz wobec systemu nadzoru państwowego.
 3. Ocena struktur organizacyjnych, które zapewnią bezstronność i rzetelność działalności.
 4. Ocena dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie kontroli gospodarstw ekologicznych.
 5. Ocena dostępności jednostki upoważnianej dla producentów (łączność telefoniczna, elektroniczna i kontakt bezpośredni – obecność w biurze w godzinach urzędowania) w tym również odpowiednie warunki lokalowe do obsługi producentów.
 6. Ocena personelu, jego liczebność i przygotowanie fachowe (przeszkolenie, doświadczenie i praktyka) oraz umiejętność właściwej obsługi producentów.
 7. Wykaz podmiotów /laboratoriów referencyjnych/, które będą wykonywały badania próbek kontrolnych, pobieranych przez upoważnioną jednostkę certyfikującą od producentów podczas kontroli.
 8. Gotowość organizacyjna do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej 20% dodatkowych kontroli doraźnych:
 • realizacji programu przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi,
 • zgodności prowadzonej produkcji lub przetwórstwa z wydanym certyfikatem zgodności.

Departament Produkcji Roślinnej
p.o. DYREKTOR
(-) Bożena Nowicka

ZATWIERDZAM:
Sekretarz Stanu
(-) J. Jerzy Pilarczyk
/Warszawa, dnia 21.05.2002r./


POWIĄZANE

Twierdzenia dotyczące ekologii: podwójne wysiłki weryfikacyjne mogą prowadzić do...

Wszyscy wszystkim składają życzenia. Oto kolejna dawka optymizmu i wspólnoty cel...

Herbatki funkcjonalne Zioła Mnicha – w trosce o zdrowie Chcąc zadbać o prawidłow...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę