aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa

5 lutego 2004

Rozdział I
Przepisy ogólne i wprowadzające

§ 1

„Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa” są przepisami regulującymi wykonanie postanowień przepisu art. 39 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 01. 129. 1446/ze zmianami).

§ 2

Użyte w „Szczegółowych zasadach gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa” określenia, oznaczają: 

Ustawa-Ustawa z dnia 6 września 2001r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 01. 129. 1446),

Fundusz– Fundusz Promocji Mleczarstwa,

Komisja– Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Agencja– Agencja Rynku Rolnego,

Regulamin Pracy Komisji – Regulamin Pracy Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych,

Regulamin finansowania projektów kampanii promocyjno – informacyjnej – regulamin tworzony na potrzeby organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,

dofinansowanie– środki finansowe pochodzące z Funduszu przeznaczone na wykonanie części przedsięwzięcia lub etapu przedsięwzięcia,

sfinansowanie– środki finansowe pochodzące z Funduszu przeznaczone na realizację całego celu przedsięwzięcia,

wnioskodawca– podmiot występujący o przyznanie dofinansowania lub sfinansowania wykonania zadań określonych w § 5 niniejszych zasad,

przedsięwzięcie– zadanie zgłoszone przez wnioskodawcę do dofinansowania/sfinansowania ze środków Funduszu w ramach niniejszych zasad,

etap przedsięwzięcia – organizacyjnie wyodrębniona w miejscu i czasie określona część przedsięwzięcia,

przedsięwzięcie kompleksowe – zadanie wykonywane w etapach lub zespół przedsięwzięć powiązanych ze sobą finansowanych ze środków Funduszu,

środki finansowe Funduszu – środki na wyodrębnionym rachunku ARR, przeznaczone na dofinansowanie/sfinansowanie przedsięwzięć,

środki własne – środki finansowe wnioskodawcy,

pozostałe źródła finansowania – inne środki finansowe nie pochodzące z Funduszu i ze środków własnych.

§ 3

Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem określają:

1) cele, na które będą przeznaczane środki finansowe Funduszu,
2) uprawnione podmioty i zasady przyznawania środków finansowych Funduszu,
3) kompetencje Komisji i Agencji w postępowaniu o przyznanie środków finansowych Funduszu na cele określone w niniejszych zasadach,
4) postępowanie w sprawach przyznawania środków finansowych i składania odwołań od decyzji.


§ 4

Środki finansowe Funduszu nie są środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. 02.72.664).

Rozdział II
Cele Funduszu

§ 5

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć, których zadaniem są niżej wymienione cele:

1) promocja spożycia artykułów mleczarskich w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
2) wspieranie sprzedaży polskich produktów mleczarskich za granicą,
3) finansowanie organizacji i udziału w targach związanych z produkcją i przetwórstwem mleka oraz wystawach bydła hodowlanego,
4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,
5) poprawa jakości mleka i produktów mleczarskich,
6) wspieranie działalności krajowych organizacji branżowych na arenie międzynarodowej,
7) wspieranie ustawowej działalności Komisji, w tym na pokrycie kosztów administracyjnych Komisji i wymiany doświadczeń.


§ 6

Komisja, na wniosek Agencji, uchwala strategię i kierunki promocji oraz ustala roczny plan finansowy w podziale na kwartały.

§ 7

Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczane i wykorzystywane tylko na cele określane w § 5 niniejszych zasad.

§ 8

Roczny plan finansowy, w podziale na kwartały, uchwalany przez Komisję do dnia 15 kwietnia każdego roku, określa stan rachunku FPM na początku roku, przychody Funduszu oraz jego wydatki w danym roku na poszczególne cele wymienione w § 5, w zestawieniu wartościowym i procentowym. § 9
Środki finansowe Funduszu niewykorzystane w danym roku mogą być wykorzystane w następnym roku kalendarzowym.

 

Rozdział III
Uprawnione podmioty i zasady przyznawania środków finansowych Funduszu

§ 10

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków finansowych Funduszu, określonych w § 5 są: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, krajowe osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie posiadające zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
2. Osoby wymienione w ust. 1, które są podmiotami skupującymi w rozumieniu przepisów Ustawy nie mogą zalegać z płatnością składek na Fundusz, zgodnie z przepisem § 39 ust. 2 Ustawy.

§ 11

Środki finansowe Funduszu nie są przyznawane, jeżeli:

1) przeciwko wnioskodawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość jego firmy,
2) wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne firmy wnioskodawcy,
3) otwarte zostało postępowanie układowe dotyczące firmy wnioskodawcy, w którym nie zostały wykonane postanowienia układu,
4) zawieszona została działalność gospodarcza firmy wnioskodawcy,
5) wnioskodawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem uzyskania zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, albo wstrzymane zostało wykonanie zobowiązań płatniczych przez właściwy organ,
6) wnioskodawca nie wykonał lub wykonał z nienależytą starannością przedsięwzięcie finansowane z Funduszu w okresie ostatnich pięciu lat, z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych, które spowodowały niewykonanie zadania,
7) na realizację działań objętych wnioskiem, wnioskodawca otrzymał pełną pomoc z pozostałych źródeł finansowania.


§ 12

Środki finansowe Funduszu mogą być przyznane:

1) na pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia lub jego części,
2) w kwocie mniejszej niż wnioskowana,
3) ze wskazaniem szczegółowych zadań finansowanego przedsięwzięcia.

 

§ 13

Środki finansowe przyznane na cel wskazany we wniosku, nie mogą być wydatkowane na inne cele lub niezgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia.

§ 14

1. Środki finansowe Funduszu przeznaczane są na finansowanie promocji spożycia artykułów mleczarskich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży na:

1) promocję w środkach masowego przekazu,
2) promocję wydawnictw, publikacji i inne formy reklamy np. plakaty, bilbordy, ulotki, itp.,
3) inne formy promocji np. akcje informacyjno-promocyjne przy okazji imprez sportowych, koncertów, itp.

2. Promocją mogą być objęte wyłącznie artykuły mleczarskie bez określonej marki, znaku firmowego lub innych informacji wskazujących producenta.
3. Cele wymienione w ust. 1 realizowane są przez osoby fizyczne, krajowe osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zajmujące się marketingiem, promocją i reklamą.
4. Cele wymienione w ust. 1 mogą być realizowane jako przedsięwzięcia kompleksowe.
5. Cele wymienione w ust. 1 mogą być realizowane przez podmioty uprawnione, wyłonione w drodze konkursu ofert, zgodnie z indywidualnymi kryteriami określonymi w oddzielnym regulaminie.

§ 15

1. W celu wspierania polskich produktów mleczarskich za granicą finansowaniem z Funduszu objęte są przedsięwzięcia na:

1) promocję polskich produktów mleczarskich w zagranicznych środkach masowego przekazu,
2) promocję publikacji, broszur i innych form reklamy w językach obcych np. plakaty, bilbordy, ulotki, katalogi, itp.,
3) inne formy promocji np. przy okazji imprez sportowych, kongresów, targów handlowych, itp.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, dotyczą promocji artykułów mleczarskich bez wskazania określonej marki, znaku firmowego lub innych informacji wskazujących producenta.

§ 16

1. W celu wspierania uczestnictwa polskich wystawców w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą dofinansowane z Funduszu są przedsięwzięcia:

1) targi krajowe o priorytetowym znaczeniu dla polskiego sektora mleczarskiego:

maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, nie więcej niż 15000 zł,
2) inne targi krajowe i regionalne:

maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 60% kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, nie więcej niż 15000 zł,
3) targi zagraniczne:

maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 60% kosztów netto stoiska standardowego z zabudową proponowaną przez organizatora lub bez zabudowy, nie więcej niż 30000 zł.
4) Organizacja targów związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją i przetwórstwem mleka – kwota dofinansowania wynosi do 80% całości kosztów netto.

2. Komisja w rocznym planie finansowym ustala listę targów priorytetowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1).

§ 17

1. Dofinansowanie z Funduszu na cele prac badawczo-rozwojowych o charakterze promującym spożycie artykułów mleczarskich jest na:

1) prace dotyczące prozdrowotnego oddziaływania produktów mleczarskich na organizm człowieka, w tym szczególnie organizm rozwijający się oraz osób starszych,
2) prace o charakterze statystyczno-ankietowym i edukacyjnym, w tym badania preferencji konsumentów,
3) inne prace istotne dla promocji spożycia artykułów mleczarskich tj. ekspertyzy, szkolenia, opinie, studia, oceny, itp.

2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 80% kosztów określonych we wniosku o przyznanie środków finansowych Funduszu dla prac wymienionych w ust. 1 pkt 1) oraz do 100% w ust. 1 pkt 2) i 3), pod warunkiem rozpowszechnienia wyników prac.
3. Cele wymienione w ust. 1 mogą być realizowane jako przedsięwzięcia kompleksowe.

§ 18

1. Środki finansowe Funduszu przeznaczone są na przedsięwzięcia związane z:

1) promowaniem badań porównawczych i oceny porównawczej jakości mleka i artykułów mleczarskich,
2) wspieraniem wdrażania systemu zarządzania ryzykiem związanym z produkcją mleczarską (rozpoznanie, ocena, informacja, zarządzanie, itp.),
3) wspieraniem prac normalizacyjnych nad dostosowaniem polskich norm jakościowych mleka i przetworów mlecznych do standardów UE i FAO/WHO,
4) organizowaniem szkoleń producentów mleka i podmiotów skupujących,
5) dostosowaniem do wymogów Unii Europejskiej, organizacją rynku mleka i przetworów mlecznych, a w szczególności:

a) prowadzeniem informacji i edukacji w sprawach organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w tym stosowania procedur rejestrowych,
b) wspieraniem działań wydawnictw branżowych.

2. Środki finansowe Funduszu, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przyznawane na reklamę wyrobów konkretnego podmiotu skupującego.

§ 19

1. Środki finansowe Funduszu mogą być przyznawane na wspieranie działalności krajowych organizacji branżowych na arenie międzynarodowej na:

1) dofinansowanie opłat składek członkowskich w branżowych organizacjach międzynarodowych,
2) dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów uczestnictwa reprezentacji organizacji branżowych w krajowych i międzynarodowych zjazdach, pracach stałych i zespołów roboczych Komisji.


§ 20

Środki finansowe Funduszu mogą być przyznawane na ustawową działalność Komisji w zakresie przygotowywania ekspertyz i ocen rzeczoznawców.

§ 21

Komisja ma prawo przyznania dotacji na cele określone w § 5 wybranemu przez siebie podmiotowi, który spełnia warunki przewidziane w § 10.

§ 22

Środki finansowe, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku Funduszu Promocji Mleczarstwa, mogą być inwestowane w obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe NBP, pod warunkiem zachowania płynności finansowej FPM oraz realizacji rocznego planu finansowego, a wypracowane w ten sposób odsetki zasilą rachunek Funduszu.

§ 23

Organizacje, których kandydaci zostali powołani do Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, przyznane środki finansowe na podstawie § 5 pkt 7), przeznaczą na sfinansowanie następujących celów:

a) na obsługę posiedzeń Komisji Porozumiewawczej, a w szczególności : zakupy materiałów biurowych, telefony, faksy, internet, usługi pocztowe i inne uzasadnione cele niezbędne do obsługi prac Komisji.
b) na obsługę wnioskodawców, a w szczególności: prac związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem i przygotowaniem formalno- prawnym wniosków, przedkładanych Komisji do rozpoznania.

 

Rozdział IV
Uprawnienia i obowiązki Komisji i Agencji

§ 24

1. Komisja powoływana i odwoływana jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i działa na podstawie przepisów Regulaminu Pracy Komisji.
2. Komisja może powołać Zespoły do rozpoznawania określonych spraw, według ustalonych przez Komisję kryteriów merytorycznych. Komisja każdorazowo określi skład Zespołu, cele i zasady jego pracy.

§ 25

1. Agencja składa do Komisji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stanie finansowym Funduszu za poprzedni rok.
2. Agencja przedkłada Komisji, w dwa miesiące po zakończeniu kwartału, sprawozdanie z wykonania kwartalnego planu finansowego.
3. Komisja monitoruje realizację planu finansowego.
4. Komisja ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o korektę rocznego planu finansowego.

§ 26

1. Agencja przygotowuje zestawienie wniosków o przyznanie finansowania, złożonych na dany kwartał i wraz z rekomendacjami przekazuje je do opinii Komisji, w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia przyjmowania wniosków na dany kwartał.
2. Komisja opiniuje wnioski o przyznanie środków na finansowanie przedsięwzięć, przedłożone przez Agencję w pierwszych 15 dniach ostatniego miesiąca kwartału na następny kwartał, przy czym opinie te muszą być wydane na posiedzeniu Komisji.
3. Prezes Agencji, po uzyskaniu opinii Komisji, wydaje decyzje zgodne z opiniami Komisji, w sprawach dotyczących wniosków o przyznanie środków finansowych Funduszu z uzasadnieniem.
4. Decyzja Prezesa ARR w sprawach dotyczących wniosków o przyznanie środków finansowych z FPM jest ostateczna.

§ 27

Agencja uruchamia środki finansowe przeznaczone na cele określone w niniejszych zasadach do wysokości posiadanych na koncie Funduszu.

§ 28

1. Agencja jest odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji działań związanych z promocją polskich przetworów mlecznych w kraju i zagranicą.
2. Agencja ma prawo nakazać wnioskodawcy przeprowadzenie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia.

§ 29

Agencja ma prawo zwrócić się o opinie do Komisji, w sprawie oceny wniosków o wypłatę środków finansowych FPM, dotyczące prawidłowości zrealizowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu.

Rozdział V
Postępowanie w sprawach wniosków o przyznanie środków finansowych Funduszu

§ 30

1. Podmioty wymienione w § 10 ust.1 składają do Agencji wnioski o przyznanie środków finansowych Funduszu w pierwszym miesiącu każdego kwartału na następny kwartał. Wnioski złożone bez zachowania wymienionego terminu zwracane będą bez rozpoznania - Harmonogram gospodarowania FPM - załącznik nr 3 do „Szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem”.
2. Wnioski składane są na formularzu A, stanowiącym załącznik nr 1 do „Szczegółowych zasad gospodarowania FPM”, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
3. Finansowanie w czasie roku objętego planem finansowym może dotyczyć udziałów w trzech imprezach targowo-wystawienniczych krajowych i jednej zagranicznej.
4. Wnioski na formularzu A wraz z załącznikami składane są w Kancelarii Centrali Agencji w Warszawie lub przesyłane listem poleconym na adres: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do każdego wniosku kompletu wymaganych dokumentów określonych w niniejszych zasadach.

§ 31

1. Agencja przyjmuje i rejestruje według daty wpływu wnioski o przyznanie środków finansowych Funduszu.
2. Agencja sprawdza wnioski wraz z załączonymi dokumentami pod względem formalno-prawnym.
3. W przypadku złożenia błędnie wypełnionych formularzy lub niekompletnych wniosków, bez wymaganych dokumentów lub nierzetelnie sporządzonych, Agencja wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Agencja może przedłużyć termin do usunięcia braków formalnych lub uzupełnienia dokumentów. Uzupełnienie wniosku lub usunięcie braków formalnych powinno być dokonane na piśmie z podpisem i pieczęcią osoby składającej wniosek. Wszystkie pisma skierowane do wnioskodawcy należy wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku i nieusunięcia jego wad lub niedołączenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w ust. 3, wniosek zostaje zwrócony wnioskodawcy bez rozpoznania.
5. Wniosek z opinią Komisji przekazywany jest do Agencji do 15 dnia ostatniego miesiąca poprzedzającego kwartał, na który składany jest wniosek.
6. Agencja rozpoznaje merytorycznie wnioski i ustala wysokość przyznanych środków ze wskazaniem dofinansowania/sfinansowania celu przedsięwzięcia, zgodnie z opinią Komisji. Wysokość przyznanych środków finansowych stanowi równowartość kosztów netto przedsięwzięcia.
7. Agencja może nadzorować wybór wykonawcy przedsięwzięcia.
8. Złożony wniosek o przyznanie środków finansowych Funduszu wraz z dokumentacją, podlega ocenie Prezesa Agencji w zakresie posiadanych środków Funduszu. Prezes Agencji zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu środków finansowych Funduszu, w terminie 14 dni od daty przekazania przez Komisję wniosku do Agencji.
9. Wnioskodawca składa do Agencji, wniosek o wypłatę przyznanych środków finansowych Funduszu (formularz B), stanowiący załącznik nr 2 do „Szczegółowych zasad gospodarowania FPM”. Jeżeli po upływie trzech kwartałów od złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych FPM (formularz A), wnioskodawca nie złoży wniosku o wypłatę środków finansowych (formularz B), Agencja zastrzega sobie prawo rezygnacji z promesy finansowania.
10. Wnioskodawca z przeprowadzonego wyboru wykonawcy przedsięwzięcia złoży dokumentację do Agencji, zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wypłatę przyznanych środków finansowych Funduszu.
11. Agencja ma prawo do skontrolowania i nadzoru, czy przyznane środki finansowe zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Wynikiem przeprowadzonej kontroli jest sporządzony protokół, zawierający ustalenia i zalecenia.
12. Środki finansowe Funduszu będą wypłacane przez Agencję przelewem na rachunek beneficjenta, w terminie do 14 dni od daty wydania decyzji przez Prezesa Agencji.
13. Prezes Agencji może wydać decyzję o nieprzekazaniu lub częściowym przekazaniu środków finansowych z konta Funduszu, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę.
14. Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku dla potrzeb kontroli przez okres 5 lat od momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 94.121.591).
15. W przypadku naruszenia niniejszych zasad przez wnioskodawcę, ujawnionego po wykonaniu przedsięwzięcia i jego rozliczeniu, na wezwanie Agencji, wnioskodawca zwróci żądane środki finansowe Funduszu, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania. Prezes Agencji powiadamia Komisję o tym fakcie.
16. Od decyzji Prezesa Agencji, o której mowa w ust. 13, przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Agencji.

§ 32

Agencja jest uprawniona, po upoważnieniu przez Komisję Porozumiewawczą, do organizowania kampanii promocyjno – informacyjnych, zgodnie z Regulaminem finansowania projektów kampanii promocyjno – informacyjnych.

§ 33

1. Agencja, każdego roku do dnia 30 września roku poprzedzającego, zamieści w dzienniku ogólnokrajowym płatne ogłoszenie o działaniach podlegających finansowaniu z Funduszu Promocji Mleczarstwa oraz zasadach składania wniosków.
2. Ogłoszenia są finansowane ze środków finansowych Funduszu, zgodnie z § 5 pkt 7).

§ 34

Do zasad regulujących postępowanie w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przepisy Regulaminu Pracy Komisji oraz odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 35

Zmiany „Szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa” oraz zmiany celów, o których mowa w § 5, podejmowane będą w formie uchwał, w trybie Regulaminu Pracy Komisji.

§ 36

„Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem” wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

 


POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę