Adama_Spyrale_1-31.05.21

Program Stypendiów Pomostowych 2004/2005

21 czerwca 2004

Trwa druga edycja Programu Stypendiów Pomostowych, adresowanego do wymagającej szczególnego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich oraz małych miasteczek. Dotychczas, w dwóch edycjach programu, stypendium na I rok nauki na studiach dziennych otrzymało 2642 absolwentów szkół średnich. Fundatorzy programu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Agencja Nieruchomości Rolnych (następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz koalicja 33 lokalnych organizacji pozarządowych - zgromadzili łącznie na dwie edycje ponad 10 mln. złotych.

Program Stypendiów Pomostowych powstał w odpowiedzi na trudny problem społeczny jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia.

Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, aby ułatwić uzdolnionej młodzieży pokonanie wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Stypendium wynosi 3800 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 380 zł.

Adresatami Programu są maturzyści , pochodzący ze wsi i małych miast, spełniający warunki określone w Regulaminie, których rodzice pracowali w PPGR, w szczególności młodzież objęta programem wsparcia Agencji Nieruchomości Rolnych, a także uczniowie otrzymujący stypendia od organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego. Stypendia mają charakter socjalny, a więc może się o nie ubiegać młodzież z rodzin o niskich dochodach.

Realizacja pierwszej edycji programu pokazała, że perspektywa uzyskania stypendium już z chwilą przyjęcia na studia miała wpływ na decyzje uczniów szkół średnich o ich podjęciu. Badania przeprowadzone wśród stypendystów I edycji wykazały, że 55% podjęło decyzję o rozpoczęciu studiów dzięki możliwości otrzymania stypendium na I rok.

Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, założona w 1991 przez Polsko - Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa, blisko współpracująca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Fundacja posiada 12 - letnie doświadczenie w prowadzeniu programów stypendialnych, obejmujących stypendia naukowe i socjalne, w ramach których przekazała studentom ponad 20 000 stypendiów.

 

III edycja Programu Stypendiów Pomostowych będzie realizowana w dwóch segmentach:

1. Wspólne przedsięwzięcie Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W roku akademickim 2004/2005 przyznanych zostanie 1400 stypendiów. O stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści, wywodzący się z rodzin byłych pracowników ppgr o niskich dochodach, którzy uzyskali na maturze średnią ocenę co najmniej 4, zostaną przyjęci na dzienne studia magisterskie w uczelniach państwowych i spełnią kryteria ustalone w Regulaminie Programu

Wnioski o stypendia należy kierować do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania oddziałów terenowych ANR.

Formularz wniosku wraz z załącznikami

Wykaz oddziałów terenowych ANR

2. Wspólne przedsięwzięcie Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, oraz koalicji 36 organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne

W roku akademickim 2004/2005 przyznanych będzie 200 stypendiów. Organizacje pozarządowe sfinansują 30% kosztów stypendiów, pozostałe 70% pokryte zostanie ze środków NBP i PAFW. Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, uczęszczających do szkół objętych programami stypendialnymi organizacji pozarządowych uczestniczących w programie, którzy dostaną się na dzienne studia magisterskie oraz spełnią kryteria ustalone w Regulaminie Programu

Wnioski stypendialne należy kierować do organizacji lokalnych uczestniczących w programie:

Wykaz pozarządowych organizacji lokalnych uczestniczących w Programie

 

Dotychczasowe rezultaty realizacji Programu Stypendiów Pomostowych:

Efektem realizacji dwóch edycji Programu było przyznanie 2642 stypendiów. Stypendyści studiują na 92 uczelniach w całej Polsce. Stypendium wynosiło 3800zł rocznie. Partnerami i Fundatorami Programu byli:

  • Agencja Nieruchomości Rolnych, która przeznaczyła na udział w Programie 4.377.600 zł, finansując 1152 stypendia,
  • Narodowy Bank Polski - 2.964.760 zł - finansując 720 stypendiów w I segmencie i 86 w II,
  • Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności - 3.220.502 zł - przyznając 583 stypendia w I segmencie i 196 w II oraz pokrywając koszty zarządzania Programem,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego - 19.000 zł - finansując 5 stypendiów w I segmencie,
  • koalicja organizacji pozarządowych współpracujących z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i z Fundacją im. Stefana Batorego ( w I edycji uczestniczyło 20 organizacji pozarządowych, w II 32), która przeznaczyła na sfinansowanie 25% kosztów 109 stypendiów w I edycji i 30% kosztów 173 stypendiów w II edycji 299.630 zł.

Łącznie na realizacje Programu zgromadzono prawie 11 milionów złotych.

45% stypendystów podjęło studia na uniwersytetach, 29% na politechnikach, 12% w uczelniach rolniczych, 8% w pedagogicznych. Najwięcej stypendystów studiuje w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - 323 stypendystów (12%), , Uniwersytecie Szczecińskim - 179 (7%), Uniwersytecie Zielonogórskim - 171 (6%), Politechnice Koszalińskiej - 143 (5%) i Akademie Rolnicze - 135 (5%)

Najczęściej wybieranymi kierunkami studiów przez stypendystów były: ekonomia, zarządzanie i marketing oraz finanse i bankowość (łącznie 281 stypendystów), pedagogika (236), ochrona środowiska i pokrewne (180) filologie (169), w tym filologia polska (94), mechanika i budowa maszyn (150) i budownictwo (118).

Wszyscy stypendyści zostali zobowiązani do założenia kont osobistych, na które są przesyłane stypendia. Współpraca z bankiem dla niektórych stypendystów była nowym edukacyjnym doświadczeniem. Fundacja współpracuje ze stypendystami, obserwując zarówno ich postępy w nauce, jak i podpowiadając możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie i możliwości zdobycia doń zabezpieczeń.

55% stypendystów I edycji stwierdziło, że bez pomocy Programu nie kontynuowałoby nauki, (74% podjęło studia, aby poprawić sobie warunki życia w przyszłości, 90% marzyło o studiowaniu od początku szkoły średniej).

20% stypendystów Programu po I roku studiów osiągnęło średnią co najmniej 4.0. Tylko 11% spośród stypendystów

Programu zrezygnowało ze studiów, głównie z powodu nie zaliczenia sesji. W relacji do średniej w uczelniach wynoszącej według uzyskanych szacunków około 20% dobrze świadczy o młodzieży uczestniczącej w Programie i misji Programu.

Dla najlepszych stypendystów I edycji Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiły konkurs na najlepszą średnią. 102 najlepszych stypendystów I edycji Programu otrzymało stypendia na II rok studiów. Podobny konkurs został ogłoszony dla stypendystów II edycji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy kontaktować się z:

FEP (Administrator programu)
Zofia Sapijaszka
tel. (42) 632-59-91

Agencja Nieruchomości Rolnych
Tadeusz Szkamruk
tel. (22) 635-54-98

Narodowy Bank Polski
Agnieszka Bilska
tel. (22) 653-28-53

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Przemysław Zaroń
tel. (22) 828-43-72

Bank Gospodarstwa Krajowego
Danuta Dębicka-Pomes
tel. (22) 522-92-04

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Paweł Łukasiak
tel. (22) 622-02-08

Fundacja im. Stefana Batorego
Sylwia Maksim-Wójcicka
tel. (22) 536-02-62


POWIĄZANE

W związku z informacjami o podjęciu przez Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Centralne...

Głośne chrapanie i częste wybudzenia w nocy, a w dzień przewlekłe zmęczenie, ból...

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Krajowa ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę