aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy kwoty mlecznej

13 kwietnia 2004

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne i wprowadzające

§ 1

1. Szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej są aktem realizującym dyspozycję przepisu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. nr 129 poz. 1446; Dz.U. nr 154 poz. 1797; Dz.U. 2002 nr 107 poz. 937; Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1853).

2. Użyte w szczegółowych zasadach rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej określenia oznaczają:

1) ustawa ustawę z dnia 6 września 2001 roku o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. nr 129, poz. 1446 ze zmianami),

2) Agencja Agencję Rynku Rolnego,

3) szczegółowe zasady szczegółowe zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej,

4) krajowa rezerwa krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej,

5) wniosek wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy dla dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego,

6) krajowa rezerwa hurtowa krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczoną dla dostawców hurtowych,

7) krajowa rezerwa bezpośrednia krajową rezerwę krajowej kwoty mlecznej przeznaczoną dla dostawców bezpośrednich,

8) gospodarstwo rolne grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

9) mleko surowe mleko krowie,

10) przetwory mleczne mleko spożywcze z dodatkami lub bez dodatków smakowych, odtłuszczone mleko w proszku, mleko fermentowane z dodatkami lub bez dodatków smakowych, śmietanę i śmietankę, masło, bezwodny tłuszcz mleczny, sery, maślankę w proszku, kazeinę, kazeiniany,

11) dostawca hurtowy osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą produkcję mleka w posiadanym gospodarstwie rolnym i sprzedającą je podmiotom skupującym,

12) dostawca bezpośredni osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą produkcję mleka w posiadanym gospodarstwie rolnym i wprowadzającą do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia,

13) dostawca dostawcę hurtowego i dostawcę bezpośredniego,

14) podmiot skupujący osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie skupu mleka od dostawców hurtowych,

15) rok referencyjny okres od 1 kwietnia 2002 roku do 31 marca 2003 roku,

16) rok kwotowy okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z tym że pierwszym rokiem kwotowym jest okres od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

3. Na podstawie przepisów niniejszych szczegółowych zasad zostanie rozdysponowane 70% krajowej rezerwy hurtowej, określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy.

4. Zasady rozdysponowania 30% krajowej rezerwy hurtowej, określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, zostaną określone przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych po rozdysponowaniu 70% krajowej rezerwy hurtowej, o której mowa w ust. 3.

§ 2

Szczegółowe zasady określają:

1) warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do ubiegania się o przydział indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy,

2) rozdział krajowej rezerwy na Oddziały Terenowe Agencji,

3) rozdział krajowej rezerwy dostawcom i rolnikom rozpoczynającym produkcję mleka.

ROZDZIAŁ II

Warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do ubiegania się o przydział indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy

§ 3

1. O przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy mogą ubiegać się:

1) dostawcy hurtowi rozwijający produkcję mleka,

2) dostawcy bezpośredni, którzy ubiegali się o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej na podstawie udokumentowanej sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku referencyjnym,

3) rolnicy, którzy rozpoczęli produkcję mleka po zakończeniu roku referencyjnego, zamierzający ubiegać się o kwotę z krajowej rezerwy hurtowej.

2. Warunkiem przydziału indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy jest udokumentowanie przez:

1) dostawców hurtowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększenia sprzedaży mleka:

a) w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku o co najmniej 10 000 kg w stosunku do roku referencyjnego, z tym że złożona dokumentacja sprzedaży musi obejmować cały wskazany okres,

b) po dniu 1 kwietnia 2004 roku o co najmniej 10 000 kg w stosunku do ilości sprzedanego mleka w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku, pod warunkiem, że ilość sprzedanego mleka po dniu 1 kwietnia 2004 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, nie jest niższa, niż wynika to z dotychczas wydanych decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej,

c) w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2005 roku

o co najmniej 20 000 kg w stosunku do roku referencyjnego, z tym że złożona dokumentacja sprzedaży musi obejmować okres co najmniej od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku, 2) dostawców bezpośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 2 sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wprowadzonych do obrotu w roku referencyjnym, określonej we Wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego, w polu nr 31 ppkt 6,

3) rolników, o których mowa w ust. 1 pkt 3 sprzedaży mleka w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, nie później niż do dnia 31 marca 2004 roku.

ROZDZIAŁ III

Rozdział krajowej rezerwy na Oddziały Terenowe Agencji

§ 4

1. Z krajowej rezerwy, określonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, na zabezpieczenie przed ewentualnym przekroczeniem krajowej kwoty mlecznej oraz uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej, przeznacza się:

1) 0,5% krajowej rezerwy hurtowej,

2) 0,5% krajowej rezerwy bezpośredniej.

2. Po wejściu w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz § 1 ust. 3, krajowa rezerwa będzie rozdysponowana przez Prezesa Agencji, pomiędzy Oddziały Terenowe Agencji, na podstawie miesięcznych zapotrzebowań, składanych przez dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji na limit krajowej rezerwy, wynikających z łącznej ilości wnioskowanej kwoty we wnioskach, kwalifikujących się do wydania pozytywnych decyzji w sprawie przyznania indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy:

1) hurtowej, z przeznaczeniem dla dostawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz dla rolników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3

2) bezpośredniej, z przeznaczeniem dla dostawców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

3. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji składają zapotrzebowania na limity, o których mowa w ust. 2, do chwili całkowitego rozdysponowania przez Prezesa Agencji krajowej rezerwy hurtowej i krajowej rezerwy bezpośredniej, z zastrzeżeniem ust. 1 oraz § 1 ust. 3.

4. O rozdysponowaniu przez Prezesa Agencji krajowej rezerwy pomiędzy Oddziały Terenowe Agencji oraz o przypadkach wnioskowania o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej w ilości powyżej 1000 000 kg, Prezes Agencji każdorazowo informuje Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych.

ROZDZIAŁ IV

Rozdział krajowej rezerwy dostawcom i rolnikom rozpoczynającym produkcję mleka

§ 5 (skreślony)

§ 6

1. Dostawcy i rolnicy składają wnioski do dyrektora Oddziału Terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja mleka.

2. Wzór wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy dla dostawcy hurtowego, stanowi załącznik nr 1 do szczegółowych zasad.

3. Wzór wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy dla dostawcy bezpośredniego, stanowi załącznik nr 2 do szczegółowych zasad.

§ 7

1. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji przydziela indywidualne kwoty mleczne z krajowej rezerwy dostawcom, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 1, spełniającym warunki wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, na podstawie sprzedaży mleka do podmiotu skupującego, w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2004 roku, udokumentowanej zaświadczeniami wydanymi przez podmiot skupujący o ilości mleka sprzedanego przez dostawcę, w ujęciu miesięcznym lub fakturami o ilości mleka sprzedanego przez dostawcę.

2. Wysokość indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością kwoty, określonej zgodnie z ust. 1, a indywidualną kwotą mleczną, przyznaną na podstawie roku referencyjnego.

1. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji przydziela indywidualne kwoty mleczne z krajowej rezerwy dostawcom, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 1, spełniającym warunki wymienione w:

1) § 3 ust. 2 pkt 1lit. b, na podstawie sprzedaży mleka do podmiotu skupującego, w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, udokumentowanej zaświadczeniami wydanymi przez podmiot skupujący o ilości mleka sprzedanego przez dostawcę, w ujęciu miesięcznym lub fakturami o ilości mleka sprzedanego przez dostawcę,

2) § 3 ust. 2 pkt 1lit. c, na podstawie sprzedaży mleka do podmiotu skupującego, w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 31 marca 2005 roku, udokumentowanej zaświadczeniami wydanymi przez podmiot skupujący lub fakturami o ilości mleka sprzedanego przez dostawcę w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, w ujęciu miesięcznym.

2. W oparciu o sprzedaż mleka, udokumentowaną zgodnie z ust. 1 pkt 1 albo zgodnie z ust. 1 pkt 2, określa się średnioroczną sprzedaż obejmującą okres od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku.

3. Wysokość indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością kwoty, określonej zgodnie z ust. 2, a przyznaną dotychczas indywidualną kwotą mleczną.

§ 8a

1. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji przydziela indywidualne kwoty mleczne z krajowej rezerwy dostawcom bezpośrednim, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2, spełniającym warunki, wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2, na podstawie udokumentowanej sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w okresie roku referencyjnego.

2. Dostawcy, o których mowa w ust. 1, ubiegają się o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy na podstawie wniosku i dokumentów sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych, za okres od dnia 1 kwietnia 2002 roku do dnia 31 marca 2003 roku, które są załączone do Wniosku o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego?, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

3. Wysokość indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością kwoty określonej, zgodnie z ust. 1 i indywidualną kwotą mleczną, przyznaną na podstawie roku referencyjnego.

§ 9

1. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji przydziela indywidualne kwoty mleczne z krajowej rezerwy rolnikom, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 3, spełniającym warunki, wymienione w § 3 ust. 2 pkt 3, na podstawie sprzedaży mleka do podmiotu skupującego, w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek.

2. Rolnicy, o których mowa w ust. 1, ubiegają się o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej na podstawie wniosku, do którego załączają:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego,

2) zaświadczenia wydane przez podmiot skupujący lub faktury o ilości mleka sprzedanego przez rolnika, w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek, w ujęciu miesięcznym.

3. Wysokość indywidualnej kwoty mlecznej z krajowej rezerwy ustala się jako średnioroczną ilość mleka ustaloną w oparciu o ilość mleka sprzedanego w okresie wskazanym w ust. 1.

§ 10 (skreślony)

§ 11

Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji przyznaje kwotę mleczną z krajowej rezerwy rozpatrując w pierwszej kolejności wnioski rolników, którzy rozpoczęli produkcję mleka po zakończeniu roku referencyjnego, a przed rozpoczęciem pierwszego roku kwotowego.

§ 12

1. Wnioski złożone na podstawie przepisów Szczegółowych zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej stanowiących załącznik do uchwały Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych nr 95/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Szczegółowych zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Szczegółowych zasady rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1/04 z dnia 5 lutego 2004 roku Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych.

2. Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wystąpią do podmiotów skupujących o dostarczenie zaświadczeń dokumentujących sprzedaż mleka przez dostawców i rolników, o których mowa w § 3 ust. 1, za okresy, o których mowa w § 3 ust. 2, którzy złożyli wnioski o przyznanie indywidualnych kwot mlecznych z krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej do dnia wejścia w życie uchwały nr 1/04 Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zmieniającej uchwałę nr 95/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku.

§ 13

W celu ustalenia zasad rozdysponowania 30% krajowej rezerwy, o których mowa w § 1 ust. 4, Prezes Agencji przedstawi Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych informacje o planowanym rozwoju produkcji mleka na obszarze działania poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, w oparciu o dane uzyskane ze złożonych przez dostawców i rolników, do dnia wejścia w życie uchwały nr 1/04 Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zmieniającej uchwałę nr 95/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku, analiz ekonomicznych przedsięwzięcia (biznes planów).

§ 14

Szczegółowe zasady obowiązują do zakończenia pierwszego roku kwotowego, tj. do dnia 31 marca 2005 roku.


POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę