aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu

20 września 2001

Wielkie święto nauki i sztuki rozpocznie się w Poznaniu 17 października. Przez cztery dni, do 20 października,  na poznańskich uczelniach odbywać się będą liczne spotkania, wykłady, prelekcje i pokazy. A wszystko to w ramach VI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Organizatorem tegorocznego Festiwalu jest Kolegium Rektorów Miasta Poznania a koordynatorem imprezy – Zespół Koordynacyjny, Biuro PFNiS oraz Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele z Akademii Ekonomicznej, Akademii Medycznej im. I. J. Paderewskiego, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarneckiego oraz Polskiej Akademii Nauk. 

Podczas IV Festiwalu będą miały miejsce następujące imprezy:

1.centralne:

  • inauguracja 17 października – Sala Wielka – CK Zamek,
  • prezentacja naukowa na MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) 17-19 października,
  • wykłady w PAN (Polska Akademia Nauk) wg następujących bloków tematycznych: zdrowie i żywność, przyroda, historia, kultura, problemy współczesne, informatyka, ekonomia, od 17 do 18 października),
  • zakończenie 20 października – Muzeum Etnograficzne – koncert "Nie tylko Grieg";

2. uczelniane: wykłady, konferencje, pokazy, prezentacje, warsztaty, wystawy, imprezy okolicznościowe.
3. imprezy towarzyszące: Dni Książki Naukowej, Seminaria międzyuczelniane na MTP, Targi Pracy i Edukacji Awans 2001, Dni Muzyki i Teatru.

PROPOZYCJE IMPREZ AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 
W POZNANIU

1 – 30 października

WYSTAWA
Wystawa: 50 lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Marian Łyszczak, mgr J. Elzanowski, mgr Z. Karpiński
(Holl - parter Collegium Maximum, ul Wojska Polskiego 28 )
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej w Poznaniu zaprezentuje rys historyczny działalności na przestrzeni 50 lat swego istnienia. Wystawa oparta będzie o prezentację pucharów, dyplomów, zdjęć, wycinków prasowych. Będą także krótkie opisy wydarzeń sportowych oraz komentarze znanych sportowców – absolwentów naszej Uczelni. Prowadzący: mgr Marian Łyszczak, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Pracuje w Uczelni od 1977 roku. Jest trenerem piłki ręcznej i instruktorem narciarstwa. Przez wiele lat łączy pracę nauczyciela w AR z pracą w klubach sportowych. Posiada odznaczenia resortowe i klubowe. Najważniejszy z nich to Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. W Uczelni prowadzi dwie sekcje: piłki ręcznej i siatkówki kobiet. Z obiema zdobywał mistrzostwa polski wyższych szkół rolniczych.

Jak dojechać?
Dojazd tramwajem linii nr 9 i 11, autobusem linii nr 60, 64, 82 lub samochodem na parking przed Rektorat Uczelni, ul. Wojska Polskiego 28

17 października

WYKŁAD (w CK Zamek podczas inauguracji IV PFNiS), 
Prion – Dr. Jekyll czy Mr. Hyde? – dr hab. Krzysztof Nowak prof. nadzw.

W trakcie wykładu zostanie omówiony aktualny stan wiedzy w obszarze biochemii prionów. Przedstawiona zostanie historia chorób prionowych i ich wzajemne powiązania. Podjęta zostanie próba oszacowania realnych zagrożeń związanych z falą zachorowań na BSE.
Wykładający: dr hab. Krzysztof Nowak, prof. nadzw., kierownik Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt AR. Zajmuje się biochemią i biologią molekularną zwierząt i endokrynologią eksperymentalną. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach, członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
.
WYSTAWA (przy wejściu do CK Zamek)
"Żyj wśród zieleni" (Organizatorzy: Wydział Leśny – prof. dr hab. W. Wesoły, LZD Murowana Goślina – mgr inż. W. Śliwa i RSGD Przybroda – dr inż. J. Mazur)

17 października

WYKŁADY – POLSKA AKADEMIA NAUK
ul. Wieniawskiego 17/19, 

Sala Mała s. 312

Godz. 10.00-10.30 Żywność probiotyczna szansą na polepszenie zdrowia – dr hab. Jacek Nowak

Treścią wykładu będą naukowo udowodnione zalety probiotyków i ich wpływu na mikroflorę jelitową człowieka, technologia produkcji probiotyków oraz perspektywy ich zastosowania.
Wykładający: dr hab. Jacek Nowak, adiunkt Zakładu Technologii Fermentacji i Biosyntezy Składników Paszowych Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. Zajmuje się procesami fermentacji oraz biotechnologią. Jest kierownikiem tematu w ramach V Programu Europejskiego obejmującego utylizację ścieków przemysłu spożywczego.

Godz. 10.40-11.10 Składniki mineralne w żywieniu człowieka – nowe spojrzenie – dr inż. Zbigniew Krejpcio

Treścią wykładu będzie rola i znaczenie wybranych składników mineralnych w żywieniu człowieka w zdrowiu i chorobie. Wykładający: dr Zbigniew Krejpcio, adiunkt w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka. Zajmuje się biodostępnością składników mineralnych, higieną żywności oraz toksykologią żywności.

Godz. 11.30-12.00 Grzyby wielkoowocnikowe w przyrodzie i życiu człowieka – dr inż. Marek Siwulski

Wykład będzie zawierał następujące treści: znaczenie grzybów dla środowiska leśnego, wykorzystanie grzybów zbieranych ze stanowisk naturalnych, uprawa, zastosowanie w leczeniu chorób człowieka, wybrane ciekawostki ze świata grzybów.
Wykładający: dr Marek Siwulski, adiunkt Katedry Warzywnictwa; główna tematyka badawcza: uprawa grzybów jadalnych i leśnych.

Godz. 12.10-12.40 Leśnictwo a globalne problemy klimatyczne – prof. zw. dr hab. Dieter F. Giefing

Wykładający: prof. zw. dr hab. Dieter F.Giefiing, kierownik Katedry Użytkowania Lasu,
prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Zajmuje się głównie:
– oceną ekologicznych, ergonomicznych i ekonomicznych konsekwencji pozyskiwania drewna,
– znaczeniem drewna jako surowca odnawialnego.

Godz. 13.00-13.30 Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego po wejściu do Unii Europejskiej – dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw.

Od 1990 roku w Polsce zachodzą zasadnicze zmiany w nieomal każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego, związane z przejściem do ustroju demokratycznego i gospodarki rynkowej. Dynamiczne są zwłaszcza przeobrażenia w strukturze polskiego przemysłu. Dotyczy to w poważnym stopniu przemysłu drzewnego i celulozowo–papierniczego. Wiele przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych wymaga działań naprawczych i restrukturyzacji, w licznych – wdraża się programy prywatyzacyjne. Sukcesywnym zmianom ulega również ustawodawstwo gospodarcze. Systematycznie zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych. Powstaje sporo firm zatrudniających po kilku, kilkunastu pracowników. Dynamicznie rozwija się sektor przedsiębiorstw o średniej wielkości.
Perspektywiczne znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej znajduje swój wyraz w przygotowaniach i realizowanych przez poszczególne kraje UE programach i kierunkach działania, nastawionych na stymulowanie rozwoju tego właśnie sektora gospodarczego.
Wykładający: prof. dr hab. Wojciech Lis, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa.


Godz. 13.40– 14.10 Związek dochodów rolniczych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie Unii Europejskiej – dr Joanna Idczak

W wykładzie zaprezentowane zostaną główne tezy książki pt. "Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej". Wykładający: dr Joanna Idczak, adiunkt w Katedrze Ekonomii.

Sala Duża

Godz. 16.00-16.30 Rodzina i gospodarstwo domowe w nowych warunkach społeczno – ekonomicznych – dr inż. Aleksandra Swulińska–Katulska

Wykład dotyczy zmiany postaw członków rodziny w poszczególnych grupach wiekowych wobec obowiązków tradycyjnie pełnionych w rodzinie. Omówione zostanie również nowe podejście młodych ludzi do organizacji i prowadzenia gospodarstwa domowego, jakie wymusza na nich sytuacja ekonomiczna i rynek pracy.
Wykładający: dr inż. Aleksandra Swulińska–Katulska, kierownik Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. Od 30 lat zajmuje się problematyką gospodarstw domowych, badając zmiany zachodzące w rodzinach w aspekcie socjologicznym, w zakresie żywienia, zdrowia i ekologii. Jest autorką wielu publikacji, a swoje doświadczenia przekazuje studentom prowadząc zajęcia dydaktyczne w Akademii Rolniczej w Poznaniu.

18–19 października

MTP –MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

WYSTAWA Z PREZENTACJĄ

Stanowisko do pomiaru składu ciała i stopnia otłuszczenia (Wydział Technologii Żywności – prof. dr hab. Jan Jeszka). Będą wykonywane pomiary: fałdów tłuszczowo – skórnych, składu ciała (masy tłuszczowej i beztłuszczowej) oraz określenie stopnia niedowagi lub nadwagi.
Ogrodnictwo dla człowieka (Wydział Ogrodniczy – dr Agnieszka Krzymińska). Celem wystawy będzie prezentacja osiągnięć i dokonań współczesnego ogrodnictwa w aspekcie różnych jego kierunków: produkcji żywności, roślin ozdobnych, ochrony i kształtowania środowiska.
Zwierzę nie jest rzeczą (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – dr inż. Anna Nowicka–Posłuszna)
Wystawa prac jest głosem w dyskusji o humanitarnym traktowaniu zwierząt domowych, gospodarskich, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, używanych do doświadczeń, utrzymywanych w ogrodach zoologicznych i wolno żyjących. Możliwość konsultacji, rozmowy ze specjalistami: prof. dr. hab. Krzysztofem W. Nowakiem – przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach, członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz z mgr. Janem Posłusznym – komisarzem Generalnym Polskiego Związku Jeździeckiego, Komisarzem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, członkiem Komisji Prawa i Dyscypliny.

19 października

WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

SEMINARIUM POPULARNO – NAUKOWE pt. " PROBLEMY INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA" (od godz. 9.00 do 14.00) – prowadzący prof. dr hab. Czesław Przybyła, (Budynek Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu ul. Piątkowska 94)

Program seminarium

Godz. 9.00 – 9.30 Biosfera i cywilizacja – prof. zw. dr hab. Jan Bender

W referacie zostaną przedstawione relacje między działalnością gospodarczą a kształtowaniem się niektórych jej składowych. Biosfery: efekt cieplarniany, dziury ozonowe.
Prof. zw. dr hab. Jan Bender – działalność badawcza dotyczy kształtowania środowiska przyrodniczego w regionach przemysłowych.

Godz. 9.30 – 10.00 Stepowienie Wielkopolski – legendy, mity i fakty – dr hab. inż. Jolanta Komisarek

Dr inż. Jolanta Komisarek jest kierownikiem Katedry Gleboznawstwa Melioracyjnego Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Jej zainteresowania i działalność naukowo–badawcza skupiają się na ilościowej ocenie zróżnicowania pokrywy glebowej (parametryzacji środowiska glebowego) w aspekcie ochrony, kształtowania i zrównoważonego wykorzystania zasobów glebowych.

Godz. 10.00-10.30 Mała retencja w krajobrazie rolniczym – dr hab. inż. Sadżide–Murat Błażejewska

Referat dotyczy małej retencji. Formy małej retencji i warunków jej realizacji. Program rozwoju małej retencji do 2015 r. na terenie woj. poznańskiego.
Dr hab. Sadżide Murat – Błażejewska jest specjalistką w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej stawów rybnych. Jest członkiem Sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska Rolniczego Komitetu Melioracji i Inż. Środowiska Rolniczego PAN. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: " Hydrologia" i " Stawy rybne".

Godz. 10.30 – 11.00 Co robić ze ściekami na terenach wiejskich – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski jest specjalistą z zakresu inżynierii sanitarnej i wodnej. Główny obszar zainteresowań obejmuje problematykę środowiska wiejskiego.

Godz. 11.00– 11.30 Przerwa

Godz. 11.30 – 12.00 Rekultywacja popiołów elektrowni Konin – film z komentarzem – prof. dr hab. inż. Mirosława Gilewska

Film dotyczy rekultywacji zdewastowanych terenów poprzemysłowych Kopalni Węgla Brunatnego Konin oraz popiołów Elektrowni "Konin".
Dr hab. inż. Mirosława Gilewska, prof. nadzw.– specjalista z zakresu rekultywacji.


Godz. 12.00-12.30 Historyczne znaki i tablice powodziowe na terenie Poznania – prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz

Prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz – specjalista w zakresie inżynierii i kształtowania środowiska oraz gospodarki wodnej. Prorektor ds. studiów AR, Kierownik Zakładu Mechaniki i Metod Komputerowych.

Godz. 12.30-13.00 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzek Wielkopolski – dr hab. inż. Adam Niedzielski

W referacie przedstawione zostaną zasady odbudowy zniszczonych wałów, a także sposoby przebudowy i modernizacji obwałowań istniejących.
Dr hab. inż. Adam Niedzielski jest specjalistą w zakresie geotechniki i fundamentowania.
Ma uprawnienia geologiczne w zakresie geologii inżynierskiej. Jest przewodniczącym Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

Godz. 13.00-13.30 Rola map numerycznych w inwentaryzacji walorów i zagrożeń środowiska –dr inż. Maria Jankowska, dr inż. Urszula Kostecka

Temat wykładu dotyczy roli map numerycznych w inwentaryzacji walorów i zagrożeń środowiska.
Dr inż. Maria Jankowska, dr inż. Urszula Kostecka – specjalistki z zakresu geodezji i kartografii, systemów informacji przestrzennej oraz odwzorowań i zmiany mikrorzeźby.

Godz. 13.30-14.00 Nowoczesne systemy nawadniające – dr hab. inż. Czesław Przybyła, prof. nadzw.

W referacie przedstawione zostaną potrzeby nawodnień w Wielkopolsce oraz nowoczesne systemy nawadniające grawitacyjne oraz ciśnienie.
Dr hab. inż. Czesław Przybyła, prof. nadzw. jest specjalistą w zakresie inżynierii i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą w rolnictwie.

Jak dojechać?
Dojazd szybkim tramwajem linii nr 12, 14, 15, oraz "D"– budynek Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska ul. Piątkowska 94 mieści się między domami akademickimi a ośrodkiem zdrowia).

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Czesław Przybyła, prof. nadzw., tel. 848–70–65,
846–64–22

PREZENTACJA ZAJĘĆ Z JAZDY KONNEJ – STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(19 październik godz. 13.00), Plac przy Rektoracie Akademii Rolniczej, ul Wojska Polskiego 28 – prowadzący dr Marek Hyży.

Prezentacja składa się z trzech części:

  • Jazda w zastępie – 8 jeźdźców (fragment lekcji) zespołowo wykonuje podstawowe figury ujeżdżeniowe,
  • Konkurs sześciu barier – przeprowadzenie pokazowego konkursu skoczności i zręczności na 6 pionowych przeszkodach,
  • Wyścig sztafet w formie zabawowej na kucach.

Dr Marek Hyży jest zatrudniony w AR od 1989. Posiada wiele odznaczeń resortowych, między innymi : Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej oraz Honorowy Dysk WKKFiT. Jest trenerem I Klasy Gimnastyki Sportowej, II Klasy Akrobatyki Sportowej oraz instruktorem jazdy konnej. Wiele lat pracował w poznańskich klubach. Pełnił również funkcje w związkach trenerów i w Okręgowych Związkach Gimnastyki i Akrobatyki. Prowadząc sekcję jeździecką naszej uczelni i zdobywał wielokrotnie I miejsce na Akademickich Mistrzostwach Szkół Wyższych.

Jak dojechać?
Dojazd – tramwajem linii nr 9 i 11, autobusem linii nr 60, 64 i 82 lub samochodem na parking przed Rektorat AR, ul. Wojska Polskiego 28.

WYSTAWA Z PREZENTACJĄ – "Nowoczesne środki ochrony drewna"
– dr inż. Bartłomiej Mazela

18 i 19 października, budynek Wydziału Technologii Drewna, ul Wojska Polskiego 38/42.
Tematem wystawy są nowoczesne środki ochrony drewna połączone z ich prezentacją.
Prowadzący prezentację: dr inż. Bartłomiej Mazela, kierownik Zakładu Ochrony i Konserwacji Drewna w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna.

Jak dojechać?
Dojazd: tramwajem linii 9 i 11, autobusem linii 60, 64, 82 – ul Wojska Polskiego 38/42.

BIURO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z PRAKTYKĄ AKADEMII ROLNICZEJ
IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. WOJSKA POLSKIEGO 28, 
TEL. (0–61) 848–70–82, 848–70–83

ZAPRASZA NA IV POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI


POWIĄZANE

Uczenie się języków w dorosłym wieku wpływa na nasz mózg – twierdzą naukowcy. Ty...

Ze względu na brak realizacji zakładanych celów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoj...

fot. Marek Borawski/KPRP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę