Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Udzielanie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

28 maja 2004

Informacja Agencji Rynku Rolnego o warunkach udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

I. Wprowadzenie
Celem mechanizmu jest promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.
Prawidłowa realizacja powyższego procesu przez ARR polega na udzielaniu dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE.
II. Akty prawne
Akty prawne UE
1) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L 160 26.6.1999 str.48), zmienione przez:
- 32004R0186 (Dz. U. WE L 029 03.02.2004 str. 6)
- 32000R1040 (Dz. U. WE L 118 19.05.2000 str. 1)
- 32000R1526 (Dz. U. WE L 175 14.07.2000 str. 55)
- 32000R1670 (Dz. U. WE L 193 29.07.2000 str. 10)
- 32002R0509 (Dz. U. WE L 079 22.03.2002 str. 15)
- 32003R0806 (Dz. U. WE L 122 16.05.2003 str. 1)
- 32003R1787 (Dz. U. WE L 270 21.10.2003 str. 121)
2) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla dzieci w instytucjach edukacyjnych (Dz. U. L 311 12.12.2000 str.37), zmienione przez:
- 32004R0816 (Dz. U. WE L 153 30.04.2004 str. 19)
3) Rozporządzenie Rady nr 2597/1997 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego (Dz. U. L 351 23.12.1997 str.13), zmienione przez:
- 31999R1602 (Dz. U. WE L 189 22.07.1999 str. 43)
4) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1756/1993 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustalające terminy operacyjne dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych, zmienione przez:
- 31993R2866 (Dz. U. WE L 262 21.10.1993 str. 24)
- 31994R0114 (Dz. U. WE L 020 25.01.1994 str. 2)
- 31994R0180 (Dz. U. WE L 024 29.01.1994 str. 38)
- 31995R0267 (Dz. U. WE L 031 10.02.1995 str. 6)
- 31995R0693 (Dz. U. WE L 071 31.03.1995 str. 52)
- 31996R0315 (Dz. U. WE L 044 22.02.1996 str. 12)
- 31996R0569 (Dz. U. WE L 080 30.03.1996 str. 48)
- 31998R0420 (Dz. U. WE L 052 21.02.1998 str. 21)
- 31999R0569 (Dz. U. WE L 070 17.03.1999 str. 12)
5) Dyrektywa Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (Dz. U. L 268 14.09.1992 str.1), zmieniona przez:
- 31992L0118 (Dz.U. WE L 062 15.03.1993 str. 49)
- 31994D0330 (Dz.U. WE L146 11.06.1994 str. 23)
- 31994L0071 (Dz.U. WE L 368 31.12.1994 str. 33)
- 31996L0023 (Dz.U. WE L 125 23.05.1996 str. 10)
- 32003R0806 (Dz.U. WE L 122 16.05.2003 str. 1)
Rozporządzenia Komisji Europejskiej dostępne są na stronie internetowej www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html.
Akty prawne krajowe
1) Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchomieniu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611)
2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych ( Dz.U z 2004 r. Nr 42, poz. 386)
3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 897)


III. Postanowienia ogólne
1. Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, zwane dalej „Warunkami” określają szczegółowe zasady realizacji przez Agencję Rynku Rolnego wyżej wymienionego mechanizmu dopłat.
2. Przedmiotem dopłat w rozumieniu „Warunków” jest mleko i przetwory mleczne wymienione w art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2707/2000, tj.:
Rodzaje mleka i przetworów mlecznych

Kategoria I - mleko pełne poddane obróbce cieplnej,
- mleko pełne poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka pełnego,
- jogurt naturalny z mleka pełnego,

Kategoria II - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 3%,
- mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 3%,
- jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 3%,

Kategoria III - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 2,5%,
- mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 2,5%,
- jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 2,5%,

Kategoria IV - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 2%,
- mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 2%,
- jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 2%,

Kategoria V - mleko półtłuste poddane obróbce cieplnej,
- mleko półtłuste poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym (np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka półtłustego,
- jogurt naturalny z mleka półtłustego,

Kategoria VI - mleko poddane obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 1%,
- mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem smakowym
(np. czekolady) zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka o zawartości tłuszczu min. 1%,
- jogurt naturalny z mleka o zawartości tłuszczu min. 1%.

Dodatkowo mleko będące przedmiotem dopłat może być wzbogacone białkami mleka, solami mineralnymi oraz witaminami. Dopuszczalne jest również obniżenie zawartości laktozy poprzez konwersję na glukozę i galaktozę (RK_2597/97_art. 3_ ust.2_lit. b i c).
Mleko lub przetwory mleczne, które będą dostarczane do placówek oświatowych powinny być:
a) zapakowane w opakowania jednostkowe:
 spełniające wymagania sanitarne i weterynaryjne, określone w obowiązujących przepisach krajowych i UE,
 opatrzone owalnym znakiem jakości zdrowotnej wymienionym w załączniku C rozdział IV A do Dyrektywy Rady 92/46/EWG, (RK_2707/00_art.3_ust.6)
b) wyprodukowane na terenie Wspólnoty w zakładach spełniających wymagania Dyrektywy Rady 92/46/EWG i nabyte w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowiona jest placówka oświatowa. (RK_2707/00_art. 6_ ust.1).
3. „Mechanizm dopłat” w rozumieniu „Warunków” to mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
4. „Placówki oświatowe” w rozumieniu „Warunków” to żłobki, przedszkola i szkoły z wyłączeniem szkół wyższych.
5. „Okres stosowania dopłat” w rozumieniu „Warunków” jest to okres od września do czerwca, tj. od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia, w którym kończą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w danym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 46 z 2002r., poz. 432 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem zajęć pozaszkolnych, ferii i świąt.
6. „Okres rozliczeniowy” w rozumieniu „Warunków” jest to okres przyjęty do dokonywania rozliczenia dopłat obejmujący dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ciągu dwóch kolejnych miesięcy okresu stosowania dopłat (załącznik 1 do „Warunków”).
7. „Ceny maksymalne” w rozumieniu „Warunków” są to ceny mleka i przetworów mlecznych ogłoszone na dany rok szkolny w rozporządzeniu Rady Ministrów (RK_2707_art. 14 ust. 1).
8. „Wnioskodawcą” w rozumieniu „Warunków” jest podmiot uczestniczący w mechanizmie dopłat (tj.: placówka oświatowa, władza działająca w imieniu placówki oświatowej, organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych oraz dostawca), który na podstawie złożonych we właściwym OT ARR dokumentów spełnia wymagania określone w „Warunkach” i uzyskał formalne zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) przez właściwy OT ARR do uczestnictwa w mechanizmie.
9. „Osobą uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy” jest:
 osoba uprawniona zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 osoba uprawniona zgodnie z dokumentem zaświadczającym o wyborze organu władzy oświatowej, (w przypadku placówek niepublicznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego)
oraz kierownik placówki oświatowej, a także pełnomocnicy osób uprawnionych.
10. „Właściwy OT ARR” w rozumieniu „Warunków” jest to Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy.
11. „Dostawcą” w rozumieniu „Warunków” jest zakład mleczarski lub inna osoba fizyczna bądź prawna prowadząca zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą dostarczająca mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat.
12. „Władzą działającą w imieniu placówki oświatowej” w rozumieniu niniejszych „Warunków” jest osoba fizyczna lub prawna bądź właściwa ze względu na rodzaj placówki oświatowej jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym danej placówki oświatowej.
13. „Organizacją działającą w imieniu placówek oświatowych” w rozumieniu „Warunków” jest organizacja działająca w imieniu jednej lub wielu placówek oświatowych lub władzy działającej w imieniu placówek oświatowych i specjalnie ustanowiona dla tych celów.
14. Dopłaty przysługują maksymalnie do 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego spożytego, w ciągu jednego dnia szkolnego, przez jedno dziecko uczęszczające do placówki oświatowej.
15. Mleko i przetwory mleczne będące przedmiotem dopłat:
a) nie mogą być wykorzystane do przygotowywania posiłków, z wyjątkiem zup mlecznych (RK_2707_art. 2 ust. 3),
b) mogą być spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do danej placówki oświatowej.
16. Podmioty zamierzające uczestniczyć w mechanizmie dopłat jako Wnioskodawcy, przed złożeniem do właściwego OT ARR wniosku o zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (szczegółowe zasady rejestracji w ARR opisane są w załączniku 2 do „Warunków”).


IV. Zatwierdzanie
17. Dopłaty do mleka i przetworów mlecznych spożywanych w placówkach oświatowych będą udzielane tylko tym Wnioskodawcom, którzy uzyskali zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), wydane przez Dyrektora właściwego OT ARR (RK_2707_art. 6 ust. 1). Wnioskodawcą może być:
a) placówka oświatowa,
b) władza działająca w imieniu placówki oświatowej,
c) organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej,
d) dostawca.
Placówka oświatowa będzie mogła uzyskać zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie dopłat (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), jeżeli żaden z podmiotów wskazanych w ppkt b), c), d) nie będzie występować w jej imieniu. Ponadto w imieniu placówki oświatowej może występować tylko jeden Wnioskodawca.
18. Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w mechanizmie dopłat, zobowiązani są do:
1) sprzedaży mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat w cenach nie przekraczających cen maksymalnych, o których mowa w pkt 39,
2) zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, tj.:
a. mleko i przetwory mleczne nie mogą być wykorzystane do przygotowywania posiłków, z wyjątkiem zup mlecznych,
b. mleko i przetwory mleczne mogą być spożywane jedynie przez dzieci uczęszczające do danej placówki oświatowej w okresie stosowania dopłat, z wyłączeniem zajęć pozaszkolnych, ferii i świąt,
3) powiadamiania właściwego OT ARR o wszelkich zmianach mających wpływ na administrowanie mechanizmem dopłat, a w szczególności:
a. zmianie miejsca siedziby Wnioskodawcy,
b. zmianie placówek oświatowych, do których Wnioskodawca dostarczać będzie mleko i przetwory mleczne,
4) wyrażenia zgody na przeprowadzanie przez ARR kontroli w ramach mechanizmu dopłat poprzez udostępnienie prowadzonej ewidencji placówek oświatowych i wszystkich dokumentów związanych z mechanizmem dopłat (RK_2707_art. 8_ lit. d),
5) prowadzenia dokładnej ewidencji placówek oświatowych, do których dostarczają mleko i przetwory mleczne zawierającej (RK_2707_art. 9_ ust. 1_ lit. a):
a. nazwy i numery placówek oświatowych,
b. adresy placówek oświatowych,
c. liczbę wszystkich dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej w okresie stosowania dopłat,
d. potwierdzenia dostaw mleka i przetworów mlecznych sporządzone przez placówki oświatowe,
e. kopie faktur za dostarczone do placówek oświatowych mleko i przetwory mleczne oraz potwierdzenia wpłat dokonanych przez placówki oświatowe,
f. wykaz zawierający nazwę i miejsce siedziby każdego z producentów mleka i przetworów mlecznych, które Wnioskodawca dostarcza do placówek oświatowych (nie dotyczy zakładów mleczarskich występujących o dopłaty, które dostarczają wyłącznie własne przetwory do placówek oświatowych),
6) przechowywania dokumentacji związanej z mechanizmem dopłat przez okres minimum 5 lat, w tym m.in.:
a. umów zawartych z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat - w przypadku dostawców oraz organizacji,
b. kopii faktur potwierdzających sprzedaż mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych, oraz potwierdzeń dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu (tj.: kserokopii potwierdzonych przelewów bankowych lub wyciągów bankowych albo kserokopie dowodów kasowych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika placówki oświatowej),
c. zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że mleko i przetwory mleczne wyprodukowane zostały w zakładach mleczarskich spełniających wymagania Dyrektywy Rady 92/46/EWG lub kserokopię dokumentu potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem,
7) sporządzenia, na żądanie ARR, dodatkowych dokumentów związanych z uczestnictwem w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (RK_2707_art. 9_ ust.1_ lit. b),
8) zwrotu środków finansowych uzyskanych z tytułu dopłat w przypadku określonym w pkt 49 (RK_2707_art. 8_lit. b).
19. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat jest złożenie wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) we właściwym OT ARR (Dsml_P2_f1 lub Dsml_P2_f1A). Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 20, 21, 22 i 23.
20. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje placówka oświatowa do wniosku (Dsml_P2_f1A), zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie wydane przez właściwy organ jednostki samorządowej potwierdzające prowadzenie działalności oświatowej w rozumieniu obowiązujących przepisów przez daną placówkę lub w przypadku niepublicznej placówki oświatowej zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych wydane przez właściwy organ jednostki samorządowej,
2) zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że mleko i przetwory mleczne będą wyprodukowane w zakładzie mleczarskim spełniającym wymagania Dyrektywy Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ,
3) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania placówki oświatowej (Dsml_P2_f7),
4) wykaz zawierający nazwę i miejsce siedziby każdego producenta mleka i przetworów mlecznych, którego wyroby Wnioskodawca zamierza dostarczać w ramach mechanizmu dopłat.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i 2) lub ich kserokopie potwierdzone przez notariusza za zgodność z oryginałem, dla swej ważności powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku we właściwym OT ARR.
21. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje dostawca do wniosku (Dsml_P2_f1), zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny dokument dotyczący formy prawnej dostawcy, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku we właściwym OT ARR (lub kserokopię tych dokumentów potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem),
2) wykaz placówek oświatowych, z którymi dostawca zawarł wstępne umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat (Dsml_P2_f2) lub, w przypadku zawarcia umów właściwych z placówkami oświatowymi, wykaz placówek oświatowych, z którymi dostawca zawarł umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych (Dsml_P2_f6),
3) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 20 ppkt 2), 3) i 4) .
22. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych do wniosku (Dsml_P2_f1), zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny dokument dotyczący formy prawnej organizacji, tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku we właściwym OT ARR (lub kserokopię tego dokumentu potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem),
2) wykaz placówek oświatowych, z którymi organizacja zawarła wstępne umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat (Dsml_P2_f2) lub, w przypadku zawarcia umów właściwych z placówkami oświatowymi, wykaz placówek oświatowych, z którymi organizacja zawarła umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych (Dsml_P2_f6),
3) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 20 ppkt 2), 3) i 4).
23. Jeżeli o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) występuje władza działająca w imieniu placówki oświatowej do wniosku (Dsml_P2_f1), zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny dokument dotyczący formy prawnej Wnioskodawcy, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub dokument zaświadczający o wyborze organu władzy oświatowej, (w przypadku placówek niepublicznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego) wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku we właściwym OT ARR bądź kserokopię dokumentu potwierdzoną przez notariusza za zgodność z oryginałem,
2) wykaz placówek oświatowych (Dsml_P2_f3),
3) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 20 ppkt 2), 3) i 4).
24. Wnioskodawca, niebędący placówką oświatową, powinien zobowiązać placówkę oświatową do sporządzania potwierdzenia zrealizowanych dostaw mleka i przetworów mlecznych w okresie rozliczeniowym oraz do udostępniania kontrolerom SKT OT ARR, w celach kontrolnych, dokumentów związanych z mechanizmem dopłat.
25. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania we właściwym OT ARR poprawnie sporządzonego wniosku o zatwierdzenie wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. 20, 21, 22 i 23, właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy informację o zatwierdzeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (o wpisie do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty).
26. W przypadku, gdy wniosek o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) nie spełnia wymagań wymienionych w pkt. 20 lub 21 lub 22 lub 23, właściwy OT ARR niezwłocznie prześle do Wnioskodawcy informację o uzupełnieniu dokumentów. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty wystawienia informacji. Uzupełnione dokumenty powinny zostać przekazane do właściwego OT ARR wraz z wnioskiem o uzupełnienie danych (Dsml_P2_f9). Jeżeli Wnioskodawca nie uzupełni dokumentacji w wymaganym terminie, właściwy OT ARR wyśle do Wnioskodawcy informację o odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). W przypadku odrzucenia wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do uczestnictwa w mechanizmu dopłat.
27. Dostawca oraz organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych, po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) zobowiązany(a) jest przesłać do właściwego OT ARR wykaz placówek oświatowych, z którymi zawarł(a) umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych (Dsml_P2_f6) w terminie 14 dni od dnia wystawienia tej informacji.
28. Jeżeli dostawca lub organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych nie prześle wykazu (Dsml_P2_f6) w terminie, o którym mowa w pkt 27 udział dostawcy lub organizacji w mechanizmie dopłat zostaje zawieszony do czasu uzyskania przez właściwy OT ARR wykazu placówek. Właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy informację o zawieszeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat. W przypadku gdy dostawca (lub organizacja) prześle wykaz placówek oświatowych, z którymi zawarł(a) umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych (Dsml_P2_f6) po terminie, o którym w pkt 27 może ubiegać się o dopłatę od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym przesłał wykaz (z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych podanych w załączniku 1 do niniejszych „Warunków”).
29. Placówka oświatowa oraz władza działająca w imieniu placówki oświatowej, które uzyskały zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie dopłat (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) a także dostawca i organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych, które przesłały do właściwego OT ARR w terminie określonym w pkt 27 wykaz placówek oświatowych, z którymi zawarły umowy na dostawy mleka i przetworów mlecznych (Dsml_P2_f6) mogą rozpocząć dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskały zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) i przesłały ww. wykaz z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych podanych w załączniku 1 do niniejszych „Warunków”.


V. Realizacja dopłat
30. W celu uzyskania dopłaty Wnioskodawca (wpisany do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) zobowiązany jest, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, przesłać do właściwego OT ARR wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1). Datą rejestracji wniosku w Kancelarii właściwego OT ARR jest data jego wpływu do OT ARR. Wniosek powinien zostać złożony bezpośrednio lub listownie.
31. Jeżeli o dopłatę występuje Wnioskodawca niebędący placówką oświatową, do wniosku, o którym mowa w pkt 30, powinien dołączyć potwierdzenia dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych wystawione przez te placówki (Dsml_P3_f2) (RK_2707_art.12_ust.1_lit.a) wraz z załączoną kserokopią faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika placówki oświatowej oraz potwierdzenie dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu (tj.: kserokopię potwierdzonego przelewu bankowego lub wyciągu bankowego albo kserokopię dowodu kasowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika placówki oświatowej).
32. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest placówka oświatowa, do wniosku, o którym mowa w pkt 30 zobowiązana jest dołączyć kserokopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika placówki oświatowej oraz potwierdzenie dokonania zapłaty przez uczniów lub w ich imieniu (tj.: kserokopię potwierdzonego przelewu bankowego lub wyciągu bankowego albo kserokopię dowodu kasowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika placówki oświatowej).
33. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 30 wpłynął do właściwego OT ARR w terminie do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wnioskodawcy przysługuje pełna dopłata (załącznik 1 do „Warunków”) (RK_2707_art. 11_ust. 3).
34. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 30 wpłynął do właściwego OT ARR w pierwszym miesiącu po terminie wskazanym w pkt. 33 kwota należna z tytułu dopłaty ulegnie zmniejszeniu o 5% (RK_2707_art. 11_ust. 3 lit. a).
35. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 30 wpłynął do właściwego OT ARR w drugim miesiącu po terminie wskazanym w pkt. 33 kwota należna z tytułu dopłaty ulegnie zmniejszeniu o 10% (RK_2707_art. 11_ust. 3_lit. b).
36. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 30 został złożony we właściwym OT ARR w trzecim miesiącu po terminie wskazanym w pkt 33 lub później, Wnioskodawca traci możliwość ubiegania się o dopłatę za dany okres rozliczeniowy.
37. Jeżeli koniec terminu do składania wniosku, o którym mowa w pkt 30 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.
38. Stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych zostaną ogłoszone w Rozporządzeniu Komisji (WE) oraz opublikowane na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Wysokość stawek dopłat uzależniona będzie od zawartości tłuszczu w mleku.
Do przeliczenia ilości mleka i przetworów mlecznych podanych w litrach na kilogramy stosuje się współczynnik 1,03, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 2707/2000 art. 4 ust. 4.
39. Ceny maksymalne mleka i przetworów mlecznych będą określone corocznie na dany rok szkolny w drodze rozporządzenia Rady Ministrów oraz opublikowane na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
40. Jeżeli cena sprzedaży mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych byłaby niższa niż stawka dopłaty, dokonana zostanie redukcja stawki dopłaty na tyle aby nie przewyższała tej ceny (RK_2707_art. 4_ust. 2).
41. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego stawka dopłaty ulegnie zmianie to dopłata wyliczona zostanie do ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego, wg stawki obowiązującej w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. Dopłata do ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego wyliczona zostanie wg nowej stawki dopłaty (RK_2707_art. 4_ust. 3).
42. Kwota należna z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat rozliczana jest przez właściwy OT ARR w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. Do wyliczenia kwoty dopłaty stosuje się kurs przeliczeniowy €/PLN, wg tabeli kursów EBC z pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (RK_1756/93).
43. Dyrektor właściwego OT ARR przyzna kwotę należną z tytułu dopłaty jeżeli:
1) wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty spełnia następujące wymagania:
a) jest kompletny (tj. zawiera wymagane załączniki),
b) jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane informacje,
c) jest poprawny pod względem właściwości miejscowej, tj. wniosek został złożony we właściwym OT ARR,
d) został złożony w dopuszczalnych terminach do składania wniosków określonych w pkt 33, 34 i 35,
2) ceny wskazane we wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty za mleko i przetwory mleczne dostarczone do placówek oświatowych nie przekraczają cen maksymalnych,
3) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku są zgodne z ilościami wskazanymi w potwierdzeniach dostaw mleka i przetworów mlecznych wystawionych przez placówki oświatowe, które są załączone do wniosku ,
4) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku nie przekraczają maksymalnej ilości mleka i przetworów mlecznych przysługującej dzieciom uczestniczącym w mechanizmie dopłat w okresie rozliczeniowym,
5) dane zawarte we wniosku są zgodne z rejestrem podmiotów ubiegających się o dopłaty prowadzonym przez ARR.
Informacja o kwocie należnej z tytułu dopłaty zostanie wydana, w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania, we właściwym OT ARR, wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty, spełniającego wymagania określone w niniejszym punkcie.
44. Wnioski niekompletne, błędnie sporządzone lub zawierające sprzeczne, z potwierdzeniami dostaw (Dsml_P3_f2) dane, zostają odrzucone. Dyrektor właściwego OT ARR pisemnie poinformuje Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty, Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do realizacji oraz realizacji mechanizmu dopłat.
45. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o kwocie należnej z tytułu dopłaty zobowiązany jest do wystawienia rachunku (wg wzoru ARR, załącznik 3) i przesłania do właściwego OT ARR, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o kwocie należnej z tytułu dopłaty.
46. ARR dokona wypłaty kwoty należnej z tytułu dopłaty w terminie 30 dni od daty zarejestrowania rachunku we właściwym OT ARR, jednakże nie później niż cztery miesiące od daty zarejestrowania we właściwym OT ARR wniosku, o którym mowa w pkt 30 (RK_2707_art. 12_ust. 2).


VI. Kontrola
47. Kontrolerzy Sekcji Kontroli Technicznych, pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego lub przedstawiciele Komisji Europejskiej mają prawo do kontroli należytego przestrzegania zasad udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, w tym także kontroli wszystkich dokumentów związanych z udzielaniem przez ARR dopłat (RK_2707_art. 14_ust. 2 i 3), tj.:
1) faktur za dostarczone mleko lub przetwory mleczne,
2) dowodów zapłaty za mleko i przetwory mleczne, dokonanych przez placówki oświatowe,
3) umów zawartych z placówkami oświatowymi na dostawy mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat (w przypadku dostawców i organizacji),
4) potwierdzeń dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych wystawionych przez te placówki.
Ponadto przedmiotem kontroli będzie oznakowanie opakowań, w których mleko i przetwory mleczne dostarczane będzie do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat.
48. Jednostki wskazane w pkt 47 przeprowadzać będą kontrolę w ramach mechanizmu dopłat u Wnioskodawców oraz w placówkach oświatowych nie będących Wnioskodawcami, które zostały wpisane w wykazach, o których mowa w pkt. 21 ppkt 2), 22 ppkt 2), 23 ppkt 2) oraz 27.
49. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca wystąpił o dopłaty:
1) do większej ilości mleka i przetworów mlecznych niż faktycznie dostarczono,
2) do ilości mleka i przetworów mlecznych, których nie dostarczono w ramach mechanizmu dopłat,
zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty dopłat łącznie z odsetkami ustawowymi.
50. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca:
a) niebędący placówką oświatową, nie prowadzi ewidencji placówek oświatowych zgodnie z pkt 18 ppkt 5) lub nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 6),
b) będący placówką oświatową, nie przestrzega zasad mechanizmu dopłat, tj.: zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, zgodnie z pkt 18 ppkt 2) lub nie przechowuje dokumentów, o których mowa w pkt 18 ppkt 6),
Dyrektor właściwego OT ARR, cofa zatwierdzenie Wnioskodawcy do udziału w mechanizmie dopłat (wykreśla z rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty). Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o cofnięciu zatwierdzenia do uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat (o wykreśleniu z rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty).
51. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia Wnioskodawca może wystąpić do Dyrektora właściwego OT ARR o jego przywrócenie po minimalnym okresie 6 miesięcy od daty wydania informacji o cofnięciu zatwierdzenia (RK_2707_art. 10).
52. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że naruszone zostały inne zasady mechanizmu dopłat, niż te, o których mowa w pkt 50, w szczególności, że ceny za dostarczane mleko i przetwory mleczne przekraczają ceny maksymalne ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów, Dyrektor właściwego OT ARR zawiesza zatwierdzenie do uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat.
Do Wnioskodawcy przesłana zostanie informacja o zawieszeniu zatwierdzenia do uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat.
53. Zawieszenie zatwierdzenia do uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat może nastąpić na okres od jednego do dwunastu miesięcy w zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości (RK_2707_art. 10).
54. W przypadkach, o których mowa w pkt. 50, 52 Dyrektor właściwego OT ARR poinformuje placówki oświatowe, do których Wnioskodawca dostarczał mleko i przetwory mleczne o cofnięciu / zawieszeniu uczestnictwa Wnioskodawcy w mechanizmie dopłat.
55. Wnioskodawca zobowiąże placówki oświatowe, do których dostarcza mleko i przetwory mleczne w ramach mechanizmu dopłat, do umożliwienia kontrolerom SKT OT ARR przeprowadzenia kontroli.
56. Kontrola w placówkach oświatowych dotyczy w szczególności:
1) liczby dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej,
2) faktur za dostarczone mleko i przetwory mleczne,
3) przestrzegania zasad mechanizmu dopłat, tj.: zapewnienia prawidłowego wykorzystania mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, zgodnie z pkt 18 ppkt 2),
57. Jeżeli kontrola przeprowadzona w placówkach oświatowych wykaże, że zostały naruszone zasady określone w pkt 18 ppkt 2), Dyrektor właściwego OT ARR może:
1) udzielić placówce oświatowej upomnienia,
2) po dwukrotnym upomnieniu wstrzymać dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do tej placówki oświatowej.
58. Upomnienie, o którym mowa w pkt 57 ppkt 1) będzie zawierało informację, że w przypadku powtarzających się naruszeń zasad mechanizmu placówka oświatowa może zostać objęta zakazem dostarczania mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat.
59. Jeżeli placówka oświatowa nie zastosowała się do zaleceń ARR, Dyrektor właściwego OT ARR obejmie placówkę oświatową zakazem dostarczania mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych na okres nie krótszy niż okres stosowania dopłat.
60. W przypadku, o którym mowa w pkt. 59 Dyrektor właściwego OT ARR poinformuje zatwierdzonych Wnioskodawców o nie udzielaniu dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych, o których mowa w pkt 59.
61. Po zakończeniu kontroli u Wnioskodawców i w placówkach oświatowych osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest do sporządzenia w dwóch egzemplarzach pisemnego raportu z kontroli wg wzoru określonego przez ARR.
62. Raporty z kontroli, o których mowa w pkt 61 powinny być podpisane przez osobę przeprowadzającą kontrolę oraz przez:
1) Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - jeżeli kontrola dotyczy Wnioskodawcy,
2) kierownika placówki oświatowej - w przypadku gdy kontrola przeprowadzana jest w placówce oświatowej.
Raporty sporządzane są w dwóch egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolowanej i właściwego OT ARR.
63. „Warunki” wraz z załącznikami oraz szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w mechanizmie można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl .

VII. Załączniki


POWIĄZANE

W dniach od 22 września do 19 października br. emitowana jest kampania telewizyj...

13 września hodowcy bydła mlecznego i osoby związane z branżą spotkali się w Gos...

Ruszyła kampania promująca świeże mleko z Piątnicy OSM Piątnica powraca z kampan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę